Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HinduRashtra Kashasathi (Marathi)

HinduRashtra Kashasathi (Marathi)

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Omkar Dabhadkar

More info:

Published by: Omkar Dabhadkar on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2013

pdf

text

original

 
हिद  ुराष कशासाठी 
?
इंटनेटम  ुळे माती अगद वेगानेपसतीये. पण "माती" पसतीये..."ान" ना.दो इंटनेटचा ना...आमया टाळयाचा आे.
 
आ पटकन नकषकाढतो आण मोकळे ोतो. "कॉपी 
-
पेट...!!!"
 
भप  ू "
Like"
मळवयाया यासात...आण पोकळ कौत  ुकाया भ  ूपोट आ आमचेवचा "वचा नंकताच" ठाम कतो आण यत कतो. तेएकदा ठाम  झाले...क मग न वचाणाा 
,
शंका काढणाा एकत म  ूरषक  ंवा दडशाणा!!! तो एकत नेभळट क  ंवा अवचा!!!
 
सब  ूकचेमायाव अनंत उपका आेत! र  ूप छान म मळाले...का अयास  ू त का ववास  ू!
 
यांयाशी एका "वलंत" वयाव नेेमी चचाषस   ु.
 "
ंद  ुा कशासाठ 
?"...!
म  ुळात...येकाची द  ुााची संकपना वेग 
-
वेगळी! क  ुणाला म  ुसलमान 
-
चन नकोयेत...क  ुणाला ते"असले त चालतील...पण ंद  ू ंमाणेवागायला वे" आेत!!!
 
क  ुणी सावकांया ंद  ुााया वनानेेत झालेला...त क   ुणी शवाजींया भगयाने!!!
 
या तवांव सावक वागायचे
,
या गजा यांना "तेा" भासया...या गजा 
,
ती तव...आज...५ दशकांनंत वतः सावक मानतील आण पाळतील का ा माया समोचा पला न.  "मोठ" लोककाय चंड मोया मनाची ोती!आपया वचाात बदल कायला 
,
ती काळान  ुप अिक पपव कायला अजबात मागेप  ुढे पात नसत.
 
 
पण आ भातीय 
 
आोत. मोठ नावं...यांचंकत   ु षव हयाकड  ून शक  ून घेऊन 
,
यांया च  ुका समज  ून घेऊन आ "आोत तथ  ून प  ुढे" जात ना. जथया तथेच घ  ुटमळत बसतो! चफडत बसतो!
 
मग ज क  ुठया म  ुसलमान म  ुलानेंद  ूम  ुलला पळव  ून नेल...ज एराया ठकाणी दंगा घडला...क  ुठयाया नालायक नेयानेजाती 
-
िमाषवन नवीन पल  ू सोडलं...क झालं!!! आाला एकच उपाय मात...!
 
ंद  ुा!!! सावक णाले ना!!! मग काय 
?
शवाजींनी घडव  ून आणलंना...! मग त नंच ना!
 
हया लोकांना ज शवाजी मााजांचं"वाय" ंद   ूाय क िमषनपे ाय...असंवचालंत का जण चपापतात आण का िटाईने"ंद   ू"णतात. मग यांना आपण "ना...! तेसवाना समान वागण   ूक यायचे...किी क  ुठला िमषलादायचेना...इ. इ." सांगतलंत मग तेणतात "आाला  तेच कायचंय. पण "निम" ायात तेअशय...ण   ून ंद  ूा वं"
 "
िमषनपेता जपयासाठ द  ुा वंय" हयाया इतका ायापद य  ुतीवाद क  ुठला असेल 
?
अथाषत...े जेलोकणतात 
,
यांया ेत  ूबल शंका ना...पण जथेंद   ुााची पभााच ठत ना...तथेअया ााया नीतीचंकाय बोलणा 
?
आपला िमषर  ूप सण  ूआे...अगद सय! पण आपलंा...एक "ंद  ूा"झायाव असण  ूोणा ना...प  ुढल का शतकात असंघडणाच ना हयाची काय शावती आे
?
आज असलेला म  ुलम 
-
चन व ो...एकदा ाजकय द  ुजोा मळायाव उ प िाण कणा हयाची राी कोण देईल 
?
म  ुळात..."ंद  ुा" वंय  मागणी ंद  ुेमात  ून ोतेक म  ुलम 
-
चन व असलेया ोात  ून 
 
असा न पडतो किी किी.
 
 
या संथा वतःला ंद  ु ंया कवा मानतात...(आण असतील...यांचा 
,
याया कायाषचा उपमदष कयाची माझी अजबात लायक ना...) यांनी आपया िमाषची 
,
िमाषतील लोकांची थती स  ुिायाव भ का देऊ नये
? "
ल 
-
जाद" बल र  ूप ऐकलंय. थोया ब  ुत अंशी अन  ुभवलंयस  ुा.
 
पण इथेस  ुा गोम आे.
 
वोि कशाचा...ंद  ूम  ुलनेम  ुलम म  ुलाशी ववा कयाचा...क एका चांगया म  ुलने
,
वळ स  ुडाने
,
फसवयाया उेशानेेत झालेया म  ुलाशी 
 
लन कयाचा आण याला मदत कणायाषव  ृतीचा 
??
ज कवळ अंत िामषक ववााला वोि असेल....त काय बोलणा 
???
पण ज रंच आपया म  ुलंबल तळमळ असेल...फसवण  ूक ोऊ नये असंवाटत असेल...त आपलेसंका ढ का! म   ुलंना मोकळीक नकच या...पण योय संवाद ठेव  ून...जगातया वाईट गोटंचीजाणीव देरील कन या...आण अया याव जाऊन फसलेया म  ुलंना पत घ आणा! का र  ूप आदणीय लोकांनी अशी कामंलयेत... कामंआमया  संघटना क शकतात ना 
?
आपल 
,
आपया म  ुलांची जबाबदा आपणच या...सका कशाला वंय 
?
अथाषत...सकाचंकाम आेच सवाना स   ुा देयाचं.पण ज सका तथेक  ुठे कमी पडत असेल त ण  ून काय आपण भाताची म  ूळ वचासणी बदल  ून...आखरी घटना बदल  ून...िमषनपेतेया म   ूळ तवाया चिया उडवणा काय 
?
े लोक कामीचंउदाण देतात 
,
चन िषचााकांव ो बाळगतात...पाकतानबसान  ुभ  ूती बाळगलेया म  ुलमांबल बोलतात...
 
किी भ  ूतकाळात घडलेया आपया मंदांया संााबल त मलांव झालेया  अयाचााबल बोलतात...आण असा आव आणतात क बस...! का वाषतच भाताचंका रं ना!
 
अमता जपा...! तेज वाढवा...!
 
कम...ा एक ाजकय न आे...! आपया का च  ुकांम  ुळे तो जात चघळला असंका   ुशा लोकणतात. हया समयेचंसमािान आपण ंद  ुा झायानेकसंनघणा...तेे लोकच जाणोत! (समयासमािान देतील..."ाकल   ून या" वगैे भाा वापन...! काय बोलणा 
?)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->