Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doc1

Doc1

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Hận Đời

More info:

Published by: Hận Đời on Jul 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
TR
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C TÀI CHÍNH - MARKETING
KHOA K
 Ế 
TOÁN
 –
KI
 Ể
M TOÁN

 
TI
 Ể
U LU
ẬN ….
 
TÊN
ĐỀ
TÀI:
…….
 
Sinh viên th
c hi
n: Ph
m Lê NhânGi
ảng viên hướ
ng d
 ẫ
n: ThS. Quang M
 ẫ
n
 
Ph
n 1
KHÁI QUÁT V
HO
ẠT ĐỘ
NG C
A CÔNG TY TRÁCHNHI
M H
Ữ 
U H
ẠN DƢỢ 
C PH
M HANPHARMA
1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI
N C
A CÔNG TY
TNHH DƢỢ 
C PH
M HANPHARMA
1.1.1 Quá trình hình thành c
ủa công ty TNHH dƣợ 
c ph
m Hanpharma
Thành ph
H
Chí Minh là m
t trong các thành ph
có t
ốc độ
phát tri
n kinh t
ế
nhanhnh
t c
a c
 
nước, nơi đây
v
a là trung tâm kinh t
ế
, giáo d
ục, văn hoá, khoa họ
c
 – 
côngngh
quan tr 
ng c
a phía Nam nói riêng và c
 
nước nói chung mà cũng là thành phố
 n
m ngay trung tâm c
a mi
ền Đông Nam Bộ
và Tây Nam B
. Thành ph
H
Chí
Minh là đ
ô th
 
đông dân nhấ
t c
a c
 
nướ 
c và gi
 
vai trò đầ
u tàu kinh t
ế
c
a c
Vi
t
 Nam, là nơi thu hút vốn đầu tư của nướ 
c ngoài, v
ớ 
i nhi
u khu công nghi
 p hi
ện đạ
i, và
là nơi có giao thông thuậ
n l
ợi đế
n kh
 p các khu v
c trong c
 
nướ 
c và c
 
nướ 
c ngoài.
Cũng là mộ
t doanh nghi
ệp nước ngoài năng độ
ng, có ngu
n g
c t
Hàn Qu
c, n
m b
t
đượ 
c v
ớ 
i xã h
i ngày càng phát tri
n, m
c s
ng c
ủa người dân nơi Thành phố
H
ChíMinh nói riêng và c
 
nướ 
c Vi
t Nam nói chung s
ngày m
ột tăng. Khi đó , nhu cầ
u v
 
chăm sóc cá nhân sẽ
n
gày càng được tăng cao. Vớ 
i mong mu
n m
ọi ngườ 
i s
có m
ts
c kho
t
ốt, chúng tôi đã đế
n Vi
t Nam và m
ở 
công ty con t
ại đây vớ 
i tên g
i : Công
ty TNHH dượ 
c ph
m Hanpharma.
Công ty TNHH dượ 
c ph
m Hanpharma thu
c mô hình công ty TNHH 02 thành viêntr 
ở 
lên,
đượ 
c thành l
 p vào ngày 12/03/2010 theo gi
y phép s
và chính th
ức đi vào
ho
ạt độ
ng vào tháng 07/2011.Gi
y ch
ng nh
ận đăng ký kinh doanh số
: 0309838527 do S
ở 
 
KHĐT TPHCM cấ
 p
ngày 12 tháng 03 năm 2010 .
 Gi
y ch
ng nh
ận đạ
t tiêu chu
ẩn “Thự
c hành phân ph
i thu
c t
ốt (GDP)” số
2204/GDPdo S
ở 
Y t
ế
TPHCM c
 p ngày 30/08/2011.
Theo đó, công ty TNHH dượ 
c ph
m Hapharma có nh
ững đặc điể
m sau:
 
Tên công ty :
o
 
Ti
ế
ng Vi
ệt: CÔNG TY TNHH DƯỢ
C PH
M HÀN
o
 
Ti
ế
ng Anh: HAN PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 
Tên giao d
ch vi
ế
t t
t: HAN PHARMA CO.,LTD
 
Lĩnh vự
c ho
ạt độ
ng: Kinh doanh thu
c
 
 
Địa điể
m tr 
s
ở 
chính: S
 
7A Đường Tăng Bạ
t H
ổ, Phườ 
ng 12, Qu
n 5,Tp.HCM
 
Tel: (84-8) 39571835
 – 
Fax: (84-8) 38555377
 
 
ốn điề
u l
 
 ban đầ
u là 2 t
 
VNĐ do công ty mẹ
 
đầu tư .
Bây gi
ờ 
 
đã mở 
ng kinhdoanh nên v
ốn điề
u l
hi
n nay là 6 t
 
VNĐ.
 
