Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matematicki list 1976 X 4

Matematicki list 1976 X 4

Ratings: (0)|Views: 67 |Likes:
Published by Vesna Matkovic
Matematicki list
Matematicki list

More info:

Published by: Vesna Matkovic on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

 
OBAVESTENJA
PRETPLATNICIMA
,l.
Uredni5tvopoziva
nastavnike
i
profesore
matematike
kao
i
ostale
dita_
oce
oa
satJusvo.le
priloge.zalist:
dlanke,odabranezadatke.
zadatkesa
prijemnihispita
i
matemrriikihtakmiienja,
razne
zanimrjivosti.pozeljno
je
Ja
wiiitopisi
(osim
udeniikih
resenjazadataka)
budu
pisini
pisaeom
rnasinon,
.'piJr"ooo,
Rukopisi
se
ne
vracaju.
2.
Matematiiki/ist.:menjen
je
s'rrn
uienicirna
IV-VIII
raz.
osnovncSkole.
List
izlazi6putautokuSkolsiegodine,ito
f
.
X,
15.
XI,
l.l,
ii.ir,-i.iVi
f
S.V
-
3.--Godi5nja
prerplata(zasvih
6
brojeva)
iznosi30dinara.
Naruiiocima
za
vrse
oo
tU
komptetaodobravamorabat(201(,
lS%,
lO2;),
zavisno
od
roka
do
kojeg
s-e
isptati
cerokupna
prerprrta
(r.
xrl,'i.
1ii,
t.
vij'.
Nitut"i
Jrugi-odbicine
uvaZavaju
se.
-
-NarudZbinese Salju,samoneposrednonaadresu
lista,
a
novac
na
iiro_ra-
iun
.,Matematidkog
I
ista..broj
60g0'6-67
g-1462i.
pri
tomi
ii.u"-or""""*
-navesti
tacnuadresu
na
koju
rist
trebadostaviti
i
jasnonaznaditi
na
sta
,"
nu.udzbinu
odnosno
uplata
odnosi.
Narudlbineprirnanto
i
di,ektno
preko
terefona
redakcije,
6r.
0rr-63g-263.
4.
RaspolaZenro
kompletima
lista
iz
Skolske
1,96g169.
god.(br.
III,
l_5)
),1:
r.?9n{t0.9"!;
(?l_ly_,.
r-5).
sk.
.tsiotit.L;i.
(br.V,
2
i
jl.k'lszii7z.
g..r
(ur.
vr,r-)).
sK.
tet2/
tJ. god.(br._V.ll,
l_5),
Sk.
lgjJlj4.
god.
1br.
Vlll,l:5),
l,;'k,
.1?/a115_
s.9-d_.
(b'
1x,lr
-
o).
oo
<ivin
giiolij"
prodaju
se:
godista
rrr, tv,
vrr
vll
po
snizenoj
ceni
od
!
linara
za
komplet,
godiste
v
po
ieni
od4 dinara
i
godiste.
vrrliIX
po
ceni
od l0
din.
zuirt<a
lesenitr
zad,ataia
ru ,nuG,,,uiietin
takmidenjaudenikaosnovneSkolemoZe
s"
AoUiti
po
ceni
od 7
din.
5'
Mole
sepoverenici
Matematitkog
/rirc
da'izmiieruu.uotioJu
dugovanja.
6.
Sve
priloge,primedbe
i
n:rrudZbe
slati
isljuiivona
adresu:
Matematiiki
list,
p.p.72g,
ll00l
Beograd
SADRZAJ
1.
M.
Zivkovit..
Desetidni
ostatak
i
devetidna
proba
.
2'
D.
Miloievrc.'Medusobniodnosaritmetike,
geometrijske
i
harmonijske
sredine
3.
Lj.
cukit:
crianie
r;;;il;.n;;;;.";
...........:............
4. zadaci
sa republidkog
takmiienjauienika
osnovnih
ikaraSR
Srbije
iz
matematike
5.
Testoviza
proveravanje
znanja
iz
matematike
6.
Odabranizadaci.
7.
Konkursni
zad,aci
.
8.
Re5enja
konkursnih
zadataka
9.
Spisak
re5avalaca
konkurskih
zadataka10.
Vi
pitate
-
mi
odgovaramo.
.
.
11.
Nagradnizadatak
br.
46
.
12.Rezultatikonkursa za
nagradni
zadatak
br.45
.
......korice
MATEMATIEKI
LIST
7.A
IJ(-II]NIKE
OSNOVNE
SrOrg
X
4
97
l0l
103
107
l
lI
ll5
117119123
127
t28
I
BEOGRAD
1976.
 
