Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matematicki list 1969 III 3

Matematicki list 1969 III 3

Ratings: (0)|Views: 70 |Likes:
Published by Vesna Matkovic
Matematicki list
Matematicki list

More info:

Published by: Vesna Matkovic on Jun 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

 
VAZNA
OBAVESTENJA
1.
Urednistvopoziva
nastavnike
i
profesorematematike
kao
i
ostalc
dita-oce
da
Salju
svojeprilogeza
list:
Elanke,
odabranezadatke, zadatke
sa
prijenrnih
ispita
i
matematidkihtakmiEenja, razne
zanimljivosti.
PoZeljno
je
da
svi
rukopisi
(osimu6enidkih
re5enjazadataka)
budu
pisani
pisacomma5inom
s
prorcdonr,
a
crteZi
izradeni
na
posebnoj
ivr5coj
hartiji.
Rukopisi
se
ne
vracaju.
2.,,Matematidki
list"
idazi 5
puta
u
toku
5kolske
godine
i
tou:oktobru,
decembru,
februaru,
martu
i
maju.
List
je
namenjen
svint uienicitrra
V-Vlll
razredaosnovne
Skole.
3.
Godi5njapretplats
(za
svih
5
brojeva) iznosi
6
n.
di@ra.Van
pretplate
prodajna
cena
lista
je
f,50
n.
dinarapo primerku.Obradun
po
pretplatnoj
ceni
vrii
se
samo
kad
su
naruieni
svi
brojevi
/ista
(l-5).
lsto
vaZi
i
za
naknadne
narudZbe
(u
toku
godine).
NarudZbeseSalju
na
adresu
lista,
a
novac
na
iiro-
radun,,MatematiCkog
lista"
broj
60E-t-1433-10
sa
naznakom
na
sta
se
narudZba
odnosno
uplata
odnosi
(nakoje
brojeve
i
koliko
primeraka
od
svakog
broja).Obavezno
navesti
tainu
adresu
na
kojulist
treba
slati.
Placanjese
moZe
vriiti
i
u
ratama,
ali
tako da
za
svaki
primljenibrojdug
bude odmah
iznriren.
4.
RaspolaZemo
joS
izvesnirn
kolidinama
svih
brojeva
lista
iz
Skolskc
1967168.
godine
(brojevi
II.
l-5),
takoda
ih
moiete
naknadno
naruiiti.
lspo-
ruiujemo
ih
podistim
uslovima.
5.Molimo
poverenike
,,Mat.
lista"
iz
Skolske
196'/168.
godine
da
odrnah
izmire sva
zaostaladugovanja.
6.,,Matematirlki
list"
ce
i
ove
godine
dodeliti
nagrade
ikolana
k<tic
budu
imale
procentualnonajvi5e
pretplatnika
(u
odnosu
na
ukupan
broj
uCenika
V-Vlll
razreda).
Detaljna
obaveltenja
o
tome
(i
uopSte
o
,,Mat.
listu")
data
su
u
na5imraspisima
koji
su
svinr
Skolama
dostavljeni
u
septembru
1968.godinc.
7.
Sve
priloge,primedbe
i
narudibe slatiiskljuiivo
naadresu:
Matematiiki
list,
Beograd,
p.p.
728.
SADRZAJ
l.
B.
Marinkovrc:
ReSavanje sistema
linearnihjednadina
pomocu
deter-
minanti
2.
M.
Sevdit: Dobivanje
pravilnih poligona
presavijanjern
papira..
....
3.
Kako
bistepomogli
muhikoja ne
zna
geometriju?
4.
Zadacisa
prijemnihispita
za
upis
u
srednje
Skole
.
.
5.
Oaabpauu
3aAaux
6.
Konkursni
zad,aci
.
7.
Re5enja
konkursnih zadataka
iz
,,Matematidkog
lista"
lll.2........
8.
Re5ili konkursne zadatke
iz
,,Mat.
lista"
lll.2.....
9.
Marertlarnqxa
raxMnr{e$ayqeHuxa
ocHoaHHX
urro,ra
(:a4aqil)
. ... .
.
10.
Matematidkarazonoda
(Zanimljivosti
o
brojevima. Zrnca)
.
ll.
Rezultati
konkursa za nagradni zadatak
br.
7
.
12.
Nagradni zadatak
br.
9
.
13.
Rezultati
konkursa za nagradni
zadatak
br.
8 .......
3.
str.
MATEMATIEKI
LIST
ZA
UCENIKE
OSNOVNE
STOTN
UI
a
J
65
7l
76
7778
8l
L2
85
89
9l
9l
96
koricl
BEOCRAD
1969.
 
