Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min SAU 2008-01-18

15min SAU 2008-01-18

Ratings: (0)|Views: 455 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, priedas SAU, 2008.01.18 - 2008.02.01
15min - nemokamas dienraštis, priedas SAU, 2008.01.18 - 2008.02.01

More info:

Published by: 15min PDF on May 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

15minsau
P\ue008rmoj\ue008
muz\ue008\ue009os
mo\ue009y\ue009\ue00a\ue004 -
m\ue004mos p\ue008\ue00av\ue007
vy r\ue004s!
\ue005 \ue002 \ue006\ue004 \ue008
5
P\ue004s\ue008\ue009\ue007\ue008t\ue008m\ue001
\ue004\ue009c\ue008joj\ue007
skaityk
lengvai
gro\u017eis sveikata psichologija mada kelion\u0117s pramogos interjeras
2008 m. sausio 18 \u2013
vasario 1 d.
\u0161iame
numeryje2
K
O
M
E
R
C
I
N
I
S
P
R
I
E
D
A
S
Svor\ue008o
m\ue007t\ue004morfoz\ue003:
\ue006\ue008\ue007tos \ue008r \ue009\ue008t\ue008
\ue009 \ue008 \ue00a o g r \ue004 m u s
t \ue008 r p \ue006 \ue004 \ue00b t y s
6
Ry\u0161\ue009\ue008\ue004us\ue008os
\ue000\ue008\ue007mos
m\ue004\ue006os
t\ue007\ue00b\ue006\ue007\ue00bc\ue008jos
8
Sv\ue004jo\ue00b\ue003s
y r \ue004
p\ue008rm\ue004s
\ue000 \ue008 \ue00b g s \ue00b \ue008 s
t\ue008\ue009s\ue00ao \ue00a\ue008\ue00b\ue009
12
sau
2
Komercinis priedas
1 5m in
sau
Liet\ue001voje vis labia\ue001 pop\ue001liar\ue000ja na\ue001jas,
b\ue000simoms mam\ue003t\ue001ms ir dar negim\ue002siems
j\u0173 k\ue000dikiams skirtas lavinimas.
Vilniaus Naujinink\u0173 poliklinikoje prie\u0161 pen-
kerius metus \u012fkurta muzikinio sveikatinimo mo-
kykl\u0117l\u0117 \u201eSveikutis". Nuo pavasario \u0161i veikla \u012fsi-
b\u0117g\u0117jo naujai atidarytame Trak\u0173 pramog\u0173 ir lais-
valaikio centre \u201eTrasalis". \u012esp\u016bdingo dyd\u017eio SPA
\u012fsik\u016br\u0117 vienas geriausi\u0173 Lietuvoje muzikinio svei-
katinimo kabinet\u0173.
Juose socialini\u0173 moksl\u0173 daktar\u0117, docent\u0117, mu-

zikos mokytoja ekspert\u0117 bei n\u0117\u0161\u010diosioms skirtos knygel\u0117s \u201eB\u016bsim\u0173j\u0173 mam\u0173 dainos\u201d autor\u0117 Lolita Navickien\u0117 moko b\u016bsimas mamas ir t\u0117\u010dius, ma-

\u017eylius bei visus norin\u010dius atsipalaiduoti nuo gy-
venimo tempo ir rutinos, moko naudotis pa\u010dios
gamtos suteikta sveikatinam\u0105ja muzikos galia ir
padeda praskaidrinti savo gyvenim\u0105. Papra\u0161\u0117-
me Lolit\u0105 atsakyti \u012f kelet\u0105 klausim\u0173.
Kaip gim\ue001 m\ue006zikinio sveikatinimo
id\ue001ja?
\u0160i mintis prie\u0161 daugel\u012f met\u0173 kilo mano t\u0117-
\u010diui \u2013 Lietuvos alternatyvaus meninio ugdy-
mo centro prezidentui, habilituotam daktarui,
pro\ue000esoriui Albertui Pili\u010diauskui. T\u0117tis seniai
\u017einojo apie prenatalin\u0119 (iki gimimo) muzikos
poveikio gali\u0105.

