Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Notater til samfunnsfagshøring om arbeid og næringsliv

Notater til samfunnsfagshøring om arbeid og næringsliv

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 5,405 |Likes:

More info:

Published by: Even Sandvold Roland on May 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Samfunnsfagshøring - Arbeid og næringsliv
Gjør greie for sentrale kjennetegn ved norsk økonomisk politikk
I Norge operer vi med en såkalt blandingsøkonomi, hvor vi har en blanding avmarkedsøkonomi med fri konkuranse og statlig kontroll. Landet vårt består i stor del avstore og mellomstore bedrifter hvor det er etterspørselen som tilsier størrelsen påproduksjonen. I Norge er også staten en stor eier i næringslivet. I løpet av de siste 20årene har midlertidig flere statlige virksomheter blitt privatisert. De har fått eget styre og eruten direkte kontroll av staten.
Forklar hva som ligger til grunn for velferdsstaten og vurder utfordringer somvelferdsstaten står overfor
Velferdsstaten slik vi kjenner den i Norge ble til etter andre verdenskrig. Man ønsket åutjevne enkelte av skillene i samfunnet, og sørge for at alle får mulighet til å arbeide. Deviktigste midlene som ble tatt i bruk for å klare å opprette en velferdsstat var å sikreøkonomisk vekst ved å bygge ut arbeidsplasser, og dermed sikre et samfunnsøkonomiskoverskudd som en direkte konsekvens av den økonomiske veksten.Flere viktige prinsipper ligger til grunn for velferdsstaten. Blant annet er det statens ansvarat ingen skal lide nød eller oppleve fattigdom. Dersom det finnes fattigdom eller nød er detet sykdomstegn ved samfunnet, og ikke en moralsk brist hos enkeltindividet.I dag står velferdsstaten overfor flere utfordringer. Den viktigste går på eldreomsorgen, oghvordan eldrebølgen, som når sitt høydepunkt i 2030, skal takles. Andelen arbeidsførepersoner minker samtidig som andelen personer over 60 øker drastisk.
Reflekter over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godtarbeidsmiljø
Det er viktig å ha en jobb for å få bruke våre evner og interesser, for å kunne identifisereoss selv med noe, men også for å tjene penger. Å ha et godt fysisk arbeidsmiljø innebærerat inneklimaet skal være bra, det skal være gode lysforhold, og det skal være minimaltmed støy. Arbeidstakerene skal slippe uheldige fysiske belastninger. Det skal tilretteleggesfor variasjon i arbeidet, og for at arbeidstakerene skal unngå tunge løft og ensformiggjentakelsesarbeid. Et godt psykososialt arbeidsmiljø skal gi mulighet for kontakt ogkommunikasjon med andre ansatte i bedriften. Ingen skal utsettes for mobbing,trakassering, eller annen utilbørlig opptreden.
Gjør greie for årsaker til arbeidsløshet og drøft måter å redusere arbeidsløsheten på
Folk kan bli arbeidsledige på grunn av dårlige tider i økonomien (konjunkturledighet),omstillinger og effektivisering i bedrifter (strukturledighet), eller at de ikke klarer å finne ny jobb med en gang etter et skifte (friksjonsledighet). Tre tiltak mot arbeidsledighet: Heve detgenerelle utdanningsnivået blant folket, lette på avgifter og skatter for at bedrifter skalkunne etableres lettere, og senke personskattene for å gi arbeidstakerene mer penger åhandle for.
Diskuter noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet
De største problemstillingene i arbeidslivet i dag er knyttet til økonomi vs. moral. Skal manprioritere å være miljøvennlig, men samtidig øke utgiftene, eller skal man ta miljømessigesnarveier for å minke produksjonskostnadene? Skal man bruke norsk eller utenlandskarbeidskraft? En arbeidsgiver skal ta vare på bedriften, de ansatte, og kundene på bestmulig måte. Hin må tenke langsiktig for å sikre at bedriften er lønnsom og gir sikre
Even Sandvold Roland 2KMA
fredag 2. mai 2008Side 1 av 3
 
