Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23751, 25.1.2013]

Oslobođenje [broj 23751, 25.1.2013]

Ratings: (0)|Views: 133 |Likes:
Published by Tiskarnica
Oslobođenje [broj 23751, 25.1.2013]
Oslobođenje [broj 23751, 25.1.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Devet ministara
protiv Nik{i}a
2. strana
Vlada FBiH:Nije pro{la premijerova ta~ka
Poljoprivrednici najavili proteste u februaru
OVCE I KOZEISPREDPARLAMENTA
26. strana
Bura uo~i vanredne Skup{tine Elektroprijenosa BiH
 TRI OPERATIVNA PODRU^JA TRI ENTITETSKE GRANICE?!
2-3. strana
Cijena: 1 KM/6 KN
PETAK, 25. 1. 2013.
Godina LXIX 
Broj 23.751
 
OSLOBO\ENJE
petak,
25.
 januar/sije~anj2013.
2
U @I@I
VIJESTI
SDPBiH
 Taoci gra|ani FBiH
SDPBiH osu|uje novu blokadu federalnih ministara parlamentarne manjine, ko ji su ju~er na sjednici Vla- de FBiH preglasali ministre SDP-a, kako bi skinuli ta- ~ku dnevnog reda o inici jativi parlamentarne ve}ine za izja{njen je Vlade povodom pokretanja procedure za iz- glasavanje nepovjerenja Vladi FBiH. “Na jave iz SDA da }e u klubu Bo{njaka zloupotri je- biti i instrument vitalnog nacionalnog interesa, kada do|e do glasanja o nepovje renju Vladi FBiH ko ja nema de- mokratski legitimitet, samo je dokaz vi{e da OHR u ovom slu~a ju mora iskoristiti mehanizme ko ji mu sto je na ra- spolaganju Dejtonskim mirovnim sporazumom te de- blokirati procese uspostave vlasti u FBiH. Na`alost, u nelogi~nosti i nedore~enosti Ustava FBiH opstrukcionisti su prona{li dobru priliku da ucjenju ju parlamentarnu ve}inu iz SDP-a, SBB-a, HDZ-a BiH i HDZ- a 1990, ali i sve gra|ane u FBiH, ko ji }e i najvi{e osje- titi blokade u ko jim nas dr`e SDA i njeni politi~ki sa- radnici u stvaranju anarhi je i haosa. ^injenica da se SDA ni je po javila ni na sastanku u OHR- u povodom stanja u Gradu Mostaru, samo dokazu je da se SDA, zahvalju ju}i svom dezori jentiranom lideru ko ji je upravo sam sebi dekretom zacementirao pozici ju pred- sjednika SDA i u naredne tri godine, pretvorila u stranku opstrukci je, ~i ji je osnovni smisao posto janja postala bor- ba za fotelje i ner je{avanje problema u ovoj zemlji, a sa- mim tim direk tni sau~esnik ru{enja instituci ja BiH. S obzirom na sve navedeno, pozivamo predstavni- ke me|unarodne za jednice u BiH da intervenira ju i san- kcionira ju one ko ji ve} du`e od pola godine gra|ane FBiH dr`e u tala~kom odnosu. O~igledno da }e parlamentar- na manjina predvo|ena SDA nastaviti opstrukci je i da }emo i dalje nepotrebno gubiti dragocjeno vri jeme ka- ko bi se ostvarila osnovna na~ela demokrati je ko ja par- lamentarna manjina uporno kr{i i ignori{e”, sto ji u sao- p}enju SDP-a.
 Vlada FBiH na ju~era{njoj sjedni- ci u Mostaru odbila je uvrstiti na dne vni red to~ku o izglasa vanju ne- po vjerenja Vladi. Predsjednik Vla- de Nermin Nik{i} je nakon sje- dnice izja vio kako je bio predlo`io spomenutu to~ku dne vnog reda, no  ve}ina ministara, njih de vet, glaso-  vala je protiv njena uvr{ta vanja na dne vni red.- Rekao sam ministrima da }u Parlamentu FBiH dosta viti dopis u ko jem }u poslanike izvi jestiti da sam predlagao tu ta~ku i da ve}ina ministara to ni je htjela podr`ati. Vi- {e nemam namjeru oko toga otva- rati pri~u. Parlament FBiH je taj ko-  ji odlu~u je o smjeni Vlade. Vlada, pak, ne}e pasti ako ja podnesem os- taku. U slu~a ju ostake premi jera, ne pada Vlada, nego se samo mi-  jenja premi jer. Ipak, nadam se da }e se Vlada FBiH rekonstruirati u sljede}ih 15-20 dana. Samo je pita- nje tehnike kako }e se to uraditi, izja vio je Nik{i}.
