Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Artikel - BR en Syseemintegrators

Artikel - BR en Syseemintegrators

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Peter Kalmijn
Bedrijven worden vanuit de overheid, steeds vaker geconfronteerd met regels waar aan zij snel en bewijsbaar dienen te voldoen. En ook vanuit de eigen interne behoefte aan sturing is er de roep naar transparantie en compliance. Tegelijk ontwikkelt zich het vermogen om bedrijfsprocessen snel en effectief aan veranderende marktomstandigheden aan te kunnen passen tot een voorwaarde voor overleven en succes. Immers wie zich sneller kan aanpassen, blijft zijn concurrentie voor. Dit alles staat op gespannen voet met de eis om duurzaam kosten te besparen.

Bedrijfsregels spelen in dit speelveld een verassende rol, omdat zij het mogelijk maken deze schijnbaar tegenstrijdige vereisten te verenigen en te realiseren. Haarlemmerolie?
Bedrijven worden vanuit de overheid, steeds vaker geconfronteerd met regels waar aan zij snel en bewijsbaar dienen te voldoen. En ook vanuit de eigen interne behoefte aan sturing is er de roep naar transparantie en compliance. Tegelijk ontwikkelt zich het vermogen om bedrijfsprocessen snel en effectief aan veranderende marktomstandigheden aan te kunnen passen tot een voorwaarde voor overleven en succes. Immers wie zich sneller kan aanpassen, blijft zijn concurrentie voor. Dit alles staat op gespannen voet met de eis om duurzaam kosten te besparen.

Bedrijfsregels spelen in dit speelveld een verassende rol, omdat zij het mogelijk maken deze schijnbaar tegenstrijdige vereisten te verenigen en te realiseren. Haarlemmerolie?

More info:

Published by: Peter Kalmijn on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

 
 
Regeloriëntatie en regelbeheersing – een noodzakelijkecompetentie voor systeemintegrators
 
Bedrijven worden vanuit de overheid, steeds vaker geconfronteerd met regels waar aan zij snel enbewijsbaar dienen te voldoen. En ook vanuit de eigen interne behoefte aan sturing is er de roepnaar transparantie en compliance. Tegelijk ontwikkelt zich het vermogen om bedrijfsprocessensnel en effectief aan veranderende marktomstandigheden aan te kunnen passen tot eenvoorwaarde voor overleven en succes. Immers wie zich sneller kan aanpassen, blijft zijnconcurrentie voor. Dit alles staat op gespannen voet met de eis om duurzaam kosten te besparen.
Bedrijfsregels spelen in dit speelveld eenverassende rol, omdat zij het mogelijk makendeze schijnbaar tegenstrijdige vereisten teverenigen en te realiseren. Haarlemmerolie?
Wat zijn bedrijfsregels
 Bedrijfsregels vertegenwoordigen dedagelijkse bedrijfsbeslissingen, die een bedrijf in zijn operatie neemt. Zij vertegenwoordigende criteria en de kennis waarmee dezeoperationeel belangrijke beslissingeneenduidig, transparant en volgens de meestactuele externe en interne wet en regelgevinggenomen moeten worden. Het belang isdaarom groot om bedrijfsregels enbedrijfsbeslissingen gestructureerd tebeheren. En daarom moeten veranderingen indeze regels ook gemakkelijk en snel in debedrijfsondersteunende IT systemendoorgevoerd kunnen worden. Omdat de ITbeheerkosten meestal de grootste kostenpostzijn, levert dit direct en duurzaam flinkebesparingen op in het onderhoud van ITsystemen.
Waar komen bedrijfsregels vandaan?
 Regels bestaan al zolang mensen met elkaarhandelden en dingen met elkaar afspraken. Bijvoorbeeld: Als jij voor mij een dier jaagt, danmaak ik het voor jou lekker klaar en maakvoor jou ook een paar schoenen van het velvan het dier. Hiervoor wil ik wel de helft vanhet vlees hebben. Bedrijfsregels zijn in wezenonderlinge afspraken hoe wij in bepaaldesituaties beslissen en handelen. Dat is ook zovoor bedrijven en met bedrijfsregels.In de IT is het gebruik van regels al sinds de
 jaren ’60 toegepast. Voorbeelden daavan zijn
de redeneertalen Prolog en Lisp. Zij maaktengebruik van een redeneermachine, ofteweleen inference engine. De technologie, diehedendaags in regelmachines (business ruleengines) wordt toegepast komt hieruit voort.Wij hebben daarom te maken met een van delangst bewezen technologieën, die wij in dehedendaagse IT toepassen. Toch heeft hetrelatief lang geduurd voordat dezetechnologie op grotere schaal is toegepast.Pas de opkomst en brede acceptatie vanservice georiënteerde architectuur (SOA)heeft het mogelijk gemaakt om debeslissingen en redeneringen van eenbusiness rules engine te ontsluiten.In 2005 zag Gartner business rules enginesgepositioneerd op de slope of enlightenmentop de hype cycle van Gartner, en in 2005voorspelde Gartner dat zij in 2007 op plateauzouden zijn, en zij zijn daar in 2007 weer vanaf gegaan, omdat zij toen inderdaad op hetplateau van productiviteit waren. Gartner zietbusiness rules technologie nu als mainstream.In 2006 heeft ook Forrester Research de trendopgepikt en is gekomen met zijn ForresterWave(TM): Business Rules Platforms, gerichtop BRMS. Interessant is dat business rules in2010 opnieuw op de hype cycle van Gartnerstaan, nu binnen de context van Business
 
