Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
June 2013

June 2013

Ratings: (0)|Views: 980 |Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...................
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us...................

More info:

Published by: Aamader Malda on Jun 30, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
115“130
 24 îSéîû
 §|éāùï¤Çñþ§|ùïð
 ÷|¤|ù÷$āāÇ|¤ù§uā|ñþJ÷÷$§ā|îþ|ùïCÃ|$áāù§uā|ñþ
4D ULTRASONOGRAPHY &COLOR DOPPLAR
(Apex Scan Centre)
 ÷|¤|ù÷$āāÇ|¤ù§uā|ñþ÷÷$§ā|îþ|ùïCÃ|$áāāù§uā|ñþ{Ç|ùïā=âôÇ|où§uā|ñþ
 {|÷|ùïñþ{oÇ|oÇā$ñþùï¦ïñ|
!˜îyîûy!e ö‡y¡y 
ā
 {āÇ|(  $oā49â×|¨}§µÏ$āù§ùïāx 
$o(  āVì$ñ 
 
 ā}IāµÏî($b 
  « 
 $oëÈ   (ï   ïïï   ïïï   ïïï   ïï  ¤ùñþ |$oÈ  î
  û
 {|āo|ñþñ|$ÿùðùï āñ|{|āo|ñþñþ )$ñþ  ¨|§ā|ā|¤üo|$§È ùï ¨|÷ùðùï ā
 ñþùïb®ñþo÷(o|§CÏùï ¨ñþoÇ 
ùéā|oāñþ )o<767385;;<ü36845585;;< {|÷|ùï ñþµÏ$ā$o$ñþ |§ā|¤;|ùðùïā$ñùï ā¤8|  āîÈ  kv{|āo|ñþ$ñþùï ¦ï ñ|îþ$oùïîþ|$āÓ
(Apex Scan Centre)
 $§$āâôÇ|o 
 oñ|ā$¥Ùùïñþ
NICU, HDU
 ¤Ç|ā|ùï ñþ |ùïâô|$āā§|È|$ñþ ñþ§($ñ|§¨{|($oā
OT
 $ñùï Ü¾ñþ§ñùïāùï îþùñ¥&
Resolution
 
ñþ
DIGITAL X-RAY
 
(CR System)
 $ñùï ¥¦ïNāÇ|ùïð|¤$ßWJ$ñܾ$ñÇ|āîvi |$§÷/ nā{|(  $oā
PATHOLOGY
 $ñëā|  ā$Äā} ā|ñþā|$¤ā
Digital EEG
 ā$Äā}ā|ñþ ā|$¤āâ¯|îþ  (J÷|§ùïā¥&ñþñþ  &Êā|
EMG, NCV
 {āÇ|($oā
Audiometry
ā$Äā}ā|ñþ ā|$¤āé(ā§é(āùï §ñþāñþ  &Êā|
PFT
{Ç|¤|$È ùāáāā$Äā} ā|ñþ ā|$¤ 
 
TMT & Digital Holter
 
ENT Micro Surgery OPD
 
ā
 
ā
 
ā
 
ā
 
 ÷|¤|ù÷$āāÇ 
 
ā
 
 
 ¤ù§uā|ñþJ÷
 §|éāùï 
24 îSéîû
ā
 
÷$§ā|îþ|ùïCÃ|$á 
ā§|ùïð Çñþ
ā
 
 
āù§uā|ñþ
 
ā
 
ā
 
ö‡y¡y  ˜îyîûy 
 
ā
 
ā
 
ā
 
ā
 
ā
 
ā
 
ā
 
ā
 
ā
 
  È  {|÷|ùï ñþµÏ$ā$  ùéā|oāñþ )o<7
 ñþùïb®ñþ
 ¨|§ā {|āo|ñþ
 
ā
 
   ï ï ï Ó $ñþ |§ā|¤;|ùðùïā$ñùï ā¤8| 67385;;<ü36845585;;<
 
 ÷(o|§CÏùï ¨ñþoÇ 
 |ā|¤üo|$§È ùï ¨|÷ùðùï ā  ñ|$ÿùðùï āñ|{|āo|ñþñþ )$ñþ
 
ā
 
ā
 
ā
 
āîkv
 
ā
 
 |āo|ñþñþù¦ñ|îþoùîþ| Ó
 ß±ûDZùûþ
03512 - 220522
 õø¸  Ç 11 üÑàɱ 03 15 Õ±ø±Iÿ1420 õþ¿õõ±õþ30 æ³ò 20136 ó±î± ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþîÂ
response@aamadermalda.in
Regd. No. 002201
y
 Trade Lic. No:9826
y
Food Lic. No: 3104
 îû yô‹þwþ›%îû–î„ y‹þyôyîû  #– ôy¡˜y 732142
&ā|R¤&ā¤|¨}ñ$āÿ
o{|ā¦ïÈ  o&îþ433CÏ|÷āÇ|ā583CÏ|÷ùāòā|J833CÏ|÷ùāòā|îþā|Jîþ|î|îþÓ
µÏàāā|ñþā
 $ñµØñ(ā÷|ñþā|¤
&ā|R¤&ā¤|¨}ñ$āÿùùï  {|āo|ñþ$oāāñÈ ā&ā|¨}ā|ñþ   &{ðñ| (āùï ñþ|ù|ā|ùï où |āñþ)oÓ
&ā|R¤&ā¤|¨}ñ$āÿ
 ñ$āÿ÷oùîo$oùï ñþñ|$āÿñþúā$ñþ
öæþyl韠
ì<;65869463
Specially in W.B. Karnataka (BANGALORE), T.N.,Chennai, Maharastra, Orissa & all over India
BRIGHT
92327 86894/ 92326 03922/ Ph. (03512) 253677
Green Park, Malda.Mob :
97332 21615
POLYTECHNIC, B Pharma,B.B.A, MBA, MCA,
Hotel Management,L.L.B (B.Sc in Microbiology,Blo-Chemistry, Biotechnology, I.T)
DIRECT ADMISSION - 2013
 ùïîþùï uā÷o÷āñþÇ|E¨¤o|üùïîþùï uā{ðñ|$o 
Ÿ 
~
§(ùï î|ùāùï¤oo| 
H.S.
 
