Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dogalgaz Teknik Sartname

Dogalgaz Teknik Sartname

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by loginname400
DOGALGAZ TEKNİK ŞARTNAME
DOGALGAZ TEKNİK ŞARTNAME

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: loginname400 on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2013

pdf

text

original

 
 1
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 
ÖNSÖZ.......................................................................................................................................BA
Ş
LARKEN.............................................................................................................................
TEKN
İ
Ş
ARTNAMEMADDE 1- AMAÇ
.............................................................................................................................. 3
MADDE 2- KAPSAM
......................................................................................................................... 3
1. TANIMLAR 
................................................................................................................................... 3
2. Gaz Teslim Noktas
ı
......................................................................................................................... 82.1. Servis kutusu ve regülatör tipleri.................................................................................................... 8
3. Malzeme Seçimi
.............................................................................................................................. 8
4. Borulama ve yerle
ş
tirme kurallar
ı
................................................................................................. 84.1. Boru ve ba
ğ
lant
ı
elemanlar 
ı
:......................................................................................................... 84.2. Yeralt
ı
gaz borular 
ı
:................................................................................................................ ...... 94.3. Boru tesisat
ı
n
ı
n korozyona kar 
ş
ı
korunmas
ı
:.................................................................................. 104.4. Yerüstü gaz borular 
ı
:..................................................................................................................... 12
5. Borular
ı
n birle
ş
tirilmesi
................................................................................................................. 175.1. Çelik Borular:................................................................................................................................ 175.1.1 Kaynakl
ı
Birle
ş
tirmeler:.............................................................................................................. 175.1.2
 
Di
ş
li (Vidal
ı
) Birle
ş
tirmeler:........................................................................................................ 175.2. PE Borular :................................................................................................................................... 175.3. Bak 
ı
r Borular :.............................................................................................................................. 18
6. S
ı
zd
ı
rmazl
ı
k Testleri Ve
İş
letmeye Alma:
:.................................................................................... 18
7. Sayaçlar
.......................................................................................................................................... 18
8. Do
ğ
algaz yak 
ı
c
ı
cihazlar
................................................................................................................ 208.1.
A Tipi
(Bacas
ı
z) Cihazlar :.......................................................................................................... 208.2.
B Tipi
(Bacal
ı
) Cihazlar :........................................................................................................... 218.2.1.Cihazlar 
ı
n monte edilemeyece
ğ
i yerler :.................................................................................. 218.2.2.Cihazlar 
ı
n Monte Edilecekleri Yerler 
İ
çin Genel Kurallar :..................................................... 21
 
8.2.3. Cihazlar 
ı
n Ba
ğ
land
ı
klar 
ı
Bacalar 
İ
le
İ
lgili Genel Hususlar :................................................... 228.3.
B
1
Tipi
(Vantilatörlü – Bacal
ı
) Cihazlar :................................................................................... 228.3.1. Cihazlar 
ı
n monte edilemeyece
ğ
i yerler :................................................................................ 228.3.2. Cihazlar 
ı
n Monte Edilecekleri Yerler 
İ
çin Genel Kurallar : ................................................... 228.3.3. At
ı
k Gaz Tesisat
ı
:................................................................................................................. 238.4.
C Tipi
(Denge Bacal
ı
) Cihazlar:.................................................................................................. 248.4.1. Cihazlar 
ı
n montaj
ı
n
ı
n yap
ı
lamayaca
ğ
ı
yerler :....................................................................... 248.4.2. Cihazlar 
ı
n Montaj
ı
n
ı
n yap
ı
laca
ğ
ı
Yerler 
İ
çin Genel Kurallar :.............................................. 248.4.3. At
ı
k Gaz Tesisat
ı
:................................................................................................................ 248.4.4. At
ı
k Gaz Tesisat
ı
n
ı
n Yanabilen Yap
ı
Malzemelerinden Uzakl
ı
ğ
ı
:........................................ 258.4.5. At
ı
k Gaz Tesisat
ı
n
ı
n Çat
ı
dan Yap
ı
lmas
ı
:............................................................................. 268.5.
Yo
ğ
u
ş
mal
ı
Cihazlar :................................................................................................................. 268.5.1. Cihazlar 
ı
n montaj
ı
n
ı
n yap
ı
lamayaca
ğ
ı
yerler :...................................................................... 268.5.2. Cihazlar 
ı
n Montaj
ı
n
ı
n yap
ı
laca
ğ
ı
Yerler 
İ
çin Genel Kurallar :.............................................. 268.5.3. At
ı
k gaz tesisat
ı
.................................................................................................................... 268.5.4. Cihaz yanma havas
ı
temin tesisat
ı
......................................................................................... 278.5.5. Yo
ğ
u
ş
ma Suyunun Tahliyesi :............................................................................................... 278.6.
Cihaz Ba
ğ
lant
ı
lar
ı
:....................................................................................................................... 27
9. Konutlarda ve
ı
s
ı
merkezlerinde bacalar
:................................................................................... 279.1. Adi bacalar:................................................................................................................................. 279.2. Ortak (
ş
önt) bacalar:................................................................................................................... 279.3. Müstakil (ferdi) bacalar:.............................................................................................................. 279.4. Cihazlar 
ı
n baca ba
ğ
lant
ı
lar 
ı
:....................................................................................................... 30
10. Kazan Dairesi Tesis Kurallar
ı
................................................................................................... 3110. 1. Kazan dairelerinde ilave tedbirler:............................................................................................ 3110. 2. Gaz hatt
ı
montaj kurallar 
ı
........................................................................................................ 3210. 3. Havaland
ı
rma:.......................................................................................................………….... 3310. 3. 1. Tabii havaland
ı
rma (atmosferik ve fanl
ı
brülörlü kazanlar):.........................................… ...... 3310. 3. 2. Cebri havaland
ı
rma (atmosferik ve fanl
ı
brülörlü kazanlar):....................................... ........... 3710. 4. Elektrik tesisat
ı
:.......................................................................................................................... 37
 
