Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil Best Kadi Jokes Sms tamil sms

Tamil Best Kadi Jokes Sms tamil sms

Ratings: (0)|Views: 1,214|Likes:
Published by sive2811
Tamil jokes, kadi jokes, kadi sms, tamil, jokes sms
Tamil jokes, kadi jokes, kadi sms, tamil, jokes sms

More info:

Published by: sive2811 on May 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2012

pdf

text

original

 
 டட
:
க
 
ககம
 
இக
 
இத
 
ம
 
 தடஙக
...!
சதஜ
:
அதப
 
டட
,
ஒவ
 
கவ
 
பச
 
இத
 
ம
 
 தடற
?
ஆ
 
யன
 
ப
 
எ
 
கததன
..
எ
 
பற
 
சம
 
வ
 
நற
.
அவக
2
நள
 
யச
 
சவதக
 
றன
..
படபடபன
48
மண
 
நர
 
பற
 

 
அறவகபட
.
எஙக
 
சமத
 
இல
..
பய
 
ப
 
பச
 
இ
..!!
சத
 
கரமத
 
ப
 
கப
 
வழண
 
வழ
.
 தலம
 
ஏற
 
மத
 
இவ
 
உரயறன
.."
நம
 
இதயவல
 
எஙகய
 
ஒ
 
பபள
10
வன
1
பள
 
த
 
பக
 
இக
".
வடத
 
சத
 
கதன
.."
மத
 
அய
,
அவள
 
உடன
 
கப
 
ள
 
பறத
 
நத
 
சஙக
..!".
ஒ
 
இதய
,
ஒ
 
சன
,
ஒ
 
அமக
 
வ
 
 தஙக
 
ந
 
மவ
 
றத
 
உயத
 
எ
 
வதடக
.
அமக
 
சன
.."
ஒ
 
ஆ
 
கல
 
அப
 
பய
 
கயதட
 
க
 
வதஙக
..
ஒர
 
ஒ
 
ஊச
 
 த
..
உடன
 
எ
 
ஓன
..
தம
..?
சன
 
றன
..
ஒ
 
ஆ
 
க
,
க
 
ர
 
இடதல
 
எ
 
றஞ
..
அ
-
பஙச
 
றயல
 
வதய
 
பத
 
அவ
 
டஸ
 
ஆன
..
இ
 
என
 
சறஙக
..?
More visit
www.nakku-mukka.blogspot.com
 
 
இதய
 
சன
..
இ
 
என
 
பரமத
..?
எஙக
 
மம
 
ம
 
ஓக
 
பனப
 
ரய
 
மத
,,
ம
 
எஙக
 
மம
 
ரட
 
பயடஙக
..
உடன
 
மமவட
 
ம
 
பதய
,
மடட
 
ப
 
பதய
 
ச
 
தசடஙக
..
இப
 
மம
 
நல
 
நடகற
..
அ
 
மமல
..
 தன
 
ர
 
ட
 
ப
 
 தற
!!!!
ஒ
 
ஆரப
 
பள
 
அதப
 

 
வக
 
த
..
ச
 
உர
 
ப
 
மணவக
 
கவக
 
பத
 
அளக
 
 தயரன
..
ஒ
 
மணவ
 
க
 
உயதன
..

;
நல
..
உ
 
பய
 
எ
..?
ம
;
ப
..

;
எ
 
வமன
 
க
 
ப
..
ப
;
நற
 
அதபர
..!
எனட
 

 
கவக
 
உளன
..1 ..
.
ந
.
சப
 
 த
 
ககம
 
ஈர
 
ம
 
ப
 
தத
 
ஏ
..?2..
 த
.
க
 
உஙகளவட
 
அதக
 
வக
 
பற
 
நஙக
 
அதப
 
ஆன
 
எப
..?3..
ஒசம
 
ப
 
லடன
 
பப
 
எப
..?

 
பதலளக
 
 தணறக
 
ப
 
இடவளகன
 
மண
 
அகவ
 
கவ
 
நர
 
நதபட
.
இடவள
 
ப
..
உசகமக
 
வத
 

.
கவகள
 
தடர
 
சன
..
மத
 
 தனபகட
..
ஒ
 
மணவ
 
க
 
உயதன
..

;
நல
..
உ
 
பய
 
எ
..?
 
ம
;
ஆ
..

;
எ
 
வமன
 
க
 
ஆல
..
ஆல
;
நற
 
அதபர
..!
எனட
 
ஐ
 
கவக
 
உளன
..1 ..
.
ந
.
சப
 
 த
 
ககம
 
ஈர
 
ம
 
ப
 
தத
 
ஏ
..?2..
 த
.
க
 
உஙகளவட
 
அதக
 
வக
 
பற
 
நஙக
 
அதப
 
ஆன
 
எப
..?3..
ஒசம
 
ப
 
லடன
 
பப
 
எப
..?4.. 20
நமடஙக
 
னதகவ
 
இடவளகன
 
மண
 
அக
 
பட
 
ஏ
..?5..
மணவ
 
ப
 
எஙக
..?
அவன
 
என
 
சதக
..?
சத
 
 த
 
பழய
 
நப
 
ஒவன
 
 தசயலக
 
சதத
..
அவன
 
பத
 
ரன
 
எ
 
லபன
..
சத
 
சன
..
நப
...
இதல
 
பரனய
 
இல
...
எ
 
ப
 
சஙகதய
 
கட
 
ந
 
மயஙக
 
வவ
..!
ந
 
ஒ
 
வதவய
 
கயண
 
பணகட
..
அவ
 
வய
 
வத
 
மக
 
இத
..
அவள
 
எஙகப
 
கயண
 
ககட
..!
அப
 
எ
 
மக
 
என
 
அம
 
ஆயட
..
ஆன
 
ஒ
 
வகயல
 
எ
 
அப
 
என
 
மமகனயட
..
அத
 
சமயதல
 
எ
 
மனவ
 
எஙகப
,
அதவ
 
 த
 
மமன
 
மமயரயட
..!
கஞச
 
கல
 
பய
 
எ
 
மக
,
அதவ
 
சத
 
ஒ
 
பய
 
அமவனஙக
..!
எஅத
 
பய
 
எனட
 
 தப
 
ற
..
ஏன
 
அவ
 
எஙகபவட
 
ள
 
இய
..?
ஆன
 
அத
 
சமயதல
 
எ
 
மனவய
 
மகள
 
மக
..
அதவ
 
எ
 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
feroz12 liked this
manigowsi liked this
Srikanth Mech liked this
kadermj liked this
williamkennady liked this
nemokv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->