Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept Civil - Obligatii

Drept Civil - Obligatii

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by Razvan Gheorghiu
Drept Civil - Obligatii
Drept Civil - Obligatii

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Razvan Gheorghiu on Jul 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

 
Drept civil. OBLIGAŢII 
OBLIGAŢIILE CIVILE. CONTRACTUL CIVIL
1. Terminologie. Structura şi clasificarea obligaţiilor 
Obligaţia este raportul juridic în temeiul căruia creditorul areprerogativa de a cere debitorului să dea, să facă sau să nu facăceva, în caz de refuz putându-l constrânge la executare pe cale judiciară.Doctrina a conturat două opinii cu privire la structura raportului juridic de obligaţie. Unii autori au promovat ideea potrivit căreiaobligaţia are trei elemente: subiecte, conţinut şi obiect
1
. Cea de-adoua teafirexistea a patru elemente componente aleobligaţiei – subiecte, conţinut, obiect şi sancţiune
2
. 
2. Clasificarea obligaţiilor 
1.în funcţie de obiectul lor:
obligaţii de rezultat şi obligaţii demijloace
;
obligaţii de a da, de a face şi de a nu face
;
obligaţii  pecuniare şi obligaţii de altă natură
.2.în funie de opozabilitatea lor:
obligaţii obişnuite, obligaţii reale şi obligaţii opozabile terţilor.
3.în funcţie de puterea saniunii lor:
obligaţii civile şi obligaţii naturale.
3. Noţiunea de contract civil.
Contractul civil este acordul de voinţă între două sau maimulte persoane realizat în scopul de a crea, modifica sau stinge unraport juridic civil. Formarea şi executarea contractului civil esteguvernată de
 principiul libertăţii contractuale
.
1
În acest sens, C. Stătescu, C. Bârsan,
Drept civil. Teoria generală aobligaţiilor 
, Editura All Beck, Bucureşti, 2002, p.3-16.
2
Pentru această te, I. Albu,
Drept civil. Introducere în studiuobligaţiilor 
, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984, p.31-50.
7
 
Călina JUGASTRU 
4. Clasificarea contractelor civile
1.Ducriteriul coinutului lor, contractele se clasifică înunilaterale şi bilaterale (sinalagmatice).2.După scopul urmărit de părţi, contractele sunt oneroase şigratuite. Categoria contractelor oneroase se subdivide încontracte comutative şi contracte aleatorii (art.947.C.civ.).Contractele cu titlu gratuit se subclasifică în liberalităţi şicontracte de servicii gratuite (contracte dezinteresate).3.După criteriul modului de formare, contractele suntconsensuale, solemne şi reale.4.Ţinând seama de modul de executare, contractele seclasifică în instantanee (cu executare imediată) şisuccesive.5.După cum sunt sau nu sunt reglementate expres de lege,contractele se clasifică în contracte numite şi contractenenumite.6.După cum părţile dispun sau nu de posibilitatea de a stabiliconţinutul actului juridic prin act de voinţă, contractele suntnegociate, de adeziune sau forţate.
5. Încheierea contractului 
 
 În mod clasic, contractul apare ca acord de voinţă realizat între două sau mai multe persoane, spre a da naştere unor efecte juridice. Prin încheierea contractului înţelegem mecanismul formăriiacordului de voinţă asupra tuturor clauzelor contractuale.
Oferta
sau policitaţiunea este propunerea fermă a uneipersoane care se angajează să contracteze în condiţii determinate,expuse în oferta sa. În afara condiţiilor generale de validitate aleconsimţământului este necesar ca oferta să întrunească şi câteva
condiţii 
 
speciale
: să fie fermă şi neechivocă; oferta trebuie să fieprecisă şi completă.
Forţa obligatorie
a ofertei se analizează diferit, după cumpropunerea se face unei persoane prezente sau unei persoane carenu se află faţă în faţă cu ofertantul:8
 
Drept civil. OBLIGAŢII 
a.Dacă ofertantul şi destinatarul propunerii de a contracta se affaţă în faţă şi nu s-a acordat un termen pentru acceptare, oferta îl obligă pe autorul său doar dacă a fost acceptată imediat,integral şi fără rezerve.b.Dacă autorul ofertei şi destinatarul acesteia nu se află faţă înfaţă, se pot naşte ipoteze diferite: în lipsa unui termen pentruacceptare, ofertantul poate să-şi revoce manifestarea de voinţă,cu condia ca revocarea ajunla destinatar cel rziuconcomitent cu oferta; în cazul în care nu există un termenexpres stabilit, ofertantul este dator să menţină propunerea untimp rezonabil, adică atât cât este necesar ca destinatarul s-oexamineze şi să comunice răspunsul său.Retragerea ofertei înainte de expirarea termenului, expressau tacit, în care trebuie menţinută angajează răspunderea civilă aofertantului şi obligă la repararea prejudiciului cauzat. Temeiul juridic al răspunderii a fost în mod diferit explicat în cadrul maimultor teorii: teoria ofertei - act juridic unilateral, izvor de obligaţii;teoria antecontractului; teoria răspunderii civile delictuale
 Acceptarea
este expresia voinţei destinatarului de a încheiacontractul în condiţiile descrise în ofertă şi presupune îndeplinireaunor 
condiţii special:
fie în concordanţă cu oferta; să fieneîndoielnică; să fie exprimată înainte de a interveni caducitateasau revocarea ofertei.Prin excepţie, tăcerea valorează acceptare în următoarele situaţii
6. Momentul încheierii contractului 
Momentul încheierii contractului între persoane aflate înacelaşi loc, faţă în faţă (avem în vedere şi contractele încheiate printelefon) este momentul realizării acordului de voinţă, care coincidecu declararea acceptării ofertei. Între persoane neprezente, când între ofertă şi acceptaretrece un anumit interval de timp, încheierea contractului rididificultăţi. S-au propus mai multe
sisteme
după care să sedetermine momentul încheierii contractului: sistemul emisiunii(declarării) acceptării; sistemul informării.9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->