Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Tizedik fejezet - Felcsillan a remény 2

Tizedik fejezet - Felcsillan a remény 2

Ratings: (0)|Views: 2,033|Likes:
Published by Beren Erchamion
.
.

More info:

Published by: Beren Erchamion on Jul 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/29/2014

 
Oeajskaadg d remëgy 6Mcst mk vdg3‛Diicr mcst Feaad''' ës utägd''' mk d '''‛ Ezergyk `cgbcadt szä`uabctt ät oenemeg' Gem ocaytdthdtnui í`y' _d`y ocaytdtnui! vd`yfeoenezzñi' Mcst' Ez ÿsszeoërhetetaeg d mugiämmda! dz ënszdiäkmmda! ÿsszezdvdrndd oenemet! dz e`ësz ikfdszctt ëaetemet' Be teaneseg mkgbe`y! hc`y meggykredidrtdm fejsdpgk md`dm! tubtdm! hc`y mkt szeretgëi' Gem tubtdm eahd`ygk Ŕt'Feaad szú szerkgt vë`k`rchdgt d ocaycsúg! ës ëg rchdgtdm utägd' ‗Äaan me`$ ‚ ikdfäatdm! me`oeaebiezve d szcfäifdg adiú vegbë`eirŔa' Rubcmäst semvett rúadm! tcväff rchdgt ea tŔaem' ‗Gem tubci mcst errŔa feszëa`etgk' Oärdbt vd`yci ës fcsszþs' Daubgcm ieaa” mcgbtd' ‗E`yszerŴeg gem teheteb me`! hc`y ikneaegtesz vdadmkt! dztäg eavärcb! hc`yeaeg`ebneaei$”  ‗Mär hc`y d pcicafd ge mehetgëi ea$” ‚ ikdfäat vksszd d väaad oeaett' Dz dntdnähcz ërt!d iuajsävda vdjdicat! mdnb skierñat ikgyktgkd' D szdrfd$ Mcst ieaa feszëagñgi$ Mkgbk`earchdgugi e`ymäs eaŔa ës dz eaŔa! dmk tÿrtëgki'Ës ikfdszcttua eae`em vdg effŔa d megeiña`etësfŔa'Zkierñat kbŔfeg utcaërgem' \kaadgtäsugi e`y pkaadgdtrd e`ymäsfd ocgúbctt! mdnbme`prúfäatd fevä`gk eaŔttem d szcfänd dntdnät' Iezem eaŔreaÿitem! teanes erŔmfŔame`tdszítcttdm dz dntút! hc`y dz d odagdi vä`úbctt' ‗Mk d odszt iëpzeasz! mkt jskgäasz3” ñvÿatÿtt veaem' Feaëpett d hätd mÿ`ÿtt aevŔoñrbŔszcfäfd ës szemfe pÿrbñat veaem' ‗Feoenezgëb d megeiñaëst eaŔaem3” aëptem fe utägd d hdtdamds heayksë`fe'Hdg`ugi vksszhdg`ct vert' ‗Ge jskgäab ezt$ Hd dmkdtt d gŔ mkdtt vdg'''” ‚ hd aehet! më` bñhÿseffeg gëzett rämës oeaëm aëpett' ‗Ge merëszeab$ Kstegem! eae`em vdg effŔa dz e`ëszfŔa$” räztd oenët ugbcrcbvd!mdnb d mcsbúpuat oeaë ocrbuat ës feaetþrt d täsiänäfd' ‗Gem didrtdm semmkt jskgäagk$ Dzt `cgbcacb! hc`y oc`adaiczgëi e`y caydg gŔvea! dikd iezemfe gycmnd d szcfänd iuajsät dz easŔ tdaäaiczäs daidamävda3 Mkayeg emfergeiiëpzeasz3” ‚ e`yszerŴeg gem tubtdm eahkggk! dmkt mcgbctt' Hät gem me`mcgbtdmgeik! hc`y gem vcatdm mässda! mkútd eaŔszÿr e`yñtt vcatugi3 Hcggdg d ordgjfúa nÿtte`yëfiëgt ks ez dz e`ësz3 ‗Gem ërtetteb me`! hc`y'''3”  ‗Gem! te gem ërteb$” ‚ vä`td oc`ieoënët d puatrd' Oþrkdiëgt gëzett räm' ‗Ëg gem vd`yci kayeg$ Ëg gem szcitdm färikvea aeoeiñbgk$' Huszcghdt ëves vd`yciës e`ësz ëaetemfeg jsdi härcm oërokvea vcatdm$ Më` schd gem jskgäatdm ehhezhdscgaút$” ‚ ikdfäat veaem! mkgbeg szúvda e`yre hdg`csdffdg' ‗Be dmkicr veaeb vd`yci! caydg! mkgthd semmk mäs gem szämítdgd' Ez''' eziÿzÿttñgi” ‚ mutdtctt mkgbiettŔgire ‚ ‗mkgthd gem ks ëg aeggëi$ Caydg! mkgthd
 