ùñþ|Ñāëā|ùï¤|¨¤o|{|÷ñþ|{|$Vì§āùï ¤ñþoÇ 
MBBS/ ENGG./ BDS
NO NEED TO GO ABROADNO DONATION IN INDIA10 SETS ARE AVILABLE
MBBS
12'21$7,21
MAY TALK WITH STUDENTS SO FAR ADMITTED
NO ADVANCE MONEYNO SERVICE CHARGES
H.S 75 % Marks:100% DiscountTution FeesH.S 50-74 % Marks:50% DiscountTution Fees
Other Courses
ENGINEERING
120$5.6%$5
Only for Girls
*
    C   o   n    d    i   t    i   o   n    A   p   p    l   y
Water Cooler cum Purifer
(Commercial)
For Enquiry Please Call :
94341 49505 (Auth. Distributor)
Aquaguard
ON-LINESTORAGE
 
WATER PURIFIER600 ltrs./ hr(Commercial)AORSTON-LINE
 
E
 
omme
94341
all:leaseyor nqur
C
uriferoolercumPrCtaW
 
cia
orstrutut.9505
r
quaguard
cial)ommer./ hr600 ltrsTER PURIFIERAW
áè ±Ë÷õþò±÷ î±æÂóÅ  õþ/ õ±¿hÂõþ ü±÷Ëò ùî±õþ÷±ä±ò Îì±ß±õþ ÷Å  Ëà Âó±î±Ëõ±ç±ý×î±ùá±å/ Âó±Ëûþõþ ß±Ëå  ö±㱠÷±¿éÂõþ ßÂù¿ü ëÂ× ËŒÂ éÅ ÂßÂËõþ±-é±ßÂõþ ± ß±ê ձõþ ÛßÂÂó±¿é ¿ôÂËî ÎåÒ h± ý±Ýûþ ±ý×/ ñÅ  Ëù±Ýê± ù±ù÷±¿éÂõþ  õþ ±™¦¸  ±ûþÎ÷âä±Âó± ձ߱ËúõþÎæ±Ëù± ágÂ/ õåõþâÅ  õþ Ëî  äÂùù, âËõþÎôÂËõþ¿ò ÎåËù/ ß±ÂóËhÂõþ ÷ûþ ù± ÕÒ ±äÂù  ðÒ±Ëî ÎäÂËÂó ձ߱ú Îðà¿åËùò Âó=Á±Ëú±ñÇ  ô¿éÂËßÂõþ ÷±‘...ÛîÂõ±õþ ÎåËùé±Ëß ÷±ò± ßÂõþù±÷, qòùý× ò±/ õËù ò±¿ß õ±ý×Ëõþ ß±æ Õ±Ëå, é±ßÂ±Ý Õ±ËåÎáùõ±õþÎî± Õ±÷±Ëß ùÅ  ¿ßÂËûþ ý×Âó±¿ùËûþ Ëå/ Îß±òÝ àõõþò±ý× Ûà±Ëò ÎõÒ Ëä ձ¿å ëÂ×ÂóËõþ õþðûþ ±ûþ, ûàò-  îÂàò Õ±÷±Ëðõþë±ß ձËü/’4 ۿÛ¶ù, 2013/ ÷Å  ¥¤ý×Ëûþõþ ï±Ëòõþ ¿úùô±é±Ûù±ß±ûþ Ûß õUîÂù ¿ò÷DZËíõþ ß±æ ßÂõþ¿åËùò |¿÷ßÂõþ±/ ýê±Èý×÷±ï±õþëÂ×Âóõþ õUîÂù¿é ÎöÂËã ÂóËh ÷Ô îÅ ÂÉõþ¿úß±õþýù Î÷±ï±õ±¿h Ûù±ß±õþ ðÅ  ù±ùáË?õþ 11 ÷±Ëûþ õþ ðÅù±ù/ Ûå±hÂ±Ý ÕòɱòÉ æ±ûþá± ÎïËßÂÝ ÷±Ëç ÷±Ëç ðÅ’ÛßÂé± ß¿ôÂòõ¿òïõþ úõþÏõþ ü±õþ±÷±ü ñËõþý×Ûù Îæù±ûþ/ üõ¿÷¿ùËûþ Ýý×÷±Ëüý×  ÷±ùð±õþ Û¶±ûþ 17 |¿÷ËßÂõþ ÷Ô îÅ ÂÉ ýù ¿öÂòÄõþ±ËæÉ ÛõÑÛàòÝ î±õþÎõþú äÂùËåý×/1 æÅò, 2013/ ß±¿ùûþ±äÂß 3 òÑ õvËßÂõþ á¼±üÑù¢Ÿ  ¿ú÷ÓùîÂù± â±Ëé äÂù¿åù á¼±Âó±Ëh ö±ãòËõþ ±Ëñõþß±æ/Îüý× ß±Ëæ õþ ±æ÷ýù â±é ÎïËß ձò± ý¿Båù õËh± õËh±Âó±ïËõþõþ äÒ±ý×/ Õ±õþî± ÎòÌß± ÎïËß ò±÷±Ëò± ¿òËûþ ðÅ  ý×ðù  |¿÷ßÂËðõþ ÷ËñÉý×àÅËò±àÅ  ¿ò/ ß±ËæõþÕ¿ñß±õþ ¿òËûþ ÷Ô îÅ ÂÉ  ýù ä±õþðÅ  ¦š |¿÷ËßÂõþ/ ÎßÂëÂ×õùËõò, Ýé± ¿åù õþ ±æÍò¿îÂß  üÑâø¸Ç/ Îý±ß ò±/ ÷õþù Îî± |¿÷ßÂõþ±ý×/ Õ±õþ û¿ð  õþ±æÍò¿îÂß ýûþ, î± ýËùÝ Îð±ø¸é± Îß±ï±ûþ· Õ±÷±ËðõþÛ¶¿î¿é Âó± ÎôÂù±, äÂù±ËôÂõþ± ýËûþ ëÂ×êÅÂß ò± õþ±æÍò¿îÂßÂ/ ÷±ï±õþëÂ×Âóõþå¿h âÅ  ¿õþËûþ ¿ßÂåÅ Îù±ËßÂõþ ßÂËõþà±Ýûþ±é± õg ýËõ/ ÕËòËßÂý×  õùËåò, ÕŠ Âó±ïõþ ò±¿÷Ëûþ¿êÂß±ð±õþ õþ ± ÕËòß Âó±ïËõþ õþ¿ýü±õ Îð¿àËûþ é±ß±  ÷±õþ ¿åù/ Îüé± æ±òËî± |¿÷ËßÂõþ ±/ Îüý×ÕÍõñ ù±ËöÂõþõàõþ± ð±¿õ ßÂõþËîÂý× Ûý× ß±¿æûþ±/ û¿ð ÎüéÂ±Ý ýûþ, ÷j ¿ß· ÝËðõþ ÷±ï±ûþ¿äÂõþ ß±ù ÕËòÉõþ± ßÒ±ê±ù ÎöÂËã à±Ëõ, Õ±õþ Ýõþ ± ¿êÂß± ÷æÅ  ¿õþ ¿òËûþ õ±¿h û±Ëõ, Îüé±ý× õ± ÎßÂò ýËõ·14 æÅ  ò üß±Ëù ÷±¿òßÂäÂËßÂõþá¼±Âó±h ýËûþÝÂó±Ëõþ¿ðûþ±õþ ± äÂËõþ ß±æ ßÂõþËî  û±¿Båù õþ¿ýòÂóÅ  õþ, õþ±÷äÒ±ðËé±ù±, ¿æü±õþîÂËé±ù±, ò±¿ßÂËé±ù±, Âóõþ¿àËé±ù±, ßÅÂõþõ±¿òËé±ù±, Õ¿«òÏËé±ù±, ÷ûþò±ÂóÅ  õþ, ÷ÏõþÂóÅõþ Û¶öÔ¿î áè±Ë÷õþ |÷æÏ¿õ  ÷±òÅ  Ëø¸  õþ ±/ ÎòÌ߱늿õËî ÷Ô îÅ ÂÉ ðúæËòõþ/ î±õþ ÷ËñÉ Õ±Ëå 60 ÎïËß 12, üõ   õûþËüõþ ý×ò±õþÏ-ÂóÅø¸ / Û¶ËîÂÉËßÂý×|÷æÏõÏ Âó¿õþõ±Ëõþ õþ/ Îú±ò± û±ËBå, ÛàòÝ  üß±ËùõþÛ¶ï÷ Îàûþ±Ëî Âó±õþ±Âó±Ëõþ õþ ¿öÂh ձéÂß±Ëò± û±ûþ ¿ò/ ß±õþí üß±ù  üß±ù ÎÂóÒ  ÌåËî ò± Âó±õþËù, ÎßÂëÂ×ß±æ ÎðËõ ò±/ ß±æ ò± ÎÂóËù, ò± ÎàËûþ÷õþ Ëî  ýËõ Õ±õþ ß±æ Âó±Ýûþ±õþæËòÉ ü÷ûþ÷Ëî± û±Ýûþ±õþÎ䩆± ßÂõþ Ëù á¼±ûþ ëÅ ÂËõ   ÷õþËî ýËõ¯ ö±¿áÉü¯ ÷Ô îÂõþ ± ßÂï± õËù ò±¯ÎõÒ Ëä ï±ß±õþ áËð ÎõËâ±ËõþÛ¶±í ý±õþ±Ëò± ¿ßÂc Û÷òé± ýÝûþ±õþ ßÂï± ¿åù ¿ß· ß±ëÂ×Ëß Îô±ßÂËé ÎàËî ÎðÝûþ±õþßÂï± ÎßÂëÂ× õùËå ò±/ ¿ßÂc û¿ð ß±æé±ý× ò± ï±ËßÂ, îÂËõ Îõþ±æá±Ëõþõþ ëÂ×Âó±ûþ é±ý× õ± ¿ß· Û÷ò Îõûþ±h± Û¶ËŸý× Õ±õþy ýËûþû±Ëõ ä±Âó±òëÂ×Ëî±õþ/ üõþ ß±¿õþîÂõþ Ëô ð±¿õ ßÂõþ ± ýËõ, áè ±÷Ïí ÷±òÅ  ø¸Ëðõþ  æËòÉ õåËõþ100¿ðËòõþß±Ëæõþ áɱõþ±¿Ké ÎðÝûþ± ýËûþ Ëå •÷ý±R± á±gÂÏ æ±îÂÏûþ áè±÷Ïí ßÂ÷Ç  üѦš±ò üÅ  ¿ò¿}¿î Û¶ßŠ—/ Õ±õþ Îüý×ß±æ ÕîÂÉ™Là ü±ôÂËùÉõþü˼ý×  äÂùËå/ ÛßÂï± ¿êÂßÂý× Îû é±ß±õþ ÕË‚Â î± ûË渚ý× ü±ôÂËùÉõþÎðɱîÂßÂ/ ¿ßÂc ¦¤›ŸäÓ Âh± ÎïËß ÎòË÷ ÛßÂõ±õþû¿ð õ±™¦¸  õé± Îðà± û±ûþ, î±ýËù ÛßÂé± õËh± àéÂß±  ù±áËî õ±ñÉ/ üõþß±¿õþ îÂõþËô ß±Ëæõþ üÅ  Ëû±á ¿ðËûþ Îû Âó¿õþ÷±í Îõþ±æá±õþÎðÝûþ ±õþ ßÂï± õËù ýËBå, î± ¿ðËûþüÑü±Ëõþõþ ýÒ±¿hÂõþý±ù ßÂîÂé± ÎôÂËõþ· Õ±õþ  ü¿îÂÉý׿ß ß±ËæõþüÅËû±áé± ÎÂóÒ  ÌåËBå ý±hÂ-ý±ö±Ëî Ýý× ÷±òÅ  ø¸  &Ëù±õþß±Ëå· 2011-12 Õ±¿ïÇ  ß õåËõþÎæù±ûþÛòÕ±õþ ý× ¿æÛü Û¶ßÂËŠõþß±æ ýËûþËå Û¶±ûþ 112 Îß±¿é é±ß±õþ/ î±õþ ÷±Ëò, Ýý׿õÂóÅ  ù Âó¿õþ ÷±í é±ß± ¿áËûþËå Ýý× ý±ö±Ëî  ÷±òÅ  ø¸  &Ëù±õþ âËõþ/ 2012-13 ÕïÇ  õËø¸  Ç ü±ôÂùÉ ÛËá±ù Õ±õþ Ý ßÂËûþ ßÂßÂð÷/  ß±æ ýËù± 138 Îß±¿é é±ß±õþ/ Îæù±õþ 5 ù 82 ý±æ±õþ æõß±ëÇÂñ±õþÏ  ÷±òÅ  ø¸  Ëß õåËõþ áËh 33 ¿ðò ß±æ ÎðÝûþ± ýù/ õåËõþ100 ¿ðòý× ß±æ ÎðÝûþ ± ýËûþËå 5.847 Âó¿õþõ±õþËßÂ/ üõ ¿÷¿ùËûþ 1 ù±à 84 ý±æ±õþ35 æòËß ß±æ ÎðÝûþ± üyÂõ ýËûþËå/ áîÂõåõþ û± ýËûþ¿åù 98 ý±æ±õþ/ Õ±Âó±îÂî Ûý×Âó¿õþ üÑàɱòéÅ ÂßÅ Â ¿ðËûþ ý×Õ±÷õþ ± ¿õä±õþßÂËõþ ÎðàËî Âó±¿õþ Îû, ü¿îÂÉý× Îû Îõþ±æá±õþ é± âËõþ ìÂÅ  ßÂËå  î±Ëî ßÂîÂé± ô±ûþ ð±÷j ýËBå ðŠЦš Âó¿õþõ±õþ &Ëù±/ ñõþ± û±ßÂ, Îû Âó¿õþõ±Ëõþ õ±õ±-÷± ÛõÑ ðÅ  ý×ßÂ÷ÇÂ÷ ÎåËù ¿÷¿ùËûþ ä±õþæËòõþ üÑü±õþ, ä±õþæËòõþý× Ýý× 