Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matematicki list 1978 XIII 1

Matematicki list 1978 XIII 1

Ratings:
(0)
|Views: 136|Likes:
Published by Vesna Matkovic
Matematicki list
Matematicki list

More info:

Published by: Vesna Matkovic on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

 
OBAVESTENJE
PRb
T'PLATNICIMA
l.
Uredni5tvopo:.ivanastavnike
i
profesorematematike
kro
i
ostale ditaocc
da
Salju
svojepriloge
za.list:
Clanke,
odabrane zadatke,zadalkesa
nri;einnih
ispita
i
matr:miitidkih
takmidenja,razne
zanimljivosti.
PoZeljnc
jr:
dasyi
rukopisi
(csint
udeniikih
rc5cnja zadataka)
Lrudupisai-ri
pisadcrn
nialinrr;:,
s
prorcdom.
Rukopisi
sene vra{oju.
2.
lv{atenwtiti;i
/irl
iramenjcn
jc
svitn
uienicim;
l'i-Ylit^
ra:. osnovn:
skole.
List
izlazi 6puta
u
tolu
Skolske
goCinr,
i
to
l.
X,
ir.,{i, l
I,
l-5.
Il, l.
lV
i2i.
V
3.
Godilnja
pretpiain
(rra
srih
6
brlj*;:),
i:r,:osi40
dinr:r:.Na,iujir'.:in:r
za
.,rlc
od
l0
komplet3odobrav3nil)r'Jir.it
(.10'.'.,
i5',i.
ICZ\,
r.;t!is:'.coC
rolia
dc
l'r,.1,;:i
5s
isg;laiicelokuprra
prctplati'
(1
Xll,
i-
Iti,
l.
\'l).
iiikakvi
drugi ciit.ir:i
ne
uv:.i::.,r.i-:,-r
rr.NarudZbinc
sc
mogu
vriiii
sar':-to
pisrncnim
Futeri
i
Saijir
::; srnlo
nepcsrc.lnona adresu
iista.
iriovac
za:,\,e
pofu.i.r.L-iinc:c
Saije
na
iiro-ral'un,,l,llicmrti{kog
li;ta"
broj
608t)6-678-1,46?7.
Pri
tolre
tictra
ole',:zr:o
navesti
ir;<',;',
rrl:e-tu
na
kojulist
triba
Costaviti
ijrrsnc
nazniditi
na
5ta
:c
r:ai.:illbila
oiJ;osi:o
r:pl;1.r
odnosi.
Narurl:.binc
na menje
odlC
1-.rlnr,:r:rkalist,:r
lsporuJuj;
se
sar.:.ro
pc
izvrsc;roj
pretplati.
Obaveitenja
sc
mogu
dobiti
preko
telefono
reCokcije,
lr.
011{38-16J.
4.
RaspolaZemo
kompletima
lista
iz
Skolske
1968169.
god.
(br.
iil,
I
-5),
Sk.
1969/70.
god.
(br.
IV,
l-5),
Sk. 1970/71.god.
(br.
V.3
i4),3k.
l97ll72.
r:oti.
(bi. VI,
l-5),
Sk.
1972173.
sod.
(br.
VII,
l-5),
tk.
1913174.
god.
(1.r.
\lll,
l'-,s),
lk.
i')74175.
sod.
(br.
IX,l-5),
Ek.
1975/76.
sod.(br.
X,
l-5),
3k.
1976i77.goti.
(br.
)il,2-6).i
Sk.
1977178.
god.
(br.
Xli, i-b,l.
OC
cvih
rirdi\tr
prodaju
\c:
godiita
IIl,
iV,VI
iVII
posniie:',oi ceni
od
l0
dinara
;ue
l.::-';-r',q;l:."i,
t'cdi5tc
V
l)o
c.rrrro,J
4
drn:rra
igotiilte
VIll,
iX,
X,
XI
i
XII
poceni
o(i
15.
din..lbirka
reJcnihz,rdatirl.a
sa
mater,ratidkih
takmrcleirja
udenika
ojroi/nc
Skoie
r-iroZe
sc
Ccbitipc
ceni
od
l0
.-irn.
5.
Mcle
se
po.rcreniirf,tttern':tltLog
!i.;it
da
izini;'e
s'''a
/-aosi;rla
dtrgor':rrrj.r.
6.
Sr'c
priloge, primedbc
i
n:rri:Jib:
':,i:.ii
i..l:liuiivo
na
adresu:
fuIatematifl:i
!ist,
l{n.:z
F'1ii:.riicia
-i5il\',
p. p.
728,
llj;01
Beograd
SADRZAJ
M.
Zr...kovic:
i.',lcke
bii-rarncopci-acije
P.
D.:
Rel
Cr':
o
paikctir;rijir
N.
Mil::r.ilove
:
Jedna
igrrr-;rogadanje zzlntiilt'-'r'io'-
b;ojir
.
A-
D.3.:
Bal
kc.dprincez.:Ar-itinetikeZadaci
zt
r,i()vciavanjcstetenog
znanja
.
Deveto savczr:otaknlidcnje
iz
matematilie
rr
uderr:i:e
o:novne
Skole
Zadaci
sa rcpublidkog
naij?can.ia
ui;eika.ojnovrlih
ikola
SR.
llrvatskeOdabrani
zrdaci
Konl:ursni
zaciaci
lvli
srnc
ih
rrlili
--'
a
vi?
I..lagiadni
ir;iCaci
i,r.
58
Maiernatidka razr.;oda
l.
:.
_1.
4.
5.6.7.
B.
9.
10.
ll.ll.
I
69
t2
l6
2024212930
3t
il
MATEN4ATICKI
LIST
/,\
I
IC
IlNIKE
OSNOVNESrcOM
XIII
l
I]I,OCIIAT)l97ii.
 
