Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Krant Van Gouda, 4 Juli 2013

De Krant Van Gouda, 4 Juli 2013

Ratings: (0)|Views: 640 |Likes:
Published by goudamediagroep
De Krant Van Gouda, 4 Juli 2013
De Krant Van Gouda, 4 Juli 2013

More info:

Published by: goudamediagroep on Jul 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

 
WEKELIJKS NIEUWS UIT GOUDA, WADDINXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKENVERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS |
69.000
EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 27 - 4 juli 2013
03 05 15
Opening BruisplaatsGemivraag van startNieuw Gouwedepot voor Streekarchie
Gouda bakt grootstestroopwafel ter wereld
In de Goudse binnenstad kon men afgelopenweekend over de hoofden lopen. De activitei-ten rondom Gouda Beach en de Museum-havendagen trokken veel bekijks. Evenals degeslaagde recordpoging van het bakken vande grootste stroopwafel ter wereld.
Achter de Agnietenkapel waren vanaf 11.00uur de stroopwafelbakkers in de weer met deegen stroop en een reusachtig wafelijzer dat door een hijskraan van de firma Nederhoff werd neergezet. Drommen mensen aanschouwdenhet bak  proces. Notaris Wagener kon om 15.00uur meedelen dat de poging was gelukt. Hijmat officieel een diameter van 2,47 meter endaarmee was de recordpoging geslaagd en zaldit in Londen worden gemeld bij de eigenarenvan het Guiness Book of Records. Terwijlde stroopwafelbakkers hun bakkunsten ver-toonden, werkten sportievelingen zich in hetzweet op de Markt die was omgetoverd tot eenstadsstrand. Er waren diverse sportdemonstra-ties en bezoekers konden meedoen aan yoga.‘s Avonds was er het Vrienden beachvolleybaltoernooi. Ook op en langs het water waren er zaterdag activiteiten. Gouwenaars kregen dekans hun stad vanaf een andere kant te zien endeze kans lieten ze niet onbenut. De vaartoch-ten van Museum Gouda naar de Museumhavenwaren allemaal uitverkocht. In de Museum-haven zorgden chantykoren en workshops voor een gezellige sfeer. Zie voor meer foto’s van deactiviteiten op pagina’s 26 en 27.
Aanhouding
De politie hield maandag 1 juli een 42-jarigeman uit Oudewater aan op de Breevaartbrugin Gouda nadat er in zijn auto inbrekerswerk-tuigen waren aangetroffen. De man was kortdaarvoor gezien met een zaklantaarn.
Bovendien was de verdachte kort voor de aan-houding al aangesproken op de Ommeslag toenhij nog in gezelschap was van twee anderen.Volgens de mannen stonden ze te wachten omopgehaald te worden voor het werk. De agen-ten waren daarna doorgereden en troffen op hetKale Jonkerpad een auto aan met één van deramen op een kier. Toen in de auto inbrekers-werktuigen in meerdere tassen en harddrugswerd gezien, werd in de buurt gepost. Evenlater kwam daar de 42-jarige verdachte aan-gelopen. Hij wilde verder niets zeggen over detwee andere mannen.Harley Riders Gouda organiseert zondag7 juli weer een Harleydag in Gouda. Nadathet evenement twee jaar geen vergunningkreeg, komen dit jaar de Harleybikers weer bijelkaar. Op het bedrijventerrein Gouwestroomzijn er zondag allerlei Harleys te bewonde-ren. Op de bikermarkt en bij stands kunnen bezoekers terecht voor informatie. Verder zorgen diverse bands voor live optredensen zijn er kramen met ‘food en booze’. DeHarleydag duurt van 12.00 tot 18.00 uur. Ziewww.harleydaggouda.nl. (Archieffoto)
.
vos
k
k
.
|
 