SAVEZ DRUSTAVAMATEMATICARA,
FIZICARA
I
ASTRONOMA
JUGOSLAVIJE
MATEMATIEKI
LIST
za
udenike
osnoyne
Skole
God.
X,
broj
4
(1975176)
Izlazi
Sest
puta
godiSnje
IZDAJE
DRUSTVOMATEMATIEARA,
FIZICARA
I
ASTRONOMA
SR
SRBIJE
Beograd,
KnezMihajlova
35/IV,
p,
D,
728.Urednici:
Platon
Dimit
(gl.
ured.)
i
Miroslav
tivkovit
(odg.
ured.)
Redakcioni
odbor:
Y
iinja
B
r
kit-Deviit
(Zagreb),
Ko
sta
M
ijatovit
(Sarajevo)
BogumilaKolenko(Ljubljana),
Veljko
Zivkovi|
(Titograd)
Duiko
Kovatev (Skopje),
Vladimir
Stojanovit
(Beograd)
Svaprava
umnoZavanja, pre5tampavanja
i
prevodenja
zadriavaDru5tvo
matematidara,fiziEara
i
astronoma
SR
Srbije
oslobodeno
placanjaporezanaprometnaosnovureienjaRepublidkog
sekretarijata
za
kulturuSR
Srbije
br.
413-lg6-03
od
ll.
l.1973.
godine
sampa:
Beogradskiizdavadko-grafidkizavod,
Beograd,
Bul.
vojvode
Misi6a
br.
t7
Miroslav Zivkovi6
(Beogrart)
DEVEfiCNI
OSTATAK
I
DEVETICNA
PROBA.
Brojna
osa
skupa
N0
savijena
je
viSestruko
u
kruinicu
(sl.
l)
tako
da
se
sa
brojem0
poklapa
broj
9
i
brojevi18,27,36,
...
koji
su
umno5ci
broja
9, odnosnosvi
brojevi
oblika
(koji
se
mogu
izraziti
u
obliku)
9.t,
gde
je
r
prirodan
broj.Ostali
brojevi
iz
skupa
y'/0,
tj.
brojevi:
10,
ll,12,
13,...
l?;
19,20;21,22,
...26;
28,29,30
...
odnosno
9.
l+t,
9.1+2,9.
l+3,
.9.
l++,
.
.
.
9.
l*8;
9.2+1,
9.2+2,
9,2+3, 9.2+4,.
.
.
9.2*8;
9.
3+l;
9.3+2,
9. 3+3,
9.3+4,
.
.
.
poklopide
se
redom
sa
brojevima:
1,2,3,
4,
5,6,7,
8. Prema
prethodno-
me
postoji
beskrajnomnogo
prirodnih
brojeva
koji
se
poklapaju
sa
svakim
od brojeva:
O,
1,2,3,
.
.
.
8.
Tako,
na
primer,
sa
brojem 4
po-
klapaju
se
svi brojevi
oblika
9
'
t+4,
gde
jer
prirodan
broj.
Saglasnoovome, svaki
broj oblika
9
'
t+k,
gde
jekbroj
iz
t0,
l,
2,
3,4,5,6,
7, 8)
poklapa
se
sa
brojem
/c.
Kada
se
prirodni
broj a,
s
obzirom
na
navedeni
postupak,
po-
klapa
sa
prirodnim
brojem
k,
tada
se
kaZe:
broj
a
kongruentan
je
sa
brojem
kpo
modulu
9;
ovo
se izraLava
simbolima ovako:
a:k(mod9),
a
nzziva
sekongruencija
po
modulu
9.
sl.
I
sl.
2
SliEno
kongruenciji
po
modulu
9
odreduje
se
i
kongruencijapo
drugim modulima;tako,
kada
se
brojna
osaskupa Nq savije viSestruko
u
kruinicu tako
da
se
sa
brojem
0
poklapa
broj
5
i
svi
umnolci
ovog
broja(s1.2),tada
se
odreduje
kongruencija
prirodnih
broJeva
po
modulu
5.
{I
9.7
 
