Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E d Chimie Anorganica Niv I II Tehnologic Var 02 LRO

E d Chimie Anorganica Niv I II Tehnologic Var 02 LRO

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Oana Craciun
E d Chimie Anorganica Niv I II Tehnologic Var 02 LRO
E d Chimie Anorganica Niv I II Tehnologic Var 02 LRO

More info:

Published by: Oana Craciun on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2013

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ 
iei Na
ţ 
ionaleCentrul Na
ţ 
ional de Evaluare
ş
i ExaminareProb
ă
scris
ă
la chimie anorganic
ă
(nivel I/ nivel II)
 
Varianta 2
 
Filiera tehnologic 
ă
– profil tehnic, profil resurse naturale 
ş
i protec 
ţ 
ia mediului 
1
Examenul de bacalaureat na
ţ
ional 2013Proba
E. d)
 Chimie anorganic
ă
(nivel I/ nivel II)
Filiera 
 
tehnologic 
ă
– profil tehnic, profil resurse naturale 
ş
i protec 
ţ 
ia mediului 
Varianta 2
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.SUBIECTUL I (30 de puncte)Subiectul A.
Scrie
ţ 
i, pe foaia de examen, termenul din parantez
ă
care completeaz
ă
corect fiecare dintreurm
ă
toarele enun
ţ 
uri:1. Suma dintre num
ǎ
rul de protoni
ş
i num
ǎ
rul de neutroni din nucleul atomic se nume
ş
te ... ... ...
ş
i senoteaz
ǎ
cu A. (mas
ǎ
atomic
ǎ
 / num
ǎ
r de mas
ǎ
)2. Num
ă
rul atomic Z reprezint
ă
totalitatea ... ... ... din nucleu. (protonilor/ neutronilor)3. Cristalul de clorur
ă
de sodiu prezint
ă
o re
ţ 
ea ... ... ... . (hexagonal
ă
 / cubic
ă
)4. ... ... ... se dizolv
ă
în ap
ă
. (Clorura de sodiu/ Tetraclorura de carbon)5. În reac
ţ 
iile endoterme se ... ... .... c
ă
ldur
ă
. (absoarbe/ degaj
ă
)
10 puncte 
Subiectul B.
Pentru fiecare item al acestui subiect, nota
ţ 
i pe foaia de examen numai litera corespunz
ă
toarer
ă
spunsului corect. Fiecare item are un singur r
ă
spuns corect.1. Elementul chimic este specia de atomi care are acela
ş
i:a. num
ă
r de mas
ă
;b. num
ă
r atomic;c. num
ă
r de particule fundamentale;d. num
ă
r de neutroni.2. Substan
ţ 
ele ionice se caracterizeaz
ă
prin:a. existen
ţ 
a lor în toate st
ă
rile de agregare, la temperatur
ă
obi
ş
nuit
ă
;b. conductibilitate electric
ă
în stare solid
ă
;c. solubilitate în orice tip de solvent;d. puncte de topire ridicate.3. Sodiul reac
ţ 
ioneaz
ă
violent cu apa. Referitor la aceast
ă
reac
ţ 
ie se poate afirma c
ă
:a. în urma reac
ţ 
iei se formeaz
ă
oxid de sodiu
ş
i hidrogen;b. reac
ţ 
ia are loc cu degajare de c
ă
ldur
ă
;c. hidroxidul de sodiu rezultat este un acid;d. solu
ţ 
ia apoas
ă
ob
ţ 
inut
ă
nu se coloreaz
ă
în prezen
ţ 
a fenolftaleinei.4. În pila Daniell puntea de sare are rolul:a. de a bloca difuzia ionilor între semicelule;b. de a asigura un circuit electric deschis;c. de a p
ă
stra neutralitatea electric
ă
a solu
ţ 
iilor din semicelule;d. de a realiza contactul electric între solu
ţ 
ii prin intermediul electronilor.5. Solubilitatea în ap
ă
cre
ş
te cu cre
ş
terea temperaturii, în cazul substan
ţ 
ei cu formula chimic
ă
:a. O
2
(g);b. CO
2
(g);c. KCl(s);d. C(s).
10 puncte 
Subiectul C.
Scrie
ţ 
i, pe foaia de examen, num
ă
rul de ordine asociat componen
ţ 
ei grupei principale din Tabelulperiodic al elementelor, din coloana
A,
 înso
ţ 
it de litera din coloana
B,
corespunz
ă
toare num
ă
rului grupeiprincipale
.
Fiec
ă
rei cifre din coloana
A
 îi corespunde o singur
ă
liter
ă
din coloana
B
.
 A B1.
grupa elementelor ai c
ă
ror atomi au 7 electroni de valen
ță
 
a.
1(IA)
 
