Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 865, 6.6.2013]

Slobodna Bosna [broj 865, 6.6.2013]

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 865, 6.6.2013]
Slobodna Bosna [broj 865, 6.6.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
EKSKLUZIVNO:DUBROVA^KEPREDIGREMINISTRALAGUMD@IJE
TO^AK D.O.O.JELAH-TE[ANJ
Ul.Titova bb Jelah032 666 833667 720, 666 226
PROIZVODNJA I PRODAJADRVENE STOLARIJEURE\ENJE ENTERIJERA
BHPROLJEĆE
NEVJERNEBEBE
 
“PRAVDA“ ZA BUDIMIRA
KAKO JE PROPALA ISTRAGATU@ITELJSTVA BiH
Na posljednjem ro~i{tu o odre|ivanju pritvorapredsjedniku Federacije BiH dr`avni tu`iteljOLEG ^AVKA kona~no je priznao da protiv@IVKA BUDIMIRA nema nijednog ~vrstogdokaza; iako je samo pitanje dana kada }enategnuta tu`iteljska konstrukcija biti dokraja uru{ena, tu`itelj ^avka i dalje tra`ida se Budimir, Bari{i}, Halilovi} i Kulosmanponovno po{alju u pritvor
DUBROVA^KE LJETNEPREDIGRE
LELE, [TO JE ZLATKO
Pro{le godine je ministar vanjskih poslova ilider SDP-a ZLATKO LAGUMD@IJAnadzi|ivanjem i pro{irivanjem udvostru~iokvadraturu jednosobnog (naslije|enog) stanau Dubrovniku, a ovih dana je lokalnim vlasti-ma toga grada podnio zahtjev za legalizacijubespravno sagra|enog potkrovlja; dok traje„papirologija“ , Lagumd`ija je, tvrde izvori„SB“, nadzidani stambeni prostor prodaoporatnom tajkunu ENVERU MALAGI]U,vlasniku firme MALcom iz Sarajeva
IZDVOJENO MI[LJENJE
NALI^JE PRESUDE STANI[I]U ISIMATOVI]U
Nakon {to je Ha{ki tribunal oslobodio {efasrbijanske Slu`be dr`avne bezbjednostiJOVICU STANI[I]A i njegovog prvog sarad-nika FRENKIJA SIMATOVI]A, pod ~ijom sukomandom paravojne jedinice po~inilenajve}e zlo~ine u BiH i Hrvatskoj, postavljase pitanje da li je Tu`ila{tvo dobro uradilosvoj dio posla; u svom izdvojenom mi{ljenjusutkinja MICHELE PICARD na dvadesetstrana detaljno obja{njava kako je bilo“isuvi{e” dokaza da se Stani{i} i Simatovi}osude po vi{e ta~aka optu`nice
SENZACIJA IZ NEUMA
DORIS JE PRESKO^ILA @ICE
Prije nekoliko dana DORIS BA^I] (18) izNeuma potpisala je ~etverogodi{nji ugovor salondonskim ARSENALOM; za SB Doris pri~ao svom `ivotnom putu, borbi s bole{}u,ponudama evropskih klubova i razlozimaodlaska u London
POVRATAK “DINARA“
OPET ]E DO]I NA VLAST
EDIN TAHIROVI] - TAHIR DINAR (52) front-men je nekada{njeg, a mo`emo slobodnore}i, i sada{njeg benda DINAR; s tim da su~lanovi te grupe nekada `ivjeli u Banjoj Luci,a danas na raznim stranama, pa ~ak i uSarajevu
SVIJET PUN PREDRASUDA
LAUREATA IMA KO DA PITA
ABDELLATIF KECHICHE osvojio je “Zlatnupalmu” na ovogodi{njem “Filmskom festivalu”u Cannesu, za {okantan ali i izvrstan film“@ivot Adéle”; na{a saradnica razgovarala jeu Cannesu sa francuskim rediteljemtuni`anskog porijekla
6.6.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
161830644658
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->