SA}'EZ
DRUSTAVAITIATEN{ATICARA,
FIZIC'ARA
I
ASTRONOMAJUGOSLAVIJE
IVIATENIATIEKILISTzau[iinike
osnoyne
liici+
God.
Xlll,
trroj
I
(:973/79)
Izlazi
Scst
puta
sodi;nje
IZDAJE
DRUSTVONIATEI!{ATIEARA,
FIZIC..\Ri\
I
AS'T'RONONIA
SR
SRBIJEBeograd,Knez
Mihailova
35ilv,
p.i).
7;s
Urednici
:
Platoil
Diiltit
i
ll'liroshv
2iyl:otii
P,cdakcioni
odbcr:
Bogurttilu
Koleuko
(Ljubljana),
tlr
ZeljAo
pau.ie
(Zagrcl:),
Ko
s
t
a
lvI
ijatotrc
(Sarajcvo),
Dani
lo
Siepr:ttor'rc
(Titogra<J
),
Dulko
Koya['ev
(Skopje),Velimir
Sotirotl
(Novi
Sad),
L'ladimir
Stojanovit
(Beograd)
Clavni
i
odgovorni
urednik:
lvliroslav
Ziykor,ii
NliroslavZivkovi6
(licograel)
NEKI'
BINARNT,
OPERACIJtr
I
NJIHOVA
SVOJSTVA
L
Nekada
se
u
osnovnojSkoli
udilo,
pc)rcd
ostilloga
i
pre
svega,radunanjc
sa
brojevinra:sabiranje,oduzimanje,
mnozenje,
deljenje,kvadriranje,kubiranje,
yadenjekva-
dratnog
korena
i
vadenje
kubnogkorena.
Sve
vrsteradunanjs
54
brojevima
zovu
se
ra(runskc
opcra(ijc.Sabiranje
i
mnoZenje
su
osnovne
ractunske
operacije,
jer
se
ostale
uvode,
svaka
na
drugi
nadin,
pomocuovih
dvejuradunskih
operacija;
zato
se
za
ostale
radunskcopera-
cije
kaZe
da
su
izrcdene.
Obidno
svaka radun-
ili
simboliza
opcracijc
opcrator
zii
sabiranje.Pomodu
gorenavcdenih
raiunskih
operacija,
kao
i
nezavisnood
ttiih,
nrogLr
sc
obrirzovati
i
noveoperacije.
Tako,
naprimer,
da
bi
se?.tr
a:4
i
6,
.3
izradunalabrojcvna vrednostizraza
2
a-1
b
trebaobavrti
-icdnu
nevurudtnsku
opcraciju
kojudini
5sgiranjeudvostrudenogbroja
u="4
i
D=-3.
Ako
sc
za
oFeratorovenovs
raaunskeoperacije
uzme,
na
primer,sinrbol
*
(zvezdica),
onda
ax
D
predstavlja
isto
itoi
2
a*b;
prerr'ra
ovome,
zLt
a--4
i
h'-,3
4*3:2'4*3:8-1-3:Il,
pri
i'crlru
se4
*
3
izgovara>4zvezdica
3<.
Sliino
ovonre,
da
bi
se,
na
primer,
za
a-
,4
i
b:,3
izradunala
bro.;na
vrednost
izraza
2funil
treba
obavitidrugu
novu
radunsku
opcracijukoju
dini
udvostruienje
zbira brojeva
a:4
i
b:3.
Ako
se
za
operatoroveraiunskeopcracije
uzrne,
na
primer,
simbol
o
(kruZi6),
onda
a
o
b
predstavlja
isto
Sto
i
2
(a|-b):
prema
ovome,
za
a-4
i
b:3
4
o
3:2
(4+3):2
'7:14,
Irli
c:crnrr
sc4
()
3
izgovara
>4kruZic
3<.
Raiunske
operacije:
+,
-,
',
:,,r.
i
o
bitno
se
razlikujuod
raiun-
skih
opc'racija:
kvltlrir:anje
,
kubiranje,vailenlc
kvadratnogkorerra
i
vude
njc kubuog korcrra.Nairne,
kodpo:lcdirirh
operacija svakont
bltrlu,
i
ska
operacija
ima
svoj
znak
ili
simbol
;
znacizov1r
se
takode
i
operutrtri.
Tako,
znak
-i-.
jc
Sva
prava
unrnoZavanja,prcstampavanja
i
prcvodenja
za<lriava
Druitvo
matematidara,
fizidara
i
astronoma
SR
Srbije
oslobodeno
plaianja
poreza
napromctna
osnovu
reicnja
Republiikog
sckrctari;:.:.rza
kulturu
SR
S;-bije
tr.4l-l-186-03od
ll.
L
l97l.
godinl
Stanrpa:
jJc,.rgriL,-i:..i.i
izdl"aiko-grafiiki
zavod,
Iicogr,rJ,Bui.
r.ojvotle
N4!iicl
i;r.
l?
 
