Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diari Més 2324

Diari Més 2324

Ratings: (0)|Views: 1,326|Likes:
Published by DiariMes
Diari gratuït del Camp de Tarragona
Diari gratuït del Camp de Tarragona

More info:

Published by: DiariMes on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

 
Dilluns, 1 de juliol de 2013núm. 2.324www.diarimes.com
REUS
Condemnen a quatre anysde presó els dos homesque van atracar dosquioscs a punta de pistola
Es tracta d’un reusenc i d’un veneçolà, que vansostreure 700 euros en dos assalts, els quals vantenir lloc l’abril del 2012.
 
P8
El Concursde FideusArrossegatsfa les delíciesdels visitantsal Serrallo
FESTES
 
Després de lamultitudinària processóde dissabte, ahir va ser eltorn d’aquesta cita, quearribava a la sisena edició,i que va guanyar ÀngelLleó.
 
P6
Els experts cuiners van tenir molta feina per preparar els plats a tots els assistents a la cita.
CRISTINA AGUILAR
Més de 300 persones s’han quedata l’atur per les obres del Mercat
TARRAGONA
 
Així ho asseguren des de la Unió d’Empresaris de l’entorn del Mercat Central,que destaquen que molts dels establiments de la zona han hagut de reduir les plantilles.
 
P3
TARRAGONA
L’alcalde Ballesterosrep el relleu dels JocsMediterranis ambl’entrega de la bandera aMersin.
 
P2
Els Xiquets del Serrallocompleten la millordiada de Sant Pere de lahistòria.
 
P4CAMP DETARRAGONA
Decreten presó als dosfugitius que van ferirtres Mossos d’Esquadraa Alcover.
 
P14ESPORTS
El Nàstic txa el porterReina, procedent de lalliga grega.
 
P16
AVUI
CAMP DE TARRAGONA
Llum, colori calor en laposada de llargde l’EscolaCavaller Arnau
La consellera Irene Rigaula va inaugurar ahir, aRiudoms.
 
P12
OLÍVIA MOLET
 
2
diarimés
01/07/2013
TARRAGONA
Eres única y especial. Son 6añitos compartiendo tu ale-gría y felicidad. ¡Muchas fe-licidades Blanca! El papa, lamama y el Álvaro.
FELICITACIONS
La Universitat Rovira i Virgili participa enguany per tercer any con-secutiu en l’organització dels Campus Cientícs d’Estiu, un progra-ma que està dirigit als estudiants de quart d’ESO i primer de Batxi-llerat matriculats en centres escolars espanyols. Aquest, arrencaràa la sala de Graus de l’ETSE/ETSEQ, a dos quarts de deu del matí.
Redacció
 
Arrenca el Campus Científc d’Estiu de la URV
ENSENYAMENT
Redacció
L’alcalde de Tarragona, Josep Fè-lix Ballesteros, va rebre ahir a latarda a Mersin la bandera delsJocs Mediterranis que acreditaTarragona com a propera ciutatorganitzadora dels Jocs. L’alcal-de va rebre la bandera durant lacerimònia de clausura, que hatingut lloc a l’estadi de Mersini que també va comptar amb lapresència del president del Co-mitè Internacional dels Jocs Me-diterranis, Amar Addadi; el mi-nistre d’Esports turc, Suat Kilic; il’alcalde de Mersin, Macit Özcan.Un cop nalitzat l’acte d’en-trega, Ballesteros ha destacat que«recollim el testimoni de Mersinamb molt d’orgull i il·lusió. Tre- ballarem dur per fer uns Jocssostenibles, adaptats al contextactual i que reforcin el posicio-nament de Tarragona al Medi-terrani. És un repte i una opor-tunitat per Tarragona, Catalunyai Espanya que assumim amb elferm compromís de fer les coses bé i mantenir viu l’esperit delsJocs Mediterranis: contribuir al’acostament social i cultural en-tre els ciutadans dels països me-diterranis».El director general de Tarrago-na 2017, Ramon Cuadrat, tambéva destacar l’emotiu acte de re-lleu de la bandera, tot afegintque «la cerimònia de clausura hasignicat el punt culminant delsJocs de Mersin i l’inici simbòlicdels Jocs de Tarragona. A partirde demà –avui– necessitem con-tinuar treballant tots junts perintentar que els Jocs del 2017 si-guin un èxit a tots nivells».
Un estadi ple a vessar
Prop de 25.000 persones vanomplir l’estadi de Mersin per pre-senciar en directe la cerimòniade clausura. L’acte va començaramb la tradicional deslada deles diferents delegacions espor-tives per donar pas als discursosinstitucionals i l’entrega de la bandera dels Jocs a Tarragonaper part de la ciutat de Mersin.
Grans resultats
Cal destacar la gran participaciódels representants tarragoninsals Jocs de Mersin. D’una ban-da, els tortosins Pau Vela i ÀlexSigurbjönsson van guanyar lamedalla de bronze en la catego-ria de dos sense timoner de pespesat de rem, mentre que l’atletade Torredembarra, Berta Cas-tells, va alçar la medalla de plataen llançament de martell. Per laseva banda, la tiradora d’AscóSonia Franquet va classicar-seper les nals de 10 i 25 metres detir de precisió amb pistola, na-litzant en quarta i vuitena posi-ció respectivament.Ramon Cuadrat va voler «fe-licitar als quatre esportistes dela demarcació de Tarragona quehan participat als Jocs de Mersinpels seus fantàstics resultats. Es-tem molt contents per aquestesdues medalles i la participació endues nals que han aconseguit».
2017
Josep Fèlix Ballesteros rep a Mersinla bandera dels Jocs Mediterranis
«Recollim el testimoni de Mersin amb molt d’orgull i il·lusió», va manifestar l’alcalde de Tarragona davant de 25.000 persones
CEDIDA
Una imatge de la cerimònia de clausura.
 