SAVEZ DRUSTAVAMATEMATIEARA,
FIZIEARA
I
ASTRONOMAJUGOSLAVIJE
MATEMATIEKI
LISTza ulenike
osnoyne
Skole
God.
III,
broj 3
(1968/69.)
lzlazi
pet
puta
godi5nje
IZ,DAJ['DRUSTVO MATEMATIEARA,
FIZIEARA
I
ASTRONOMA
SR
SRBIJE
Beograd,
p. p.
791,
Knez
Mihailova
35/IV
Ureeluje
Redakcioniodbor
Glavni
urednik
prof.
dr M.
ILIC-DAJOVIC
Odgovorniurednik
B.
MARINKOVIC,
prof.
prava
umnoZavanja,
preitanrpavanja
i
prcvotlcrr.ja
zatlriavirDruStvo
matematidara,
fizidara
i
astronornl
SIt
Srbi.ic
B.
Marinkovi(
(Beograd)
RESAYANJE SISTEMA
LINEARNIH
JEDNACINAPOMOCUDETERMINANTI
I
U
ovom
6emo
dlanku izloZitijedan
za vas
novi
nadin
re5avanja
sistema
linearnih
jednadina
sa dve
nepoznate.
Medutim, dabiste
tobolje
razumeli,prethodno
iemo
se
podsetiti,
ne
upu5taju6i
se
u
detalje,
nekih vaZnijih
dinjenica
o
jednadinama.
1.
Linearne
jednaEine
saiednom
nepoznatom
Kao
Sto
vam
je
poznato,za
reSavanje
takvih
jednadina,
u
naj-
op5tijem
sludaju,
primenjujese
slededi
postupak:
l)
oslobadanje
od razlomaka-ukoliko
ih
ima
(mnoZenje
jedna-Cine
najmanjimzajednidkim
imeniocem
tih
razlomaka),
2)
uklanjanje
zagrada
(izvodenje
naznadenih
mnoienja
i
stepeno-
vanja),
3)
razdvajanje
,,poznatih"
i
,,nepoznatih"
dlanova,
4)
svodenje
slidnih
dlanova
na
obema
stranama
jednadine,tj.dovodenjejednadine
na
oblik
Ax:B
(A
i
B
su
brojevi
koji
ne
zavise
od
x),
5)
deljenje obejustrana
jednadine
koeficijentom
uz
nepoznatu
da
bi
se
dobila
vrednost
nepoznate
-
re5enjejednadine,
6)
proveravanje
re5enja.P
r
i
m
e
r.
-.
Primenjuju6i
navedeni
postupak
najednadinu
6x-58x-l
2x-3
6-10:15'
po5to
je
NZS(6,
l0
t5):30,
posle
mnoZenja obeju
stranajednadine
sa
30, imaiemo
redom:
s
(6x-s)-3
(8x-
t):2(2x-3)
30x-25-24x+3:4x-6
3Ox-24x-4x:
-6+25-_3
2x:16l
z2
x:8
Stampa:Beogradski
grafidki
zavod,Bcograd,
Ilul.
r,oirrrtlc
Mi\ica
br.
l7
65
 
