Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
617 Qd-ubnd (Sua Full)

617 Qd-ubnd (Sua Full)

Ratings:
(0)
|Views: 17|Likes:
Published by pmtrieu

More info:

Published by: pmtrieu on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

 
2
ỦY BAN NHÂN DÂN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
TỈNH ĐỒNG THÁP
 
Độc lập
-
Tự do
-
Hạnh phúc
 
QUY ĐỊNH
 
Công bố hệ thống các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa,một cửa liên thông đối với lĩnh vực Sở Y tế
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 617/QĐ
-UBND-HC 
ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
 
Chƣơng I
 
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 
Quy định này công bố hệ thống thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, thờihạn giải quyết, phí, lệ phí, mẫu đơn, mẫu tờ khai của các thủ tục hành chính giảiquyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực y tế trên địa bàntỉnh Đồng Tháp.
 
Điều 2. Đối tƣợng áp dụng
 
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyếtcông việc theo quy định tại Điều 1 của Quy định này.
 
Điều 3. Các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, mộtcửa liên thông
 
1. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
 
a) Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề
đình chỉ hành nghề;
 
 b)
Cấp, cấp lại, thu hồi và đình chỉ giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
;
 
c)
Cấp, cấp lại và thu hồi
g
iấy chứng nhận bài thuốc gia truyền;
d)
Cấp, cấp lại và thu hồi
g
iấy chứng nhận Phòng xét nghiệm an toàn sinhhọc
;
 
đ) Cấp phép áp dụng thí điểm và thực hiện kỹ thuật mới, phƣơng phápmới;
 
e) Cấp phép cơ sở y tế đủ điều kiện sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế đểtiêm chủng;
 
g) Cấp phép quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh;
 h) C
 p phép qu
ng cáo trang thi
ế
t b
y t
ế
;
i) Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo về y tế.
 
2. Lĩnh vực Dƣợc
 
a) Cấp mới, cấp lại, trả lại chứng chỉ hành nghề Dƣợc;
 
 
 
 b) C
ấp mới, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh
doanh Gi
ấy chứng
nh
ận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (kể cả GDP v
à GPP);c) C
ấp mới, bổ sung, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều sản xuất thuốc đối
v
ới cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu.
 
d) Đăng ký k 
ê khai l
ại giá bán buôn, giá bán lẻ (nếu có) của thuốc sả
nxu
ất tại Việt Nam (có trụ sở sản xuất thuốc đóng trên địa b
àn t
ỉnh Đồng Tháp);
 
đ) Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế;
 e) C
ấp thẻ Người giới thiệu thuốc.
 
3. L
 ĩnh vực Mỹ phẩm
 
a) Công b
ố sản phẩm mỹ phẩm;
 
 b) Đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ
ch
ức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ
 ph
ẩm.
 
Điều 4. Nguy
ên t
ắc giải quyết hồ sơ, thủ tục
 
1. H
ồ sơ, thủ tục của tổ chức, cá nhân khi đến y
êu c
ầu giải quyết công
vi
ệc phải l
à h
ồ sơ hợp lệ, đầy đủ, đảm bảo đủ điều kiện, đúng nội dung theo quyđịnh của pháp
lu
ật đối với lĩnh vực, công việc đó (k 
èm Ph
ụ lục I, II v
à các bi
ểu
m
ẫu).
 2. Th
ời hạn giải quyết công việc đối với tổ chức, công dân ghi trong quyđịnh n
ày là ngày làm vi
ệc theo quy định của pháp luật.
 
Chương II
 TH
Ủ TỤC V
À TRÌNH T
Ự GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 M
ục
1L
ĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNHĐiều 5. Cấp chứng chỉ h
ành ngh
 
Th
ực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
 Ngh
ị định số 87/2011/NĐ
-CP ngày 27/9/2011 c
ủa Chính phủ; Thông tư số 41/2011/TT
-BYT ngày14/11/2011 c
ủa Bộ trưởng Bộ Y tế
Thông tư số 03/2013/T
T-BTC ngày08/01/2013 c
ủa Bộ trưởng Bộ T
ài chính.
 
