Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Daulate Be Zawaal

Daulate Be Zawaal

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 68|Likes:
Published by sunnivoice
Daulate Be Zawaal

by Syed Abdul Fatah Gulshan Abadi

Presented by Allama Afroz Qadri Chirya Koti
Daulate Be Zawaal

by Syed Abdul Fatah Gulshan Abadi

Presented by Allama Afroz Qadri Chirya Koti

More info:

Categories:Types, Research
Published by: sunnivoice on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

 
ââââö öö öç çç çø øø ø]]]]ÖÖÖÖ× ×× × 
 # ## #
ä ää äö öö öÆÆÆÆ ø øø øß ßß ßô ôô ô± ±± ± 
 '  ' ' 
æææ朜œœÞÞÞÞ j  j j Ü ÜÜ Üö öö ö]]]]ÖÖÖÖË ËË Ë  ö öö öÏ ÏÏ Ï † † ????]]]]ððððö öö ö
ÆÆÆÆ
ZZZZ
qqqq
-
ÎÎÎÎ
))))
b
ŠŠŠŠ
gggg````
÷÷÷÷
XXXX
ÐÐÐÐ
6666
,,,,
 Ì ÌÌ Ì
¿¿¿¿
ZZZZkkkk
 Â  
ƒƒƒƒ
uuuu
[[[[
~~~~
ZZZZ
òòòò
ƒƒƒƒZZZZ
ZZZZ
++++
ÂÂÂÂ
ô ôô ô 
~~~~
ÆÆÆÆ
 % %% %
¸¸¸¸
xxxx
÷÷÷÷
XXXX
6666
,,,,
¿¿¿¿
 ¢ ¢¢ ¢
zzzzgggg~~~~
ìììì
XXXX
¯¯¯¯ ÑÑÑÑ
iiiixxxx
ìììì
ÔÔÔÔ
BBBB
ZZZZ
qqqq
-
ÎÎÎÎ
ŠŠŠŠ
zzzz
ªªªª
èèèè
""""
iiiizzzzZZZZwwww
ææææ
''''
,,,,
      