premaodredenom
pravilu,
dodeljuje
se
jedan
odredeni
broj.
Tako,
na
primer,
operacijom
kvadriranje
broju
5
dodeljuje
se
broj
25Sto
se,
kaoSto
je
poznato,izraLava:
52:25.
Ovakvaoperacija
pomoiu
koje
se
jednom
broju
dodeljuje
jeclan
broj
zove
se unarna
operacija. Medutim,kod
operacij
a
+,
-,
.,
:
,
*
i
o
je
dan bro.j
se
dodeljuje,
premaodredenom
pravilu,
uredenom
parubrojeva; ovde
sekaZe
uredenom
paru
brojeva
jer
jeod
znalaja
koji
se
od
dva
data brojanalazi
ispreda
koji
izaopera-
tora.
Radunska
operacija
kojom
se uredenont
paru
brojeva
dodeliuie
.jedan
broj
zove
se
binarnuoperacija.
Uobidajeno
je
da
se,uop5te,
broj
(element)
koji
se
nalaziispred operatora
naziva
prva
komponcnta,
a
onaj
koji
se nalazi
iza
operatora
naziva drugakomponenta.
Ttrko,u
4
*
3prva
kornponenta
je
4 a
drugakomponenta
je
3.
Poredostalog,
danas
se
u
Osnovnoj Skolipoklanja
viSe
paZnje
svojstvima
binarnihoperacija;
naroiito
slojstvu
komutac'ijc
i
svo.jst,r,u
asoci.jaci.ie
jedne
operacije
kao
i
svojstvu
distribuci.jc
jedne
operacije
premanekoj
drugoj operaciji. Tako,
na
primer,
poznato
je
da
za
ope-
racije
fi',
gde
su
a,
b
i
c
bilo
koji
brojevi,
vaZi:
a*b:b-la
svojstvo kornutacije
zl
sabiranje,
a,
b:b
.
a
svojstvo komutacije
za
mnoZenje,
(alb)l-c:a
l-(b
l-c)
svojstvo asocijacije
za
sabiranje,(a
.
b).
c:a
.
(b
.
c)
svojstvo asocijacije
za
mnoZenje,
(a*b).
c:a.
c-fb.
c-
svojstvo
distribucije
mnoZenjaprema
sabirar-rju.
Buduci
da
ova
svojstva
operacija
*i
vaZe
u
svakom
skupu
brojeva,
ova
svojstva su
u
nratematiciproglaienaza
zakoneradunskih
operacija
-{-
i
'.
Uop5te,kada
za
jednu
operaciju
diji
je
operator
o
-
kruZnica
--
za
bilo
koje
elenrentc
datoga skupa
vaZi;
qob:boa
kaZe se
da
operacija
O
komutativana.
Pored
ovoga,kada
za
bilo
koje
elementedatogaskupa
vaZi
(aob)oc:ao(boc)
kaZe
se da
je
operacija
-
asocijativna.
Kada
su
dve
operacije
oi
O
zaokruZenatadka
-
takve
da
za
bilo
kojeelementes,
b
i
c
datogaskupavaLi:
(aob)g
c:(aQ
c)o(6
Qc)
2
kaZe
se
da
je
operacija
I
distributit'na
prema
operaciji
o.
Postoje
operacijckoje
imaju
samo neke
odovih
svojstava.
2.
Danas