 Process Management en in de gedaante vanBRMS: Business Rules ManagementSystemen, een nauwe verwante van BusinessProcess Management Systemen: BPMS.Echter voor veel bedrijven is hetgestructureerd omgaan met bedrijfsregelsnog niet alledaags, en juist zij zullensysteemintegratoren nodig hebben om hun tebegeleiden om binnen hun bedrijfsprocessenoptimaal van deze technologie te kunnenprofiteren.
Wat het bedrijven oplevert
Regeloriëntatie maakt nieuwe op de klantgerichte toepassingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld beslisondersteuning, beoordelingen indicatiestelling, intelligente portalen enself-service concepten, en dynamisch casemanagement.
 
Deze toepassingen worden vanuit de centraleregelbeheersing consistent en tegelijkaangestuurd, zodat alle stappen in debedrijfsprocessen altijd gebaseerd op de juisteregels worden uitgevoerd.Bedrijven, die hun regelbeheersing goed oporde hebben staan ook in moeilijkeeconomische tijden sterk, omdat zij doorkosten te besparen een verbeterde financiëlepositie kunnen combineren met de slagkrachtvan business agility, transparantie enbewijsbare compliance.
Waar gaat het naar toe?
Regelbeheersing en beslismanagementbevorderen innovatie en zorgen er voor datbedrijven duurzaam meer kunnen doen metminder kosten. Dit maakt regelbeheersing enbeslismanagement voor bedrijven zointeressant dat het een onderscheidendefactor zal worden bij het contracteren van ICTproviders. En dit maakt het een belang voorsysteemintegratoren, die vaker dan nu toemet meer specialistische partijen zullenpartneren bij aanbestedingen.
INDiGO
 Het programma INDiGO van de Immigratie- enNaturalisatiedienst (IND) is door hetNederlands Architectuur Forum voor dedigitale wereld (NAF) verkozen tot bestearchitectuurprogramma van 2009.Regeloriëntatie is hier een belangrijk deel van,maar ook via regelbeheersing ontsluiten vanwet- & regelgeving binnen de processen vande IND door toepassing van op regelsgebaseerde intelligente formulieren,intelligente portaaltechnologie enbeslissingsondersteuning. Door de op de zaaktoegepaste regels en activiteiten bij de zaakzelf vast te leggen, wordt het mogelijk om ookachteraf besluiten te verantwoorden(compliance). Bij dit project wordt intensief samengewerkt door verschillende partijen,waaronder Juris, Be-Informed enverschillende systeemintegratoren.
Zaken anders aanpakken
 Voor systeemintegratoren leidt detoenemende vraag van bedrijven naartoepassing van regelbeheersing tot denoodzaak om zaken anders aan te pakken danzij traditioneel gewend zijn. Het meest in hetoog springende is wellicht dat debedrijfsregels flexibel geïmplementeerdmoeten worden, en bedrijfsregels niet langer -zoals traditioneel gebruikelijk is- in regelsprogrammacode vast gelegd mogen worden.Ook vereist regelbeheersing in combinatiemet business proces management (BPM) eenandere benadering en een versterkte focus opklantgebeurtenissen en bedrijfsbeslissingen.Het is interessant dat ook Gartnerbedrijfsregels ziet als de primaire driver voorde bedrijfsgerichte controle opbedrijfsprocessen.Daarnaast moet er ook een permanentregelbeheersingsproces ingericht worden omde wijzigingen ten gevolg van bijgestuurdbeleid en vernieuwde wet- en regelgeving teinitiëren en door te voeren. Dat betekend dat
 
