Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gazarzui_2

gazarzui_2

Ratings:
(0)
|Views: 687|Likes:
Published by CliMax

More info:

Published by: CliMax on May 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
1
Â
âàðèàíò
1. Äàðààõ öýã¿¿äèéí àëü íü ñàð - äýëõèéä ¿éë÷ëýõ òºâººñ çóãòààõ õ¿÷ áîëîí òàòàëöëûíõ¿÷í¿¿äèéí òýíöëèéí òºâ âý? / 3 îíîî/1 2 3 4À. 1 Â. 3 Ñ. 2 D. 42.Àëü çóðàãò ãàäàðãûí õîòãîðûí õýëáýðèéã ä¿ðñýëñýí áý? / 2 îíîî/3. Çóðãèéã àæèãëààä îãòëîëûí ºíäðèéã ñîíãî ? / 1 îíîî/À. 250Â. 300Ñ. 3504. Äàðààõ çóðàãç¿éí òóñãàãèéã ñîíãî ? / 1 îíîî/À. ÀçèìóòB. Òýãø ºíöºãò öèëèíäðC. Îãòëîãäñîí êîíóñ
A
B
16
00
13
00
10
00
 
2
5. ...................... çýðãýä ãýíý. / 1 îíîî/À. Õîéä, ºìíºä òóéëûã õîëáîñîí øóãàìûãB. Àíõíû ãîëäî÷, ýêâàòîðòîé çýðýãöýý òàòñàí øóãàìûãC. Ýêâàòîðòîé çýðýãöýý òàòñàí øóãàìûãD. Ýêâàòîðààñ òîäîðõîé öýãò îðøèõ öýãèéí íóìûí ãðàäóñ6. Èçîòåðì ãýæ þó âý? / 1 îíîî/À. Èæèë òåìïåðàòóðòàé öýã¿¿äèéã õîëáîñîí òàõèð øóãàìB. Èæèë äàðàëòòàé öýã¿¿äèéã õîëáîñîí òàõèð øóãàìC. Ãàäàðãûí ºíäºðøëèéã õàðóóëñàí ç¿ñýëòD. Ãàäàðãûí èæèë ºíäºðòýé öýã¿¿äèéã õîëáîñîí òàõèð øóãàì7. Äýëõèéí õàìãèéí òîì àé ñàâòàé ãîë ìºðºí / 1 îíîî/A.
 
Àìàçîíê B. Íèë C. Ìèññèñèïè D. Õºõ8.
 
Àãààðûí èíâåðñ íü àãààðûí áîõèðäîëä õýðõýí íºëººëºõ âý? / 1 îíîî/A.
 
ͺ뺺ëºõã¿éB.
 
Àãààðûí áîõèðäëûã áóóðóóëíàC.
 
Àãààðûí áîõèðäëûã íýìýãä¿¿ëíýD.
 
Àãààðûã öýâýðø¿¿ëíý9. Ìåòàëë áèø, ò¿ëø áóñ àøèãò ìàëòìàëóóäûã íýðëý / 1 îíîî/À. ìàãíåòèò, ìîëèáäåíèò, âîëüôðàìèòB. ãðàôèò, õàéëóóð æîíø, ôîñôîðèòC. Ãèïñ, í¿¿ðñ, øàòäàã çàíàðD. Àïàòèò, ôîñôîðèò, àëìàç10.
………………………
ãîëûí ãîëäèðîë ãýíý. / 1 îíîî/À. ãîëûí áàéíãà óðñàöòàé áàéõ õýñýãB. ¿åðèéí óñàíä àâòäàã ãîëûí õºíäèéí òýãø õýñãèéãC. ãîëûí óðñãàëûí äàãóóõ õîòãîð, ã¿äãýðèéí õîíõîð õýëáýðèéãD. ãîëóóäûí àé ñàâûí õèëèéã11. Äýëõèé òýíõëýãýý òîéðîí ýðãýõ õºäºë㺺íèé øóãàìàí õóðä íü : / 1 îíîî/À.Óðòðàãèéí äàãóó ººð÷ëºãäºíº B. Ýêâàòîðîîñ òóéë ðóó áàãàñíàC.Óðòðàã á¿ðò èæèë áàéíà D. Ýêâàòîðîîñ òóéë ðóó èõýñíý12. Äàðààõ ¿éë ÿâöûí àëü íü ýíäîãåí ¿éë ÿâö âý? / 2 îíîî/A. Ëàâ ãàçðûí ãàäàðãà äýýð áÿëõàæ ãàðàõ B.Ãàçðûí ãàäàðãà öýâäýãøèõ C. ªíäºð óóëñ ýëýãäýí òýãøðýõ ¿éë ÿâö D. Óñíû èõ áàãà ýðãýëò
 
3
13. Õ¿ñíýãòèéã àæèãëààä çºâ òîõèðóóëñàí õàðèóëòûã ñîíãîíî óó? / 3 îíîî/1. Óâñ íóóðûí àé ñàâ À. Áàéãàëèéí öîãöîëáîðòãàçàð2. Õàð óñ íóóð Á. Äàðõàí öààçàò ãàçàð3. Áàòõààí Â. Äóðñãàëò ãàçàð4. Áóëãàí óóë Ã. ͺºö ãàçàðA.
 
1À, 2Á, 3Â, 4ÃB.
 
1 Â, 2À, 3Ã, 4ÁC.
 
1Á, 2À, 3Ã, 4ÂD.
 
1Ã, 2Â, 3Á, 4À14. Àãààð ìàíäëûí äîîä õýñãèéí àãààðûí áîñîî ÷èãëýëèéí îð÷èë óðñãàëûí ¿åèéãõàìðàí îðøèõ äàâõàðãà / 1 îíîî/A.
 
Îçîíû äàâõðàãàB.
 
Ñîðîíçîí îðîíC.
 
ÒðîïîñôåðD.
 
Ñòðàòîôàóç15. Ìàë àæ àõóéí òóñëàõ ñàëáàðûã èõýâ÷ëýí àëü àéìãèéí íóòãààð ºñãºäºã âý? / 3 îíîî/Òºðºë Õààíà ºñãºäºã1. Òàõèà À. Õºâñãºë2. Öàà áóãà Á. Ñýëýíãý, Òºâ, Øààìàð,Áàòñ¿ìáýð3. Ǻãèé Â. Õîâä, Ãîâü-Àëòàé4. ÈëæèãëóóñÃ. Ñýëýíãý, Òºâ, ÓëààíáààòàðA.
 
1À, 2Ã, 3Â, 4Â.B.
 
1Â, 2Á, 3À, 4ÃC.
 
1Ã, 2À, 3Á, 4ÂD.
 
1Á, 2 Â, 3Ã, 4À16. Òýðõèéí öàãààí íóóð ÿìàð ãàðàë ¿¿ñýëòýé âý? / 1 îíîî/A.
 
Ãàëò óóëûíB.
 
ÖºìºðëèéíC.
 
̺ñòëºãèéíD.
 
¯ëäýãäýë17. Óëààí òàéãà, Õîðüäîë Ñàðüäàãèéí íóðóó ÿìàð óóëñûí ñèñòåìä õàìðàãäàõ âý?/ 1 îíîî/A.
 
Õàíãàé,B.
 
Àëòàé,C.
 
Õýíòèé,D.
 
Õºâñãºë18. Äàðààõ àéìãóóäààñ àëü íü ÎÕÓ-òàé õèëëýäýã âý? / 1 îíîî/A.
 
Ãîâü-ÀëòàéB.
 
ÀðõàíãàéC.
 
ÑýëýíãýD.
 
Õîâä

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->