Prie\u0161 dvide\u0161imt met\u0173 man laukiantis s\u016b- naus vis primindavo, kad kuo daugiau klau- sy\u010diausi muzikos ir pati ni\u016bniuo\u010diau. Tai ne- buvo sunku, nes pats gyvenimas atsiunt\u0117 to-

kias galimybes. Tuo metu studijavau dabarti-

n\u0117je Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Besilaukdama s\u016bnaus jau\u010diausi lyg vaik\u0161\u010dio- jantis skambantis varpas ir i\u0161ties, gim\u0119s s\u016b-

nus netruko nustebinti savo sugeb\u0117jimais ir
stebina jais iki \u0161iol.
Asmenin\u0117 patirtis ir vis pasikartojantys t\u0117-
\u010dio raginimai pad\u0117ti ir kitoms \u0161eimoms susi-
laukti gabi\u0173 vaik\u0173 paskatino mane savo pro-
\ue000esin\u012f d\u0117mes\u012f sukoncentruoti \u012f \u0161i\u0105 srit\u012f ir prie\u0161 5
metus \u0161ioje srityje \u017eengti pirmieji \u017eingsniai.
Pagal koki\u0105 lavinimo ir
sveikatinimo sistem\u0105 dirbate?
Smagu, kad pavyko u\u017emegzti ry\u0161ius su vie-
nu ry\u0161kiausiu pasaulio prenatalinio muzikinio
ugdymo specialistu, pediatru, pro\ue001esoriumi i\u0161
Maskvos, metodo \u201eSonatal\u201c autoriumi Michai-
lu Lazarevu. Besiremdama jo, kit\u0173 mokslinin-
k\u0173 darbais, \u017eymiausiomis pasaulio muzikinio
ugdymo koncepcijomis bei autoriniu t\u0117\u010dio \u201eAs-
menin\u0117s prasm\u0117s\u201c ir savo \u201eEmocinio imitavi-
mo\u201c metodais (jo pagrindu L.Navickien\u0117 yra
apgynusi daktaro disertacij\u0105) suk\u016briau origi-
nali\u0105 muzikinio sveikatinimo metodik\u0105, galin-
\u010di\u0105 daryti didel\u012f poveik\u012f tiek n\u0117\u0161\u010dioms mote-
rims ir laukiamiems ma\u017eyliams, tiek ir jau gi-
musiems vaikams.
Kokia m\ue006zikavimo \u012ftaka b\ue000simai
mam\ue007tei ir dar negim\ue006siam k\ue000diki\ue006i?
Amerikie\u010di\u0173 mokslininkai dar pra\u0117jusiame am\u017eiuje nu-
stat\u0117, kad muzikos klausymasis n\u0117\u0161tumo laikotarpiu pade-
da moteriai \u012fveikti baimes, stresus, pasijusti tvir\u010diau, susi-
laukti sveiko ir talentingo k\u016bdikio.
Tokie k\u016bdikiai pasi\u017eym\u0117s auk\u0161tu intelektu, glaud\u017eiu ry-
\u0161iu su motina, protine branda, tur\u0117s absoliu\u010di\u0105 muzikin\u0119
klaus\u0105. Jie geriau vystysis, prad\u0117s anks\u010diau vaik\u0161\u010dioti ir pan.
Ta\u010diau be pa\u010dios moters kasdieninio, pasiaukojan\u010dio darbo
\u2013kasdien muzikuoti reikia bent tris valandas \u2013 pa\u010dios gam-
tos suteiktomis galimyb\u0117mis nepavyks pasinaudoti.
Jei b\ue000sima
mam\ue007t\ue001 nemoka dain\ue006oti, kaip tada?
Galiu padr\u0105sinti mokan\u010dias ir nemokan\u010dias dainuoti:
visos sugeba padainuoti bent vien\u0105 gars\u0105! Mano asmeninis
patyrimas rodo, kad beklausi\u0173 \u017emoni\u0173 n\u0117ra. Yra tik ma\u017eiau

muzikin\u0117je srityje lavinti. Gal vaikyst\u0117je, u\u017euot dainavu- sios, vienos pie\u0161\u0117, o kitos \u2013 lank\u0117 \u0161okius, ta\u010diau padainuo- ti kelis garsus \u2013 tikrai sugeb\u0117s visos.