Harleydag terug in Gouda
Veel toeschouwers waren getuige van de geslaagde recordpoging.
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
Geslaagden
 Zie pagina 20 en 22
Museum Goudaeerder open
Museum Gouda is per 1 juli ook op zondagvanaf 11.00 uur geopend. Het museum is danvan dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot17.00 uur open.
Speciaal voor de vroege vogels op zondag, ishet er een voordeelarrangement bedacht. Metkoffie naar keuze met een Gouds stroopkoekjein het museumcafé of op het terras in demuseumtuin, een bezoek aan Museum Goudaen een lunch met assorti broodjes, exclusief drankje in het museumcafé of op het terras.Voorwaarde is wel dat de bezoeker vóór 12.00uur begint met de koffie in het museumcafé (op basis van beschikbaarheid). Kosten voor ditarrangement zijn 16,50 euro en voor museum-kaarthouders en kinderen (jonger dan achttien jaar) 9,50 euro.
 
2
ADVERTENTIE
Nummer 27, 4 juli 2013Oplage: 69.000 exemplaren
 
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Kinderen gratis met de bus
Paarden spelen al drie eeuwen lang een rol bij de aan- en afvoer van kaas (archieffoto).
Ook in Gouda is voor het fietsenprobleem in de binnenstad deenige oplossing om ondergrondse stallingen te bouwen.
Toelichting
De gemeente Amsterdam heeft in 2012 bijna 65.000 foutgeparkeerde fietsen weggehaald. Omdat er te weinig plaatsis voor fietsenrekken, wil Amsterdam nu naar ondergrondsefietsenstallingen in het centrum.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nlDe stelling van vorige week luidde:
Consumenten geven te weinig geld uit omdat ze onzeker zijnover nieuwe bezuinigingsplannen van het kabinet.
Stelling van de Week 
Nummer 27, 4 juli 2013Oplage: 69.000 exemplarenKinderen tot en met elf jaar reizen in de maan-den juli en augustus gratis met het openbaarvervoer. Arriva organiseert de Kids4Nix-actieom kinderen het reizen te laten ervaren.Per begeleider, die achttien jaar of ouder is,mogen er drie kids mee voor niks.
Het gratis reizen geldt door de week in de dal-uren, vanaf 9.00 uur, en in het weekend de heledag. Voorwaarde is dat er met de kinderen een betalende volwassene meereist. Volwassenenmet een abonnement worden als betalendevolwassenen beschouwd. Verder geldt hetgratis reizen alleen als de kinderen op het-zelfde traject en in dezelfde klasse reizen alsde begeleider. Een speciaal kids4nix-ticket iste downloaden via arriva.nl/kids4nix. Per ticketmogen er maximaal drie kinderen meereizen.Om het ticket te downloaden, voor meer infor-matie en de actievoorwaarden gaat men naar arriva.nl/kids4nix.
 