se
u
OsnovnojSkoli
udi
i
kako
se
od
dva data
skupa,
premaodredenim
pravilima,obrazuju
nekinovi
skupovi
;
tako,
na
primer,
od datih
skupova
I
i
B
destose
obrazuje
novi
skup
tako
dase
u
njemukao elementi
nalaze
svi
elementi
prvogdatog
skupa
i
onielementidrugog
datog
skupa
koji
se
ne
nalaze
kao
elementi
u
prvom
skupu.Ovako
obrazovanjenovogskupa
predstavlja
jednu
operaciiu
sa
skupovinta
ili
jednu
skupovnu
operaciju
koja
se
naziva,
kao
5to
je
poznato,
sastavljan.je
ili
unija;njen
simbol
jel)
,izraLava
se
Al)B
i
izgovara
>l
unija
.8<.
Poznato
je,
takode,
daoperacija
;l
ima
svojstva
slidna svojstvimaradunskih
operacija
-i-;
tako,
na
primer,uvek
se
moZe
proveriti
da
skupovna
operacija
U
ima,za
bilo
koje
dateskupove
A,
B
i
C.
sledeia
svojstva:
Aa)
B:
B\
J,4
-
svojstvokomutacije,
(At)B)Jg:4t.
l(B\)C)
-
svojstvo
asocijacije.
Tako,
za
,q:{a,b,
c},B:{b,
c.
d}
i
C:{d,
e},
zbog
Al)
B
:
-{a,
b,
c,
r/}
imamo:
(ll
)t)LJ
C:{o,
b,
c,
d}
[r{d,e}-{4,
b'
c,
d,e},
i
zbog
Bt
C:{b,
c,
d,
e},
imamo:
AU@UC):{a,b,
,\rl
{b,
c,
d,
"}:{a,b,
c,
d,
e}.
Buducida
se
skupovnonr
operacijom
tJ
od
dvadata
skupa
obra-
zujejeclan
novi
skup
oclnosno
da
se
uredenonr
paru
datih
skupovattodeLlujeje<lans;kup,skupovna
operacija
,,tje
binarnu
opera<'iia
i
ona
rc
ln()Ze
uvek
izvrSiti.
Porcdskupovneoperacije
I
.l
posto1e,
kao
Sto
jc
poznato,
i
druge
birrarneskupovne
operacije:
jedna
od
tih
operacija
je
ptesek
Eiji
1e
sirnbol
i-
izgovarase
>presek<
a
druga
je
skupovno
ntnoZenfe
diji
je
simbol
':i
izgovara
se
))puta(<.
Uvek
senloZe
za
date skupove
pioveriti
da
je
operacija
1
1konrutativna
i
asocijativnadok operacija
x
nije
ni
kornutativna
ni
asocijativna,
ali
je
distributivna
prema
ope-
ritcijanrir
.ri
'.
3. U
savrerrrenoj
matcnraticise
od
dva
data
iskaza.
a
iskazi
su
rcicnicczakojc
sc
ntttZc
utvrditida
li
su
istiniteodtttlsno
neistinite,
i
vczrrika
i,
koji
se
izraL:ava
sinrbolont
A,
aesto obrazuje
novi
iskuz'

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
FisnikLimani liked this
1 hundred reads
Miodrag Ječmenić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->