arbeidsplasser. Produktene eller tjenestene skal holde mål. Det viktigste etiske ansvareten arbeidsgiver har er å gjøre bedriften mest mulig miljøvennlig på alle områder.
Gjør greie for organisasjonene sin plass i arbeidslivet og drøft faktorer sombestemmer lønn og arbeidsvilkår
Organisasjonene har en viktig plass i Norges arbeidsliv. De sikrer arbeidstakerenesrettigheter. Organisasjonene baserer seg på at "Sammen står vi sterke", og gjør atarbeidestakere lettere kan få gjennom saker relatert til f.eks. tariffavtaler. En tariffavtale eren avtale mellom et fagforbund og en arbeidsgiverforening om lønn, arbeidstid, ferier, ogandre forhold som angår de ansattes rettigheter. Tariffavtalen skal sikre at så mange sommulig innenfor de samme yrkesgruppene har de samme rettighetene og den sammelønnen. Både lokale og personlige lønnstillegg kan føre til økte lønnsforskjeller fordilønnstilleggene blir beregnet ut fra lokale og personlige faktorer som alder, arbeidsinnsats,samarbeidsevne, og resultater.Arbeidskontrakten definerer viktige arbeidsvilkår, og er en slags skriftlig forsikring forarbeidstakerene. En arbeidskontrakt bør spesifisere arbeidstid, lønn, og evt. tillegg forarbeid utenfor vanlig arbeidstid.Det er to hovedsystemer innenfor lønn, fastlønn og prestasjonslønn. I et fastlønnssystemfår arbeidstakeren en fast time- eller årslønn. Med prestasjonslønn menes det helt enkeltforklart at arbeidstakeren får betalt etter hvor mye hin har produsert.
Diskuter muligheter og utfordringer på arbeidsmarkedet i dag
Den største utfordringen for ungdom som skal velge utdanning og yrke i dag er den sterkespesialiseringen og de raske forandringene. Mange sliter med å få god oversikt overyrkesgrenene som finnes, fordi arbeidsmarkedet svinger fort. Det er bred enighet om atdagens arbeidsliv krever høy kompetanse og lang utdanning. Arbeidslivet er preget avraske omstillinger. Vi ser at bedrifter legges ned og slås sammen i høyt tempo, helebransjer og yrker forsvinner, og nye kommer til. Datateknologien forandrer mye.Produksjonsteknikkene endres; nye maskiner og ny teknologi tar over. Begrepetturbokapitalisme beskriver utviklingstendensene vi ser i arbeidslivet i dag. Arbeidstakerenemøter større krav; det skal produseres mer og raskere enn før, samtidig somkvaliteskravene er strengere.
Definer begrepet levestandard, gjør greie for årsaker til at levestandarden i Norgehar øket og diskuter om økingen har ført til bedre livskvalitet
Levestandard er definert som et mål på en persons eller en gruppes tilgang på materiellegoder. Hvorfor levestandarden i Norge har økt er svært komplisert og sammensatt, mendet er et par viktige årsaker som kan nevnes her raskt og greit. Den ene er oljefunnene på70- og 80- tallet, og industrialiseringen av landet rundt den perioden. Fiskeindustrien er enoverraskende viktig del av nasjonalproduktet til Norge, og kan trygt krediteres som en delav årsakene til at levestandarden har steget. Denne økningen sier ingenting omlivskvalitet, og det er heller ingen sammenheng mellom levestandard og livskvalitet.Levestandard er bare et gjennomsnitt, den sier ingenting om hvordan rikdommen er fordelti befolkningen, og forteller ingenting om hva produksjon i landet fører til av forurensning ogforbruk av naturressurser.
Even Sandvold Roland 2KMA
fredag 2. mai 2008Side 2 av 3

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
Naim Khan liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nora Gjølme liked this
Nora Gjølme liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->