Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
132629453 82674820 T1L2 Vol 3 1 Lucrari Temporare Organizare de Santier Etc

132629453 82674820 T1L2 Vol 3 1 Lucrari Temporare Organizare de Santier Etc

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:
Published by pgciprian

More info:

Published by: pgciprian on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2015

pdf

text

original

 
- 1 -
SPECIFICATII TEHNCEVolumul 3.1.Articole Generale
 
- 2 -I.
 
PROCEDURI LEGALE Sl LEGISLATIE LOCAL
Ă
.................................................................................3
 
I.1.
 
OBIECTIVUL
l SCOPUL LUCR
Ă
RILOR ........................................................................................3
 
I.2.
 
SISTEMUL CALIT
Ă
TII PENTRU LUCR
Ă
RI DE CONSTRUCTII .....................................................4
 
I.3.
 
INSPECTIA DE STAT CU PRIVIRE LA CALITATEA LUCR
Ă
RILOR DE CONSTRUCTII ..............4
 
II.
 
ARTICOLE GENERALE ...................................................................................................................6
 
II.1.
 
SARCINILE ANTREPRENORULUI .............................................................................................6
 
II.1.1.
 
Posesia
ş
i folosirea
antierului ................................................................................................6
 
II.1.2.
 
Organizarea de
ş
antier ............................................................................................................6
 
II.1.3.
 
Lucr
ă
ri temporare ....................................................................................................................6
 
II.1.4.
 
Structuri existente
ş
i servicii subterane ...................................................................................7
 
II.1.5.
 
Aspecte legate de ap
ă
.............................................................................................................7
 
II.1.6.
 
Informa
ţ 
ii ..................................................................................................................................7
 
II.1.7.
 
Relocare
ş
i protejare de utilit
ăţ 
i ...............................................................................................7
 
II.1.8.
 
Protejarea mediului înconjur
ă
tor ..............................................................................................9
 
II.1.9.
 
Managementul traficului ........................................................................................................ 10
 
II.1.10.
 
Responsabilitatea Antreprenorului pentru lucr
ă
rile existente ........................................... 11
 
II.1.11.
 
Activit
ăţ 
i în afara
antierului ............................................................................................. 11
 
II.1.12.
 
Al
ţ 
i Antreprenori ................................................................................................................ 11
 
II.1.13.
 
Documente ce trebuie predate Inginerului ....................................................................... 12
 
II.1.14.
 
Desene conforme cu execu
ţ 
ia .......................................................................................... 12
 
II.1.15.
 
Desene
ş
i proiectare, asisten
ţ 
a proiectantului, asisten
ţ 
a tehnic
ă
arheologic
ă
 
ş
iremedierea degrad
ă
rilor la lucr
ă
ri existente ........................................................................................ 12
 
II.1.16.
 
Identificarea
ş
i eliberarea zonelor de muni
ţ 
ii neexplodate ............................................... 13
 
II.1.17.
 
Implementarea planului de promovare ............................................................................. 13
 
II.1.18.
 
Lucr
ă
ri în regie.................................................................................................................. 16
 
II.1.19.
 
Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD) ..................................................................... 16
 
II.2.
 
CONTROLUL
l ASIGURAREA CALIT
ĂŢ
II ............................................................................. 17
 
II.2.1.
 
Sistemul de management al asigur
ă
rii calit
ăţ 
ii ..................................................................... 17
 
II.2.2.
 
Laboratorul din
ş
antier .......................................................................................................... 17
 
II.2.3.
 
Luare de probe, verificare, încerc
ă
ri
ş
i metode de lucru ...................................................... 18
 
II.2.4.
 
Materiale alternative ............................................................................................................. 19
 
II.2.5.
 
Inspec
ţ 
ia lucr
ă
rilor de c
ă
tre Inginer ...................................................................................... 19
 
II.2.6.
 
Teste efectuate de c
ă
tre Beneficiar ...................................................................................... 19
 
II.3.
 
STUDIUL TOPOGRAFIC .......................................................................................................... 19
 
II.3.1.
 
Studiul topografic, repere
ş
i cote .......................................................................................... 19
 
ANEXA A: ................................................................................................................................................... 21
 
ANEXA B: ................................................................................................................................................... 22
 
LISTA DE ECHIPAMENTE PENTRU LABORATORUL DE SANTIER ...................................................... 22
 
ANEXA C .................................................................................................................................................... 24
 
LISTA STANDARDELOR ROMANESTI APLICABILE ............................................................................... 24
 
ANEXA D .................................................................................................................................................... 41
 
MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA ........................................................................................................ 41
 
 
- 3 -
I. PROCEDURI LEGALE Sl LEGISLATIE LOCAL
Ă
 
I.1. OBIECTIVUL
 
l SCOPUL LUCR 
 Ă
RILOR 
Prezentele Specifica
ţ 
ii Tehnice încorporeaz
ă
prevederile legale generale, pe baza c
ă
rora suntpreg
ă
tite proiectele pentru diversele etape de proiectare, precum
ş
i documenta
ţ 
ia de licita
ţ 
ie,ofertele
ş
i contractele necesare pentru implementarea proiectelor de lucr
ă
ri publice.Prevederile legale men
ţ 
ionate mai sus sunt urm
ă
toarele:• "Hot
ă
rârea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privindcalitatea în construc
ţ 
ii" revizuit
ă
 
ş
i amendat
ă
prin HG 675/2002
ş
i HG 622/2004; cumodificarile si completarile ulterioare;"Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construc
ţ 
ii", revizuit
ă
 
ş
i amendat
ă
prin HG498/2001, Legea 587/2002
ş
i Legea 123/2007; cu modificarile si completarileulterioare;"Regulamentul de recep
ţ 
ie a lucr
ă
rilor de construc
ţ 
ii
ş
i instala
ţ 
ii aferente acestora"aprobat prin Hot
ă
rârea de Guvern nr. 273/14.06.1994, modificat
ă
 
ş
i completat
ă
prinHG 940/2006; cu modificarile si completarile ulterioare;"Regulamentul privind controlul de stat al calit
ăţ 
ii în construc
ţ 
ii" aprobat prinHot
ă
rârea de Guvern nr. 272/14.06.1994; cu modificarile si completarileulterioare;• Ordonan
ţ 
a de Urgen
ţă
nr. 195/2005 privind protec
ţ 
ia mediului, aprobat
ă
prin Legea nr.265/2006
ş
i modificat
ă
prin Ordonan
ţ 
a de Urgen
ţă
nr. 57/2007; cu modificarile sicompletarile ulterioare;Ordinul Administra
ţ 
iei Na
ţ 
ionale a Drumurilor pentru aprobarea "Regulilor privindadministrarea, folosirea, între
ţ 
inerea
ş
i repararea drumurilor publice", nr. indicativA.N.D. -554; cu modificarile si completarile ulterioare;Memorandumul de Finan
ţ 
are convenit între Guvernul României
ş
i ComisiaEuropean
ă
privind asisten
ţ 
a financiar
ă
nerambursabil
ă
acordat
ă
prin FEDRpentru m
ă
sura „
Asistenta tehnica pentru Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Executie si Documentatie de Licitatie pentru 2 sectiuni de drum 
", ratificat prinOrdonan
ţ 
a nr. 23/2002, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare; cu modificarile sicompletarile ulterioare;• Hot
ă
rârea de Guvern nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerin
ţ 
ele minime desecuritate
ş
i s
ă
n
ă
tate pentru
ş
antierele temporare sau mobile, cu modificarile sicompletarile ulterioare.
Lista de mai sus nu va fi considerat
ă
nici complet
ă
, nici exhaustiv
ă
.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->