100 ¿ðËòõþ ß±Ëæõþ æõß±ëÇ ձËå, ÕïÇ±È ß±æ Âó±Ýûþ±õþ‘Õ¿ñß±õþ’ Õ±Ëå/ Ûý× Âó¿õþõ±õþ¿é üõ ¿÷¿ùËûþõåËõþ100 ¿ðò ß±æ ßÂËõþ ßÂî é±ß± ÎÂóù· 151 é±ß± Æð¿òß ÷æÅ  ¿õþý±ËõþÝý×Âó¿õþ õ±õþ ¿éÂõþÕ±ûþýûþ15 ý±æ±õþ 100 é±ß±/ ÕïÇ  ±È 100 ¿ðËòõþ ß±æ Û¶ßÂËŠ áîÂõþ౿éÂËûþÝý×Âó¿õþ õ±õþ ¿é ÷±Ëü Õ±ûþßÂõþ Ëå 1 ý±æ±õþ258  é±ß±/ Ûý׿ýü±õé± Û¿áËûþ¿òËûþ ÎáËù Ýý×Âó¿õþõ±õþ ¿éÂõþ  Æð¿òß ձûþ 42 é±ß±, ÷±ï±¿ÂóåÅ Æð¿òß ձûþ10 é±ß±50 Âóûþü±/ ä±õþæËòõþ Âó¿õþõ±Ëõþ Æð¿òß 42 é±ß±, ¿ßÂÑõ± ÷±ï±¿ÂóåÅ 10 é±ß± 50 Âóûþü±ûþüÑü±õþä±ù±Ëò±  ßÂï±é± ß±õþ± ö±õËå· ÕõúÉ ÎßÂëÂ× õùËõò, qñÅ Ûý× ß±æý×Îî± òûþ, ôÒ±ßÂ-Îô±ßÂËõþÕ±õþ Ý ß±æÝ Îî± î±õþ± ßÂõþ Ëõò/ ¿ßÂc õ±™¦¸  Ëõ  ÎîÂ÷ò ß±æ û¿ð ï±ßÂîÂý×î±ýËù ÎßÂý×õ± üÑü±õþä±ù±Ëò±õþæËòÉ Õ÷ò ÆÂóîÔÂß Û¶±í õ±¿æ ñËõþ· ü¿îÂÉý× ¿ß ü÷™¦¸ æõß±ëÇ Âñ±õþ  Ïõþ± ß±æ Âó±ò· ðÅ  ù±ùáË?õþ11 |¿÷ËßÂõþ ÷Ô îÅ ÂÉõþ Âóõþ Îüà±Ëò ¿áËûþ æ±ò± Îáù, 2006 ü±Ëù Âó=Á±Ëûþî ÎïËß Ûù±ß±õþ ÕËòßÂÂó¿õþõ±õþËß æõß±ëÇ ÎðÝûþ± ýËûþ¿åù/ ¿ßÂc ÛßÂé± ¿ðòÝ ß±æ Îæ±Ëé¿òÂó¿õþ õ±õþ &Ëù±õþ/ Ýõþ± æ±ËòÝ ò±, Ýý× ß±ëÇ Â Îð¿àËûþý× Âó=Á±Ëûþ Ëî ß±æ ä±ý× Ëî  ýûþ/ ÝËðõþ ¿ðËßÂÝ ÎßÂëÂ× ¿ôÂËõþ î±ß±ûþ¿ò/ ôÂËù ¿öÂòÄõþ±ËæÉ ÎðÌh ÛõÑ ß¿ôÂòõ¿j ýËûþÎôÂõþ ±/ î±å±h±, Ýý×Æð¿òß 42 é±ß± ¿ðËûþÎß±òÄ üÑü±õþ é±ý×  õ± äÂËù· ðÅ  òÇ   Ï¿î ûàò Îõþ±æß±õþ àõõþ, îÂàò Ýà±Ëò ¿ß ýûþ ò± ðÅ  òÇ   Ï¿î· ¿÷¿{¨  áè ±÷-Âó=Á±Ëûþ ËîÂõþ¿òûþ ±÷îÂÂóÅ  õþÛù±ß±õþöÂáõ±òÂóÅ  õþòîÅÂòËé±ù±õþÛ¶±ûþ Û¶¿î¿é  âËõþ ý×üÏ÷±ýÏò ð±¿õþ Ë^õþ å±Âó Û¶ßÂéÂ/ Îòý×òÓÉòîÂ÷ Õ±õèn õÒ±ä±Ëò±õþ÷Ëî± âõþ, Îòý× ¿ú±, Îòý× ¦¤ ±¦šÉ/ æõß±ëÇ Â ï±ßÂËùÝ õåËõþ Ûß¿ðòÝ Îæ±Ëé¿ò ß±æ/ Õïä ýêÂ±È î±õþ± æ±òËî Âó±Ëõþ, 100 ¿ðËòõþß±ËæõþæòÉ Æî¿õþ î±Ëðõþõɱ‚  Õɱß±ëÂ× ËKé æ÷± ÂóËhÂËå ÎðhÂý±æ±õþ é±ß± ßÂËõþ/ ÛõþÂóËõþý× Õ±Ëü Âó=Á±ËûþîÂÛ¶ñ±ËòõþÛ¶¿î¿ò¿ñ/ õù± ýûþ, Ýý×é±ß± ¿ô¿õþ Ëûþ¿ðËù ÷±Ëü 5“7 ý±æ±õþ é±ß±  ßÂËõþÎðÝûþ± ýËõ/ üõ±ý×é±ß± îÅ ÂËù ¿ðËûþÛËùò/ õÉüį Ýý×éÅ ÂßÅ Âý×/ Ûý× Îâ±é±ù±  ßÂî é±ß±õþÕË‚Â ýËûþ Ëå, Îüý×ÎàÒ±æ ßÂËõþü±ñɯ äÒ±äÂËùõþ ÷ý±òj±ÂóÅ  õþáè ±÷ Âó=Á±ËûþËîÂõþæái§ ±ïÂóÅ  ËõþÕüÑàÉ æõß±ëÇ Âñ±õþ  ÏõþÎÂó±ˆÂ Õ¿ôÂËüõþձɱß±ëÂ×ËKé Û÷ò ßÂËõþý×é±ß± æ÷± ¿ðËûþ ÎÂó±ˆÂ÷±ˆÂ±Ëõþ õþü˼ Îû±áü±æü ßÂËõþ î± îÅ ÂËù  ¿òËûþ¿åù Âó=Á±Ëûþ ËîÂõþ Îù±ËßÂõþ±/ Û÷ò ÕüÑàÉ ðÅ  òÇ   Ï¿îÂõþ ð±ÂóËé 138 Îß±¿é  é±ß±õþ ßÂîÂé± ðÅ  ¦š Âó¿õþõ±õþ&Ëù±õþ âËõþ ¿áËûþËå, Îüý× ¿ýü±õé±ý×õ± ßÂõþ Ëî ß±õþ  ð±ûþ ÎêÂËßÂËå· Õ±õþ ÎêÂËß¿ò õËùý× ÷±ùð± ΈÂúËò ÎáËùý׿öÂòÄ  õþ ±ËæÉ ß±Ëæ   û±Ýûþ ±õþ¿÷¿åù ÎðàËõò Îû ÎßÂëÂ×/ î±õþÂóõþß¿ôÂòõ¿j ýËûþ¿ôÂËõþÕ±ü±/ Õ±ü±-  û±Ýûþ ±õþ Ûý× ¿üù¿üù± äÂùËå, äÂùËõ/
 å¿õ Ð
 Õ?ò±öÂ õþ ±ûþ
Âó¿õþû±ûþÏ Âó=Á±Ëûþî ü÷ÏßÂõþí 
 