Prevazila`enje situacije
Desnica Radi vo je vi}, ministar prostornoga ure|enja, ~i ji je glas bio presudan za neu vr{ta vanje to~ke o nepo vjerenju Vladi na dne vni red, nakon sjednice je izja vio kako je gla- sao protiv jer jedino Parlament da je i uskra}u je po vjerenje Vladi. - Apsurdno je da Vlada glasa sama protiv sebe. Zbog toga sam glasao protiv te ta~ke dne vnog re- da. Evidentno je da posto ji parla- mentarna ve}ina ko ja bez obzira na dana{nje doga|aje mo`e izglasati nepo vjerenje Vladi, rekao je Radi-  vo je vi} te dodao kako ni je pristupio niti jednoj stranci. Federalni dopremi jer Jerko Li-  jano vi} je kazao kako je ci jela ini- ci jati va za smjenom Vlade ne- utemeljena, te kako stranke ko je ima ju ministre u Vladi FBiH ima-  ju i ve}inu u oba doma ederalnog Parlamenta. - Druga je stvar ako neka od tihstranaka ne `eli podr`a vati ovu  vladu. Vjeru jem da }emo ovu situ- aci ju vrlo brzo pre vazi}i i da }e Vla- da uskoro nasta viti raditi u pu- nom kapacitetu kao i rani je, rekao  je Li jano vi}. Ina~e, na samoj sjednici Vlada FBiH je doni jela Uredbu o uvjetima, na~inu kori{tenja i nabav ci slu- `benih putni~kih automobila u organima Upra ve FBiH. - Korisnici ovih automobila po- di jeljeni su u pet grupa: predsjednik  FBiH i premi jer, dopredsjednici FBiH i dopremi jeri Vlade, ministri i sekretar Vlade, ruko vodioci ede- ralnih upra va i ederalnih upra vnih organizaci ja, te ruko vode}i i osta- li dr`a vni slu`benici i namje{teni- ci. Slu`bena vozila raz vrstana su u pet klasa, i to u vi{u srednju ko ja obuhvata putni~ke automobile sa maloprodajnom ci jenom do 110.000 KM uklju~u ju}i i dodatnu opremu, vi{u srednju (automobi- li sa MPC do 90.000 KM), srednju(vozila s MPC do 70.000 KM), sre- dnju (automobili sa MPC do 60.000 KM), te ni`u srednju klasu ko ja obuhvata automobile sa MPC do 30.000 KM.
Novac Energoinvestu
Pra vo na kori{tenje slu`benih automobila, prema ut vr|enim klasama, 24 sata dne vno sa voza- ~em, ima ju predsjednik FBiH, premi jer, dopredsjednici FBiH i dopremi jeri, ederalni ministri i se- kretar Vlade FBiH i ruko vodioci e- deralnih upra va i ederalnih upra-  vnih organizaci ja, priop}eno je nakon sjednice. Federalna Vlada doni jela je odlu- ku ko jom da je prethodnu sugla- snost za dodjelu di jela sredsta va Ministarstva energi je, rudarstva i in- dustri je u prora~unu FBiH za 2012. Energoin vestu d.d. Sara je vo od 5.000.000 KM. Usvo jen je i doku- ment “Strategijski prav ci razvo ja vi- sokog obrazo vanja u FBiH 2012 - 2022. godina”.