ätdadiuagëi vdadik mässä! dmkicr e`yñtt vd`yugi! ës ezt `yŴaÿaÿm' Aehet! hc`y tefärikvea ae tubsz oeiñbgk! dikvea jsdi didrsz! be ëg gem kayeg vd`yci$” Gem tubtdm eahkggk! dmkt mcgbctt' Dz k`dz! hc`y gem ocrbítcttdm ok`yeamet dmd`ägëaetëre! sem mcst! sem mäsicr' Ea gem tubtdm iëpzeagk! hc`y í`y ërezhet' Dzk`dz! hc`y eaë` scioëae gŔvea vcat mär bca`cm! be ërezgke ieaaege! hc`y ezþttdamkgbeg mäs vcat szämcmrd' ‗Gem didrci segik mässda aeggk$” ‚ ñvÿatÿttem vksszd ‚ ‗Jsdi të`eb didradi$” Mkgthd ezer bdrdfrd huaacttdm vcagd szët' Dz ëaetem ikjsþszctt dz krägyítäscm daúa'Me`ocrbuatdm! hc`y eamegnei! fär tubtdm! hc`y schd gem aeszei eaë` erŔs dhhcz!hc`y k`dzäg eahd`yndm' Hdaacttdm! hc`y gd`y aeve`Ŕt vesz ës aevä` vdadmkt d puatrd'Hdg`nd reme`ett! dmkicr me`szúadat' ‗Gëzb''' Eg`em gem ërbeiea' Rë`y! dmkt jsdi didrsz! jsdi eg`em hd`yn fëiëg' Ëshd mcst me`fcjsätdsz'''ocrbuat d zuhdgyhcz! ikgyktcttd dz ñve`dnt!me`gyktcttd d jsdpct' Dzutäg oeaëm ocrbuat! värtd! hc`y ikmegnei'Gem tubtdm ctthd`ygk' Gem vcat väadsztäscm' @cgbcaicbäs gëaa ätszeatem diettŔgi iÿzÿtt aëvŔ iët aëpëst! drjät iët iezemfe oc`tdm ës md`dmhcz vcgtdm'Dffdg d pkaadgdtfdg! dhc`y dnidkgi ÿsszeërtei! mkgbeg d heayëre ierñat'Dnidm vdb vcat ës merev! be gem hþztd ea md`ät' Iezëvea hdndmfd tþrt! feaemdricatës md`ähcz hþzctt' Hdg`csdg d szänäfd gyÿ`tem! dhc`y ksmerŔs testëvea hczzämgycmuat' Iezem hdnäfd mdricat ës vdbua md`dmhcz hþztdm' Mkgbegteaveszíthettem! be Ŕt gem' EaŔszÿr d odahcz! mdnb d puathcz! vë`ña d zuhdgyidfkgdntdnähcz tägtcrcbtugi' D oñrbŔszcfät pärd tÿatÿtte me`! vdaúszígŴtaeggei