1.1.2 Quá trình phát tri
n c
ủa công ty TNHH dƣợ 
c ph
m Hanpharma:
Công ty TNHH dượ 
c ph
m Hanpharma thành l
 p trong b
i c
nh n
n kinh t
ế
c
a Vi
t
 Nam đang hộ
i nh
 p vào kinh t
ế
th
ế
gi
ớ 
i m
t cách m
nh m
 
. Năm 2010 là năm mà Việ
t
nam đang giữ
ch
c ch
t
ịch ASEAN và cũng trong năm này tổ
ch
c nhi
u cu
c h
 pmang t
m
n
h hưở 
ng m
ạnh đế
n n
n kinh t
ế
. Trong kho
ng th
ờ 
i gian này, chính ph
 Vi
ệt Nam đã có nhiều ưu đãi thu hút vốn đầu tư từ
 
nướ 
c ngoài (FDI) nên vi
ệc đăng ký
m
ở 
chi nhánh t
i Vi
t Nam c
ủa công ty dượ 
c ph
m Hanpharma g
 p nhi
u thu
n l
ợ 
i.
Ban đầ
u m
ớ 
i gia nh
 p vào th
 
trườ 
ng Vi
t Nam g
 p nhi
ều khó khăn do phải đố
i m
tv
ớ 
i nhi
ều đố
i th
c
ạnh tranh đã xuấ
t hi
n t
 
lâu trong nước. Nhưng vớ 
i s
nh
y bén,sáng t
ạo, công ty đã đề
ra các k 
ế
ho
ch phát tri
n kinh doanh cho t
ng th
ời điể
m v
ớ 
im
c tiêu, n
ội dung và bước đi cụ
th
, t
ập trung nâng cao thương hiệ
u, t
o uy tín v
ớ 
ikhách và m
ở 
ng qu
ng bá v
ch
ất lượ 
ng c
ủa các dượ 
c ph
m mà công ty phân ph
ối.Đế
n nay, tình hình ho
ạt độ
ng c
ủa công ty đã đi vào ổn đị
nh, nhi
ều ngườ 
i, công ty
đã biết đế
n Hanpharma là m
t kênh phân ph
i thu
c có uy tín và ch
ất lượ 
ng. Hi
n nay,
công ty đã đầu tư thêm để
m
ợ 
ng th
 
trường, đào tạ
o nhân l
c và không ng
ng nângcao tính c
nh tranh, m
ục đích hàng đầu là đem đế
n s
t
t nh
t cho khách hàng .
1.2 CH
ỨC NĂNG VÀ NHIỆ
M V
C
ỦA CÔNG TY TNHH DƢỢ 
C PH
MHANPHARMA
1.2.1 Ch
ức năng của công ty TNHH dƣợ 
c ph
m Hanpharma
Công ty TNHH dượ 
c ph
m Hanpharma là m
t doanh nghi
 p chuyên phân ph
i trêntoàn qu
c các s
n ph
m thu
ốc tân dược đượ 
c s
n xu
t t
i Vi
t Nam và nh
 p kh
u t
 
nướ 
c ngoài. Chúng tôi luôn chú tr 
ng quy trình phân ph
i thu
ốc đả
m b
o theo yêu c
u
“Thự
c hành t
t phân ph
i thu
ốc, GDP”, tấ
t c
các s
n ph
ẩm đượ 
c s
n xu
ất đạ
t tiêuchu
n GMP-WHO/GLP/GSP.
1.2.2 Nhi
m v
c
a công ty
TNHH dƣợ 
c ph
m Hanpharma

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->