 ¿ð¿{¡Ëî ¿ðò÷æÅ  Ëõþõþß±æ ßÂËõþ äÂjò üõþ ß±õþ/ 100 ¿ðËòõþ÷æÅ  õþ¿ýËüËõ  à±î±ûþ î±õþ ò±÷ ï±ßÂËùÝ ü±õþ±õåËõþ ß±æ ÎÂóËûþËå ÷±S 9 ¿ðò/ 汿îÂõþ æòËßÂõþ ò±÷±¿‚Âî æõ ß±ëÇ ý±Ëî ¿òËûþý× ÎàËð±¿M, ‘ß±æ Îî± ÎÂóý׿堠õBåËõþ ÷±îÂÄîÂõþ ձ頿ߠðú ¿ðòÄËß ÎùËá/ ß±÷-ß±æ ò± ÎÂóËù õÅ  ëÄÂìÂÿ± õ±Âó-÷± é±Ëß ßÂÏ à±ëÂ×ý× Ëõ±· õ±ý×ËõþÉ ÎáËù îÂ±Ý Îî± ðÅ  é± ÂóÉý× üɱ Õ±Ëü¯’ Ûõþý× ò±÷ õÅ  ¿ç Âó=Á±Ëûþî ¿üòËE±÷/ õÅ  ËßÂõþÎöÂîÂõþ Âõþí, Ýõþ± Û¶±Ë™Là õÒ ±ËäÂ, |Ë÷ý× õÒ ±äÂËî ä±ûþ¿ßÂc üÅËû±á õ±  Õ¿ñß±Ëõþ õþÛ¶ËŸ ò± û±Ýûþ±ý× ö±Ëù±/ Îö±é ձüËå, ð±÷±÷± ÎõËæËå Ýõþ± æ±Ëò qñÅ Îö±é ձüËå, Îö±é ¿ðËî ýËõ/ ëÂ× i§ ûþ ò Õ±õþÂó¿õþ õîÇ ÂËòõþÎß±òÝ  Õ±Ëá-ÂóËõþ Õ±æÝ Îòý× Ûý×æÏõËò/ Õ±æÝ ÷ý±ò ö±õþîÂÏûþ áíîÂËLaõþ ò±á¿õþËßÂõþ± Îö±é Îðûþ ò±, Ûà±Ëò Îö±é ßÂõþ±Ëò± ýûþ/ ¦óúÇß±îÂõþ Ûý×Âó=Á±Ëûþî ¿òõÇ  ±äÂËòõþÕ±Ëá üõÅæ õ±Ñù± âÅ  ËõþÎðàËùò
 ¿÷î õþý÷±ò 
HOLOGRAM 3D STICKERS+91 94341 54440
 