tŴgtmkgbeg' Ëreztem kaadtät! ërkgtësët! be semmk gem vcat eaë`'Jsúicaúzäsugidt aë`szcmnugi szdiítcttd me`! dnidmdt oñae krägyäfd mczbítcttdm' ‗Gem didrcm dffdhd`ygk tÿffë” mcrbuatdm fŔrëfe! í`y iÿgyÿrÿ`ve! hc`y geiërneg kayegt tŔaem' ‗Ge hd`yb dffd” ‚ suttc`td' Restem me`merevebett! ocrrúg! hdg`csdg szusszdgtdmoñaëfe! dhc`y eaërt tubdtcmk` hdg`nd! ës szdvdkgdi neaegtëse'Fehugytdm d szemem! ës hd`ytdm! hc`y dz ërzës eaärdsszcg' ‗Mcgbb” skmítcttdm crrcmdt vë`k` gydiäg! gem egyhítve szcrítäscmcg' Hczzämoeszñat! teste reme`ett! szkgte iëraeat! hc`y te`yem md`dmëvä' Be gem tubtdmme`teggk! ae`daäffks dbbk` gem! dmí` ik gem mcgbtd' Gem tubtdm e`yebña me`dbgkmd`dm' MkgbiettŔgigei me` ieaa teggke' ‗Mcgbb! hc`y didrsz eg`em''' jsdi eg`em'” Aëae`zete eadidbt! mdnb hdaidg súhdntcttd> ‗Jsdi të`eb'” Zzdvdk hdaadttäg utcasú bŔfästyäm ks ÿsszecmactt' Zzefe ztem!hñveayiunndmmda me`skmc`dttdm dniät' Zzänd jegtkire vcat tŔaem! ocrrú aëae`zetedrjcmdt skmc`dttd' EaŔre hdncat! hc`y dniät dnidmrd szcrítsd! be e`y pkaadgdtrdme`äaaítcttdm' _ärtdm! hc`y feasŔ vívúbäscm eaiezbŔbnÿg! hc`y dz ÿgutäadt oeañsseoet! be gem iÿvetiezett fe e`yki sem' Ëaetemfeg eaŔszÿr feksmertemveresë`emet' \cicakdg oëatem! be gem tubtdm iñzbegk tcväff' E`y utcasú reszietŔaëae`zettea fehugytdm szemem ës szänät szämhcz hþztdm'Jsúiugi eamëayñat! e`yre vdbdffdi vcatugi' Feaad d odahcz gycmctt ës ëg me`dbtdmmd`dm' Meae`së` ÿgtÿtte ea väaadmdt ës meaaidscmdt! ez e`y pkaadgdtrd ikfkaaegtettrëvñaetemfŔa' KbŔiÿzfeg fetägtcrc`tugi d zuhdgyidfkgfd' K`dz! ruhägi rcg``yääzki! be mcst ez vë`iëpp gem tubctt ërbeieagk'
 
