Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gala_galaction_-_papucii_lui_mahmud.pdf

gala_galaction_-_papucii_lui_mahmud.pdf

Ratings: (0)|Views: 290 |Likes:
Published by hgfdgfui
Proza romaneasca interbelica.
Proza romaneasca interbelica.

More info:

Published by: hgfdgfui on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

 
Textul romanului este reprodus după: Gala Galaction, PAPUCII LUI 
 
 MAHAtUD. Bucureşti, Editura Adevărul“, 1932.
 
 Prefaţă
Spre sfârşitul celui de al treilea deceniu al secolului nostru, în
 
perioada în care romanul românesc modern se desăvârşeşte şi cu-noaşte o continuă înflorire, Gala Galalction se orientează şi el, ca mai
 
toţi prozatorii timpului, către această specie a genului epic. Astfel, în
 
decurs de câţiva ani îi apar consecutiv romanele
 Roxana
(1930),
 
Papucii lui Mahmud 
(1932),
 Doctorul Taifun
(1933) şi
 La spântie de
 
veacuri
(1935). în romanele lui Gala Galaction, mai mult decât în
 
oricare alte scrieri ale sale, este evidentă împletirea concepţiei laice
 
cu cea religioasă, întrun aliaj
sui generis,
specific personalităţii şi
 
originalităţii scriitorului. El imprimă romanelor şi o finalitate socială,
 
dar, simultan, şi o tendinţă moralizatoare creştină. Creştinismul infu-zat în romane este mai mult o concepţie umanitară, preconizând
 
iubirea de oameni, de cei aflaţi în nevoi şi suferinţă, echitatea socială,
 
dreapta judecată a celui căzut în greşeală, toleranţa şi convieţuirea
 
paşnică dintre neamuri, mila şi iertarea, biruinţa virtuţii asupra păca-tului, a purităţii sufleteşti asupra ispitei vinovate.Cel mai izbutit dintre romanele lui Gala Galaction este
Papucii lui
 
 Mahmud.
Subiectul lui are un nucleu real, cum însuşi scriitorul
 
mărturisea întrun interviu apărut în
 Adevărul literar şi artistic
din 19
 
iulie 1931: „Romanul meu porneşte de la o întâmplare reală, petrecută
 
pe locurile mele de naştere, pe vremea războiului de la 1877; copil,
 
am auzito de la toţi, am cunoscuto de la câţiva care trăiseră cot la
 
cot cu eroul întâmplărilor, am înţeleso prin mine însumi şi prin viaţă.“
 
Transfigurată artistic, prin viziunea specifică lui Gala Galaction, cu
 
superioare mijloace compoziţionale, această întâmplare reală a
 
căpătat proporţiile şi intensitatea unui impresionant proces de con-ştiinţă. Acţiunea romanului începe în timpul războiului de inde-pendenţă, dincoace de linia frontului, în Roşiorii de Vede. Savu
 
Pantofaru, eroul central al romanului, cuprins de nebuniile beţiei,
 
omoară pe prizonierul turc Mahmud. După ce îl doboară la pământ,
 
printro lovitură de par în creştetul capului, observă însă că imineii
I
 
turcului erau sparţi, iar degetele, ieşite afară, erau înţepenite de ger.
 
A doua zi, trezinduse din imperiul beţiei, Savu e cuprins de o mistui-toare remuşcare, este chinuit de gândul că a făcut moarte de om,
 
nefiind nici în condiţiile luptei şi nici în legitimă apărare. Inibolnă
 
vinduse de febră tifoidă, zace mai bine de o lună de zile, în cele mai
 
năprasnice vedenii şi coşmaruri. După vindecare, rcmuşcarea con-tinuă săl sfâşie, imaginea lui Mahmud urmărindu1 ca un spectru.
 
Nemaipiitând suporta, se mărturiseşte schivnicului Silvestru, de la
 
care primeşte canonul să lucreze cu mâinile lui o mic de perechi de
 
 înăminte de tot felul, străbată necontenit lumea şi le
 
dăruiască celor sărmani, iar izbăvirea să nui vină decât după împlini-rea accstui canon, de la un urmaş direct al schivnicului. înţişând reabilitatea morală a eroului prin împlinirea unui canon
 
religios, Gala Galaction a ştiut să transpună zguduitorul proces de
 
conştiinţă al acestuia cu un excepţional talent de analist al sufletului
 
omenesc, întro naraţiune străbătută de fiorul vieţii reale, plină de
 
dramatism, de veridicitate, din care se desprind semnificaţii etice şi
 
socialumane de esenţă majoră. Procesul de conştiinţă al lui Savu
 
Pantofaru e zugrăvit în pagini analitice de o remarcabilă consistenţă
 
şi adâncime psihologică, evoluţia lui fiind urmărită cu un mare
 
meşteşug al potenţării scenelor şi episoadelor, al dozării logice şi
 
gradate a efectelor. Scriitorul nu face din Savu Pantofaru un posedat.
 
Dacă se poate spune că rcmuşcarea eroului devine o obsesie, atunci
 
trebuie precizat că această stare psihologică este condiţionată de
 
anumiţi factori fireşti, apare motivată verosimil. De ce se zbuciumă
 
Savu Pantofaru, de ce este cuprins de remuşcare? Pentru că este un
 
om onest, un suflet curat, condus dc o concepţie de viaţă simplă, dar
 
sănătoasă, al cărui atribut fundamental este omenia. Om obişnuit,
 
 înzestrat cu spiritul dreptei judeţi, Savu îşi dă seama a săvârşit o
 
greşeală, că a luat viaţa cuiva, chiar inamic fiind, nu în chip vitejeşte,
 
loial, ci în condiţii total inegale, când Mahmud nu numai că nu putea
 
schiţa nici un gest de apărare, dar era şi aproape sfârşii dc boală. Din
 
această perspectivă, apare firească încercarea lui Savu de aşi răscum-păra greşeala prin înmormântarea lui Mahmud, în mod tainic, în
 
cripta părinţilor săi, în cimitirul creştin.Agravarea zbuciumului lăuntric al lui Savu, declanşarea maximă a
 
procesului său de conştiinţă se întâmplă în răstimpul îndelungat în
 
care zace răpus de febră tifoidă. Pasajul în care Gala Galaction
II

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->