57,9 % Eens36,8 % Oneens5,3 % Geen mening
 Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.Crabethstraat 38 D, 2801 AN GoudaT (0182) 322 456F (0182) 322 466E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.T (0182) 322 456E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nlredactie@dekrantvanbodegraven.nlredactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan-huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen enop verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),Bodegraven (1x) en Gouda (5x).www.dekrantvangouda.nl
 Bezorgklachten:
 bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456(werk dagen).
Volg ons via:
Deze week legde het team van Gouda Bruistde laatste hand aan zijn nieuwe onderkomen:de Bruisplaats. Na een periode van geldinzamelen en klussen is op woensdag 3 julide Bruisplaats aan de Vredebest 18 in Goudafeestelijk geopend voor de supporters. DeBruisplaats is een creatieve ontmoetings- enideeënplek van Gouda Bruist.
Een kleine honderd supporters hebben 3500euro bijeengebracht en hielpen met klussen of zorgden voor materialen voor de Bruisplaats.Mede-initiatiefnemer Heleen van Praag: “Hetis geweldig om te zien wat we in zo’n korte tijd met elkaar hebben kunnen bereiken. De eerstereacties in de straat zijn positief. Veel passantenmaken een praatje of kijken nieuwsgierig naar  binnen. Het vullen van de bloembakken samenmet het wijkteam leverde ook veel positievegeluiden op. Het is leuk om te zien dat dezeacties andere ondernemers inspireert om aanhun etalage te werken.” Van Praag geeft aan nuvooral bezig te zijn met het realiseren van deBruisplaats en met de opening ervan. Daarnagaan ze werken aan de activiteiten.
Ideeën
De Bruisplaats is ingericht als een indoor park,met kunstgras op de grond en een grote foto-wand met de skyline van Gouda. Doel vanGouda Bruist is om met een steeds groter wor-dende groep ondernemende Gouwenaars ideeënvoor de stad te helpen bedenken en realiseren.“Denk aan een initiatief als de Grootste Stroop-wafel die op 29 juni gebakken is of de buurt-moestuinen die op steeds meer plekken in destad komen”, licht Van Praag toe. De leden vanGouda Bruist ontmoeten elkaar online op dewebsite en tweemaandelijks in de Koffiefabriek voor de uitwisseling van hun ideeën. Dat kannu elke dag in de Bruisplaats. De Bruisplaatsis een van de creatieve onder nemingen die zichanti-kraak vestigt in het gebied Vredebest enSpoorstraat. Dit is een initiatief van wijkteam Nieuwe Park om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren. De openingstijden van de Bruis- plaats worden binnenkort bekend gemaakt viawww.goudabruist.nl.
Initiatiefnemers van de Bruisplaats werkten maandag de laatste klussen af.
Opening Bruisplaats
Burgemeester Milo Schoenmaker opent don-derdag 4 juli de expositie De expositie GoudaKaas en Paard in beeld. De expositie is elkewerkdag in de maanden juli en augustus tezien in het Huis van de Stad aan het Burge-meester Jamesplein 1.
De Goudse Kaasmarkt is in de zomer op don-derdag een grote trekker voor toeristen. Dezeambachtsmarkt waarbij de kaas door Friese paarden met kaasbrikken wordt vervoerd isdoor Wouter Folles & Engbert Folles, beidenwoonachtig in Gouda, in beeld gebracht enverwerkt tot een expositie. Kaas en Gouda zijnonlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is éénvan de bekendste en meest gegeten kaassoort
Gouda Kaas enPaard in beeld
ter wereld. Op de Goudse kaasmarkt wordtduidelijk hoe de kaas wordt gemaakt, vroeger werd verhandeld en vervoerd. Paarden spelenal drie eeuwen lang een belangrijke rol bij deaan- en afvoer van de kazen. De expositie geefteen beeld van deze rijke historie. Wouter isexpressief in fotografie en Engbert in het be-vorderen van de sociale cohesie tussen cultuur,mens en dier (paard). Voor meer informatie:www.wouterfolles.nl.
Kans op onderneming voorGoudse jongeren deze zomer
Jongeren tussen de vijftien en de 22 jaar die inGouda wonen of studeren, krijgen deze zomereen kans om hun eigen bedrijf op te zetten.Zij krijgen startkapitaal uit het bedrijfslevenen gratis advies van een coach, de Kamer vanKoophandel, Rabobank en de Belastingdienst.Een goed idee en enthousiasme zijn de enigevereisten. Ze moeten zich wel snel opgeven,want het project begint op 16 juli 2013.
Samen met een aantal andere gemeenten in hetGroene Hart doet Gouda mee aan dit project.Wethouder Hans van den Akker: “Jongeren zijnvaak ondernemend en hebben creatieve ideeën.Maar bij het starten van een eigen ondernemingkomt veel kijken. Dit project biedt hen concretehandvatten om direct aan de slag te gaan.” Het project was vorig jaar in andere regio’s aleen groot succes. Deelnemers kunnen vier tot acht weken lang kennismaken met onder-nemerschap. Op 16, 17 en 18 juli is er een trai-ning. Daarna gaan ze zelf aan de slag. Regel-matig zijn er bijeenkomsten, bijvoorbeeld eenworkshop met spraakmakende ondernemers.
Doorgaan of stoppen
Aan het einde van de acht weken beslissen dedeelnemers of ze doorgaan met hun onder-neming of er weer mee stoppen. Op donderdag29 augustus wordt het project afgesloten meteen feestelijke slotbijeenkomst. De jongeondernemers presenteren dan hun bedrijf.De jongeren kunnen zich aanmelden viawww.zomerondernemer.nl.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
goudamediagroep liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->