Kaip k\ue000dik\u012f motinos \u012fs\u010diose pasiekia
m\ue006zika?
Visi moters dainuojami garsai sklinda stuburo kaulais
\u017eemyn, atsimu\u0161a \u012f duben\u012f ir per audinius, gimdos vande-
nis vibracijomis patenka iki ma\u017eylio. Tad jei
moters balso stygos sveikos, jos virpa, ji kal-
ba \u2013 vadinasi, ji gali ugdyti savo vaikel\u012f dar
iki gimimo.
Ma\u017eylio klausa yra vienintelis ry\u0161io kanalas
su j\u012f supan\u010diu pasauliu. Special\u016bs muzikiniai
garsai bei pratimai turi unikali\u0105 galimyb\u0119 ska-
tinti negimusio ma\u017eylio klaus\u0105. Jis pradeda gir-
d\u0117ti nuo 24 gyvyb\u0117s u\u017esimezgimo savait\u0117s.
J\ue006k joki\u0173 \ue006\u017esi\ue001mim\u0173 nelanki\ue006sios
pagimdo proting\ue006s vaik\ue006s
\u017dinoma, kad pagimdo ir protingus, ir svei-
kus, ta\u010diau neugdyto b\u016bsimo \u017emogu\u010dio gabu-
mai lieka tik gimin\u0117s genetikos arba pasyvaus
vystymosi r\u0117muose. O juk mama gal\u0117jo pado-
vanoti savo b\u016bsimam d\u017eiaugsmui ne\u012fkainoja-
m\u0105 dovan\u0105 \u2013 galimyb\u0119 b\u016bti k\u016brybi\u0161kesniam,
protingesniam, gabesniam, nei ji su t\u0117\u010diu ar j\u0173
seneliai, proseneliai.
\u201eSveiku\u010dio\u201c programos, kuri\u0173 pagrindi-
n\u0117 vertyb\u0117 yra \u0161eima, skatina ne tik spart\u0173
b\u016bsimo ar jau gimusio ma\u017eylio gabum\u0173 \ue000or-

mavim\u0105. Programoje kvie\u010diamas dalyvauti ir t\u0117tis, ger\u0117ja \u0161eimos tarpusavio santykiai, kurie tampa glaudesni.

Kaip ja\ue006\u010diasi solid\ue000s t\ue001\u010diai,
grodami ir dain\ue006odami s\ue006
vaikais?
Prad\u017eioje daugelis labai nustemba, kad
atvedus jau vaik\u0161\u010diojant\u012f ma\u017eyl\u012f tenka ne s\u0117-
d\u0117ti sal\u0117s kampe ant k\u0117d\u0117s, bet pa\u010diam dai-
nuoti, groti ir \u017eaisti. Ta\u010diau paband\u0119 pajun-
ta, kad aktyvus muzikavimas \u012f \u0161al\u012f \u201enustu-
mia\u201c j\u0173 pa\u010di\u0173 problemas ir padeda atsipa-

laiduoti, u\u017esimir\u0161ti ir pasijusti vaiku, kada visas pasaulis tilpo \u012f sm\u0117lio d\u0117\u017e\u0119 ir atrod\u0117 savas ir saugus.

Kokios m\ue006zikos reikia kla\ue006s\ue007tis?
Namuose norin\u010diai muzikuoti patar\u010diau klau-
sytis W.A.Mozarto, A.Vivaldi, A.Corelli, J. S.Bacho,
J.Haydno, P.\u010caikovskio, G.Mahlerio, K.Debussy,
K.Saint Saenso k\u016brini\u0173, liaudies ir sakralin\u0117s (ba\u017e-
nytin\u0117s) muzikos. Apskritai, muzikinio sveikati-
nimo programa yra gana \u012fvairiapus\u0117. \u201eSveikuty-
je\u201c b\u016bsimoji mama pie\u0161ia, skaito pasakas, eil\u0117ra\u0161-
\u010dius, dainuoja, groja, \u0161oka, ra\u0161o. Tuo b\u016bdu negi-
m\u0119s ma\u017eylis gauna labai \u012fvairios, lietuvi\u0173 liaudies
menu grind\u017eiamos in\ue001ormacijos.
Kokiais instr\ue006mentais grojate?
Daugeliu atveju tradicinis muzikavimas labai
skiriasi nuo muzikavimo muzikinio sveikatinimo
metu. Grojame K.Or\ue001o instrumentarijaus metalo-
\ue000onais ir ksilo\ue000onais. Kai \u012f rankas paimamos dvi
lazdel\u0117s ir ritmi\u0161kai u\u017egaunami du klavi\u0161ai. Toki\u0173
lankytoj\u0173, kuriems min\u0117ta u\u017eduotis b\u016bt\u0173 per sun-
ki \u2013 dar netur\u0117jome. Taip pat grojame \u012fvairiausiais
b\u016bgnais \u2013 kongais, bongais, timpanais, paprastais

b\u016bgneliais, \u012fvairiais relaksaciniais instrumentais. Jie m\u016bs\u0173 lankytojams ypa\u010d patinka, nes j\u0173 skleid\u017eiami garsai primena j\u016bros o\u0161im\u0105, liet\u0173 ar ledo kristal\u0173 kritim\u0105.

