Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Só Tinha de ser com você

Só Tinha de ser com você

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Bruno (Zytrinix)
Bossa Nova

Partitura para Piano e 2 Vozes (Masculina e Feminina)

Music Sheet for 2 Voices (Male & Female)
Bossa Nova

Partitura para Piano e 2 Vozes (Masculina e Feminina)

Music Sheet for 2 Voices (Male & Female)

More info:

Published by: Bruno (Zytrinix) on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2013

pdf

text

original

 
&?##CC
 Moderato
1
.
 
œj
 
œ œ œ...œ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œ
˙ ˙
œn œj
 
œœbj
 
œœ
 
œ
 
œ#bœ
 
œ
 
œnJ
 
œ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œnœb.
˙
.œj
 
œ œ œ...œ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œ
˙ ˙
œ œj
 
œœj
 
œœœœœœœ#bJ
 
œœœœœJ
 
œ
 
œ
 
œœœj
 
œ œœ .
˙
b.œj
 
œ œ œ...œ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œ
˙ ˙
&&?###Ó
 
Πj
 
œ
É
6
œn œj
 
œœbj
 
œœ
 
œ
 
œ#bœ
 
œ
 
œnJ
 
œ
 
œœœ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œn
˙ ˙
w
Gmaj7
w...œ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œ
˙ ˙˙
nj
 
œœbjœ
Dmaj7(
#
9) D7(
#
9)
só eu sei
 
˙
nj
 
œœbjœ
 
œ
 
œ
 
œ#bœ
 
œ
 
œn...œ
 
œœJ
 
œ
 
œ
 
œn
˙ ˙
w
Gmaj7
w...œ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œ
˙ ˙˙
j
 
œœj
 
œ
 A
b
7(
#
11)
Quan - to_a - mor
˙
j
 
œœj
 
œœ
 
œ
 
œœ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œœ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œn
˙
b
˙
&&?###
 
w
Dm7
 
11
w ...œ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œnJ
 
œ
 
œ
 
œ...œ
 
œ
 
œ
˙ ˙˙
j
 
œœj
 
œ
G7(
b
9)
eu guar - dei
˙
j
 
œœj
 
œœ
 
œ
 
œbnœ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œœ
 
œJ
 
œ
 
œ
˙ ˙
w
C
#
m7(
b
5)
w..
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œ...œ
 
œ
 
œ
˙
#
˙˙
j
 
œœj
 
œ
Cm6
Sem sa - ber
˙
j
 
œœj
 
œœœbœœ
˙˙˙ ˙
w
B7(13) (
b
13)
w
w.œ#w#j
 
œn
˙
˙ ˙
Só tinha de ser com você
 
Antonio Carlos Jobim & Aloysio de Oliveira
arr. Paulo Jobim
1st Male Voice2nd Female
( It had to be with you )
 
&&?###
 
˙
jœ
 
œj
 
œ
E
74
(9) E7(
b
9)
que_é - ra só
16
j
 
œnj
 
œ
..œœJ
 
œœn#
˙˙
˙ ˙
w
 A7(13) (
b
13)
w
wn
 
˙
w#
jœn
 
˙
˙ ˙˙
jœ
 
œj
 
œ
D
74
(9) D7(
b
9)
prá vo - cê
j
 
œœj
 
œ
..œœJ
 
œœb
˙˙
˙ ˙
w
Gmaj7
wŒ.J
 
œ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œ...œ
 
œ
 
œ
Ó Œ.j
 
œ
˙ ˙
 A
b
maj7(
#
11)
...
 
œœ
 
œJ
 
œœœ
 
œ
˙˙˙
 
˙
j
 
œ#
j
 
œ.œ
˙
wb&&?###.
 
œjœj
 
œ œj
 
œ
Gmaj7
É só ti - nha de
21
.œjœj
 
œ œj
 
œ...œœ
 
œJ
 
œœ
 
œ ...œœ
 
œ
˙ ˙
œ œj
 
œœj
 
œ
 A7(13) A
b
7(
b
13)
ser com vo - cê
œ œj
 
œœj
 
œœœ#
 
œ
 
œn..œ
 
œJ
 
œœ
 
œ
˙ ˙
b.œj
 
œj
 
œ œj
 
œ
Gmaj7
Ha-vi - a de
.œj
 
œj
 
œ œj
 
œ...œœ
 
œJ
 
œœ
 
œ ...œœ
 
œ
˙ ˙
œ œj
 
œœj
 
œ
 A7(13) A
b
maj7 A
b
7
ser pra vo - cê
œ œj
 
œœj
 
œœœ#
 
œœn..
 
œœJ
 
œœ
 
œœ œb
˙
.œj
 
œj
 
œ œjœ
Gmaj7
Se -não e - ra
.
 
œj
 
œj
 
œ œjœ...
 
œœ
 
œJ
 
œœ
 
œ ...œœ
 
œ
˙ ˙
&&?###
 
œ œj
 
œœj
 
œ
D7(
#
5)
mais u - ma dor
26
œ œj
 
œœj
 
œœ
 
œ
 
œbœ
 
œ
 
œ...œ
 
œœJ
 
œ
 
œ
 
œn
˙ ˙
.œj
 
œjœ
 
œjœ
Dm7
Se -não não se -
.
 
