Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
102. - 1

102. - 1

Ratings: (0)|Views: 403|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

 
0
NACRTVLADA REPUBLIKE HRVATSKEPRIJEDLOG ZAKONAO UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOMU VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, srpanj 2013.
 
1
PRIJEDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM UVLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKEI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je odredbi
č
lanka 2. stavka 4.podstavka 1. i
č
lanku 52. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 -pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROISTE
Ć
I1.
 
Ocjena stanja
Stjecanje, upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatskepropisano je brojnim zakonskim i podzakonskim aktima.
Č
lankom 8. Zakona o VladiRepublike Hrvatske (NN 150/11) propisano je da Vlada Republike Hrvatske ili tijelo koje onaovlasti, upravlja, raspolaže i koristi se imovinom Republike Hrvatske, osim ako posebnimzakonom nije druga
č
ije odre
đ
eno.S obzirom na složenost materije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvuRepublikwe Hrvatske, postoji nemogu
ć
nost njezine reguliranja jednim propisom.Kakopostoje
ć
i normativni okvir brojnim zakonima i podzakonskim aktima ure
đ
uje podru
č
 jestjecanja, upravljanja, raspolaganja i korištenja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske,postoji nemogu
ć
nost reguliranja upravljanja cjelokupnom imovinom u vlasništvu RepublikeHrvatske u jednom propisu.Slijedom navedenog stjecanje, upravljanje, raspolaganje i korištenje imovinom uvlasništvu Republike Hrvatske regulirano je slijede
ć
im propisima:1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98 – pro
č
ć
eni tekst, 113/00,124/00 – pro
č
ć
eni tekst, 28/01, 41/01 – pro
č
ć
eni tekst, 55/01 – pro
č
ć
eni tekst, 76/10,85/10 – pro
č
ć
eni tekst)2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11)3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave(NN 150/11, 22/12 i 39/13)4. Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN 145/10 i 70/12) - stupio na snagu 1.sije
č
nja 2011. godine, op
ć
i propis i podzakonski akti donijeti u njegovoj provedbi:a) Uredba o registru državne imovine (NN 55/11),b) Uredba o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 55/11),c) Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 123/11 i129/11),d) Uredba o osnivanju prava gra
đ
enja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvuRepublike Hrvatske (NN 78/11),e) Uredba o raspolaganju nekretninama koje se daju na korištenje tijelima državneuprave ili drugim tijelima državne uprave ili drugim tijelima korisnicima državnog prora
č
una,te drugim osobama (NN 80/11),
 
2f) Uredba o na
č
inu raspolaganja prilikom zamjene, darovanja i osnivanja založenogprava na dionicama i poslovnim udjelima u trgova
č
kim društvima u vlasništvu RepublikeHrvatske (NN 109/11),g) Uredba o prodaji dionica i poslovnih udjela u trgova
č
kim društvima u vlasništvuRepublike Hrvatske, zavoda i drugih pravnih osoba
č
iji je osniva
č
Republika Hrvatska (NN64/11).5. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 129,00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)6. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08 i 125/11)7. Zakon o izvlaštenju (NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12)8. Zakon o trgova
č
kim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07,146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 144/12)9. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11)10. Zakon o prostornom ure
đ
enju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i55/12)11. Zakon o ure
đ
ivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnihgra
đ
evina (NN 80/11)12. Zakon o podru
č
 jima posebne državne skrbi (NN 86/08 i 57/11)13. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01, 26/03 – pro
č
ć
eni tekst; 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11 i144/12)14. Zakon o turisti
č
kom i ostalom gra
đ
evinskom zemljištu neprocijenjenom u postupkupretvorbe i privatizacije (NN 92/10)15. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13)16. Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 68/12)17. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11 i 130/11)18. Zakon o cestama (NN 84/11 i 22/13)19. Zakon o željeznici (NN 123/03, 30/04, 153/05, 79/07, 120/08, 75/09)20. Zakon o koncesijama (NN 143/12)21. Zakon o rudarstvu (NN 75/09 i 49/11)22. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunisti
č
kevladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i81/02)23. Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom iprekršajem (NN 145/10)24. Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09)25. Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske ku
ć
e ili stana u državnom vlasništvu napodru
č
 jima posebne državne skrbi (NN 19/11 i 56/11)26. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 109/11)27. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaMinistarstvo obrane (NN 116/11)28. Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama zaraspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, klase: 940-01/11-01/01,urbroja: 5030105-11-1, od 12. svibnja 2011. godine29. Odluka o odre
đ
ivanju uvjeta za kandidate za
č
lanove nadzornih, odnosno upravnihodbora, te uprava trgova
č
kih društava u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele(NN 19/12)30. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)31. Odluka o objavljivanju pravila o udjelu potpora kod prodaje zemljišta i zgrada odstrane tijela javne vlasti (NN 106/08)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->