Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wave (Tom Jobim)

Wave (Tom Jobim)

Ratings: (0)|Views: 96 |Likes:
Published by Bruno (Zytrinix)
Bossa Nova

Partitura para Piano e Voz

Music Sheet for Piano and Voice.
Bossa Nova

Partitura para Piano e Voz

Music Sheet for Piano and Voice.

More info:

Published by: Bruno (Zytrinix) on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

 
&?####CC
 Moderato
1
Ó
 
œ
 
œ
 
œ
 
w
Dm7
˙˙˙
nn
˙˙˙
n
G7(13)
.
˙
J
 
œn
Dm7
...œœœnnJ
 
œœœn
˙˙˙
G7(13)
j
 
œ
J
 
œn.œ
˙
Dm7 G 7(13)
˙˙˙
nn
˙˙˙
n&&?######Ó
 
œœ
 
œ
Dm7 G7(13)
Vou
So close
te
 your 
con -
5
 
˙
œœ
 
œ...
 
œœœnnJ
 
œœœn
˙˙˙
.
˙
j
 
œ
Dmaj7(9)
eyes
tar Os
For 
˙
 
˙
 
˙
#...œ
 
œ
 
œj
 
œ.œj
 
œ
˙
œ
 
œb
 
œœj
 
œœj
 
œ
B
b
dim7
that's
o -
a
lhos
love -
 já
ly
não
way
po -
to
dem
be
 ver
œ
 
œb
 
œœj
 
œœj
 
œ
˙
b
˙
bw
 Am7
wwwn
˙˙
&
&?
##
####
 
Œœ œj
 
œœj
 
œ
D7(
b
9)
A -
Coi -
ware
sas
of 
que
things
9
œ œ
œj
 
œœj
 
œ
wwb
˙
˙
j
 
œœj
 
œœœ
Gmaj7
 your 
o
heart 
co -
a -
ra -
lone
ção
j
 
œœj
 
œœœw
˙˙
œœœj
 
œœj
 
œ
Gm 6
Was
po -
meant 
de_en -
to
ten -
see
der
œœœj
 
œœj
 
œwwb
˙˙
w
F
#
7(13)
w..œ
 
œ##..œ
 
œnJ
 
œ
F
#
7(
b
13)
˙
.œJ
 
œœn
Wave
 
Vou te contar
 
arr. Claus Ogerman
Antonio Carlos Jobim
(Bossa Nova)VoicePno.""
 
arr. Claus Ogermanadapt. Bruno Galli
 
&&?######
 
œœ œbj
 
œœj
 
œ
B 7(9) B7(
b
9)
Fun -
The
da -
 fun - da -
men - tal
men -tal 
é
lone -
mes -
13
œœ œbj
 
œœ#œj
 
œœn
˙
.œnJ
 
œw
˙˙
œœ œ œ œ
 
œœœ
E
74
E7
li -
mo_o
ness
a -
 goes
mor
When-
É
ev -
im -
er 
pos -
œœ œ œ œ œ
 
œœœ.
 
œJ
 
œ#
˙˙˙
œnœ
 
œnœbj
 
œœnj
 
œ
B
b
7(9) A7
two
-
can
vel
dream
ser
a
fe -
dream
liz
to -
so -
 geth -
zi -
J
 
œ
œnœ
 
œn
 
œbj
 
œœnj
 
œ
˙
bÓ
˙
bj
 
œ.œ
˙
Dm7 G7
er 
nho
j
 
œ.œ
˙
Ó
 
˙˙
 
˙˙
&&?######
 
Ó
 
œœ
 
œ
Dm7 G7
You
O
can't 
res -
de -
to_é
17
.
 
