Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
083-Zak-Kamat

083-Zak-Kamat

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Published by milan_atgm
m n hjbhbhjvhvjhvjvjhvhvhjvjh
m n hjbhbhjvhvjhvjvjhvhvhjvjh

More info:

Categories:Food & Wine
Published by: milan_atgm on Jun 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
 @ak Kamat Protiv pripitomljavanjaLutanje ^ove~anstva
Uvod u Zver (2)
Porodi~na biblioteka br. 6anarhija/ blok 45
 
2
 
O knjizi (tekst sa zadnjih korica {tampanog izdanja)
“Kako uni{teno ljudsko bi}e mo`e da se buni?”“S jedne strane, ~ini se da su svi uslovi zadovoljeni: revolucija samo {to nije buknula.Ali, to se ne doga|a. [ta je uzrok tom oklevanju? [ta spre~ava ljude da sve ove krize ikatastrofe, koje su posledica poslednjih mutacija kapitala, preokrenu u katastrofusamog kapitala?Uzrok le`i u
pripitomljavanju ljudi
, koje po~elo od trenutka kada se kapital nametnuokao
 jedini mogu}i oblik ljudske zajednice
. Proces je zapo~eo fragmentacijom idestrukcijom ljudskih bi}a, koja su zatim ponovo oblikovana po slici kapitala; ljudi supretvoreni u kapitalisti~ka bi}a, a krajnji rezultat je
pojava kapitala u ljudskom obli~ju
.”— @ak Kamat,
Protiv pripitomljvanja
, 1973.“Postoji mnogo pou~ne literature na temu kapitala, kapitalizma i njegovih ekscesa. Ipostoji @ak Kamat. Po{to beskrajni lamenti nad prizorima iz pakla ne vode nikud(jedan je Dante, a ni s njim ne znam {ta da radim) preporu~ujem vam da krenete odKamata. Tako odmah, s daleke periferije, sti`ete do samog srca zveri. Svaki pravilovac na glavu tog ~udovi{ta zna}e to da ceni.” — Endi Gil,
Pregled antikapitalisti~keopozicije za godinu 2001
(
Boom Boom
, Leeds 2001)
 
3
 
Izvori
This World We Must Leave and Other Essays
, by Jacques Camatte; Anti-copyright
@
1995, Jacques Camatte & AutonomediaThis book may be freely pirated & quoted. The author and publisher, however,would like to be so informed at: POB 568 Williamsburgh Station, Brooklyn, NewYork 11211-0568Prevod, priprema i prate}i tekstovi: Aleksa GolijaninKorektura: gospo|ica To{aBez prava na prevod i prate}e tekstove.Na koricama: Mik Mellen, fotomonta`a sa pole|ine omota za prvi album PEREUBU, “Modern Dance”, 1977.Decembar 2003.
blok45
@e
unet.yu
anarhija/ blok 45
nema nikakve veze ni sa jednom politi~kom ili nevladinomorganizacijom, niti sa bilo kojom grupom koja se u Beogradu, Srbiji ili u ovomdelu sveta predstavlja kao anarhisti~ka (o levi~arima, ma {ta to zna~ilo danasili oduvek, da ne govorimo). Za
anarhiju/ blok 45
ideologija anarhizma je bezikakvog zna~aja. Izvesna terminolo{ka podudarnost je slu~ajna i za sadapredstavlja izvor mnogih zabavnih, ali ponekad i vrlo zamornihnesporazuma.“Ova avantura nema ime. To nikada ne treba gubiti iz vida. Koje ime, kojiizam prika~iti toj `elji da `ivot bude ^udo, a ne samo u`as, rmbanje i patnja? Ja ne znam nijedno, niti sam ga ikada tra`io. Anarhija? Anarhizam? Nemojteme zajebavati.” —
Po~nimo ljubav iz po~etka
, blok 45, 2002.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->