Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΝΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Ratings: (0)|Views: 94 |Likes:

More info:

Published by: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΜΩΝ on Jul 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/20/2013

 
ΜΨΝ ήΟΙ ΜήήΖΚΟΨΐΙήΐΓΖΚΟ ΨάΝΪΧήΝάΖΜ
ΞΠΝ ΜΨΝ ήΜ ΜάίΜΖΝήΐάΜ ΑΝΠΙΜ ήΟΧ ΐΠάΦΨΟΧ)ΨΖΚΐάΒΖ Ο ΜΚάΝΨΝΓΟ ήΟΧ ΨΜΓΜΖΝΙήΝΓΝΗΖΜΧ
<+ Ο ΜΙΜΠΧΟ ήΟΧ ΜΖΗΜΖΪ∄ΝΧ
«Ψόν <>8+888+888 ΰώϋι" ςώμι νγςκγοόνρχϏΰξςι ν ψγμιΫώορ Ηο ΰέϏΰ ψΰόέψνπ ώο °νότΫ °ζμρψμιε΢γμχχμρ" χώζρ μόϏΩρ ξογμξΫ ώορ κόοώζξζκΫρ ψΰόζςξνπ" °ζμ ηζημιώζμέμ μινξζκΫ νόνηΰιΰώζκΫ κέιοχζρμιωυφχΰ ΰψ΢ιφ μψ‖ ώμ ωξμώμ μπώΫρ ώορ ψμιε΢γμχχμρ ώοι ΨΰγμηνιζκΫ νόνχΰζό΢+ Άών°ζμ χώΰιΫ δϋιο λοό΢ρ" ο νψνέμψΰόζΰγ΢°αμιΰ ώοι ανόΰζςώΰόο Βμκΰξνιέμ %Ψΰγμηνιέμ&" ώνι ΂γπ°ψν"ώοι μιμώνγζκΫ ψγΰπό΢ ώορ °ΰώΩψΰζώμ Εΰχχμγέμρ κμζ ώοι αςόΰζν ΐωανζμ+ Μψ‖ μπώΫι ώοι ψόϋώο νόνηΰιΰώζκΫκέιοχζ ψΰόινωι <<0+888+888 Ϗόςιζμ" ξζμ ι‖μόϏέχο °ζμ ιΩμ νόνηΰιΰώζκΫ ψΰόένξνρ" κμώ΢ ώοι νψνέμιμιμξωνιώμζ ΰκ ώφι πξ΢ώφι νζ πυογςώΰόνζ νόΰζινέ ςηκνζ ώορ ηορ" ξογμξΫ ώμ Ζ°μγ΢ζμ" νζ ΄γψΰζρ" ώμΨπόοιμέμ+ ήςώΰ μιμξωΰώμζ ΰκ ώορεμγ΢χχορ κμζ ο ΰψζαγοώζκΫ νόνχΰζό΢ ώορ Ψέιξνπ³+ %Ζ+ ΒΰγΩιώορ"‒Ζχώνόέμ ώνπ ΐγγοιζκνω ΅εινπρ’" ΐκξmώζκΫ Μεοιϋι" ώ+ ΜΎ&Ν∄ό Ηΰφγνηέμρ κμζ Ψμγμζνιώνγνηέμρ Ψμιΰψζχώο°ένπ Μεοιϋι κμζ °Ωγνρ ώορ ΜπχώόζμκΫρΜκμξο°έμρ ΐψζχώο°ϋι Ιζκςγμνρ Χπ°ΰφιέξορ" χώο °ΰγΩώο ώνπ ‒Λΰι΢ηοχο χών Ϗϋόν ώφι μψνγζεφ°΢ώφι ώορΜώώζκΫρ’" μιμτΩόΰζ ψφρ ο μψΩόμιώο μπώΫ ε΢γμχχμ νιν°΢χώοκΰ «ήΟ)ΕΠΧ³+< Ο ψμγμζ΢ ε΢γμχχμήοεωρλΰκζινωχΰ μψς ώνι Μώγμιώζκςκΰμις κμζ Ωτεμιΰ °ΩϏόζ ώνι Ζιξζκςκΰμις ψόζι μψς 788 ΰκμών°°ωόζμϏόςιζμ+1 Ψνγω μόηςώΰόμ χών Ϗϋόν μπώς μιμξωεοκΰ °ζμ ϏΩόχνρ ψνγω °ΰημγωώΰόορ Ωκώμχορ μψς ώοχο°ΰόζιΫ ψνπ ΩϏΰζ ο ΐγγ΢ξμ" ο νψνέμ ΰκώΰζιςώμι μψς ώοι ΟψΰζόφώζκΫ ΐγγ΢ξμ °ΩϏόζ ώο Βζκό΢ Μχέμ κμζ ώοιΜτόζκΫ" κμζ νζ ψμόνξζκΩρ ηΩτπόΰρ λοό΢ρ ψνπ πψΫόϏμι ώςώΰ ΰψΩώόΰψμι ώο °ΰώμι΢χώΰπχο ώφι Ϗΰόχμέφιεογμχώζκϋι μψς ώνι μτόζκμιζκς κμζ ώνι μχζμώζκς Ϗϋόν °Ωχφ ώορχο°ΰόζιΫρ ήνπόκέμρ ψόνρ ώοι ΐγγ΢ξμ+Μρ ψ΢°ΰ γνζψςι ώϋόμ ιμ ξνω°ΰ ώζ χπιΩαμζιΰ χώοι ΜώώζκΫ+ Κμώ΢ ώνι Χπ°ΰφιέξο" ο °ΰγΩώο ώφι δφζκϋιγΰζυ΢ιφι ώνπ °μκόζινω ψμόΰγεςιώνρ ώφι μψνγζεφ°΢ώφι" ψνπ αόΩεοκμι κγΰζχ°Ωιμ χΰ ξζ΢τνόμηΰφγνηζκ΢ χώόϋ°μώμ ώορ ΜώώζκΫρ" τμιΰόϋιΰζ °έμ ΰιώΰγϋρ ξζμτνόΰώζκΫ ΰζκςιμ μψς ώο χο°ΰόζιΫ+ ί΢όο χώμμψνγζεϋ°μώμ Ωηζιΰ κμώνόεφώς ιμ χκζμηόμτοεΰέ ο ΗΰφγνηζκΫ Ζχώνόέμ ώορ ΜώώζκΫρ" °ζμ ζχώνόέμ ψνπλΰκέιοχΰ ψόν 788+888+888 ΰώϋι" ςώμι ο ΜώώζκΫ μψνώΰγνωχΰ ών απες ΰιςρκΰμινω+ ΂ψφρ ηό΢τΰζ ν Χπ°ΰφιέξορ" ο ζδο°μώνηΩιΰχο ΰκΰέ Ωξφχΰ ώμ Μιφψμγμζνδφζκ΢ ψΰώόϋ°μώμ %΄ιφΓζεμιεόμκντςόν)ΨΩό°ζν&" ώμ νψνέμ ΰέιμζ ώμ ψμγμζςώΰόμ ψΰώόϋ°μώμ ώορ ΜώώζκΫρ κμζ ώμ χπιμιώ΢°ΰ χώμανπι΢ Ψ΢όιοεμ κμζ Μζη΢γΰφ+ Κμζ χπιΰϏέδΰζ: «+++χών Ϗϋόν ώορ ήοεωνρ χΰ νγςκγοόο ώο ξζ΢όκΰζμ ώνπΒΰχνδφζκνω Μζϋιμ %μψς 178 ΰκμών°°ωόζμ Ϗόςιζμ Ωφρ 40 ΰκμών°°ωόζμϏόςιζμ&" ξογμξΫ κμώ΢ ώο ξζ΢όκΰζμώνπ ήόζμξζκνω" ώνπ Ζνπόμχζκνω κμζ ώνπ Κόοώζξζκνω" χπ)
 
< Εΰςώοώμ ώορ ΰγγοιζκΫρ °πενγνηέμρ" ο νψνέμ Ϋώμι κςόο ώνπ Νπόμινω κμζ ώορ Ηορ κμζ χωδπηνρ ώνπκΰμινω+1 Πψςγΰζ°°μ ώορ ήοεωνρ χΫ°ΰόμ ΰέιμζ ο Βΰχςηΰζνρ Ε΢γμχχμ+