K\u0105 nor\ue001t\ue006m\ue001te pabaigai palink\ue001ti
b\ue000simiems ar ja\ue006 esantiems t\ue001vams?
B\u016bsimiems t\u0117vams palink\u0117\u010diau nuo pat b\u016bsimos gyvy-

b\u0117s u\u017esimezgimo bendrauti su k\u016bdikiu. Jam dainuoti, ku- riant mintyse \u0161viesius ir kupinus g\u0117rio vaizdus. Jau esan- \u010dias mamas ir t\u0117\u010dius paragin\u010diau nuo pat k\u016bdikyst\u0117s mu- zika sveikatinti savo ma\u017eylius, nes r\u016bpestis at\u017eal\u0173 sveika- ta bei j\u0173 intelektiniu potencialu tur\u0117t\u0173 kiekvienai \u0161eimai tapti aktualiu siekiu.

tema
Pirmoji m\ue006zikos mok\ue007kla -
mamos pilve
sau
\ue002
Komercinis priedas
1 5m in
sau
u
\u017dmog\ue000s miego ka-
ral\ue001st\ue000je praleid\u017eia
beveik tre\u010ddal\u012f savo
g\ue002venimo. N\ue001o mie-
go prikla\ue000so ir kiti d\ue000
g\ue000venimo tre\u010ddaliai,
tod\ue000l sk\ue001b\ue000ti ta\ue001p\ue002-
ti laik\u0105 miego s\u0105skai-
ta neverta.
Miegoti yra lygiai taip pat
svarbu kaip ir valgyti ar gerti.
Miegas yra reik\u0161mingas po-
ilsis, turintis \u012ftakos organiz-
mo savijautai, bendrai nuo-
taikai, darbingumui.
Sutrikus jam nuken\u010dia
tiek protinis, tiek \ue000zinis dar-
bas. O tiems, kuriuos kanki-
na nemiga, miegas tampa i\u0161-
svajota prabanga.
Kalta lemp\ue006t\ue001
Kol dar nebuvo i\u0161rasta
elektros lemput\u0117, \u201enaktin\u0117-
jimo\u201c ir miego problem\u0173 ne-
b\u016bta. \u017dmon\u0117s dirbo sau nuo
au\u0161ros iki saul\u0117lyd\u017eio, o su-
temus \u0117jo gulti.
Nejaugi garsusis lempu-
t\u0117s atrad\u0117jas Thomas Edi-
sonas taip nekent\u0117 miego,
kad ie\u0161kojo b\u016bd\u0173, kaip su-
kurti dirbtin\u012f ap\u0161vietim\u0105 ir
dal\u012f dienos gyvenimo per-
kelti \u012f nakt\u012f.
T.Edisonas nakt\u012f miego-
jo vos 3-5 val., o miego tr\u016b-
kum\u0105 kompensavo slap\u010dia
nusn\u016bsdamas dien\u0105.
Kvailiai miega ilgia\ue006
Trumpamiegi\u0173 pasau-
lyje buvo ne viena garsi as-
menyb\u0117.
Pranc\u016bzijos imperato-
riui Napoleonui Bonapartui
per par\u0105 miegoti pakako vos
penketo valand\u0173. Imperato-
rius miegoti eidavo tarp 22
ir 24 val., keldavosi 2 val. ir
dirbdavo iki 5 val. ryto. V\u0117-
liau papildomai priguldavo
iki 7 val.
Napoleonas buvo \u012fsitiki-
n\u0119s, kad miegoti vyrui u\u017e-
tenka keturi\u0173, o moteriai \u2013
penki\u0173 valand\u0173. Pagal j\u012f tik
\u201ekvailiams\u201c miego reikia \u017ey-
miai daugiau.
Nors Napoleonas, T.Ediso-
nas daug pasiek\u0117 miegoda-
mi vos 5 val., ta\u010diau \u0161i\u0173 die-
n\u0173 mokslininkai taip rizikuo-
ti nepataria, nes kokybi\u0161ko
miego trukm\u0117 glaud\u017eiai su-
sijusi su sveikata.
Miego na\ue006da
\u0160iuolaikinis gyvenimo
tempas daugel\u012f dienos dar-
b\u0173 ir laisvalaikio \ue000orm\u0173 per-
kelia \u012f nakt\u012f.
Ta\u010diau miegas yra rim-
tas ir \u017emogaus organizmui
svarbus dalykas.
Jo metu galvos smegeny-
se vyksta svarb\u016bs biologiniai
procesai. Smegenys aktyviai
dirba, perdirba dienos metu
gaut\u0105 in\ue000ormacij\u0105 ir j\u0105 perve-