œj
 
œjœ
 
œjœ...
 
œ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œn...œ
 
œ
 
œ
˙ ˙
œ œj
 
œœj
 
œ
G7(
b
9)
ri - a o_a - mor
œ œj
 
œœj
 
œœ
 
œ
 
œbnœ
 
œ
 
œ...œ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
˙ ˙
.œj
 
œj
 
œ œj
 
œ
C
#
m7(
b
5)
A - quê - le que_a
.œj
 
œj
 
œ œj
 
œ..œ
 
œJ
 
œ
 
œ ..œ
 
œ
˙
#
˙
œ œjœ
 
œj
 
œ
Cm7
gen - te não vê
œ œjœ
 
œj
 
œœ
 
œœb
 
œ
 
œœ
 
˙
 
˙˙
 
˙ ˙
&&?###.
 
œj
 
œj
 
œ œj
 
œ
B7(
b
13)
o_A-mor que che -
31
.œj
 
œj
 
œ œjœ
 
w
 
w
˙ ˙
œ œj
 
œœ#j
 
œ
E7(
b
9)
gou pa - ra dar
œ œj
 
œœ#j
 
œw#
wn
˙ ˙
.œj
 
œj
 
œ œj
 
œ
 A7(13)
O que nin - guém
.œj
 
œj
 
œ œj
 
œw
ww#
˙ ˙
œb œj
 
œœj
 
œ
D7(
b
9)
deu pra vo - cê
œb œjœ
 
œj
 
œw
wwb
˙ ˙
Só tinha de ser com você
˙
œ
 
˙
1st Female voice2nd Male
 
˙&&?###.
 
œj
 
œj
 
œ œj
 
œ
Gm7
A - mor que che -
35
.œjœj
 
œ œjœ
 
˙n˙
 
˙
 
˙b˙b˙ ˙œ œj
 
œœj
 
œb
C7 F7
gou pa - ra dar
œ œj
 
œœj
 
œbœœœœœœœœbJ
 
œœ
 
œœb œœj
 
œb˙˙n.œj
 
œj
 
œ œj
 
œ
B
b
7(13) E
b
7(9)
o que nin - guém
.œj
 
œj
 
œ œj
 
œ˙˙
 
˙..œ
 
œbb˙˙˙b˙b˙bÓ
D
74
(9) D7(
b
9)
deu
 
œb œ ˙œœœ
 
œ#œœœ
 
œnbn#...œœ
 
œ˙˙&&?###.......
 
œjœj
 
œ œj
 
œ
Gmaj7
É vo - cê que é
39
.œjœj
 
œ œj
 
œœ...œœœJ
 
œœœJ
 
œœœ...
 
œœœ˙
 
˙œ œjœœjœ
Cm 6/G
fei - ta de_a - zul
 
œ œjœœjœ
 
œœœb
 
œœœJ
 
œœœ
 
œœ
 
œJ
 
œœœ
 
˙ ˙.œjœj
 
œ œj
 
œ
Gmaj7
Me dei - xa mo -
.œjœj
 
œ œj
 
œœ...œœœJ
 
œœœJ
 
œœœ...
 
œœœ˙
 
˙œb œj
 
œœj
 
œ
 A7(13) D7(
b
9)
rar nes - te_a - zul
œb œj
 
œœœbj
 
œœœœ#œœœnbn...œœœJ
 
œœœnb
 
œœ# ˙œ œb˙&&?###.
 
œjœjœ
 
œj
 
œ
Gm7
Me dei - xa_en - con -
43
.œjœjœ
 
œj
 
œœ...œœ
 
œJ
 
œœ
 
œnbJ
 
œœ
 
œ...œœ
 
œ˙ ˙œn œj
 
œœbjœ
D7(
#
9)
trar mi - nha paz
 
œn œj
 
œœbjœJ
 
œ
 
œœ
 
œJ
 
œ
 
œœ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œn˙ ˙.œj
 
œnj
 
œ œj
 
œ
G
74
Vo - cê que_é bo -
.œj
 
œnj
 
œ œj
 
œ....œ
 
œ
 
œ
 
œJ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œnJ
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ....œ
 
œ
 
œ
 
œ˙ ˙œ œj
 
œœj
 
œ
G7
ni - ta de-mais
œ œj
 
œœj
 
œœœ
 
œnœœ
 
œJ
 
œœ
 
œ..œ
 
œ˙ ˙&&?###.
 
œj
 
œj
 
œ œj
 
œ
Cmaj7
Se_ao me - nos pu -
47
.œj
 
œjœ œj
 
œÓ˙˙˙˙
 
˙ ˙œ œj
 
œœj
 
œ
Cm7
des - se sa - ber
œ œj
 
œœj
 
œœœœbœœœ...œœœJ
 
œ
 
œ#˙ ˙.œj
 
œj
 
œ œj
 
œ
B7(
#
5)
Que_eu sem - pre fui
.œj
 
œj
 
œ œj
 
œ˙
 
˙˙
 
˙#˙ ˙œ œj
 
œœj
 
œb
B
b
7(13)
só de vo - cê
œ œjœ
 
œj
 
œbœœ
 
œbœœ
 
œ...œœ
 
œJ
 
œœœn
 
˙b ˙
Só tinha de ser com você
1st Male Voice2nd FemaleDuet Male & Female

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->