Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 858, 18.4.2013]

Slobodna Bosna [broj 858, 18.4.2013]

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by Tiskarnica
Slobodna Bosna [broj 858, 18.4.2013]
Slobodna Bosna [broj 858, 18.4.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
SERGEJTRIFUNOVI]ZASB:STOPTIRANIJIBANALNOSTI
TO^AK D.O.O.JELAH-TE[ANJ
Ul.Titova bb Jelah032 666 833667 720, 666 226
PROIZVODNJA I PRODAJADRVENE STOLARIJEURE\ENJE ENTERIJERA
 
KOLAPS “BOLJEGDIJELA BiH“
Porazan ekonomski saldoDodikove vlasti
Prema svim relevantnim ekonomskimpokazateljima, Republika Srpska zavrijeme Dodikove sedmogodi{njeapsolutisti~ke vlasti nije uspjela postati
bolji dio BiH“ nego je dodatno zaostala uekonomskom razvoju iza Federacije BiH
OPERACIJA “BIRA^“
Najve}a postprivatizacijskaplja~ka u BiH
Nova premijerka Republike Srpske@ELJKA CVIJANOVI]kona~no je prijedesetak dana dala suglasnost zapokretanje ste~ajnog postupka u Fabriciglinice Bira~, ~ime je i slu`beno potvr|enoda su litvanski vlasnici, nakon vi{egodi{njeplja~ke, zvorni~ku kompaniju doveli dopropasti; na{a novinarka pi{e kako je UBIGGRUPA iz Litvanije od Vlade RS-agodinama dobijala povoljne kredite i brojnesubvencije, iako je jo{2005. utvr|eno da izBiH iznose milijunski profit, a gomilajumilijunske gubitke
ANTIHA[KI TRUDBENIKU AKCIJI
Kosta ^avo{ki, vlasnik
istine oKarad`i}u
“Slobodna Bosna”do{la je u posjed dvatajna pisma nastala u vrijeme dok se ha{kioptu`enik RADOVAN KARAD@I]krio odme|unarodne pravde: Prvo je pismoRadovana Karad`i}a iz 2001. njegovomratnom savjetniku JOVANU ZAMETICI kojena{list ekskluzivno objavljuje,a kojesvjedo~i da je Karad`i}tokom svogvi{egodi{njeg skrivanja odr`avao tajnuprepisku sa prijateljima i saradnicima kojisu brinuli o njemu i njegovoj porodici, anaj~e{}e sa prof. Kostom ^avo{kim, koji sepro{le nedjelje u Ha{kom tribunalu na{aou ulozi eksperta odbrane. U drugom pismu“podsetniku” Karad`i}evi za{titnici opera-cionaliziraju njegovo skrivanje otkrivaju}ibrojne nepoznate (~ak i {okantne!) detalje
EVROPSKI MOSTKULTURA 2014
Sarajevo, sto godina kasnije
U saradnji sa Vladom RepublikeFrancuske, gradske vlasti Sarajevapripremaju obilje`avanje stogodi{njiceSarajevskog atentata koje }e idu}eg ljeta uBiH, izme|u ostalog, dovesti Be~kufilharmoniju u obnovljenu Vije}nicu, tesportske asove i poznata imena iz svijetaumjetnosti; za ovaj projekat do sada jeosigurano oko dva miliona eura, a o~ekujese da }e Sarajevou periodu od 21. do 28. juna2014.,kada su planirani centralnidoga|aji,posjetiti oko 50.000 turista izcijelog svijeta
LAVINA LJUDSKOSTI
Umjetnik protiv gluposti i praznine
Godinama su gapozivali dasudjeluje u TVserijalu “Velikibrat”, a on se tamopojavio tekpretpro{lesedmice, i to u“Specijalnomizdanju”; glumacSERGEJTRIFUNOVI]je u progamu TV B92 odr`aolekciju mnogima od nas i poslao jasnuporuku: ne tro{ite novac na bespotrebneSMS-ove, ve}taj novac usmjerite zapomo}oboljeloj djeci
POKVARENI SVIJETUMJETNOSTI
Velika Giacometti prevara
Hiljade la`nih skulptura i slika, milionizara|enih eura rezultat su decenijskograda ROBERTA DRIESSENA; njema~kinedjeljnik SPIEGEL objavio je uzbudljivupri~u o najve}em(slobodnom)krivotvoriteljudana{njice koji je,izra|uju}i la`ne slike iskulpture, zaradiomilione eura
18.4.2013.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
121626525060
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->