Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Caiet Sarcini Alimentare Apa Galicea

Caiet Sarcini Alimentare Apa Galicea

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by relu59

More info:

Published by: relu59 on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2014

pdf

text

original

 
COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEAAchizitie de lucrari
 ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA
Nr. 107/ 13 .10.2010
 
Aprobat,Responsabil legal
Nafliu Ion
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
BENEFICIAR: COMUNA GALICEA, JUDETUL VALCEA
Titlul proiectului integrat: Alimentare cu apa comuna Galicea,jud
Procedura de atribuire: Licitatie deschisaPROIECT FINANTAT PRIN HG 577/1997Reprezentant legal de proiect:
Nafliu Ion
Adresa beneficiar:Comuna GALICEA, judetul VALCEATel:0250/762160Fax : 0250/762160E-mail:primaria_galicea@yahoo.com
 
COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEAAchizitie de lucrari
 ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA
Cuprins
Sectiunea I Informatii generale..........................................................................................Sectiunea II Caietul de sarcini...........................................................................................Sectiunea III Fisa de date a achizitiei................................................................................Sectiunea IV Clauze contractuale ....................................................................................Sectiunea V - Formulare.………………………………….Formular Anexa A Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlociiFormularul
SECTIUNEA I - INFORMATII GENERALE.............................................................................32A. INTRODUCERE.................................................................................................................32A.1. Informaţii privind Autoritatea contractantă..................................................................32A.2. Scopul aplicării procedurii............................................................................................32A.3. Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică..........................32A.4. Legislaţie aplicabilă......................................................................................................33B. CALIFICAREA OFERTANŢILOR....................................................................................34B.1.1 Reguli de participare la procedura de atribuire...........................................................34B.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.......................................................36B.3. Situaţia economică şi financiară...................................................................................36B.4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională........................................................................38B.4.9. Fiecare ofertant trebuie să faca dovada ca îndeplineşte cerinţele minime privindcapacitatea tehnică şi/sau profesională. Aceste cerinţe minime sunt prevăzute în Fişa dedate a achiziţiei.....................................................................................................................40B.5. Standarde de asigurare a calităţii..................................................................................40B.5.1 În cazul în care se solicită prezentarea unor certificate, emise de organismeindependente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standardede asigurare a calităţii (standarde ISO sau similar), Autoritatea contractantă trebuie să seraporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europenerelevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standard europene privindcertificarea............................................................................................................................40B.6 Standarde de protecţia mediului ....................................................................................41B.6.1 În cazul în care se solicită ca demonstrarea măsurilor prevăzute la al. B.4.4 alin f) se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin carese atestă că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, atunciAutoritatea contractantă trebuie să se raporteze :.................................................................41a)fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS);..........................41B.7. Cerinţe minime de calificare.........................................................................................41B.8 Modul de prezentare....................................................................................................41B.8.1 Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al documentelor de calificare în original şiîntr-un număr de copii de pe acestea conform prevederilor cuprinse în Fişa de dateachiziţiei. În eventualitatea unei discrepanţe între original şi copii va prevala originalul...419. Sigilarea şi marcarea.........................................................................................................42B.10 Selectarea ofertantilor..................................................................................................42B.11 Reguli de comunicare şi de transmitere a datelor .......................................................42
 
COMUNA GALICEA JUDETUL VALCEAAchizitie de lucrari
 ALIMENTARE CU APA COMUNA GALICEA,JUDETUL VALCEA
C. ELABORAREA OFERTELOR...........................................................................................43C.1. Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei .............................................................43C.2 Limba de redactare.........................................................................................................43C.3 Perioada de valabilitate a ofertei....................................................................................43C.4. Documentele ofertei......................................................................................................44C.5. Documentele care însoţesc oferta.................................................................................44C.6 Propunerea tehnică.........................................................................................................44C.7 Propunerea financiară....................................................................................................45C.8 Garanţia pentru participare............................................................................................45C.9 Dreptul de a solicita clarificări.......................................................................................47D. PREZENTAREA OFERTELOR.........................................................................................47D.1 Data limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei........................................................47D.4 Modificarea şi retragerea ofertei....................................................................................48D.5 Oferte întârziate.............................................................................................................49D.6 Oferte alternative...........................................................................................................49D.7 Oferta comună...............................................................................................................49D.8 Interdicţia de a depune mai multe oferte ......................................................................49E. DESCHIDEREA SI EVALUAREA OFERTELOR............................................................50E.1 Deschiderea ofertelor ....................................................................................................50E.2 Confidentialitate.............................................................................................................50E.4 Examinarea documentelor care însoţesc oferta..............................................................52E.5 Examinarea ofertelor......................................................................................................52E.6 Corectarea viciilor de formă...........................................................................................52E.8 Corectarea erorilor aritmetice.......................................................................................53E.9 Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică..................................................53E.9.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriulde atribuire al contractului de achiziţie publică, care, odată stabilit, nu poate fi schimbat petoată durata de aplicare a procedurii de atribuire.................................................................53E.9.2 Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerareaanumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai:.53E.10 Evaluarea ofertelor.......................................................................................................54F. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ........................................59F.2 Dreptul autorităţii contractante de a anula aplicarea procedurii de achiziţie publică....59F.4 Încheierea contractului de achiziţie publică...................................................................61CAIETUL DE SARCINI..............................................................................................................62Anexa nr. 11 - INFORMAŢII GENERALE..............................................................................110Anexa nr. 13– DECLARAŢIE Privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice................112Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor deconducere....................................................................................................................................114*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cerereacomisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv....................................................118Anexa nr. 17- Informaţii referitoare la personalul de conducere...............................................119Anexa nr. 19 - Angajament Terţ susţinător financiar.................................................................123Anexa nr. 29– FORMULAR DE OFERTĂ LUCRĂRI.............................................................128Anexa nr. 31- LISTA PRIVIND CONSUMURILE CU TRANSPORTURILE )......................130Anexa nr. 30 INFORMATII PRIVIND OBLIGATIILE CONTRACTUALE IN CURS.........131Anexa nr. 32– LISTĂ PRIVIND CONSUMURILE CU MÂNA DE LUCRU.........................132Anexa nr. 34 - CENTRALIZATOR FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRĂRI......133Anexa nr. 35- PERSOANELE RESPONSABILE CU EXECUŢIA LUCRĂRILOR...............135

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->