2 
10. 5. Kazan tadilat
ı
ve dönü
ş
ümü........................................................................................................ 3810. 6. Brülör seçimi ve gaz kontrol hatt
ı
............................................................................................... 3810. 6. 1. Brülör gaz kontrol hatt
ı
ekipmanlar 
ı
:...................................................................................... 3910. 6. 1. 1. Fanl
ı
brülör gaz kontrol hatt
ı
ekipmanlar 
ı
:.......................................................................... 4010. 6. 1. 2. Atmosferik brülör gaz kontrol hatt
ı
ekipmanlar 
ı
:................................................................. 4010. 7. Baca gaz
ı
emisyon de
ğ
erleri........................................................................................................ 41
11 . Bak 
ı
r boru tesisat uygulamalar
ı
.................................................................................................. 4211 . 1. Bükülebilme özelli
ğ
i:.................................................................................................................. 4211 . 2.
İş
aretleme:.................................................................................................................................. 42
12.
İş
letmeye alma ve muayene
........................................................................................................... 4412. 1. Gaz yakma tesisinin ilk i
ş
letmeye al
ı
nmas
ı
:................................................................................. 4412. 2. Senelik muayene ve bak 
ı
m:.......................................................................................................... 44
13. At
ı
f Yap
ı
lan Türk Standardlar
ı
.................................................................................................... 45
 14. Baca Çap
ı
n
ı
n TS 2165 (DIN 4705) e Göre Hesab
ı
....................................................................... 48
15. Boru Çap
ı
Hesap Yöntemi
............................................................................................................ 60Kullan
ı
lan Cihazlar, Mahal Say
ı
s
ı
Ve E
ş
Zaman Faktörlerine Ba
ğ
l
ı
Debi Tablosu .................. 63Boru Hatt
ı
 
İ
çin Boru Çap
ı
Ve Gaz Debisine Ba
ğ
l
ı
Bas
ı
nç Kayb
ı
Ve H
ı
z Tablosu..................... 64Boru Ekleme Parçalar 
ı
Kay
ı
 p De
ğ
erleri Ve Gaz H
ı
z
ı
na Ba
ğ
l
ı
Yerel Bas
ı
nç Kay
ı
 plar 
ı
 Tablosu.................................................................................................................................... 65Boru Ekleme Parçalar 
ı
Kay
ı
 p De
ğ
erleri.................................................................................... 66Çelik Borulara Ait Boyut Tablosu............................................................................................. 67Bak 
ı
r Borular 
İ
çin Max. Debi Ve Çapa Ba
ğ
l
ı
Ak 
ı
ş
H
ı
z
ı
(V)Ve Özgül Sürtünme Bas
ı
nç Kayb
ı
 (R)Tablosu................................................................................................................................ 68Boru Çap
ı
Hesaplama Çizelgesi................................................................................................ 69
TEKN
İ
Ş
ARTNAMEMADDE 1- AMAÇ
Bu teknik 
ş
artnamenin amac
ı
, do
ğ
algaz
ı
n tüketimine yönelik olarak kullan
ı
lacak her türlü cihaz,ekipman vetesislerin ulusal ve/veya uluslararas
ı
standardlara uygun olarak can ve mal emniyetini sa
ğ
layacak 
ş
ekilde tesisedilmesini belirleyen esaslar 
ı
düzenlemektir.
 
3 
MADDE 2- KAPSAM
Evsel ve küçük tüketimli ticari tesislerde, do
ğ
algaz
ı
n kullan
ı
m
ı
na yönelik olarak olu
ş
turulacak tesisatlar 
ı
ntasar 
ı
m
ı
, yap
ı
m
ı
, kontrolü, i
ş
letmeye al
ı
nmas
ı
ve i
ş
letmeye al
ı
nmas
ı
ndan sonra yap
ı
labilecek ilave ve tadilatlar ile ilgili esaslar 
ı
kapsar.
DAYANAK:
4628 Say
ı
l
ı
Elektrik Piyasas
ı
Kanunu ile 4646 Say
ı
l
ı
Do
ğ
al Gaz Piyasas
ı
Kanunu
1. TANIMLAR 1.1. Is
ı
tma:
İ
stenen bir mahali, belirlenen bir s
ı
cakl
ı
ğ
a getirmek için kat
ı
, s
ı
v
ı
, gaz, kombine vb. gibi yak 
ı
tlar 
ı
n yak 
ı
lmas
ı
n
ı
 yönetme i
ş
idir.
1.2. Is
ı
tma Tesisi:
İ
stenen
ı
s
ı
tmay
ı
sa
ğ
lamak maksad
ı
ile yak 
ı
t
ı
n yak 
ı
lmas
ı
n
ı
sa
ğ
layan uygun biçim ve boyutta
ı
s
ı
üreticileri ile
ı
s
ı
t
ı
lacak mahallerin uygun yerlerine yerle
ş
tirilmi
ş
 
