Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
An Toan Lao Dong Va Ve Sinh Lao Dong

An Toan Lao Dong Va Ve Sinh Lao Dong

Ratings:
(0)
|Views: 10|Likes:
Published by Trong Tung

More info:

Published by: Trong Tung on Jul 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2014

pdf

text

original

 
v¨n phßng quèc héi
 
c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA
NghÞ ®Þnh
cña ChÝnh phñ Sè 110/2002/N§-CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m2002VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè06/CPngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chitiÕtmét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng,vÖ sinh lao ®éng
ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;C¨n cø Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; LuËt söa®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 02 th¸ng 4n¨m 2002;Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X·héi,
NghÞ ®Þnh:
§iÒu 1.
Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè06/CP ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chitiÕt mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, vÖsinh lao ®éng c¨n cø theo LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cñaBé luËt Lao ®éng (sau ®©y gäi t¾t lµ Bé luËt Lao ®éng ®· söa®æi, bæ sung) nh sau:1. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 2 nh sau:''1.
 
ViÖc x©y dùng míi, më réng hoÆc c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh,c¸c c¬ së ®Ó s¶n xuÊt, sö dông, b¶o qu¶n, lu gi÷ c¸c lo¹i m¸y, thiÕtbÞ, vËt t, c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng,vÖ sinh lao ®éng th× chñ ®Çu t, ngêi sö dông lao ®éng ph¶i lËpb¸o c¸o kh¶ thi vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, vÖsinh lao ®éng. Trong b¸o c¸o kh¶ thi ph¶i cã nh÷ng néi dung chÝnhsau ®©y:- §Þa ®iÓm, quy m« c«ng tr×nh, trong ®ã nªu râ kho¶ng c¸chtõ c«ng tr×nh, c¬ së s¶n xuÊt ®Õn khu d©n c vµ c¸c c«ng tr×nhkh¸c;- Nªu râ nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm, cã h¹i, sù cè cã thÓ ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng; c¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa, xö lý.
 
B¸o c¸o kh¶ thi vÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng,vÖ sinh lao ®éng ph¶i ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phªduyÖt; chñ ®Çu t, ngêi sö dông lao ®éng ph¶i sao göi cho c¬ quan Thanh tra Nhµ níc lao ®éng ®Þa ph¬ng ®Ó theo dâi gi¸ms¸t theo luËt ®Þnh.''2. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 2 §iÒu 3 nh sau:"2. Tæ chøc, c¸ nh©n khi ®a vµo sö dông c¸c lo¹i m¸y, thiÕtbÞ, vËt t, c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng,vÖ sinh lao ®éng thuéc danh môc do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµX· héi vµ Bé Y tÕ quy ®Þnh, ph¶i thùc hiÖn ®¨ng ký vµ kiÓm ®Þnh.Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh vµ híng dÉn thñtôc ®¨ng ký vµ kiÓm ®Þnh.3. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 2 §iÒu 9 nh sau: Thay thÕ côm ''Thanh tra Nhµ níc an toµn lao ®éng"b»ng côm tõ ''Thanh tra Nhµ níc vÒ lao ®éng''.4. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 11 nh sau:''ViÖc båi thêng cho ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng hoÆcbÖnh nghÒ nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 107 cña Bé luËtLao ®éng ®· söa ®æi, bæ sung ®îc quy ®Þnh nh sau:1. Ngêi sö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm båi thêng cho ngêilao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp:a) Ýt nhÊt b»ng 30 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã) chongêi lao ®éng bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 81% trë lªn hoÆccho th©n nh©n ngêi lao ®éng chÕt do tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒnghiÖp mµ kh«ng do lçi cña ngêi lao ®éng. Trong trêng hîp do lçi trùctiÕp cña ngêi lao ®éng th× còng ®îc trî cÊp mét kho¶n tiÒn Ýt nhÊtcòng b»ng 12 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã).b) Ýt nhÊt b»ng 1,5 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã)cho ngêi bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% ®Õn 10%; nÕu bÞsuy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ trªn 10% ®Õn díi 81% th× cø t¨ng1% ®îc céng thªm 0,4 th¸ng tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng (nÕu cã)mµ kh«ng do lçi cña ngêi lao ®éng. Trêng hîp do lçi cña ngêi lao®éng, th× còng ®îc trî cÊp mét kho¶n tiÒn Ýt nhÊt b»ng 40% møcbåi thêng ®· quy ®Þnh theo c¸c tû lÖ t¬ng øng nªu trªn.c) TiÒn l¬ng lµm c¨n cø tÝnh tiÒn båi thêng theo môc a, b cñakho¶n 1 §iÒu 11 lµ tiÒn l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng, ®îc tÝnhb×nh qu©n cña 6 th¸ng liÒn kÒ tríc khi tai n¹n lao ®éng x¶y rahoÆc tríc khi ®îc x¸c ®Þnh bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp, gåm l¬ng cÊpbËc, chøc vô, phô cÊp khu vùc, phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo quy®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ. Trêng hîp thêi gian lµm viÖc kh«ng ®ñ ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng theohîp ®ång b×nh qu©n cña 6 th¸ng liÒn kÒ, th× lÊy møc tiÒn l¬ngcña th¸ng liÒn kÒ hoÆc tiÒn l¬ng theo h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i thêi®iÓm x¶y ra tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp ®Ó tÝnh båi th-êng, trî cÊp tai n¹n, bÖnh nghÒ nghiÖp.2
 
