Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amazon en Haar Logistieke Leger

Amazon en Haar Logistieke Leger

Ratings: (0)|Views: 1,388 |Likes:
Published by Denis Doeland
In de verdergaande groei van de e-commerce markt wordt de rol van distributiecentra en magazijnen, met name de snelheid van handelen en de efficiëntie van het afhandelen van bijvoorbeeld retouren, steeds belangrijker. In dit hoofdstuk kijken we daarom naar de magazijnen van Amazon, Zalando en Bol.com. Welke rol spelen data en analyse in de processen? Welke verbetermethoden zijn er zoal en hoe maken deze methoden gebruik van data?
In de verdergaande groei van de e-commerce markt wordt de rol van distributiecentra en magazijnen, met name de snelheid van handelen en de efficiëntie van het afhandelen van bijvoorbeeld retouren, steeds belangrijker. In dit hoofdstuk kijken we daarom naar de magazijnen van Amazon, Zalando en Bol.com. Welke rol spelen data en analyse in de processen? Welke verbetermethoden zijn er zoal en hoe maken deze methoden gebruik van data?

More info:

Categories:Business/Law
Published by: Denis Doeland on Jun 30, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

 
!
Lorem&Ipsum&
!!!
 
 VANANALOOGNAARDIGITAAL
.
NU
!
 
 AMAZON EN HAAR LOGISTIEKE LEGER
!
 
Voor het eerst in de geschiedenis heeft een hoog gerechtshof in Duitsland geoordeeld dat toegang hebben tot  het internet tot de eerste levensbehoefte van mensen behoort. Als providers in gebreke blijven, bijvoorbeeld alsde verbinding bij hun klanten uitvalt, dan moeten zij de klant voor dit gemis compenseren. Stel je voor: ‘internet  is nu net zo belangrijk als eten, kleding en veiligheid’. Deze uitspraak zal ongetwijfeld in Europa navolgingvinden en zal tegelijkertijd ook voor content leveranciers gevolgen krijgen. Dit is het signaal dat de transitie ‘van analoog naar digitaal’ in de maatschappij is ingedaald. Het internet draait nu echt op volle toeren. Het volledigevoorwoordeneerderevoorpublicatieskunjehierlezen.Dit is een voorpublicatie van een hoofdstuk dat in zijn geheel of gedeeltelijk terug zal komen in ons e-book. Wil  jeopdehoogteblijvenvanonzevoorpublicatiesschrijfjedanhierinvananaloognaardigitaal.nu
 VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU
1
 
 Amazonenhaarlogistiekeleger
 Amazon.com,ookwelinhetkortAmazon,iswellichthetgrootstee-commercebedrijfin dewereldengevestigdinhetAmerikaanseSeattle,Washington.Hetwaseenvande eerstegrotebedrijven,diegoederenviahetinternetverkocht,datwerdopgerichtin1994 doorJeffBezos.Oorspronkelijkwasdesite,diepasoverigensin1995on-lineging, bedoeldvoordeverkoopvanfysiekeboeken.Laterwerdenookanderegoederenviade siteverkocht.InhetbeginmaakteAmazonenormeverliezen(in1999zon716miljoen dollarbijeenomzetvan1,6miljarddollar).Dekapitaalmarkthaddestijdszoveel vertrouweninAmazon,datAmazonooktijdensdeinternetbubbeleindjaren90,voor beleggerseenpopulairbedrijfbleef.Tijdenshetbarstenvandeinternetbubbelkreeg  Amazon veel kritiek op haar businessmodel, toch maakte het voor het eerst winst in 2001. Amazonisgoedvoor5%vandeAmerikaanseretail-verkopenentevensgoedvoorzo’n 25%vandeAmerikaanseon-lineverkopen.Meteentotaleomzetvan48miljarddollarin 2011enbijna61miljarddollarin2012isAmazoneensignificantespeleropde  Amerikaansemarkt.Hetaanbodbestaatallangnietmeeralleenuitboeken,maaruiteen breedscalavanzowelon-lineartikelen,
‘goederen, die gedownload kunnen worden’
, 

zoalsmuziekenboeken,enveleanderefysiekeartikelen.Zolanghetmaarverzonden kanworden.
‘If it can be boxed, it can be soldby Amazon.com!
ishetcredovanAmazon. 

 HiermeeisAmazoneenvandegrootste(on-line)retailersvanAmerika,maarnogsteeds kleininvergelijkingmetWalMart.Metmeerdan2,1miljoenmedewerkers,eenomzetin 2011vanzon446miljarddollareneenwinstvan15,7miljarddollarisWalmartde grootsteoff-enonlineretailervandewereld.AmazonwordtweleensdeWalMartvanhet internet genoemd met soortgelijke effecten op de bestaande retailers (on-line en off-line).Dittekenthetgrote
‘upwards potential’
voorAmazon,hetisdaaromlogischdatveelvan 
 winstwordengnvesteerdindegroeiendeinnovatievanhetbedrijf.Deontwikkeling vandeAmazonKindlee-readerendedigitaledistributievanboekenviaAmazonzijnhier mooievoorbeeldenvan.LetterlijkbetekentditdatAmazonhaaroorspronkelijke verdienmodelzalverlaten.Uitonshoofdstuk
‘Geld gevonden voor uitgeverijen’
blijktwel 
 datAmazonhierdejuistekeuzemaakt.BijAmazonrealiserenzezichmaaraltegoeddat analogeboekeneenaflopendezaakzijn.De(reedsafnemende)verkoopvanfysieke boeken maakt in 2012 nog maar 5% van het totaal van de omzet uit van het bedrijf.
 VANANALOOGNAARDIGITAAL.NU
2

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Denis Doeland liked this
Denis Doeland liked this
Denis Doeland liked this
Denis Doeland liked this
Denis Doeland liked this
Denis Doeland liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->