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓ  S ñËõþ ¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼ Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþ ûï±ûï ÎàÒ ±æàõõþ ¿òËî õù± ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±ËðõþÎß±òÝ ð±¿õ õMõÉ ¿õø¸Ëûþ Ûý× üÑõ±ðÂóSÎß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ± ð±¿ûþ Q õýò ßÂËõþò±/
 üîÂßÂÏÇßÂõþí  ¿õ:¿l 
 ø˙é±  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ø˙é± 
Âóh±Ëî ä±ý×
 ø‰¬øfl¬»¸±  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
¬Û±Sœ ‰¬±˝◊
¬Û≈  ô¶∏ fl 
2
 õþ ¿õõ±õþ 
30 æ³ò 2013
 ¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô±ò ßÂò 
92327 90070
‘... Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð±’ ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý× ò¥¤Ëõþ
03512
220522
 ó¿Sß± Û¶¿î ÷±Ëüý× ¿òûþ ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ Îóó±õþýß±õþõgÅ Âõþß±å ÎïËß ÎäÂËûþ¿òËî öÅ ÂùËõò ò±
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
¬¿ ˙Ǭı˛ ‰¬SêıM«œ 
 ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é ݠý™¦¸  Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ×ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 351 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ ëÂ× ðûþõþ ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓ  õDZäÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò •033—25268652/
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶a   œ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþõþ ¿õ,Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅ  äÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/Ûà±Ëò ¿êÂßÅ¿æ, ߊ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ ± ýûþ/
 ø‰¬øfl¬»¸± 
 $¥(  o°¢
 