da \u012f organizmo ilgalaik\u0119 at- mint\u012f. Miegant atkuriamos protin\u0117s, \ue000zin\u0117s j\u0117gos, stip- rinama atmintis.

Nakties poilsis taip pat la-
bai svarbus organizmo imu-
ninei sistemai. Ilsintis kau-
piama ne tik nauja energi-
ja, bet ir svarbios aktyvio-

sios med\u017eiagos, reikalingos organizmo gynybinei siste- mai kovoje su per\u0161alimo li-

gomis ir in\ue000ekcijomis. Tiems,
kuriems tr\u016bksta miego, silp-
n\u0117ja imunin\u0117 sistema, jie
da\u017eniau serga ir turi polin-
k\u012f tukti.
Kiek ils\ue001tis?
Miego trukm\u0117 ir porei-
kis priklauso nuo daugelio
veiksni\u0173, nuo \u017emogaus am-
\u017eiaus, jo \ue000zini\u0173 bei psichi-
ni\u0173 savybi\u0173.
Pagal tai, kiek reikia mie-
go, \u017emon\u0117s skirstomi \u012f dvi
grupes: trumpamiegius, ku-
riems u\u017etenka \u0161e\u0161i\u0173 ir ma\u017eiau
valand\u0173, ir ilgamiegius, ku-
riems reikia de\u0161imt valand\u0173
ir daugiau.
\u0160ioms grup\u0117ms priskiria-
mi \u017emon\u0117s, kurie savo miego
trukme yra patenkinti.
Ta\u010diau jeigu jums rei-
kia daugiau nei de\u0161imties
miego valand\u0173, neverta jau-
dintis.
Vadinasi, tokie j\u016bs\u0173 orga-
nizmo poreikiai, svarbu, kad
esate \u017evalus ir miego tr\u016bku-
mu nesiskund\u017eiate.
Sapn\u0173 karal\ue007st\ue001
\u012edomu, i\u0161 kur atkeliauja
sapnai, kuri\u0173 kilm\u0117 yra sun-
kiai paai\u0161kinama dar ir \u0161io-
mis dienomis.
Anks\u010diau pirmyk\u0161t\u0117s tau-
tos man\u0117, kad \u201edidelius\u201c ir
prana\u0161i\u0161kus sapnus regi tik
didieji vadai, \u017eyniai, burtinin-
kai ir pan. Tai kas yra sapnai
ir kada jie apsilanko?

\u017dmogaus miegas suside- da i\u0161 l\u0117to ir greito miego \ue001a- zi\u0173. Greito miego \ue001azi\u0173 me- tu ir regimi sapnai.