èèèè
qqqq
wwwwzzzz
wwww
IIIIVVVV i  i i ’ ’ ’ ß ßß ß  n  n n Ì ÌÌ Ì ÖÖÖÖ_ n  n n Ì ÌÌ Ì VVVVIIII
))))xxxx3333222233331111||||((((
++++
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
+
WWWW
!!!!
****
ŠŠŠŠ
~~~~
¦¦¦¦
ZZZZ
2222
bbbb
????
ÄÄÄÄ C  C C Ò ÒÒ Ò  ¨  ¨¨  ¨ é éé é EEEEEEEE
¦¦¦¦
ZZZZ
IIIIVVVV i  i i  Š  ŠŠ  Š ` n  n n Ø Øؠؠææææ i  i i † † †  i  i i  n  n n gVVVVIIII
····
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
zzzziiii
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
llll
 c cc c
****
àÃàà
KKKK
YYYY
 ! !! !
 œ  œœ  œ î îî î GGGG
ZZZZ
¼¼¼¼
BBBB
ŠŠŠŠ
ÑÑÑÑ
mmmm
----
EEEE
gggg
;;;;
ÔÔÔÔ
J
NNNN
****
îîîî
yyyyÔÔÔÔ
îîîî
BBBB
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
iiii
1
 
]]]]
¬¬¬¬
ŠŠŠŠ
zzzz
ªªªª
""""
iiiizzzzZZZZwwwwDDDDzzzzDDDD
''''
,,,,
      
qqqq
wwwwzzzz
wwww
ÊÊÊÊ
 Â  
[[[[
uuuu
[[[[
????
¦¦¦¦
ZZZZ
2222
bbbbZZZZ
;;;;
ZZZZ
ØØØØ
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
+
WWWW
!!!!
****
ŠŠŠŠ
~~~~
mmmm
ZZZZ
°°°°
ÊÊÊÊ
@@@@
****
;;;;
""""
ZZZZ
1111
§§§§
}}}}
····
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
zzzziiii
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
llll
 c cc c
****
àÃàà
KKKK
ÊÊÊÊ
÷÷÷÷
zzzz
hhhh
++++
afrozqadri@gmail.com
´´´´
))))
¦¦¦¦
gggg
çççç
ZZZZyyyyZZZZ
££££
ZZZZ
°°°°
ÃÃÃÃ
¦¦¦¦
ZZZZ
 Å ÅÅ Å 3  3 3  ¨  ¨¨  ¨ é éé é IIIIGGGG
°°°°
DDDD
 8 88 8 ©  ©©  ©       î îî î EEEEEEEE
ZZZZ
vvvv
DDDD
ÊÊÊÊ
oooo
zzzz
 ’ ’ ’
qqqq
-
´´´´
))))
····
ZZZZ
 Å ÅÅ Å
 .  . . 
 5  5 5  4  4 4 è èè è EEEEGGGGEEEE
ˆˆˆˆ
ãããã
ŠŠŠŠ
gggg~~~~DDDD
ææææ
ØØØØ
ZZZZ
ggggZZZZ
ãããã
DDDD
ÊÊÊÊ
 $ $$ $ g  g g  B  B B  3  3 3 ü üü ü GGGGIIIIEEEEGGGG
DDDD
zzzz
FFFF
,,,,
zzzz
óóóó
RRRR
UUUU
****
 ! !! !î îî î IIII
    0    00    0
ffff
}}}}ZZZZ
IIII
<<<<
L
zzzz
))))
®®®®
)
ÊÊÊÊ
¾ ¾¾ ¾
nnnnzzzz
¸¸¸¸
eeee
$$$$
ZZZZ
qqqq
-
ÎÎÎÎ
JJJJ
))))000066661111((((
ÊÊÊÊ
,,,,
]]]]3333111100002222YYYYDDDD4444333344441111||||
ÊÊÊÊ
SSSS
÷÷÷÷
á  áá  á  
®®®®
)
BBBBggggzzzz
9999
ÊÊÊÊ
7777
ÊÊÊÊ
» »» » 
gggg
!!!!!!!!!!!!
ŠŠŠŠ
zzzz
ªªªª
ÑÑÑÑ
iiiizzzzZZZZwwww!!!!!!!!!!!!
2
 
¨
0000
ŠŠŠŠ
¿ ¿¿ ¿ 
QQQQ
####
Ö   ÖÖ   Ö   
ÆÆÆÆ
****
****
xxxx
N
SSSSkkkkWWWWggggiiiizzzz}}}}
ŠŠŠŠ
 k kk k
,,,,
ÜÜÜÜ
ÆÆÆÆ
BBBB
ā āā ā 
QQQQkkkk
ÆÆÆÆ
gggg}}}}
§§§§
óóóó
ßßßß
ƒƒƒƒ
YYYY
QQQQkkkk
Å ÅÅ Å 
ÑÑÑÑ
gggg
CCCC
<<<<
WWWW
ññññ
ÔÔÔÔZZZZzzzzgggg
¥ ¥¥ ¥ 
èèèè
QQQQ
pppp
]]]]zzzz
````
QQQQ
````
XXXX
¬¬¬¬
::::DDDD
ŠŠŠŠ
zzzz
Í ÍÍ Í 
DDDD::::
ŠŠŠŠ
¬¬¬¬
····
ZZZZ
 Û  ÛÛ  Û 
zzzziiii
ŠŠŠŠ
gggg~~~~
llll
 c cc c
****
àÃàà
KKKK
!!!!!!!!!!!!
ŠŠŠŠ
zzzz
ªªªª
ÑÑÑÑ
iiiizzzzZZZZwwww!!!!!!!!!!!!
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->