Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hanuman stroy

Hanuman stroy

Ratings: (0)|Views: 163 |Likes:
tamil
tamil

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Thirumalai Subramanian on Jul 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

 
 
ஜக க ணய கத அமன கதய...
 -
இதர சௗதரஜ
 
 
 
சன கணப அசன தமல பதய உ"ள அசன%&
'
மலய அத% தமல ற%( தவ* ச+ய% தட-க வ.ட"
 
ஈசன த0க%த1* ஒ தத 3னக!
 
அத அக இ( ப* உம க.ட" த*ப6* க"வ
 ""
ஐயன அசனத தவ* இய8ற% தட-க வ.டள இ9* என
?''""
எத8* ஒ கல வர யற உ;டலவ தவ
?''""
3&கற(
 
அசன இ-க எ<வள6 கல* தவ* இய8=வ"
?
அவள3லன அடக எ<வள6
 
கல* தவ* இய8ற 0>* எறல* யசக%தட-க வ.?கள
?''""
அ(ம.@மல
 
தன( சதய ப"ள ப8=கக% தவ* இய8=*ப(த9* ஏதவ( ச+ய
 
வ;@* எ= அவள( பத நனக% தனச+வ
?''""
ஓ நD-க" இப( அசனவ 3ஷ கச& ற%(* சதப( 3&கற(
''""
ந எ-க சத%த என ம.@ம சத%( அவ9* இபF( தவ*இய8ற% தட-க வ.ட ப
''-
ஈச
 
கக.ய தக கச&>* ஒ ச&யன இட மக ப%( த6 ச+(
 
தவ* ச+ய% தட-க வ.ட அவன( இGட த+வ* எபF(ம அத
 
பரமத! எனவ அவ உ"ள* இடயற( நமசவய மதர%தHறக;@
 
தவ%த ஆJ( வ.ட(
 
ஒ பக* அசனயட* ஓ* நம நரயண
'
எ9* அGட.சர தவ*கச&யட* ஓ* நமசவய
'
எ9* பச.சர தவ*
 
உம>*
 
அத க.சய க;@ வயத" ரப ஒர சமய%த ஒ
 
ப"ளகக அGட.சர0* ப ச.சர0* 0யவத இப( த
 
பகற இத வ%த அதம%த அழ* சதய உ-க"கணய1*
,
தம%த க%த@* சதய எ அ;ண கண ய1*அத% த*பதய
 
பற பவ( உ=தயக வ.ட(
''
எற" உம
 ""
ஆ* தவ
 
என"ள பதயக நD நர*பயகற+ தமதரன இதயபதயய
 
மக6 வழ-க
,
தன( சத% (ப ஆதரம லLமதஎ=
 
சலம சலவ.டபய
,
எ-கM" நD-கM* ச( ஆதசத
 
 
அ*ச* இலய எ9* றய>* நDகவ.?க"
''
எ= பரம9*
 
பத1ர%தட
, ""
இத ப"ளய ப=%தம. பர*மதவ9 ப-
 
ஏ(* இலய
?''
எற ஒ 0கய க"வய>* உம க.@ வ.ட"
 
ஈசனட* த*ப6* ஒ இளச&3
 ""
இத 3னக பன ஒ ப* கதய இப(பல எனத= கற(
''
எ= உம அத8க வ&6ர ததட
 ""
உ;மத
 
தவ ப* கதய உ"ள( சதரண கத அல அ(த.@% த.@%
 
தட* ஒ ச-கல பன அ(! நவனயதDவனய உம=ம அற
 
அழய( எ9* வன பத%( ச.சஇத கத
 
இப ஒ கத க% தவ நD க.ட அத ந 0கனகய பர*மத
''
எ= ஈச தத பத1" ஒ ஆNச&ய பத
 ""
அத
 
கத
?''
எ= உமய வM* வ+வட
, ""
நD அறத கததஅகலகயட*
 
தட-கற( இத கத அ(த இ= அசன யட*0("ள(
''""
ஓ அகலகயட* தட- கறத அபயன ச& என இப(வள-க வ.ட(
''
எற" உம!
 
உமயவM வள-கய அத கத எனவ= ப%(வ.@ ப3 ந*அசனய தவ%( வவ*
 
அப(த
 
அசன ப8ற ம.@மல
;
அவள( தவ* ற%(*
,
அவள இதம;ணட
 
ஜனக இ* அ9ம ற%(* ஒ தள வன பவ>*தடமன
 
ப&மண0* நமகல* க.@*!
 
இத ம;ண உனத%த உNசய வ%( பக ப@கறவக" யஎ= க.ட
,
ஆM ஆ" ஒ பதல H=வக"
 
ஆன
 
இத8 ஒர ஒ ச&யன பதத உ"ள( ய.ச பரசன%த
,
ய.ச
 
பசப;டவ கள O%தவனன தமனட* இத க"வய க.க
,
தம
 
ம.@*த அத8&ய பதல% தளவக Hறன
 
ம8றவக" த-க" எ( உனதமன( எ= கதனர
,
அத எல*Hறன!
 
ஒவ
, "
சத &ஷக"
'
எ= Hறன
 

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
bookwormskirubas liked this
rvktirumalai liked this
sivavalai liked this
sivavalai liked this
Meena Raghu liked this
bookwormskirubas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->