2. Trêng hîp doanh nghiÖp tuyÓn hoÆc nhËn ngêi vµo häcnghÒ, tËp nghÒ ®Ó lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹ikho¶n 2 §iÒu 23 cña Bé luËt Lao ®éng, nÕu trong qu¸ tr×nh häcnghÒ, tËp nghÒ bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp th× ngêisö dông lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm båi thêng hoÆc trî cÊp cho hätheo quy ®Þnh t¹i môc a, b kho¶n 1 §iÒu 11. TiÒn l¬ng ®Ó båi th-êng hoÆc trî cÊp trong trêng hîp nµy lµ møc l¬ng tèi thiÓu cñadoanh nghiÖp, c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ ¸p dông t¹i thêi ®iÓmx¶y ra tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp. Trong trêng hîp møc l¬ng häc nghÒ, tËp nghÒ ®îc tháa thuËntheo hîp ®ång gi÷a ngêi sö dông lao ®éng vµ ngêi häc nghÒ, tËpnghÒ cao h¬n møc l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp th× tÝnh theomøc l¬ng ®· tháa thuËn.3. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn viÖc lËp hå s¬vµ thñ tôc båi thêng tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp.''5. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 12 nh sau:"1. Khi x¶y ra tai n¹n lao ®éng, ngêi sö dông lao ®éng ph¶i tæchøc viÖc ®iÒu tra, lËp biªn b¶n, cã sù tham gia cña ®¹i diÖn BanChÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së hoÆc Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµnl©m thêi theo híng dÉn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé Y tÕ vµ Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam."6. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 3 §iÒu 14 nh sau: Thay thÕ côm ''Thanh tra viªn lao ®éng an toµn lao®éng, vÖ sinh lao ®éng'' b»ng côm tõ ''Thanh tra viªn lao ®éng''.7. Söa ®æi, bæ sung c¸c kho¶n 1, 2, 5 vµ kho¶n 6 §iÒu 19:''1. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã tr¸ch nhiÖm x©ydùng, tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh hoÆc ban hµnh c¸cv¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ b¶o hé lao ®éng, antoµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng; x©y dùng, ban hµnh vµ qu¶n lýthèng nhÊt hÖ thèng quy ph¹m Nhµ níc vÒ an toµn lao ®éng, tiªuchuÈn ph©n lo¹i lao ®éng theo ®iÒu kiÖn lao ®éng; híng dÉn c¸cngµnh, c¸c cÊp thùc hiÖn kiÓm tra vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng;thùc hiÖn thanh tra nhµ níc vÒ lao ®éng; tæ chøc th«ng tin, huÊnluyÖn vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng; hîp t¸c víi níc ngoµivµ c¸c tæ chøc quèc tÕ trong lÜnh vùc an toµn lao ®éng.''''2. Bé Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, ban hµnh vµ qu¶n lýthèng nhÊt c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, hÖ thèng tiªu chuÈn vÖsinh lao ®éng, tiªu chuÈn søc khoÎ ®èi víi c¸c nghÒ, c¸c c«ng viÖc;híng dÉn c¸c ngµnh, c¸c cÊp thùc hiÖn vÒ vÖ sinh lao ®éng, ch¨msãc søc khoÎ cho ngêi lao ®éng; híng dÉn viÖc tæ chøc kh¸m søckhoÎ ®Þnh kú, kh¸m søc khoÎ khi tuyÓn dông lao ®éng, kh¸m ph¸thiÖn bÖnh nghÒ nghiÖp; híng dÉn viÖc tæ chøc ®iÒu trÞ vµ phôchåi chøc n¨ng ®èi víi ngêi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng, bÖnhnghÒ nghiÖp; hîp t¸c víi níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ tronglÜnh vùc vÖ sinh lao ®éng.''3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->