J. GUDELJ
KAD VLADA (NE) PADAVlada ne}e pas ti ako  ja podnesem os tavku. U slu~a ju os tavke premi jera, ne pada Vlada, nego se samo mi jenja premi jer, objasnio je Nik{i}
Nik{i}:
Pitanje tehnike
Devet ministaraprotiv Nik{i}a
Rekao sam ministrima da }u Parlamentu FBiHdostaviti dopis u kojem }u poslanike izvijestitida sam predlagao tu ta~ku i da ve}ina ministarato nije htjela podr`ati, poru~io premijer
Vlada FBiH:Nije pro{la premijerova ta~ka
Upra vni odbor Elek tropri jeno- sa BiH 10. januara odlu~io je, na- kon zahtje va iz Federaci je BiH, kao je dnog od akcionara, da sa- zo ve vanrednu Skup{tinu kom- pani je za 12. ebruar ove godine u Banjoj Luci. No, na predlo`e- ni dne vni red reago vali su iz Republike Srpske, sazna je Oslo- bo|enje iz izvora bliskih Evrop- skoj komisi ji, a predsjednik Vla- de RS-a Aleksandar D`ombi} 21. januara je predsjedniku UO Ibrahimu ^olak hod`i}u uputio zahtjev za izmjenu i dopunu dne vnog reda predlo`iv {i kao drugu ta~ku razmatranje i usva-  janje pri jedloga izmjena i dopu- na Statuta Elek tropri jenosa BiH a.d. Banja Luka.
Bitna deblokadasredstava
Iz RS-a, izme|u ostalog, pre- dla`u promjenu unutra{nje or- ganizaci je Elek tropri jenosa i to tako da se sada{nje ~etiri organizacione jedinice, Banja Luka, Sara je vo, Tuzla i Mostar, svedu na tri Sara je vo, Mostar i Banju Luku. Ovakvu te`nju predsta vnici RS-a ne kri ju jo{ od 2008. godine.- Granice izme|u operati vnih podru~ja ne prelaze entitetske granice, sto ji u pri jedlogu izmi-  jenjenog Statuta Elek tropri je- nosa BiH.Iz Vlade Federaci je BiH za Oslobo|enje su rekli da se deta- lji u vezi sa Skup{tinom Elek tro- pri jenosa jo{ usagla{a va ju. - Bitno je da se do|e do deblo- kade in vesticionih sredsta va. Kada je u pitanju pri jedlog iz- mjena Statuta - on je za Vladu Federaci je neprihvatljiv, re~e- no je za Oslobo|enje ju~er u Vladi FBiH.Elek tropri jenos BiH a.d. Banja Luka po~eo je sa radom 1. ebru- ara 2006, ali od 2007. godinenikad ni je usvo jen niti jedan f- nansijski iz vje{taj. Elek tropri je- nos BiH primjer je dr`a vnogpreduze}a u BiH ko je ne po- zna je entitetske granice. No, blokada rada kulminirala je 2008. od kada se ni je ulagalo ni u razvoj frme ni u odr`a vanje mre`e, a neraspodi jeljenih je oko 250 miliona KM na ra~unu Elek tropri jenosa. Situaci ju sa Elek tropri jeno- som BiH lani je dodatno za- kompliko vao politi~ki spora- zum SDP-a i SNSD-a o pri je vre- menoj podjeli dobiti ove kompa- ni je izme|u akcionara - entite- ta. No, tad se u pri~u uklju~u je Steano Sannino, {e Direkci je Evropske komisi je, ko ji je orga- nizo vao sastanak resornih enti- tetskih i dr`a vnog ministra u Bruxellesu. Sastanak je za vr{en ta ko {to je zaklju~eno da podje- la vi{ka dobiti mo`e do}i na red tek nakon {to se ispo{tu ju mje- re usvo jene na Skup{tini akci- onara iz ebruara2012, ta~ni je tek nakon {to se promi jeni upra-  va frme, usvo je svi zaostali re vi- dirani fnansijski iz vje{ta ji i usvo-  ji plan in vestici ja. Dne vni red ko ji je sada{nji
Bura uo~i vanredne Skup{tine
Evidentno je da se `eli razvaliti kompanija napravljena2006. godine, a indikativno je da se govori o tri operativnapodru~ja u entitetskim granicama, kazao je ministar Trhulj
ZNA^E LI TRI OPERATIV
 Sannino:
Red poteza potvr|en uBruxellesu
ZAKLJU^CIVLADE FBiHFederaci ja BiH ima zaklju~ke ko je je Vlada FBiH pos ta vila kao pla tformu zasve akti vnos tiko je su vo|ene uElek  tropri jenosu i to su zaklju~ci Vlade FBiH iz no vembra2011. godine. Tad je jasno re~eno da nikakve promjene u organizaci ji kompani je, poput ovog {to se predla`esa ~e tiri na triopera ti vna podru~ja,  vra}anje u en ti tetske granice, ne dolaze u obzir
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak,
25.
 januar/sije~anj2013.
3
REPUBLIKA SRPSKA
[trajk nastavljenu pravosu|u
Prema zvani~nim podacima Ministarstva pravde Republike Srpske, od 2.339 zaposlenih administra- tivnih radnika u instituci jama pravosu|a, {trajku je 12 posto zaposlenih ili 301 radnik. Sindikat u ovoj oblasti nastavio je 21. januara za- po~eti {trajk, sve do, kako navode, ispunjavan ja zah- tjeva za pove}anje ci jene rada s 100 na 110 KM, a nakon {to je Vlada RS-a smanjila pla}e zaposlenim u pravosu|u za jo{ 10 posto, javlja Fena. Iz Minis- tarstva pravde tvrde, poziva ju}i se na informaci je ko je dobi ja ju od predsjednika sudova, da obustave rada nema u 21 instituci ji pravosu|a. Zaposleni u organima uprave ju~er su radili normal- no. Radnici svih ministarstava u Vladi RS-a, republi- ~kih uprava i upravnih organizaci ja odazvali su se nor- malnom procesu rada, saop}ili su iz ovih ministarsta- va. Sindikati polici je i uprave u sri jedu su stavili odlu- ku o {trajku u stanje mirovanja te na javili pravnu bor- bu za ostvarivanje prava radnika i na {trajk. Nastava u svim osnovnim i srednjim {kolama u RS-u izvodi se redovno, nastavnici su u u~ionicama, a {kolski sat tra je 45 minuta, potvr|eno je ju~er iz resornog ministarstva. U prethodna tri dana u po-  jedinim {kolama ~as je tra jao 30 minuta, u skladu sa Uredbom o minimumu procesa rada u {kolama, zbog {trajka jednog bro ja prosvjetnih radnika, ko-  ji su nezadovoljni smanjen jem pla}e od 10 posto u 2013. Ipak, Sindikat obrazovanja ju~er je stavio mo- ratorij na {trajk te na javio da }e nastaviti pravnu bit- ku za ocjenu uredbi o minimumu procesa rada. Iz Ministarstva prosvjete i kulture navode da po- dr`ava ju prosvjetne radnike, ko ji su, kako ka`u, ra- de}i ovaj odgovoran posao stavili obrazovanje u~e- nika na prvo mjesto.
PRES SDS-a U BANJOJ LUCI
Vlada nacionalnog spasaili vanredni izbori
Poslanik Srpske demokratske stranke Lazar Mirki} ukazao je na potrebu da i RS krene u borbu protiv kri- minala i korupci je te da se napravi vlada nacionalnog spasa, a ako to ne mo`e, da se ide na vanredne izbo- re, javlja Fena. Smatra da je to rje{enje trenutnog te- {kog stanja u RS-u, u ko jem se, kako ka`e, nalazi i po- ljoprivreda. Mirki} i njegov strana~ki kolega Miladin Sta- ni} kritikovali su ju~er na pres-konferenci ji u Banjoj Lu- ci Ministarstvo poljoprivrede RS-a, jer ni je izmirilo oba- veze prema ratarima u 2012. godini od oko 28 miliona KM, ~ime je agrar doveden u jo{ te`u situaci ju. - Poljoprivreda je ve} danas u te{koj situaci ji, a do}i }e u jo{ te`u, kazao je Mirki} i podsjetio da ra- tari sada mora ju da pla}a ju ra~une za regresirano |ubrivo, {to zna~i da }e im ostati manje novaca za ulaganje u proljetnu sjetvu. Kritikovao je i rad Robnih rezervi, ali i Geodetske uprave te naveo i neke primjere, kako ka`e, zloupo- treba kod sudskih poravnanja. I njegov strana~ki kolega Miladin Stani} isti~e da, iako Ministarstvo poljoprivrede RS-a nema sredstva da plati obaveze za podstica je iz 2012. za ve}inu ra- tara, ima za one ko ji, kako ka`e, podr`ava ju resor- nog ministra i “agoni ju u ko joj se nalazi agrar”. On je optu`io resorno ministarstvo da novac ima za tajkune te naveo kao negativan primjer to {to aktuel- na vlast vr{i dokapitalizaci ju privatnih banaka, a ko je onda da ju zelena{ke kamate. Kritikovao je i novi na~in podstica ja u RS-u, ko ji podrazumi jeva da korisnici tih sredstava mogu s poslovnom bankom da zaklju ~e ugo- vor o pozajmici, ali im se zara~unava i kamata. Stani} je predlo`io Vladi da se uvede paralelan sis- tem pla}anja obaveza za sve, bilo da su ratari u pi- tanju ili poslanici i ministri.