1. Thành ph
ần hồ sơ (01 bộ):
 
a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ h
ành ngh
ề (mẫu 01);
 
 b) B
ản sao có chứng thực văn bằng (hoặc giấy chứng nhận tr 
ình
độchuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận b
ài thu
ốc gia
truy
ền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y
t
ế cấp);
 
c) Gi
ấy xác nhận quá tr 
ình th
ực h
ành (m
ẫu 29);
 
d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân x
ã, ph
ường, thị trấn(sau đây gọi chung l
à xã) n
ơi cư trú hoặc x
ác nh
ận của Thủ trưởng đơn vị nơi
công tác (m
ẫu 28);
 
 
 
đ) Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng đối với cá nhân đề nghị cấp chứng
ch
ỉ h
ành ngh
ề ngo
ài công l
ập và cá nhân thường trú ngo
ài t
ỉnh Đồng Tháp);
 e) Hai
ảnh 04 x 06 cm được chụp tr 
ên n
ền trắng trong thờ 
i gian không quá
06 tháng tính đến ng
ày n
ộp đơn.
 
2. Trình t
ự thực hiện:
Cá nhân n
ộp hồ sơ và nhận Chứng chỉ h
ành ngh
t
ại Bộ phận Tiếp nhận v
à Tr 
ả kết quả Sở Y tế.
 
3. Th
ời gian giải quyết:
30 ngày.
 
4. Phí th
ẩm định v
à l
ệ phí cấp:
 
550.000 đồng, trong đó:
 
- L
ệ phí cấp chứng chỉ:
 
190.000 đồng/chứng chỉ.
 
- Phí th
ẩm định cấp:
 
360.000 đồng/lần.
 
Điều 6.
 
C
ấp lại chứng chỉ h
ành ngh
ề:
 
Th
ực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
 Ngh
ị định số 87/2011/NĐ
-CP ngày 27/9/2011 c
ủa Chính phủ; Thông tư số 41/2011/TT
-BYT ngày14/11/2011 c
ủa Bộ trưởng Bộ Y tế
Thông tư số 03/2013/TT
-BTC ngày08/01/2013 c
ủa Bộ trưởng Bộ T
ài chính.
 
1. C
ấp lại chứng chỉ h
ành ngh
ề trong trường hợp bị mất hoặc bị hư,
h
ỏng chứng chỉ h
ành ngh
ề; bị thu hồi chứng chỉ h
ành ngh
ề do cấp khôngđúng thẩm quyền, cấp có nội dung trái luật
 a) Thành ph
ần hồ sơ (01 bộ):
 
-
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ h
ành ngh
ề (mẫu 02);
- Hai
ảnh 04 x 06 cm được chụp tr 
ên n
ền trắng trong thời gian không quá06 tháng tính đến ng
ày n
ộp đơn.
 
b) Trình t
ự thực hiện:
Cá nhân n
ộp hồ sơ và nhận Chứng chỉ h
ành ngh
t
ại Bộ phận Tiếp nhận v
à Tr 
ả kết quả Sở Y tế.
 
c) Th
ời gian giải quyết:
21 ngày.
 
d) Phí th
ẩm định v
à l
ệ phí cấp:
 
340.000 đồng, trong đó:
 
- L
ệ phí cấp chứng chỉ:
 
190.000 đồng/ chứng chỉ.
 
- Phí th
ẩm
 
định cấp:
 
150.000 đồng/ lần.
 
2. C
ấp lại chứng chỉ h
ành ngh
ề trong trường hợp đ
ã kh
ắc phục:
 -
 Người h
ành ngh
ề không h
ành ngh
ề trong thời hạn 02 năm li
ên t
ục;
 -
 Người h
ành ngh
ề được xác định có sai sót chuy
ên môn k 
ỹ thuật gây hậu
qu
ả nghi
êm tr 
ọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;
 -
 Người h
ành ngh
ề không cập nhật kiến thức y khoa li
ên t
ục trong thờigian 02 năm liên tiếp;
 -
 Người h
ành ngh
ề không đủ sức khỏe để h
ành ngh
ề;
 -
Trường hợp hết thời gian bị cấm h
ành ngh
ề, cấm l
àm công vi
ệc li
ên
quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của T
òa án.
a) Thành ph
ần hồ sơ (01 bộ):
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->