2.
grup
ă
ce con
ţ 
ine elemente ai c
ă
ror atomi au configura
ţ 
ie electronic
ă
stabil
ă
 
b.
18(VIIIA)
 3.
grupa elementelor ai c
ă
ror atomi au 1 electron pe ultimul strat
c.
17(VIIA)
 
4.
grup
ă
ce con
ţ 
ine elemente ai c
ă
ror atomi au 6 electroni pe ultimul strat
d.
13(IIIA)
 5.
grupa ce con
ț
ine elementul cu Z = 13
e.
14(IVA)
 f.
16(VIA)
 
10 puncte 
 
Ministerul Educa
ţ 
iei Na
ţ 
ionaleCentrul Na
ţ 
ional de Evaluare
ş
i ExaminareProb
ă
scris
ă
la chimie anorganic
ă
(nivel I/ nivel II)
 
Varianta 2
 
Filiera tehnologic 
ă
– profil tehnic, profil resurse naturale 
ş
i protec 
ţ 
ia mediului 
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)Subiectul D.
1. Preciza
ţ 
i compozi
ţ 
ia nuclear
ă
(protoni, neutroni) pentru atomul
157
N
.
2 puncte 
 2. a. Scrie
ţ 
i configura
ţ 
ia electronic
ă
a atomului elementului (E), care are 3 electroni în stratul 3 (M). 
2 puncte 
 b. Determina
ţ 
i num
ă
rul atomic al elementului (E).
1 punct 
 c. Nota
ţ 
i pozi
ţ 
ia în Tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E).
2 puncte 
 3. Modela
ţ 
i procesul de ionizare a atomului de clor, utilizând simbolul elementului chimic
ş
i punctelepentru repartizarea electronilor.
3 puncte 
 4. Modela
ţ 
i formarea leg
ă
turii chimice în molecula de hidrogen, utilizând simbolul elementului chimic
ş
i punctele pentru reprezentarea electronilor.
3 puncte 
 5. Scrie
ţ 
i ecua
ţ 
ia unei reac
ţ 
ii chimice care justific
ă
afirma
ţ 
ia:
Fluorul are caracter nemetalic mai accentuat decât clorul”.
2 puncte 
 
Subiectul E.
Cuprul reac
ţ 
ioneaz
ă
cu azotatul de argint conform ecua
ţ 
iei reac
ţ 
iei chimice:...Cu + ...AgNO
3
...Cu(NO
3
)
2
+ ...Ag1. a. Scrie
ţ 
i ecua
ţ 
iile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc în aceast
ă
reac
ţ 
ie. 
2 puncte 
 b. Nota
ţ 
i rolu
l
azotatului de argint (agent oxidant/ agent reduc
ă
tor).
1 punct 
 2. Nota
ţ 
i coeficien
ţ 
ii stoechiometrici ai ecua
ţ 
iei reac
ţ 
iei chimice de la
punctul 1
.
1 punct 
 3. Din 500 g solu
ţ 
ie azotat de argint, de concentra
ţ 
ie procentual
ă
masic
ă
20%, se evapor
ă
100 g deap
ă
.a. Calcula
ţ 
i masa de azotat de argint, exprimat
ă
în grame, dizolvat
ă
în 500 g de solu
ţ 
ie deconcentra
ţ 
ie procentual
ă
masic
ă
20%.
2 puncte 
 b. Determina
ţ 
i concentra
ţ 
ia procentual
ă
masic
ă
a solu
ţ 
iei de azotat de argint rezultat
ă
în urmaevapor
ă
rii.
2 puncte 
 
4. O cantitate de 0,5 moli de cupru reac
ţ 
ioneaz
ă
complet cu clorul.a. Scrie
ţ 
i ecua
ţ 
ia reac
ţ 
iei chimice dintre cupru
ş
i clor.
2 puncte 
 b. Calcula
ţ 
i masa de clorur
ă
de cupru(II), exprimat
ă
în grame, rezultat
ă
în urma reac
ţ 
iei.
2 puncte 
 5. a. Preciza
ţ 
i rolul gr
ă
tarului de plumb, având ochiurile umplute cu plumb spongios, în construc
ţ 
iaacumulatorului cu plumb.
1 punct 
 b. Scrie
ţ 
i ecua
ţ 
ia reac
ţ 
iei chimice care are loc la catodul acumulatorului cu plumb, în timpulfunc
ţ 
ion
ă
rii.
2 puncte 
 Numere atomice: H- 1; F- 9; Cl- 17.Mase atomice: Cl- 35,5; Cu- 64.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->