Ieze Ŕrnÿg`ve szä`uabctt testemeg! iktëpte kg`emet gdbrä`cmfúa' Zzkgte u`ydgdzzdad mczbuadttda szëtgyktcttd meaaidscmcg! d aepdttdgú `cmfci d pdbaúg dbtdi peg`Ŕhdg`ct' Veme`Ŕ iëzzea hþztd ae väaadmrúa d gebves kg`et ës ikbcftd d idfkgfúa'Vuhänd gebves seayme testëre tdpdbt! mkgbeg vcgdaät ikhdg`sþayczvd' Iezemmeavë`k`skmítcttdm d meaaëre tdpdbú dgyd`ct! ëreztem iemëgy meaafkmfúkt' Oeagyÿ`ÿtt!iezët iezemre tette! vezette dggdi þtnät' Dhc`y ieze iezemet tdidrtd! dz e`ykiae`erctkiusdff aätvägy vcat! dmkt vdadhd aättdm! oërokdssä`cm aehetetaeg mërtëifeg neaegtiezett! szkgte oänt' ‗Mcgbb! mkt szeretgëa” hdg`cm reiebt vcat d vä`ytúa ‗mcgbb! hc`y mkt te`yeiveaeb” ës erŔseg feaehdrdptdm d szäm szëaëfe! dhc`y fdrgd teikgtetët rämemeate' Rcff skmc`dttui e`ymäst! rug ieresztña unndm iÿoc`tdmmeaafkmfúnät! drjugi mkaakmëtereire vcat e`ymästúa' ‗Mkgbeghca ërezgk didradi” suttc`ctt Feaad d szämfd' Þnfúa fehdrdptdm d szämszëaët! be gem tubtdm gyÿ`ësemet eaocntdgk' Ez d gŔ d vë`zetem aesz' Mkgbegpcrjkiänd! mkgbeg sentne vcgzctt! eamëne! sŔt d termëszete ks'_ë`k`skmítcttdm iezemet dz cabdaäg aeoeaë! oeaoeaë þtcg mär ruhänd dadtt hdadbtdm'E`ymäs szänät hdrdpbäatui! d zuhdgy zufc`äsd eagycmtd gyÿszÿr`ësñgi hdg`nät'Fu`yknäfd skiactt iezem! unndkm ëreztëi meae` pugjknät' Gebves vcat! iësz vcat räm!ës gem tubtdm tcväff vksszdoc`gk md`dm' Fegge didrtdm aeggk'Rÿffet didrtdm aätgk feaŔae! tehät ikhþztdm unndmdt feaŔae ës me`oc`tdm ruhändszëaët' Dzzda d mczbuadttda ik ks fþntdttdm feaŔae ës me`bermebtem d aätvägyrd! dmkeaëm täruat' Ëbes Nëzuscm' E`yszer me`ÿa'E`y aëpëst häträatdm ës d zuhdgy odaätúa värtdm se`ítsë`et' Dhc`y eaŔttem äaat!gebves! oehër jskpiefu`yknäfdg! dmkt szdtëgszdad`ci oc`tdi ÿssze iët cabdacg'''Meaafkmfúnd iemëgy vcat d fu`ykhcz kaaŔ meaatdrtúfdg' Me` ieaaett ërkgtegem' ‗@yÿgyÿrŴ vd`y” mcgbtdm ës unndm he`yëvea vë`k`skmítcttdm oeszes meaaët'Me`fcrzcg`ctt' Rcväff skmc`dttdm! iezem oeaoeaë hdadbt! oea d iuajsjscgtnäk`!tcväff d gydiäg! dz äaaäk`'Diär ktt ks bu`hdtgägi! vkzeseg ës jsþszúsdg! d jsempëgei tämdszicbvd! be ikdidrtdm ëavezgk d heayzetet' Meaaidscmhcz hþztdm! ës d hätd mÿ`ë gyþavd eazärtdmd jsdpct' Dnidmmda eaŔszÿr okgcmdg jkrú`dttdm! mdnb e`yre vdbdff aettem' Hczzämskmuat! e`yre iÿveteaŔzŔffeg gycmtd testët testemhez' Drjät iët iezem iÿzëoc`tdm! tcff jsúicatdm! gyeavem iÿggyeg skiactt gyeag' JsípŔnëtme`mcz`dttd' Ikaÿitem d zuhdgy dntdnät s md`dmhcz szcrítvd testët ikhäträatdm didfkgfúa'Fetägtcrc`tugi d häaúszcfäfd! iÿzfeg easzägtdg jkfäatui ae e`ymäsrúa d mdrdbëiruhät' Aerþ`tdm vkzes jkpŔmet þt iÿzfeg! ieze d hdsdmcg mdtdtctt! mdnb vë`reeaërt dz ÿvjsdtcmk`' Iezët vezetve me`szdfdbuatdm gdb`cmtúa ësdasúgdbrä`cmtúa' Gebves iupdjfd rþ`tdm Ŕiet'Unndkm hätävda vë`k`skmítcttdm fcrbäkg mdnb meaatdrtúnd idpjsd daä gyþatdm!ikidpjscatdm ës szkgte aetëptem rúad d ruhdbdrdfct' Zzänäfd gyÿ`tem! mert dhc`yþnfúa md`dmhcz hþztdm iemëgy meaafkmfúnd meaaidscmdt skmc`dttd' Gebves hdndd iezemet jskiadgbcztd dhc`y iezem fenärtd hätägdi mkgbeg jegtknët' Eaeitrcmcsszkiräi pdttc`tdi iÿzÿttñgi' Reaneseg ätdbtdm md`dm dz Ŕrñaetgei dmk jsúiugi ës

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->