ı
s
ı
yay
ı
c
ı
lar 
ı
ve bunlara ait tesisatlardan olu
ş
an tesislerdir.
1.3. Evsel ve Küçük Tüketimli Ticari Tesis:
Gaz teslim noktas
ı
ç
ı
ı
ş
bas
ı
nc
ı
n
ı
n 300 mbarg ve alt
ı
nda, gaz arz
ı
debisinin ise 200 m
3
/h in alt
ı
nda oldu
ğ
utesislerdir.
1.4. Merkezi Is
ı
tma Tesisi:
Merkezi
ı
s
ı
tma tesisi, bir veya birden çok konutlu bir binan
ı
n alt
ı
nda ya da çat
ı
kat
ı
nda veya birden çok binadanmeydana gelen bir sitedeki mevcut binalardan birinin alt
ı
nda ya da çat
ı
kat
ı
nda veya sitenin d
ı
ş
ı
nda uygun bir yere müstakilen tesis edilen
ı
s
ı
tma tesisleridir.
1.5. Do
ğ
al gaz :
Yerden ç
ı
kar 
ı
lan veya ç
ı
kar 
ı
labilen gaz halindeki do
ğ
al hidrokarbonlar ile bu gazlar 
ı
n piyasaya sunulmak üzereçe
ş
itli yöntemlerle s
ı
v
ı
la
ş
t
ı
ı
lm
ı
ş
, bas
ı
nçland
ı
ı
lm
ı
ş
veya fiziksel i
ş
lemlere tabi tutulmu
ş
( S
ı
v
ı
la
ş
t
ı
ı
lm
ı
ş
PetrolGaz
ı
hariç) di
ğ
er hallerini ifade eder.
1.6. Brülör:
 Gaz
ı
yakma havas
ı
(oksijen) ile belirli oranlarda kar 
ı
ş
t
ı
ran ve
ı
s
ı
ihtiyac
ı
na göre gerekli gaz-hava kar 
ı
ş
ı
moran
ı
n
ı
, alevin biçim ve büyüklü
ğ
ünü ayarlamak suretiyle issiz ve tam yanmay
ı
ve alevin meydana gelmesinisa
ğ
layan; bu amaçla otomatik kumanda, kontrol, ayar, ate
ş
leme ve güvenlik tertibat
ı
ile donat
ı
lan vegerekti
ğ
inde yakma havas
ı
n
ı
cebri veya tabii olarak sa
ğ
layan elemanlar 
ı
içeren cihazd
ı
r.
1.7. Tam Yanma:
Do
ğ
algaz
ı
n, kimyevi bile
ş
imine uygun olarak hesaplanm
ı
ş
gerekli miktarda yakma havas
ı
ile kimyasaltepkimeye girmesi olay
ı
d
ı
r.CH
4
+ 2O
2
+ 8N
2
CO
2
+ 2H
2
O + 8N
2
+ ENERJ
İ
 
1.8. Vent Hatt
ı
:
Boru hatt
ı
ndaki gaz
ı
n gerekti
ğ
inde tahliyesi için; boru hatt
ı
na, emniyet kapama vanalar 
ı
sistemine, bas
ı
tahliye vanalar 
ı
na, brülör öncesi gaz kontrol hatlar 
ı
na monte edilen, küresel vana ve borulardan olu
ş
an hatt
ı
r.
1.9. Alçak Bas
ı
nçl
ı
Buhar Kazan
ı
:
Alçak bas
ı
nçl
ı
buhar kazan
ı
, izin verilen i
ş
letme üst bas
ı
nc
ı
(TS 3390 EN 764) en çok 0.5 Atü olan TS 377, TS497, TS 3101’e göre projelendirilip imal edilen ve TS 2838’e uygun güvenlik tertibat
ı
ile donat
ı
lan buhar üreticileridir.
1.10. Yüksek Bas
ı
nçl
ı
Buhar Kazan
ı
:
 TS 2736 da belirtilen ve i
ş
letme üst bas
ı
nc
ı
0.5 Atü den yüksek olan buhar üreticileridir.
1.11. Is
ı
Gücü:
Is
ı
gücü, su, buhar veya hava gibi bir 
ı
s
ı
ta
ş
ı
y
ı
c
ı
ak 
ı
ş
kana, bir 
ı
s
ı
üreticisi taraf 
ı
ndan birim zamanda aktar 
ı
lanyararl
ı
 
ı
s
ı
miktar 
ı
d
ı
r (kW, kcal/h).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->