œj
 
œ œ
 
œœ
 
œJ
 
œ
˙
...œ
 
œ
 
œnn
.œj
 
œ
˙
.
˙
j
 
œ
Dmaj7(9)
ny
mar
Don't 
É
˙
 
˙
 
˙
#...œ
 
œ
 
œj
 
œ.œj
 
œ
˙
œ
 
œb
 
œœj
 
œœj
 
œ
B
b
dim7
try
tu -do_o
to figh
que_eu
the
não
ris -
sei
ing 
con -
sea
tar
œ
 
œb
 
œœj
 
œœj
 
œ
˙
b
˙
bw
 A m7
wwwn
˙˙
&&?######
 
Œœ œj
 
œœjœ
D7(
b
9)
Don't 
São
 fight 
coi -
the
sas
moon
lin -
21
 
œ œ œj
 
œœjœw
 
wb
˙˙
jœœjœ
 
œœ
Gmaj7
The
das
stars
que
a -
eu
bove
te - - -
jœœjœ
 
œœw
˙˙
œœœj
 
œœjœ
Gm 6
and 
nho
don't 
pra
 fight 
te
me
dar
 
œœœj
 
œœjœw
 
wb
˙˙
w
F
#
7(13)
w..œ
 
œ##..œ
 
œnJ
 
œ
F
#
7(
b
13)
˙
.œJ
 
œœn&&?######
 
œœ œbj
 
œœj
 
œ
B7(9) B7(
b
9)
The
Vem
 fun -
de
da-
man -
men -
si -
tal 
nho_a
lone -
bri -
25
œœ œbj
 
œœj
 
œœn
˙
..œ
 
œ#nJ
 
œ
˙˙˙
œœ œ œ œ
 
œœœ
E
74
E7
li-
sa_e
ness
me
 goes
diz
When-
É
ev -
im-
er 
pos -
œœ œ œ œ œ
 
œœœ.
 
œJ
 
œ#
˙˙˙
œnœ
 
œnœbj
 
œœnj
 
œ
B
b
7(9) A7
two
-
can
vel
dream
ser
a
fe -
dream
liz
to -
so -
 geth -
zi -
J
 
œ
œnœ
 
œn
 
œbj
 
œœnj
 
œ
˙
bÓ
˙
bj
 
œ.œ
˙
Dm7 G7
er 
nho
j
 
œ.œ
˙
Ó
˙
 
˙
˙˙
w
Dm7
w
...œ
 
œ
 
œnnJ
 
œ
 
œ
˙
 
˙
G 7
.œj
 
œ
˙
 
Wave
Vou te contar
 
&&?######
 
˙
œnœbœ
Gm7
When
Da
pri -
saw 
mei -
 you
ra
30
˙˙˙
n
œnœbœ
˙
bÓ
˙˙
œœbœ
Gm 6/B
b
 first 
vez
the
e - ra_a
time was
ci -
˙˙˙
œœbœw
˙
b
˙
.œnj
 
œ
˙
 A m7
half 
da -
 pastt hree
de
.œnj
 
œ
˙˙˙
n
œnœœw
˙ ˙
wwwwn
˙
Ó
˙
œœ&&?######
 
˙
n œ
 
œb
 
œbœ
B
b
74
(9)
When
Da
 your 
se -
eyes
gun -
met 
da,_o
34
 
˙˙˙
nnbœœœœbœbœwb
 
˙
b
˙˙
n
œœbœn
Fm 6/A
b
mine
cais
it 
e_a_e -
was
ter -
e -
ni -
˙˙
 
˙
nn
œœbœnwn
˙
b
˙
.œbj
 
œ
˙
Gm7
ter -
da -
nity
de
.œbj
 
œ
˙
wwnbwn
˙ ˙
&&?######Ó
 
œnœ
 
œ
 A7(
#
5)
By
A -
now 
go-
we
ra_eu
37
 
˙
œ
 
œœ
 
œ
 
˙˙
n#Ó
˙
Ó
˙˙
j
 
œ.œ œj
 
œ
sei Da
the
.
˙
D maj7(9)
know 
 já
˙
 
˙
 
˙
#...œ
 
œ
 
œj
 
œ.œj
 
œ
˙
œœb
 
œœj
 
œœj
 
œ
B
b
dim7
wave
on -
is
da
on
que
it's
se_er -
way
gueu
to
no
be
mar
œœb
 
œœj
 
œœj
 
œ
˙
b
˙
bw
 Am7
wwwn
˙˙
&&?######
 
Œœ œjœ
 
œj
 
œ
D7(
b
9)
Just 
E
catch
das
the
es -
wave
tre -
41
œ œ œjœ
 
œj
 
œwwb
˙˙
j
 
œœjœ
 
œœ
Gmaj7
don't 
las
be
que_es-
a -
que -
 fraid 
ce -
j
 
œœjœ
 
œœw
˙˙
œœœj
 
œœj
 
œ
Gm 6
mos
of lov -
de
ing 
con -
me
tar
œœœj
 
œœj
 
œwwb
˙˙
w
F
#
7(13)
w..œ
 
œ##..œ
 
œnJ
 
œ
F
#
7(
b
13)
˙
.œJ
 
œœn
 
Wave
Vou te contar

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->