Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Part 1 - Promise Fulfilled (Luke 1:5-56)

Part 1 - Promise Fulfilled (Luke 1:5-56)

Ratings: (0)|Views: 422|Likes:
Published by Derick Parfan
The story of the pronouncement of the birth of John the Baptist and Jesus Christ is a story of a promise fulfilled. Read this sermon to find out why is that so and how it affects our life today. Listen to this sermon here: http://wp.me/po4gZ-1iC
The story of the pronouncement of the birth of John the Baptist and Jesus Christ is a story of a promise fulfilled. Read this sermon to find out why is that so and how it affects our life today. Listen to this sermon here: http://wp.me/po4gZ-1iC

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Derick Parfan on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

 
 
Part 1: Promise Fulfilled (1:5-56)
June 30, 2013
The Story
Noong si Herodes ang hari sa Judea, may isang pari na angpangalan ay Zacarias at si Elizabeth naman ang kanyang asawa.Pareho silang matuwid sa harapan ng Diyos at sumusunod salahat ng utos niya. Kaya lang, wala silang anak dahil baog siElizabeth at matanda na silang pareho.Isang araw, nakatalagang maglingkod sa templo si Zacarias.Habang naroon siya sa loob para magsunog ng insenso, lakinggulat ni Zacarias nang magpakita sa kanya ang anghel na galingsa Diyos.Sinabi ng anghel sa kanya,
"Huwag kang matakot. Dininig ngDiyos ang panalangin mo. Magkakaanak kayo ni Elizabet ng isanglalaki na papangalanang Juan. Matutuwa kayo at marami angmagsasaya sa pagsilang niya, dahil magiging dakila siya sa harapng Diyos. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, sasakanya naang Banal na Espiritu. Tulad ng propetang si Elias, ihahanda niya
 
ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Maraming Israelita ang papanumbalikin niya sa Diyos." 
 Sinabi ni Zacarias,
"Paano ko matitiyak na mangyayari ito? Matanda na kaming mag-asawa." 
 Sumagot ang anghel,
"Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapanng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin ang magandangbalitang ito. Dahil hindi ka naniwala sa sinabi ko, di kamakakapagsalita hangga't hindi natutupad ang mga sinabi ko.Sapagkat tiyak na mangyayari ang sinabi ko pagdating ng panahong itinakda ng Diyos." 
 Napipi nga si Zacarias, sumesenyas na lang at hindimakapagsalita. Kaya nagtaka ang mga taong naghihintay sakanyang paglabas kung anong nangyari.Hindi nga nagtagal, nagbuntis si Elizabet. Kaya sinabi niya,
"Napakabuti talaga ng Diyos dahil inalis niya ang kahihiyan ko samga tao bilang isang baog." 
 Sa ikaanim na buwan ng pagbubuntis ni Elizabet, pinapuntanaman ng Diyos si Gabriel sa isang dalagitang birhen na angpangalan ay Maria. Nakatakda siyang pakasal kay Jose na mulasa lahi ni Haring David.Sinabi ng anghel sa kanya,
"Matuwa ka, Maria, ikaw na pinagpalang Diyos. Sumasaiyo ang Panginoon." 
 Nabagabag si Maria sa narinig niya at napaisip. Kaya sabi nganghel,
"Huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ngDiyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki, a papangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ang trono niDavid. Maghahari siya magpakailanman." 
 Nagtanong si Maria,
"Paano ito mangyayari gayong dalaga paako?" 
Sumagot ang anghel,
"Sasaiyo ang Banal na Espiritu at lililimanka ng kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Tatawagin siyang Anak ng Diyos. Si Elizabet na kamag-anak mo ay anim na buwannang buntis. Walang imposible sa Diyos!" 
 Sumagot si Maria,
"Alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawasa akin ang mga sinabi n'yo." 
 
 
Hindi nagtagal, pinuntahan ni Maria si Elizabet. Nang marinigniya ang pagbati ni Maria, masayang gumalaw nang malakas angsanggol sa kanyang sinapupunan.Sabi niya kay Maria,
"Higit kang pinagpala sa lahat ng babae.Pinagpala rin niya ang anak mo. Isang malaking karangalan saakin ang dalawin ng ina ng aking Panginoon. Mapalad ka dahil naniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon." 
 Pagkatapos ng mga ito'y nagpuri si Maria sa Diyos at sinabi,
"Pinupuri kita aking Panginoon at Tagapagligtas dahil sa iyonghabag at awa sa iyong lingkod. Ikaw ang tumutulong sa Israel naiyong lingkod gaya ng ipinangako mo sa mga ninuno namin, kay  Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." 
 
The Silence and the Sovereignty of God
Mahirap maghintay. Wala siguro sa atin ang naeenjoy angpaghihintay. Lalo na pagdating sa sagot ng Diyos sa panalanginnatin. Siguro ilang taon ka nang naghihintay na sagutin ngDiyos ang prayer mo na magkababy na kayo ng asawa mo.Pero ala pa rin. Siguro pinagpepray mo ang tatay mo namakakilala na sa Panginoon, pero parang walang nangyayari.Waiting challenges our faith. Sasabihin mo, "Siguro nakalimot na ang Diyos o hindi siya nakikinig o wala na siyang pakialam."Mahigit 500 daang taon bago ipanganak ang Panginoong Jesus,ang bayan ng Diyos (Judah) ay nasa lupain ng mgaBabylonians. Mga bihag sila doon, dahil na rin naman sapagsuway nila sa Diyos. Marubdob ang panalangin ni propetaDaniel, "O Lord, hear; O Lord, forgive. O Lord, pay attentionand act. Delay not, for your own sake, O my God, because yourcity and your people are called by your name" (Dan 9:19).Bilang sagot sa panalangin ni Daniel, ipinadala ng Diyos angisang anghel na ang pangalan ay Gabriel at ibinalita sa kanyaang mga bagay na darating, ang tungkol sa panahon ngpagdating ng Mesias, ang ipinangakong Tagapagligtas ng Diyos(9:24-27).Bago dumating ang araw na iyon, sinabi ng huling propetangipinadala ng Diyos sa Lumang Tipan na si Malachi, "Behold, Iwill send you Elijah the prophet before the great and awesomeday of the LORD comes" (Mal. 4:5). Sa pangakong ito nagsara

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->