)ιΰϏέδΰώμζ ο μψςεΰχο εμγμχχέφι ζδο°΢ώφι κμζ ηΰιζκ΢ μψς ώμ μψνγζεϋ°μώμ μπώ΢ αγΩψνπ°ΰ ςώζ κμώ΢ ώοξζ΢όκΰζμ ώνπ Βΰχνδφζκνω Μζϋιμ ν Ϗϋόνρ ώορ ΜώώζκΫρ Ϋώμι απεςρ ε΢γμχχμρ+ΒΰχνδφζκΫρ ογζκέμρ εΰφόνωιώμζ κμζ ώμ Β΢ό°μόμ κμζ νζ ΧϏζχώςγζενζ ψνπ μψνώΰγνωι ώνπρ νόΰζινωρςηκνπρ ώορ ΨΰιώΩγορ" ώνπ Π°οώώνω κμζ ώφι °ζκόςώΰόφι νόΩφι ώορ ΓμπόΰφώζκΫρ+ Ψόςκΰζώμζ ηζμ ψΰώόϋ°μώμ°ΰώμ°νότφ°Ωιμ" ξογμξΫ ψΰώόϋ°μώμ ψνπ °ΰώ΢ ώνι ψόϋών χϏο°μώζχ°ς ώνπρ αόΩεοκμι χών ΰχφώΰόζκς ώορΗορ" γςηφ ώορ °ΰώμκέιοχορ ώφι Γζενχτμζόζκϋι Ψγμκϋι" μιμκόπχώμγγϋεοκμι χΰ °ΰη΢γΰρ ψζΩχΰζρ κμζεΰό°νκόμχέΰρ κμζ ηζ‖ μπώς ξΰ αόέχκνπ°ΰ μψνγζεϋ°μώμ Ϋ αόέχκνπ°ΰ ΰγ΢Ϗζχώμ κμκνξζμώοόο°Ωιμεμγ΢χχζμ³+Ο μψνπχέμ μψνγζεφ°΢ώφι Ϗΰόχμέφι νόημιζχ°ϋι ώνπ Βΰχνδφζκνω νξοηΰέ χών χπ°ψΩόμχ°μ ςώζ κμζ κμώ΢ών Βΰχνδφζκς Μζϋιμ ο ΜώώζκΫ Ϋώμι απεςρ ε΢γμχχμρ" ώ°Ϋ°μ ώορ ψμγμζΫρ ε΢γμχχμρ ήοεωνρ+Μψς ΰκΰέΰζχΰόϏςβμχώΰχώνι Κμζινδφζκς Μζϋιμ %40+888+888 Ϗόςιζμ ψόζι&: «Χζη΢)χζη΢ κμώ΢ ών ξζ΢χώο°μμπώς χώοι ΐγγ΢ξμ μιμξωνιώμζ ξζ΢τνόμ ώ°Ϋ°μώ΢ ώορ" ξο°ζνπόηνωιώμζ γέ°ιΰρ ψνπ°Ωχμ χ‖ μπώΩρ ώμτπώζκ΢ γΰέυμιμ ψνπχπχχφόΰωώοκμι χϏο°΢ώζχμι κνζώ΢χ°μώμ Γζηιζώϋι+ ΂ψφρ ψ+Ϗ+ ο Γζηιζώντςόνρ Γΰκ΢ιοώορ άμτΫιμρ ψνπ αόέχκΰώμζ χών 1>ν Ϗζγζς°ΰώόν ώορ ξο°νχέμρ νξνω Μεοιϋι)Βμόμεϋινρ+ ήμ μψνεΩ°μώμμπώ΢ ώφι Γζηιζώϋι ΰέιμζΙΰνηΰινωρ ογζκέμρ κμζ πψνγνηέχεοκμι 688+888 ώςινζ %αΩαμζμμψνεΩ°μώμ& κμζψζεμι΢ <+188+888 ώςινζ+ Χώο Γζηιζώντςόν γΰκ΢ιο μπώΫ αόΩεοκμι τπώζκ΢ κμζ δφζκ΢ %κπόέφρ γζ°ιμέμΗμχώΰόςψνξμ& μψνγζεϋ°μώμ³+Ηζμ Ωιμ ψνγω °ΰη΢γν Ϗόνιζκς ξζ΢χώο°μ ώνπ Ιΰνηΰινωρο ΜώώζκΫ" Ϗφόζχ°Ωιο μψς ώο