UO Elek tropri jenosa predlo`io za vanrednu Skup{tinu ide u na-  vedenom prav cu, ali u njemu nigdje ni je predvi|eno razmatra- nje i usva janje izmjena i dopuna Statuta Elek tropri jenosa BiH.
Povratak u entitete
Ministar energi je, rudarstva i industri je FBiH Erdal Trhulj ka- `e da predlo`ene izmjene Statu- ta dokazu ju kako Vladi RS-a ni-  je stalo do uspostav ljan ja unkci- onalnosti kompani je, ve} supro- tno - da se Elek tropri jenos vrati u entitetske granice. - Predlo`enim izmjenama Sta- tuta `eli se promi jeniti organiza- ci ja kompani je Elek tropri jenos. Ova kompani ja poslu je u ~etiri operati vna podru~ja ko ja prela- ze entitetske granice. Elek tro- pri jenos je jedna od ri jetkih dr`a-  vnih kompani ja ko ja unkcioni- {e na taj na~in. Predlo`enim iz- mjenama se `ele ormirati tri podru~ja i ~ak se nala`e da gra- nice tih no vih podru~ja ne prela- ze entitetske granice. Evidentno  je da se `eli razvaliti kompani ja naprav ljena 2006. godine, a indi- kati vno je da se go vori o tri ope - rati vna podru~ja u entitetskim granicama: zna~i li to i tri entitet- ske granice, kazao je ministar Trhulj za Oslobo|enje.Federalno Ministarstvo energi-  je, rudarstva i industri je je 22. ja- nuara, dan nakon {to je dobilo pri jedlog iz RS-a o uvr{ta vanju iz- mjena i dopuna Statuta u dne vni red vanredne Skup{tine, dosta vi- lo o~ito vanje ederalnom pre- mi jeru Nerminu Nik{i}u u ko jem sto ji da ni je prihvatlji va dopuna dne vnog reda.- Ovo nema nikakve veze sa postupkom uspostav ljan ja un- kcionisanja kompani je Elek tro- pri jenos. Mi smo jo{ aktom od 14. januara, ko jim smo dr`a vnom ministru vanjske trgo vine i eko- nomskih odnosa Mirku [aro vi}u dali mi{ljen je na njegov pri jedlog o realizaci ji zaklju~aka iz Bruxel- lesa, rekli da izmjena Statuta pre- dlagana dosad vi{e puta iz RS-a za nas ni je prihvatlji va i da ovo minis- tarstvo u tom postupku ne mo`e u~estvo vati, ka`e Trhulj. Poznato je da su akcionari u Elek tropri jenosu dva bh. entiteta Federaci ja BiH i Republika Srpska, a da ih na Skup{tini predstav lja ju entitetski premi jeri. Akcionarsko u~e{}e FBiH je 59 posto u Elek tro- pri jenosu, a RS-a 41 posto.