r
f
Premausvojenome
svaki
prirodni
broj
a
oblika
9.
t+k,
gde
su
/
i
&
prirodni
brojevi,
kongruentan
je
sa
k
po
modulu
9; tj.,
akoje
a:9't*k,
onda
je
a:k(mod9),
i
obratno,
ako
je
a:k(mod9),
onda
je
a:9
.
t+k.
Tako,
zbog
32:9.3f
5,
vaZi
32:5
(mod
9);
ako
je
a:7
(mod9),onda
je
a:9
-
t*7,
gde
je
t
prirodan
broj.
Osim
ovoga
je,
rfaprimer,
prema
usvojenome:
2l:21(mod9);
zbog
2l:3
(mod9),
vaii
3:21(mod9);
zbog
2l:12
(mod
9)
i
l2:3
(mod
9),vaii
2l
=3
(mod
9).
Na ovim
primerima
ogledaju
se slede6a
svojstvakongruencije
za
prirodne
brojeve a, b
i
c
u
odnosu
na
koji
bilo
modul
h
(h
je
prirodan
broj
veiiod
l):
a:a
(mod
h);
ako
je
a:b
(mod
h),
onda
je
b:a
(mod
h);ako
je
a:b
(mod
h')
i
b:c
(mod
h),
onda
je
a:c
(modh).
Ova
svojstva kongruencije
odgovaraju osnovnim
svojstvima
jed-
nakosti
:
refleksije,
simetrije
i
tranzitivnosti.
Od
znadaja
je
da
se
za
dati
vi5eceifreni
broj
a,na
primer
a:
:2756,
odredi
broj
iz
{0,1,2,3,..,8}
sa
kojimjebrojc
kongruentan
po
modulu 9.
U
vezi
sa
ovim
vaZi
:
Yiiecifreni
broja
kongruentan
je
sa
ostakom
r
koji
sedobije
de-
ljenjem datog
broja
a
brojem
9.
Zaista,
ako
se
broj
a
izrazi'u
obliku
9.
t*r,
0(r<9,
tj.
ako
a:9.t*r,
onda
a:9:!
sit
ostatkom
r;
medutim,ako
a:9.t!r,
onda
a:r
(mod9).
Tako,
za
broj
a:2
756
vaLi:
2
756
:
9:306
sa
ostatkom
2;
naosnovuovoga
i
prethodnog
vaLi:
a:2
(mod9),
odnosno
2756:2(mod9).
Ostatak
koji
se
dobija
pri
deljenju datog
broja
a
sa
9
naziva
se
devetiini
ostatak za
dati broj.
Od
znadaja
je
da
se devetidni
ostatak
odredi
Sto
jednostavnije,
bez
deljenja.
Za
ovu
svrhu
moZe
posluZiti
sledeie
svojstvokongruencije
po
modulu
9:
Viiecifreni
broja
kongruenlan
je
sazbiromsvojih
cifrara
po
mo-
dulu
9.
Zaista,
iz
aritmetike
je
poznato
da
se,
naprimer,
viSecifreni
lroj
a:27i6moipizrazitiu
vidu:
a:2.
1000+7.
100+5'
10+6,
odnosno
98
kao
a:2.
999+7.
99+5. 9+(2+7+6),+7
.
1r+5.
1)+(2+7+s+6).
Na
osnovu
ovoga
i
usvojenoga
odnosno
2
756:(217
+5+6)
(mod9).
ili
kao
a:9'(2.
lll+
vaZi:
s:(2{7*6)
(mod9)
Oro
svojstvo
omogu6ava
da
se
odredi,
lako
i
brzo,
devetidni
ostatak
za
svaki viSecifreni
broj. Tako,
z?
a:2
756
vaLi:
2
756:(2+
+7+5+6)
(mod9l,
odnosno
2
756:20
(mod9),
a
za
broj
2O
vzi.i
29:(2*0)
(mod9),
odnosno
2Q=2
(mod9).
Premaovome
i
svojstvu
tranzitivnosti
vabi
2756:2
(mod9),
Sto,
prema
ranijem,
zaEi
daje
2
devetidniostatak
zabroj
2756.
Devetidni ostatak
nalaziprimenu,
poredostalog,
u
proveravanju
radunskih
operacija izvedenihsa vi5ecifrenimbrojevima.
Za
proveravanjczbiraod
znadaja
je
sledede
svojstvo: ako
a{b:c,
a:-p(mod9), b=q(mod9)
i
c:r(mod9),
onda
plg:r(mod9).
Zaista,
z.a
a:21
i
b:35,
njihov
zbir
c:56;
prema
ranijem:
a:3(mod9),
b:8(mod9'1,
c:2(mod9),
odnosno
p:J,
q:9,
7:).
Medutim, ako
c:3
(mod9),
onda
a:9
.
ml3;
ako
D:8
(mod9),
onda
D:9.ll+8.
Premaovome,
a*b:(9.
m+3)+(9. n+8),
odnosno
a*b:9.
(z*z)*(3*8)
ili
c:9'(m-ln)+(3+8).
Na
osnovu
ovogavaii:
c:(3f8)
(mod9).
Znog
ovoga
i
zbog
c:2(mod9),
prema
tranzitivnom
svojstvu
kongruencije,
vali:
3+8+2
(mod9),
odnosno
p*q=r(mod9).
Drugim
redima,
zbir
devetiinih
ostataka
za sabirke
konBruentan
je
sa devetiinimostatkom
za
zbir.
Pomoiu
ovog
moZe
se
proveriti
zbir
dva
ili
vi5e
brojeva.
Tako,
ako
je
tadno
6754+7967:14
721,
odna
morq
biti
zbir
devetiinihostataka
za
sabirke kongruentan
sa
devetidnim ostatkom
za
njihov
zbir.
Zaista:
6754:4(mod9),7967:2(mod9),
14721=6
(mod9)
i
4*2=6
(mod9).Ovakvoproveravanje
zove
se
devetidnoproveravanje
jer
je
zasno-vanona
svojstvimakongruencije
po
modulu
9.
Devetiino
proveravanje
zbira nije
potpuno (apsolutno)
sigurno,
mada
u
njemu
udestvuju
sve
cifre
sabiraka
i
sve
cifre
zbira;radog
ovorle
je
Sto
nc
vaii
i
obratno
tj.:
ako
plq:r
(mod9), onda
ze
morabiti
a*b:c.
Tako, na
primer,ako
u
jednakosti
6754+7967:l472l,koja
je
tadna,
cifrajedinica
i
cifra
desetica
prvogsabirka
uzajamno
promene
mesta,
dobija
sejednakost6745+7967:14721,
koja
nije
taina,
99

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->