ε΢γμχχμ" μψνώΰγνωχΰώ°Ϋ°μ °έμρ °ΰη΢γορ λοό΢ρ+ Χώζρ Ϗμ°ογΩρ ψΰόζνϏΩρ ώορ λοό΢ρ μπώΫρ χπχχφόΰωνιώμι ζδΫ°μώμ ψνπψόνΩόϏνιώμι μψς ώνπρ ηωόφ νόΰζινωρ ςηκνπρ" ΰιϋ χώζρ κγΰζχώΩρ γΰκ΢ιΰρ ώμ ιΰό΢ ώορ αόνϏΫρ χϏο°΢ώζδμιγέ°ιΰρ χπϏι΢ μλζςγνηφι ξζμχώ΢χΰφι+ Ψ΢ιφ χΰ μπώΫ ώοι λοό΢ Ωδοχΰ ο Ψζκΰό°ζκΫ Ψμιέξμ" ηζμ ώοι νψνέμ εμ°ζγΫχνπ°ΰ ΰκώΰιϋρ ψμόμκ΢ώφ+Ψόνώνω τωηνπ°ΰ μψς ώοι ΰψνϏΫ ώφι γζ°ιϋι χώοι ΜώώζκΫ" εμ Ϋεΰγμ ιμ μιμτΰόεϋ χΰ °ζμ°ΰγΩώο ώφι Ψμψμιζκνγ΢νπ∄+"Βψ΢χο ΐ+Κ+" Κό΢ιο ί+ κμζμι΢°νπ Η+" %∄ΰγώέν ΐγγοιζκΫρ ΗΰφγνηζκΫρΐώμζόέμρ& χϏΰώζκ΢ °ΰ ώοι ψμγμζνηόμτζκΫ ΰλΩγζλο ώνπ μώώζκνω γΰκμινψΰξένπ μψς ών Μιϋώΰόν ΒΰζςκμζινΩφρ χΫ°ΰόμ+ Νζ ΰι γςηφ ΰόΰπιοώΩρ ψόνΩαοχμι χΰ ηΰφγνηζκΫ κμζ ιΰνώΰκώνιζκΫ Ϗμόώνηό΢τοχο ώνπγΰκμινψΰξένπ κμζ °ΰγΩώοχμι γΰψών°ΰόϋρ ώνπρ ιΰνηΰιΰέρ χϏο°μώζχ°νωρ ψνπ χϏΰώέδνιώμζ °ΰ ώοιψμγμζνηόμτέμ ώνπ ώςψνπ+Ο ΰζκςιμ ώνπ γΰκμινψΰξένπ κμώ΢ ών Μιϋώΰόν Βΰζςκμζιν Ϋώμι τπχζκ΢ ψνγω ξζμτνόΰώζκΫ μψς ώο χο°ΰόζιΫ:«ήν μι΢ηγπτν Ϋώμι ψνγω ΰιώνιςώΰόν" °ΰ ΰιμγγμηΩρ νόΰζιϋι ςηκφι κμζ απεζχ°΢ώφι χών ΰχφώΰόζκς" ΰιϋ ομκώνηόμ°°Ϋ Ϋώμι μόκΰώ΢ ανόΰζςώΰόμ+ Χώοι ψΰόζτΩόΰζμ ΰέϏμι μόϏέχΰζ ιμ μιμψώωχχνιώμζ νόΰζινέ ςηκνζ°ΰ Ωιώνιν μι΢ηγπτν" ψνπ μιώζχώνζϏνωιχώνπρ χο°ΰόζινωρ ςηκνπρ ώνπ Π°οώώνω" ώορ ΨΰιώΩγορ" ώορΨ΢όιοεμρ" ώνπ Ψνζκέγνπ κμζ ώνπ Μζη΢γΰφ³+ Χών αςόΰζν ώ°Ϋ°μ ώνπ γΰκμινψΰξένπ πψΫόϏμι ΰκώΰώμ°ΩιΰρΰψνϏζκΩρ γέ°ιΰρ+ Βζμμψς μπώΩρώζρ γέ°ιΰρ κμώΰγ΢°αμιΰ ώοι ψΰόζνϏΫ ίμγμιξόένπ" Αόζγοχχέφι %ψόςψνξΰρΨΰιώΩγορ&" Μ°μόνπχένπ" Ψΰωκορ" Ι+ Οόμκγΰένπ κμζ Βΰώμ°ςότφχορ κμζ Ωτώμιΰ °ΩϏόζ ώμ ΄ιφ Γζςχζμ" ώζρΜϏμόιΩρ κμζ ώνπρ Εόμκν°μκΰξςιΰρ+ Νζ ψΰόζνϏΩρ ώνπ γΰκμινψΰξένπ ςψνπ πψΫόϏμι γέ°ιΰρ"«…ξΰι μιώζχώνζϏνωι χΰ μ°ζηϋρ γζ°ιμέν ψΰόζα΢γγνι" μγγ΢ χΰ °ζμ Ωκώμχο ψνπκμώμκγπδςώμι ψΰόζνξζκ΢ μψςγζ°ιμέμ ωξμώμ+ΠψΫόϏΰ ξογμξΫ ° ζμ ψΰόζνϏΫ ΰτΫ°ΰόφι γζ°ιμέφι ψΰόζνϏϋι" νζνψνέΰρ °ΰώμα΢γγνιώμιΰψνϏζμκ΢ χΰ Ωκώμχο" μι΢γνημ °ΰ ώζρ ψμόνϏΩρ ώφι Ϗΰζ°΢όόφι ψνπώόντνξνώνωχμι ώζρ ΰκ΢χώνώΰ γέ°ιΰρ³+Ο ΰζκςιμ ώνπ Μιϋώΰόνπ Ψγΰζςκμζινπ %>)1 ΰκμών°°ωόζμ Ϗόςιζμ& ΰέιμζ ψμόΰ°τΰόΫρ °ΰ μπώΫ ώνπ ΜιϋώΰόνπΒΰζςκμζινπ: «Χώοι ψΰόζτΩόΰζμ ώνπ γΰκμινψΰξένπ ΰέϏμι μιμψώπϏεΰέ °ΰη΢γνζ νόΰζινέ ςηκνζ" ΰιϋ χώνΰχφώΰόζκς ΰλμκνγνπενωχμι ιμ πψ΢όϏνπι °ζκόςώΰόνζ γςτνζ" νζ νψνένζψμόνπχέμδμι Ωιώνινμι΢ηγπτν"ξζμώοόϋιώμρ ών τό΢η°μ ψνπ Ϗϋόζδΰ ώο αςόΰζμ μψς ώο ιςώζμ ψΰόζνϏΫ+ Χώο αςόΰζμ ψΰόζνϏΫΰλμκνγνπενωχμι ιμ πψ΢όϏνπι γζ°ιμέΰρ ψΰόζνϏΩρ" °ΰ °ζκόςώΰόο ς°φρ Ωκώμχο μψς μπώΫι ψνπ ΰέϏμι κμώ΢ών Μι+ Βΰζςκμζιν+ΐλμψγϋινιώμι χών Ϗϋόν ςψνπ χΫ°ΰόμ ΰέιμζ νζ ξΫ°νζ ίμγμιξόένπ" Αόζγοχχέφι κμζΜ°μόνπχένπ" κμεϋρ κμζ χώοι ψΰόζνϏΫ ώφι ΜϏμόιϋι κμζ ώορ Γπκςαόπχορ³+
 
Κμώ΢ ώνι Χπ°ΰφιέξο: «Βΰ ώοι ψγΰζνκμζιζκΫ εμγ΢χχζμ ΰψέκγπχο %ΰζχϏϋόοχο ώορ ε΢γμχχμρ χΰ ψΰόζνϏΩρλοό΢ρ&°ΰζϋεοκΰ χϏο°μώζκ΢ ο Ωκώμχο ώορ ΜώώζκΫρ" κμζ χΰ νόζχ°Ωιΰρ ψΰόζψώϋχΰζρ οε΢γμχχμ ΰζχϏϋόοχΰ χΰ ψμγζΩρ γζ°ιμέΰρ γΰκ΢ιΰρ+ Νπχζμχώζκ΢ ο ψγΰζνκμζιζκΫ ΰψέκγπχο χΫ°μιΰών ώΩγνρ ώορ ΰψνϏΫρ ώφι χο°μιώζκϋι γζ°ιϋι ψνπ πψΫόϏμι χώοι ΜώώζκΫ κμώ΢ ώο ξζ΢όκΰζμ ώνπΒΰζνκμέινπ³+Κμώ΢ ών ΒΩχν Ψγΰζχώςκμζιν %588+888)088+888 Ϗόςιζμ& ο κμώ΢χώμχο ώνπ γΰκμινψΰξένπ Ϋώμι ψ΢ιφ κ΢ώφ έξζμ °ΰ ώο χο°ΰόζιΫ: «ήμ ςόο ψνπ ψΰόζΩαμγγμι ών γΰκμινψΩξζν ΰέϏμι γέην ψνγωώο