Jednoglasan stav
- Federaci ja BiH ima zaklju~ke ko je je Vlada FBiH posta vila kao platormu za sve akti vnosti ko je su vo|ene u Elek tropri jenosu i to su zaklju~ci Vlade FBiH iz no-  vembra 2011. godine. Tad je jasno re~eno da nikakve promjene u organizaci ji kompani je, poput ovog {to se predla`e sa ~etiri na tri operati vna podru~ja, vra}anje u entitetske granice, ne dolaze u obzir. Mislim da su takvi zaklju - ~ci oba vezu ju}i za na{eg premi-  jera ko ji predstav lja Federaci ju BiH u akcionarskom dru{tvu. Takvi zaklju~ci su jedini sad va- lidni i Vlada ih je jednoglasno po- dr`ala. Prilikom na{eg izja{nja-  van ja o ovom pri jedlogu, mi smo iz Ministarstva od premi jera ~is- to proceduralno tra`ili da se pi- sano izjasni da predlo`ena ta~ka o izmjenama i dopunama Statu- ta ne bude na dne vnom redu predsto je}e vanredne sjednice, ka`e ministar Trhulj. U pri jedlogu dne vnog reda ko-  ji je ut vrdio Upra vni odbor Elek - tropri jenosa BiH za narednu van- rednu Skup{tinu je i izja{njen je UO o razrje{enju ~lano va UO, imeno vanju pri vremenog UO, raspisi vanju konkursa za ~lano-  ve no ve upra ve i UO, ali i usva ja- nje zaostalih fnansijskih iz vje{ta-  ja sa pri jedlogom podjele dobi- ti, ali i da vanje smjernica za izra- du plana poslo vanja kompani je u naredne dvi je godine.
M. \UROVI] RUKAVINA
Elektroprijenosa BiH
Elektroprijenos:
RS opet ho}e entitetski prostor
Red poteza
Prema predlo`enom redosli jedu aktivnosti napravljenom u Ministarstvu energi je, rudarstva i industri je FBiH, navedenom u mi{ljen ju odaslanom mi- nistru Mirku [arovi}u, sve treba po~eti sa promjenom kompletne uprave Elek tropri jenosa BiH, raspisati konkurs za {est novih ~lanova (jer samo dva ima ju mandat), a Skup{tina treba zadati vr{iocima du`nosti ~lanova Upra- ve da za najdu`e tri mjeseca izvr{e revizi ju finansijskih izvje{ta ja za peri- od 2007 - 2012. sa konsolidovanim finansijskim izvje{ta jem. Skup{tina is- te v.d. ~lanova uprave treba zadu`iti da za tri mjeseca naprave desetogo- di{nji plan investiranja za period 2013 - 2022. ko ji }e biti osnova za izra- du trogodi{njeg plana 2013 - 2015. Osnov treba biti ve} posto je}i plan za period 2006 - 2015. Paralelno, resorno ministarstvo predla`e da se uradi revizi ja investicionih ulaganja za period 2006 - 2011. Nakon tri mjeseca i zavr{etka nabro janih aktivnosti zavr{i}e se i proces imenovanja nove upra- ve ko ja treba usvo jiti trogodi{nji plan. Ovakvim planom, smatra ju u resor- nom federalnom ministarstvu, bi}e ispo{tovani zaklju~ci sa Skup{tine iz februara pro{le godine, uspostavi}e se puna funkcionalnost kompani je i bez izmjena Statuta. U ovom pri jedlogu aktivnosti, izme|u ostalog, je i izra- da izmjena zakona o elek tropri jenosu, ko ji bi trebali biti napravljeni u pe- riodu izrade trogodi{njeg plana i ko jim bi se raspodjela dobiti vr{ila u ro- ku od pet godina umjesto deset, kako je sad propisano.
A PODRU^JA TRI ENTITETSKE GRANICE?!
D`ombi}evo obrazlo`enje
U obrazlo`enju zahtjeva za dopunu dnevnog reda u pismu UO Elek tropri-  jenosa Aleksandar D`ombi} napominje da je pitanje Statuta i organizaci je Elek tropri jenosa pokrenuto na prvoj redovnoj sjednici Skup{tine u avgustu 2008. kada je “zaklju~eno da se pitanje usugla{avanja Statuta mora ri je{i- ti u roku od mjesec”, {to dosad evidentno ni je u~injeno. - Izuzetno je zna~ajno da se izmjene i dopune Statuta razmotre i usvo je na sljede}oj vanrednoj Skup{tini, jer se samo na taj na~in mogu implemen- tirati usugla{eni principi i deblokirati rad kompani je, predla`u iz RS-a, a po- tpisu je D`ombi}.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->