Proveravanjem
se
uveravamo
da
x:
8
zadovoUavadatu
jednaclnu:
dobija
se
dir
je
vrednost
Jeve
strane
l3ll5,
a
desne
takode
13115.
Napomena.
-
Prilikom
deljenja
(mnoZenja)jednadine
nekim
tzrazom
trebaimati
na
umu,
kao
Sto
vet
znate,
da
taj
izraz za
traZeflu
vrednost
nepoznate
ne
bude
jednak
nuli.Svaka
linea.rna
jednadinasa
jednom
nepoznatom,ma
kako bilakomplikovana
na
prvi
pogled,
zamenjivanjem
ekvivalentnim
jednadi-
nama
(koraci
1-5),
tj.pri
resavanju,
na
kraju
se
svodi najednadinuoblika
Ax:
B,
(*)
gdesu
A
i
B
brojevi(izrazl)
koji
ne
zavise
od
x.
To
je
op5ti
oblik
linearne
jednadine
sa
jednom
nepoznatom.
Pri
njcnom
re5avanju mogu6a
su
slededa
tri
sludaju:
1"
Ako
je
A*0,
jednadina
(x)
ima
za reienje
broj
BlA.
2"
Akoje
A:0
i
B
+
0,
onda
se
jednaiina
(x)
svodi
na
0
.x:,R
i
nema
reienje,
jer
je
nemogu6e
da
bude
0:8.
3'
Ako
je
iA:0iB:0,
ondajednadina
(*)
postaje
0.x:0
(to
_ie
identitet)
i
svaki
broj
je
njeno
re5enje.
KaZe
se
da
je
tada
jednadina
neodredena.
2.
Jedna
linearna
jednaiinasa
dve
nepoznate
Op3ti
oblik
takve
jednadine
je
ax
rhy--c,
gdesua,
bi
cneki
poznatibrojevi.
Postavljase
pitanje
da
li
jedna
jednaEina
sa
dve
nepoznate
imare5enja
i
kako
se
ona
nalaze.P
ri
m
U
jednadini
2xl-
y
-
8
moZemo
za
y
staviti bilo
koji
broj, na
primer,
y:2;
tada
je2xt
2-8
(sad
.je
to
jednadinasa
jednom
nepoznatom);
odatle
je
."':
3.
Znati,
moZcmo
re6i:
x-_-3,
y:2
ili
jo5
bolje,
par
brojeva
(3;2)
jejedno
re5enje
clrttejeclnadine
sa
dve nepoznate.Na
slidan
nadin bismo
se
uvcrili
da
jc
i
par
(x;l)
:
(a;0)
opet
jedno
re5enje
tejednadine.
Naprotiv,
par
(4;5)
nije
reienje
te
jednadine.Lako
jevideti
da
jednadina
2x
1
y.-
['l
ima beskonaino
mnogo
reienja. Ta
jednadina
izrai.avaodredenu
zavisnost
izmedu
x
i7.
Radi
toga vrednosti
jedne
od
promenljivih
-rc
i
7
moZemo zadavati
pro-
izvoljno.
Ali,
ako
damo neku vrednost
za
.r,
onda
6emoodgovaraju6u
vrednost
za
y
odrediti
zavisno
od
datevrednosti
za
x.
Da
bi
se
ovo
odredivanje odgovaraju6ih
vrednosti
Sto
lakSe
vr5ilo,
moZe
se
data
66
MoZemopraviti
-y
(pri
tome
za
momenatsmatramo
x
poznatim
y:8-2x.
i
poznatu
tablicu;
Uop5te, za
x-k
dobijamoda
je
y:8-2k,
te
je
skup
od
bes-
konadno
mnogo
re5enja
jednadine
2x+y:8
dat
formulami:
x:k,r:8-2kili
(x;
l'):(k;
g-2k\.
Naravno,
mogli
smo
podetida
da-iemo
vrednosti
za
y,
na
primer
!:tnt,
a
da
za
x
odredujemoodgovarajuie
vrednosti,
pa
bismoirnali:
8-m
x:-)-,!:il.
Zadatak l.-
Napisati
nekolikoreienja
jednaiine
t
,-?
v-2:0.
4
3-
ReSenje.
-
Jednadinu6emonajpre
svesti
na
oblikax+by:c
(m1rgienjem
sa
12
i
prebacivanjem,,poznatog,.dlana
na clrugu
strinu).
Dobija
se
jednadina
3x+8y:24.
Evonekoliko
njenih
resenla:
(0;3j,
G;312);
(-8;
6)
itd.
Zadatak
2.
-
Koliko
treba
da
bude
m
u
jednaiini
(m+5)
x+*
my
:7
da
bi
ta
jednaiinakao
reienje
intola
par
brojeva
x:
3,
/
:'
-4?ReSenje.-
Mora
biti
(m+5).3-m.4--7,
odakle
m:g.
Zadatak
3.
--
Obim
je&ukokrakog
trougla
.ie
10.
Kolike
su
mu
strcnice?
.ReSenje.
-
Neka
x
bude duZinaosnovice,
a
y
-
duZina
kraka
trougla.
Tada
je
x+-2y:10.
Imamo,
znadi,
jcdnu
jednadinusa
dve
nepoznate.Ovajednadina,
shodnoonome
5to
smo
napred
rekli,
imabeskonadno
mnogolesenja.
Medutim,
sva
ta
resenjane
zadovoljavaju
uslove
zadatka;
trebaodabrati
samoona
koja
su
pozitivna
i-tatva
9")"::.Zy
i
y<5.,(Zalto)?).
Zadovoljavaju,
na
primer,parovi
(2;
4)
i
(3;
3,5),
a
ne
zadovoljavaju,
recimo,
(6;
2)
i(-2;
S).
Kakaveeometrijski
smisao
ima
jedna
linearna
jednadina
sa
dve
nepoznate
i
njeno
re5enje?
jednadina
,,reSiti"
po
brojem),
tj.
I
0
l
I
.l
I
40
I
6
J
,
l
67

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->