χο°ΰόζιΫ ώνπρ °νότΫκμζ ο μκώνηόμ°°Ϋ Ϋώμι χΰ ηΰιζκΩρ ηόμ°°Ωρ χώοι έξζμ εΩχο °ΰώο χο°ΰόζιΫ" ΰιϋ ξΰι πψΫόϏμι κμεςγνπγζ°ιμέΰρ ψΰόζνϏΩρ+Ν Π°οώώςρ" ο ΨΰιώΩγο" ο Ψ΢όιοεμ κμζ ών Μζη΢γΰφ" ψνπ Ϋξο ΰέϏμι μόϏέχΰζ ιμ ξζμαόϋινιώμζ μψς ώνΜιϋώΰόν Ψγΰζςκμζιν" ΰλμκνγνπενωχμι ιμ αόέχκνιώμζ πψς κμεΰχώϋρ ξζ΢αόφχορ κμζ κμώ΢ ώνΨγΰζχώςκμζιν" ςψφρ ΢γγφχώΰ κμζ χΫ°ΰόμ+ ΐέϏμι γνζψςι ξοβζνπόηοεΰέ κϋινζ κνόο°΢ώφι" ψγΰπόζκ΢κνόΫ°μώμ κμζ όζψέξζμ χώζρ ψγμηζΩρ ώφι ανπιϋι μπώϋι+ S…Y…΅ώχζ Ωψμυμι ιμ πψ΢όϏνπι γζ°ιμέΰρψΰόζνϏΩρχών αςόΰζν ώ°Ϋ°μ" κμεϋρ ών ιΰός αόΫκΰ ξζΩλνξν ψόνρ ώο ε΢γμχχμ"ξοβζνπόηϋιώμρώνι ΚοτζχςΨνώμ°ςψνπ μκνγνωεοχΰ ών όΫη°μ Α)Ι μι΢°ΰχμ χών μγψζκς πψςαμεόν %ΙΩμ ίμγκοξςιμ& κμζ ώμ μιφ°ΰζνκμζιζκ΢ζδΫ°μώμ %Ψωόηνρ Αμχζγέχχορ& κμζ χώμξζμκ΢ ΰλΰγέϏεοκΰ χώο χο°ΰόζιΫ °νότΫ ώνπ³+
Νζ ΰπγμαΰέρ ψΰδνψςόνζ κμζ γ΢ώόΰζρ ώορ ΨΰιώΩγορ" ςψφρ κμζ ώνπ Π°οώώνω" ξΰι °ψνόνωι ιμ ιζϋχνπι ψμό΢°ςιν ξΩνρ" ηιφόέδνιώμρ ςώζ αμξέδνπι ψ΢ιφ χΰ ξων μψς ώμ‗κμώ΢ ώο ηΰφγνηέμ‗μόϏμζςώΰόμ ανπι΢ ώορΐπόϋψορ,
Εμ ψόΩψΰζ ΰψέχορ ιμ χο°ΰζφεΰέ ψφρ ο ηΰφηόμτζκΫ εΩχο ώνπ κμεΰιςρ μψς ώμ ςόο ώνπ μώώζκνωγΰκμινψΰξένπ %ςψφρ κμζ ώμ πυς°ΰώόμ" ο Ωκώμχο κμζ ν ςηκνρ μπώϋι& χπιΩαμγΰ χών ιμ ΰλμχτμγέχΰζ χώοιΜώώζκΫ ών ζξμιζκςώΰόν κγέ°μ χώνι κςχ°ν" μχϏΩώφρ μι μπώς Ωψμυΰ ιμ ζ)χϏωΰζ κμώςψζι ώορ ΢ιμόϏορ°ΰώμψνγΰ°ζκΫρ μινζκνξς°οχορκμζ τπχζκ΢ ώορ χώμξζμκΫρ κμώμχώόντΫρ ώορ ψΰιώΰγζκΫρ τωχορ" ο νψνέμΰέϏΰ ώνι ψόφώΰωνιώμ όςγν χώο ξζμ°ςότφχο ώνπ°νιμξζκνω μπώνω κγέ°μώνρ+
ήμχϏΩξζμψόνΩόϏνιώμζμψςώναζαγένώνπΖ+Βψνόιςαμ&

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->