3
01/07/2013
diarimés
TARRAGONA
Esther Valcárcel
Entre 300 i 350 persones quetreballaven a l’entorn del MercatCentral han perdut el seu lloc deeina des de l’inici de les obresde remodelació del emblemàticedifci modernista ubicat al cen-tre de la ciutat. Així ho assegurendes de la Unió d’Empresaris del’entorn del Mercat Central, desd’on s’assenyala que, a banda deles persones que treballaven enels comerços que han tancat enels últims anys, molts dels esta- bliments que sobreviuen hanhagut de reduir la plantilla d’em-pleats per poder tirar endavant.«Quan van començar les obrestenia a nou persones treballa-nant, vuit d’elles ja no hi són»,maniesta al D Mé el propi-etari d’una eca del carrer Co-lom i president de la Unió d’Em-presaris de l’entorn del MercatCentra, Miquel Arruat. «La crisino s excusa», assenyalen altrescomerciants de la zona, que ma-niesten que tot i que el contextactual «a mal», la «greu» situ-ació en la que es troben els es-tabliments que regenten «no suna conseqüencià» de la recessióeconòmica. En aquest sentit, Ar-ruat subratllava que, a banda dela eca que t ubicada al carrerColom, t set establiment msen altres zones. «Totes aquestesuncionen perectament», asse-gura.Pel que a a la data de fnalit-zació de les obres, l’octubre del2004, els comerciants es mos-tren escèptics. «La primera dataanunciada va ser la d’octubrede 2013», recorda Arruat, queconsidera que són moltes cosesles que encara no estan clares.«Diuen que a l’octubre de l’anyque ve el Mercat Central ja es-tarà llest, però actualment nin-gú ens ha sabut dit quina seràla distribució de l’equipamentni quantes parades hi haurà»,maniesta el comerciant, quequalifca de «secretisme total ihermètic» l’actual posiciona-ment de l’Ajuntament. A banda,Arruat tamb ha avançat que,de moment, sembla ser que no-ms una trentena de les prop de70 parades que hi ha al mercatprovisional volen ubicar-se en elnou equipament.
El carrer Colom, el primer
Tot indica que el carrer Colomserà el primer en tornar a la nor-malitat desprs d’estar ms detres anys tancat. L’última inor-mació rebuda des de la regidoriade comerç s que la tanca d’obresd’aquest carrer desapareixerà elpròxim mes d’agost deixant, coma mínim, un carril amb l’objectiude recuperar la circulació delsautobusos municipals.«Fa un any que reclameml’obertura d’aquest carrer», ma-niesta Arruat, que recorda quea gaireb un any que la cobertadel utur pàrquing està enllesti-da i que, per tant, aquest carrernoms serveix per deixar el ma-terial d’obra. «Volíem que s’obrísl’octubre de l’any passat, abansde Nadal», ha dit.
Més persianes baixades
Des de la Unió d’Empresarisde l’entorn del Mercat Centrals’alerta que continua havent-hicomerços que estan tancant acausa de les obres. De et, assegu-ren que, des de principis d’aquest2013 fns a l’actualitat, ms decinc establiments han hagut de baixar persianes. D’altra banda,des de la mateixa entitat es ma-niesta que el nombre de vendeses matè igual que l’any passat. «Jano podem anar ms avall», diuArruat, que recorda que des quees van iniciar les obres les vendeshan caigut, aproximadament, un80%.
COMERÇ
Més de 300 persones han perdut lafeina des de l’inici d’obres del Mercat
L’Ajuntament ha assegurat als comerciants que la tanca del carrer Colom es traurà a l’agost permeten la circulació de busos
CRISTINA AGUILAR
Fa més de tres anys que el carrer Colom resta tancat al trànsit.
Prop de 80 clientstarragonins de la Caixa,premiats amb unapaga de 1.000 euros
La Caixa torna a premiar amb1.000 pagues de 1.000 eurosa 3.000 clients que orminpart del programa NòminamultiEstrella, desprs de la bona acollida que va tenir laprimera campanya, durant laqual es van repartir un total dequatre milions d’euros. A lescomarques de Tarragona, 77clients d’aquesta entitat ban-cària ja han guanyat una pagade 1.000 euros, 17 dels qualshan resultat aortunats en elprimer sorteig d’aquesta sego-na campanya, que va tenir llocel passat mes de maig. Els pro-pers sortejos es duran a termeel 12 de juliol i el 5 de setem- bre. Els clients hi participaranautomàticament, tan sols perpertànyer a aquest programa.Actualment, La Caixa t msd’1,9 milions de clients quepertanyen al programa Nòmi-na multiEstrella. Des de l’enti-tat, es recordava ahir que no-ms per ormar part d’aquestprograma de fdelització, elsclients tamb es benefciend’avantatges exclusius d’àmbitfnancer, com la possibilitat dedisposar de serveis gratuïts oun prstec de fns a sis cops lanòmina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->