BASIC, CERTIFICATE, DIPLOMA, F.A, HARDWARE &NETWORKING, VIDEO-EDITING,
H.S
 
 ā$Äā}ā|ñþ{Ç|$µØùïā¥oJ ā$Äā}ā|ñþ§|¨}-{āÇkvîe§¨ā|ùï ñþJâ½ÕñþùïÓ
M.G.S.I.T
W.B. GOVT. REGD. COMPUTER EDUCATION CENTRE
÷|Ç$÷āJā} Iā÷|Ç$÷āāñþ&Êā|ðÈ&ùïñþoÇ{|ā¦ï  È&î 
  þ
D
ISCOUNT
ADDRESS :- KRISHNAPALLY BAZAR MORE(1 ST FLOOR OF MATRIKUNJA BUILDING)
ª
97333 8879598510 6579595632 64903
 õ±hÂÏËî û±Ëðõþ ý±éÇÂ-üÅá±õþ-ÎÛ¶ü±õþ-õ±î ¿õ¿öÂi§ ü÷üɱûþ ææÇ¿õþî õÔXÂ-õÔX±õþ± Õ±Ëåò– î±õþ± üýæÂó±äÂÉ à±õ±õþ 4-5 õ±Ëõþà±Ëõò/
2“3 âKé±õþ ÎõúÏ ßÂàòÝ à±¿ù ÎÂóËé ï±ßÂËõò ò±/
 ¿òûþ¿÷î õ±hÂÏËî Âó±î± 2 ß±Âó ðý×, Î÷ú±Ëò± ürÏ, ðÅËé± ä±õþ±ËÂó±ò±õþ Îç±ù, ö±îÂ, ¿éÂ, àý×, å±îÅ Â ÎàËî ýËõ/ üæËò Ý ëÅ Â÷Åõþül±Ëý ä±õþ ¿ðò ÎàËù ö±ù/
 ¿òûþ÷ßÂËõþðÅ’Ëõù± ýÒ ±é±ýÒ±¿é ÛõÑ æËûþKé ÷ÅöÂË÷Ké ßÂõþ Ëî ýËõ/
 ë±Ëûþ é ä±éÇ ýËõ õþ ËMõþÎß±ËùˈÂõþù,
LDL, HDL,Hb A1C
, ý×ëÂ׿õþß Õɱ¿üËëÂõþ ÷±S±, õûþü, Ýæò Ý Æðò¿jò æÏõòû±S± ÛõÑ ýæ÷Â÷î± ÕòÅ  û±ûþ  Ï/
 ¿àé¿àËé õ±Bä±, Ýæò ßÂ÷, æ; õþ -ü¿ðÇß±úÏ-ë±Ëûþ¿õþ ûþ ± Û¶¿î ÷±Ëüõþü÷üɱ/
 õ±Bä±Ëß ðÅñüÅ  ¿æ, Îá±ù±¿éÂ, ¿ëÂ÷ Õ±ùÅ  ËüXÂ-öÂÅ  ¿æûþ ±, 1é± ÎùõÅ , õ±hÂÏËî Âó±î± ðý× -ðÅ  Ëõù±, ¿õ¿öÂi§ë±ËùõþÝ  ä±Ëùõþ¿à䊿hÂ, üûþ ±õÏò-ürÏ, ä±é¿ò •&h ¿ðËûþ—, üõþ õÈ   ¿ðËî ýËõ/
 óɱËßÂËéÂõþ¿äÂóÄü ò± ÎàËûþõ±hÂÏõþÕ±ùÅ ¿äÂóÄ  ü, õ¿h  öÂ±æ± ÎàËù ö±Ëù±/
à±Ýûþ± õ± à±Ýûþ±Ëò±õþ Õ±Ëá ý±î ñÅ  ËîÂý× ýËõ/
à±Ýûþ±õþÂóõþõ±Bä±Ëß âÅ  Ë÷±Ëî ÎðËõò ò±/
 õ±Bä±Ëß Îæ±õþÂóÓ  õÇß à±Ýûþ ±Ëò± õg ßÂõþËî ýËõ/
›¶¿î¿ðò ë±Ëûþé ûàò ü÷üɱ 
ONLY DIET & LIFE STYLE MODIFICATION
/¿á ÎðàËåò ¿ßv¿òßÂɱù ë±Ëûþ ¿é¿úûþ±ò
 Õ¿ZîÂÏûþ ± ¿õ«±ü 
/ Îô±ò Ð98518 34139/
 ë±Ëûþ é ¿ßv¿òßÂÐ
Û¶¿î¿ðò, ÷±ùð± Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùËæõþ ÂóÓ  õÇ ¿ðßÂ, ¿ÂóËõþ ±æÂóÅ  õþ, ÷±ùð±/ Û¶¿î  ÷±ËüTþ ¿ZîÂÏûþ ú¿ò Ý õþ¿õõ±õþ, ¿õ«±ü 骱"õþ, æ±÷îÂù± Î÷±hÂ, ß¿õþ÷ÂóÅ  õþ, òðÏûþ±/
 óÓËõÇ ûÅ  M ¿åËùò õ±¼Å  õþ ý× ò¿ˆÂ¿éÂëÂ×é Õô ¿òëÂ× Ëõþ±ù¿æ •ßÂù߱
 õîÇ Â÷±Ëò ¿ðú±õþÏ ÎýùïÄ ÂóËûþKé Û¶±Ð ¿ùÐ, ÷±ùð±
Î÷¥¤±õþ Õô ý× ¿`Âûþ ±ò ë±ûþ Ëé¿éÂ' ÕɱËü±¿üËûþ úò
advt
áÔ ý¿úÂßÂ
IX-X
 Õ‚Â, ÎöÂÌî ¿õ:±ò,
 æÏõò ¿õ:±ò ÛõÑ
XI-XII
 Õ‚ Âóh±ý×/ Î÷±  9474654271
 òîÅ Âò õɱä q
XI-Math
Ã
›¶¿î õɱËä üõÇ  ±¿ñßÂ10 æò/
 æûþ ™Là ð±ü 
90021 88712
/aamader /aamadermalda
CLSFD 1455CLSFD 1417CLSFD 1460CLSFD 1459CLSFD 1456CLSFD 1454-3/3
29
+
,5
5
’’
,üõþß±¿õþ
 ä±ßŠ¿õþ õþ î Âó±ËSõþæòÉ üÅ  |Ï,  âËõþ±ûþ±, ß±ûþ¦š“ ÷±¿ýø¸ÉÂó±SÏ ä±ý×/ Îû±á±Ëû±á 89006 10968
CLSFD 1458
 õûþü 25
+
,6
,õþ±æÉ 
 üõþß±õþÏ ßÂ÷ÇÏ, õþÝûþ±òÏ  ¿Sûþ, ÷±ý±õþ ± ß±ý±õþÕïõ±  ëÂ×BäÂõíǠÛ¶ßÔÂî üÅjõþÏ ò¥Ú âËõþ ±ûþ± ÕáèáòÉ/ 9476338602
 ÷±ùð± õ±ý×Âó±ü-Ûõþ
 ß±Ëå Î÷±hÂáè±Ë÷õþ õþ±™¦¸± üÑù¢Ÿ 10 •ðú— ¿õâ± æ¿÷ ¿õSûþ Õ±Ëå/ 9434105756“9832535257
 Sê˚˛øıSê˚˛ Sê˚˛ øıSê˚˛ Sê˚˛øıSê˚˛
Îú±-Ë÷õþ æòÉ 
Ground
Floor 
ÎðÝûþ± ýý× Ëõ/ 2 òÑáöÂÐ ßÂËù±òÏ,
 N.H.
 -34,ÎüKé Îæ¿öÂûþ±üÇ ¦Å    ¨ù Î÷±hÂ/Î÷±89678 96275•ð±ù±ù ¿ò©xËûþ ±æò—
ENGLISH TUTION
For H.S
(W.B.C.H.S/ ICSC/CBSC),
English
(Hons./ Elect.),
M.A
(Regular & Dis-tance). Students for :GBU, NSOU,IGNOU, BU,Kalyani & Bha-galpur University).
Ph. 94343 23454
ÂóÅ  õþ ±îÂò 
TATA ACE ZIP
 ¿ßÂòËî ä±ý×/ Îô±ò òÑ98320 69100
Auth. Distributor of 
Eureka Forbes
,
ur-gently requires SalesOfficer for marketingof Water Cooler- Puri-fier in office market-ing for Malda & Uttar Dinajpur District.Send Resume at:rlenterprisemalda@gmail.com
 