 tijdens het initiële veranderingsproject dooreen systeemintegrator ook hetregelbeheersingsproces in de bedrijfsvoeringvan de opdrachtgever geïmplanteerd moetworden en daarna continu zal blijven bestaan.Dit heeft grote invloed op de architectuur vanIT systemen en de wijze waarop dezesystemen tot stand komen. En daarmee op departijen, die deze IT ondersteuning van debedrijfsvoering doorgaans leveren.
Weerstand
 Waarom leidt de regelbeheersing aanpaksoms nog tot weerstanden
 –
zowel bij de ITafdeling als ook bij systeemintegratoren.Hiervoor zijn er verschillende aanwijsbareoorzaken. Een belangrijke oorzaak is:onbekend maakt onbemind. Eenregelbeheersingsvriendelijke manier vansystemen bouwen is voor systeemintegratorsnog geen standaard manier van werken. Zijzien ook dat het werk verschuift naarinteressant en vooral waarde creërendhoogwaardig werk op het gebied vanbedrijfsanalyse en informatieanalyse.Systeemintegrators, die de aarzelen om deregelbeheersingsaanpak aan hun klanten televeren, lopen het risico op hunconcurrentiepositie in te boeten.In de opdrachtgever organisatie ontstaat deweerstand omdatregelbeheersingsvriendelijke IT eenadditionele wijziging in desysteemarchitectuur betekent. Hoewel hetvooral voor de opdrachtgever veel voordelenheeft en besparingen op de middellange enlange termijn oplevert, schrikt deze toch nogvaak terug van de initiële inspanning omregelbeheersing structureel en duurzaammogelijk te maken.De regelbeheersingsaanpak betekend voorbedrijven en systeemintegrators eenommezwaai in denken en mogelijk ook in hunorganisatie.
Denken
 Tot aan de uitvoering doorgevoerderegelbeheersing vereist een holistischezienswijze om naar processen enprocesondersteuning te kijken en om de ITondersteuning te ontwerpen, diedaadwerkelijk transparantie enveranderingsvriendelijkheid blijven opleverenterwijl tegelijk ook de exploitatiekostenduurzaam laag blijven. De regeloriëntatie-filosofie moet op alle lagen van het IT-voortbrengingsproces als leidraad genomenworden.
Organiseren
 Dit schept vooral voor systeemintegratorskansen als zij de holistische aanpak door allelagen van het IT-voortbrengingsproces wetente organiseren. Dat begint met de disciplinebedrijfsanalyse, waar meer nadruk gelegdmoet worden op de bedrijfsvragen binnen deprocessen. Het gaat verder met de disciplinerequirements engineering, die bedijfsregelsmoeten opleveren, die nodig zijn voor debeantwoording van de bedrijfsvragen viabeslisservices, en op technisch niveau moetenworden uitgevoerd door een business rulesengine. En ten slotte dient de solutionarchitect de IT-infrastructuur geschikt temaken om de beslisservices via een enterpriseservice bus (ESB) te ontsluiten voor alleapplicaties, die van de beslisservices gebruikmaken. Deze wederom worden door softwareengineers gerealiseerd.Daarnaast dient er door de discipline businessconsultancy in samenwerking met dediscipline requirements engineering eenpermanent regel-voortbrengingsprocesingericht te worden ten behoeve van engezamenlijk met de opdrachtgeverorganisatie.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->