\u0160veicar\u0173 psichologas, \ue000-
loso\ue000as Carlas Gustavas Jun-
gas teig\u0117, kad \u201esapnas yra
ne kas ki-
ta, kaip id\u0117-
ja, pasiekusi
mus i\u0161 tamsios,
visk\u0105 vienijan\u010dios
Psich\u0117s pasaulio\u201c.
Sapnai yra tarsi psi-
chologin\u0117s gynybos
pagrindas, kartais jie
prana\u0161i\u0161ki, tod\u0117l kie-
kvienam \u017emogui i\u0161-
mokti juos skaityti rei-
kia individualiai.
Ciklai ir faz\ue001s
\u017dmogaus miegas susi-
deda i\u0161 cikl\u0173, vieno jo tru-
km\u0117 yra 1,5-2 val., per nak-
t\u012f j\u0173 b\u016bna 3-5.
L\u0117tas miegas prasideda
snaudimu. Tada eina miego
prad\u017eios, v\u0117liau - gilaus mie-
go ir ketvirtoji, giliausio, va-
dinamojo delta miego, stadi-
jos. Dviej\u0173 paskutini\u0173 stadij\u0173
metu \u017emogus sunkiai nubun-
da, nes kietai miega.
Visi sapn\ue006ojame
Tik u\u017emigus prasideda
l\u0117tas miegas, o po 1-1,5 val.,
greito miego metu apsilan-
ko ir pirmieji sapnai.
Gilus delta miegas b\u016b-
dingas pirmiems dviem mie-
go ciklams, o greito miego,
kurio metu mes pask\u0119stame
sapnuose, maksimumas pa-
seikiamas 3 ir 4 miego ciklo
metu. Tod\u0117l pa\u010dius sal-
d\u017eiausius sapnus
regi-
me pary\u010diais.
Jei greito miego metu sap-
nas staiga yra nutraukiamas,
did\u0117ja \u017emogaus emocin\u0117 \u012ftam-
pa, blog\u0117ja atmintis, slopina-
mas k\u016brybi\u0161kumas.
Turb\u016bt ne vienam teko
\u012fsitikinti, kad poreikis sap-
nuoti ypa\u010d padid\u0117ja esant
nerimui. Patirti niekaip ne-
i\u0161laikomo egzamino na\u0161t\u0105,
nenumal\u0161inam\u0105 tro\u0161kulio
poreik\u012f ir pan. tikrai n\u0117ra
labai malonus jausmas. Nu-
busti tokio sapno metu
ir suvokti, kad visa tai
tik sapnas yra didelis
d\u017eiaugsmas.
Mokslininkai teigia,
kad sveiki \u017emon\u0117s sa-
pnus prisimena pabu-
d\u0119 greito miego metu,
o l\u0117to miego \ue001az\u0117je
sapnai yra beveik
neprisimenami.
Tod\u0117l, jei neprisimenate sa-
pn\u0173, nemanykite, kad j\u0173 ne-
sapnuojate.
Rami aplinka
Ger\u0105 nakties mieg\u0105 le-
mia aplinka.
Labai kar\u0161toje patalpo-
je, kaip ir \u0161altoje, u\u017emigti
yra sunku.
Taip pat si\u016bloma vengti
triuk\u0161mo, \u0161viesos. Prie\u0161 mie-
g\u0105 reikia atsisakyti nikotino,
ko\ue000eino ir kit\u0173 produkt\u0173, ku-
rie veikia stimuliuojan\u010diai, o
nuo j\u0173 poveikio u\u017emigti tam-
pa dar sunkiau.
Svarbus ir poilsio regulia-
rumas, tod\u0117l miegoti si\u016bloma
eiti tuo pa\u010diu metu ir kiekvie-
n\u0105 dien\u0105 keltis tuo pa\u010diu lai-
ku, net ir savaitgaliais.
Sald\u017ei\u0173 sapn\u0173.
poilsis
Gerai i\u0161simiegoj\u0119 b\ue000site darbingi, geros n\ue006otaikos ir ma\u017eia\ue006 irzl\ue000s.
Sald\ue006s miegas ir jo paslapt\ue007s
10 PRie\u017eaS\u010di\u0173, d\u0117l kURi\u0173 VeRTa i\u0160SiMieGOTi
1. B\u016bsite daug darbingesni, gal\u0117site nuveikti \u017eymiai daugiau darb\u0173.

2. Neskaud\u0117s galvos ir stuburo.
3. Bus geresn\u0117 atmintis.
4. B\u016bsite ma\u017eiau irzl\u016bs.

5. Oda bus skaistesn\u0117 ir gra\u017eesn\u0117.
6. L\u0117\u010diau sensite, nes tinkamai nepails\u0117jus organizmo sen\u0117jimo procesai grei-
t\u0117ja.
7. Miegas stimuliuoja vaik\u0173 ir paaugli\u0173 augimo procesus.

8. Saugiau vairuosite automobil\u012f.
9. U\u017etikrinsite vis\u0173 vidaus organ\u0173 atsinaujinimo procesus, pager\u0117s sveikata ir
savijauta.
10. Gulint ant tinkamo pagrindo ir taisyklingai ma\u017e\u0117ja osteochondroz\u0117s vys-
tymasis.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->