 üõÇ÷/ù±Âó{¡   ÏËî õò÷±¿ù 
áɱËõþËæõþ ¿õÂóõþ  ÏËî Û¶ï÷ îÂËù 980 Φ¨±.¿ôÂé 3ÎõëÂ÷ ¿õ¿ú©† ôvÂɱé ¿õSûþ/ 8967447440“8906607772
 ÷±ËßÇ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
 Õ±ßÂø¸ÇíÏûþ õÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îDZûþ ÂðÂ, Õò¿ñßÂ35 õåõþ, áèɱæÅËûþé ÷±ËßǠ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþä±ý×/
‘...
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 
’,
 ëÂ× ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ,  ÷±ùð± 732101
Œ|øÌıX¬ øı:±¬ÛÚ˜±S 45 Ȭ±fl¬± õ∂øÓ¬ ˘±˝◊Ú 
 õÉ¿MáîÂ, Õõ±¿í¿æÉßÂ Ý Æõõ±¿ýßÂ
áÔ ý¿úÂßÂ
CLSFD 1419
 Ýûþ ±é±õþ“
ÂóɱˈÂù“ ÝËûþùÎÂóý׿KéÂÑ Õïõ± ýɱ`ÂS±ôÄéÂÎúà±Ëò± ýûþ/ ¿ú±˙Làü±¿éÇ¿ôÂËßÂéÂ/ Î÷±9851400620“7501658607
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð±, ëÂ× ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ,  ÷±ùðý/ Îô±ò 03512 220522,94341 54440
 
3
 õþ¿õõ±õþ
30 æ³  ò 2013Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->