Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prípad SLOTEX: Nevyplácanie mzdy na Slovensku

Prípad SLOTEX: Nevyplácanie mzdy na Slovensku

Ratings: (0)|Views: 442 |Likes:
Published by Martin Dubeci
Správa kancelárie podpredsedníčky NR SR E. Jurinovej
Správa kancelárie podpredsedníčky NR SR E. Jurinovej

More info:

Published by: Martin Dubeci on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
 
Sekretariát podpredsedníčky NR SR E. Jurinovej
 
Prípad SLOTEX:Nevyplácanie mzdy
na Slovensku
Systémové príčiny, reakcia štátu a možnériešenia
 
Martin Dubéci, poradca
- martin.dubeci@nrsr.sk
l 2013
 
2
1.
 
Zhrnutie a
odporúčania
 
V lete
minulého roka prestal
43 zamestnancom firmy SLOTEX vo Vranove nad
Topľou ichzamestnávateľ vyplácať mzdu. Napriek formálne robustnému systému ochrany zamestnancov ostalizamestnanci tejto spoločnosti bez efektívnej pomoci niekoľko mesiacov. Odťažitý postup
 
orgánovverejnej moci vyvolal relatívne širokú kritiku, vrátane mimoriadnej správy Verejného ochrancu práv.
1
 
Predmetom tejto správ
y
nie je ukazovať prstom a
 
hľadať vinníkov, ale analyzovať postuprelevantných orgánov po kritike
,
najmä už spomenutej správ
e VOP a
zistiť 
,
či došlo k
 
úprave postupovtak, aby sa situácia, ktorú sme videli v
SLOTEXe, neopakovala.
Ďalej
 
sa táto správa snaží identifikovať niektoré systémové
 
príčiny, ktoré neumožňujú efektívne
fung
ovanie orgánov verejnej moci v
tejtooblasti. V tej
to správe sa snažíme vyhnúť hodnotovým tvrdeniam, no
jedno si na tomto mieste
neodpustíme. Reakcia verejnej moci na zistenia VOP sa nedá opísať inak ako vlažná. Došlo k
 
istýmformálnym zmenám v
 
postupoch, no vo všeobecnosti platí, že témou podvodného nevyplácania
mzdy sa
nechce nik prioritne zaoberať.
 
Často používaný pojem „zlá vymáhateľnosť práva“
sa v
tomto prípade materializoval vo veľmikonkrétnej podobe. Ukazuje sa, že neefektívne fungovanie nášho právneho systému umožňujepodvodné konanie
takmer beztrestne a
 jeho obeťou sa stávajú veľmi často aj zamestnanci
.
Primárnym problémom, okrem všeobecne pomalej činnosti súdov,
 
sa javia neefektívne nástroje
na
ochranu záujmov veriteľ 
ov v
prípade konkurzných konaní a
 
fakt, že osobám, ktoré podnikajú
neeticky, ba
až nelegálne
,
 je stále umožnené naďalej fungovať na trhu.
 V
oblasti konkrétnej ochrany zamestnancov pri nevyplácaní mzdy sa ukázala slabá pozíciaInšpektorátu práce
 
(ďalej len
 
„IP“)
, ktor
ý
 
nedokáže efektívne riešiť tieto problémy. Na toto
pozorovanie nadv
äzuje
 
problematická aplikácia relevantných
 
ustanovení trestného poriadku, ktorá
nevedie k
dostatočnému a
 
rýchlemu riešeniu trestnej činnosti. Odstrašujúci efekt je v
 
tomto prípademinimálny.Ako problematická sa ukázala aj rola Sociálnej poisťovne. Štát je najčastejšie prítomný ako veriteľ 
v
podobných problematických prípadoch práve prostredníctvom nej. Napriek tomu, že jej primárnouúloho
u
 je efektívne spravovanie svojich fondov, sa SP dostáva pri strete so záujmom zamestnancov
pod tlak
úradov práce, ktoré nechcú zvyšovanie
nezamestnanosti a
vlastného záujmu o
 
čo najmenšiečerpanie zo svojich fondov, ku ktorému by došlo v
 
prípade vyhlásenie konkurzu na neplatičov.
1
 
Správa o
 
výsledku prieskumu činností orgánov verejnej správy a
verejnej moci 
 
3V
súvislosti s
 
týmto prípadom si teda musíme položiť dve otázky. Existuje efektívny mechan
izmus
vymáhania ušlej mzdy zo strany zamestnancov voči zamestnávateľovi?
Po
druhé, existujú efektívnenástroje, ktoré dokážu potrestať prípadné podvodné konanie a
 
odrádzať možných budúcichpáchateľov
?
Obávame sa, že odpoveď na obe otázky je nie. Na základe
 
našich zistení preto predkladámenasledujúce odporúčania:
 
Odporúčania
v
súvislosti s
IP
 
Zaviesť lehoty konania IP v
 
prípade zistenia
nedostatkov v oblasti neplatenia mzdy.
 
Posil
niť 
a
štandardizovať 
 
kontrolné právomoci
IP a
reálnu vymáhateľnosť 
 
oprávneniana prístup
k
potrebným údajom. Priblížiť spôsob a
 
právomoci kontroly k
modelu
používanému
d
aňovým úradom.
 
 
Vytvoriť model súčinnosti s
 
PZ SR, ktorý by fungoval v
 
prípadoch dôvodného podozrenia
z
páchania trestného činu podvodu, nevyplácania mzdy a
 
poistnéh
o.
 
Zaviesť možnosť na podanie návrhu na zmrazenie majetku
2
 
spoločnosti v
 
prípade
podozrenia na
trestné konanie.
 
Odporúčania
v
súvislosti so Sociálnou
 
poisťovňou
 
 
Zabezpečiť dostatočné finančné a
 
personálne kapacity na vykonávanie reálneho dohľadu
nad
dlžníkmi
, kt
orý bude schopný identifikovať optimálny
postup a
zabezpečiť ochranu verejnéhozáujmu.
 
 
Jasnejšie precizovať kritériá
,
podľa ktorých rozhodne Poisťovňa o
 
začatí konkurzného
konania.
 
Zjednodušiť vydanie potvrdenia o
platobnej neschopnosti pr
e potreby vyplácania príspevkov
z
Garančného fond
u SP.
Odporúčania v
 
súvislosti so záležitosťami v
gescii Ministerstva spravodlivosti
 
Vytvoriť efektívny
 
mechanizmus na trestanie štatutárov, ktorí 
 
si nesplnia povinnosť vyhlásiť 
konkurz.
 
Vytvoriť efektívne nástroje na hodnotenie/rating podnikateľov, ktoré by identifikovalipodozrivé subjekty.
 
2
 
Podobne ako v §50 Trestného poriadku.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->