Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dragoš Kalajić - Značenja Hiperboreje

Dragoš Kalajić - Značenja Hiperboreje

Ratings: (0)|Views: 646|Likes:
Published by Shardan199

More info:

Published by: Shardan199 on Jul 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
Dragoš Kalajić
ZNAČENJA HIPERBOREJE
Predmet našeg izlaganja je osvetljenje značenja metageografskog predela, Hiperboreje, u delu Miloša Crnjanskog, preciznije, u njegovom poslednjem romanu
 Kod Hiperborejaca
.
1
Smatramo da je problemosvetljenja značenja Hiperboreje upravo osnovni i najviši zadatak ili ciljizučavanja opusa Miloša Crnjanskog jer je tema Hiperboreje hijerarhijskivrh osovine tog opusa. Osovina stvaralaštva Crnjanskog može se lakonskiopisati kao jedna tematska konstanta u znaku evokacija, nostalgija i traganjaza duhovnim sredtem čoveka, koje u razlitim delima nosi razliteatribute istorijskog ili nadistorijskog zavičaja vrste njegovih junaka. Pojamvrste ovde podrazumeva širok opseg profila ljudskog fenomena: odindividualnog tipa, preko nacije, do onog najšireg oblika zajednice kojievocira junak romana
 Kod Hiperborejaca
.Kada se opus Miloša Crnjanskog razmatra u ravni hronolkeraspoređenosti dela, uprkos svim žanrovskim ili ideološkim različitostima iliantitezama, jasno se uočava zajednički činilac, odnosno dominanta tekonstante teme žudnje za prostorom prvobitnosti kao duhovnim središtem-uporištem, u znaku ostvarenja potpunosti ljudskih vrednosti. U odnosu na tuidealnu ili optimalnu meru ljudskog integriteta, koja u istorijskoj ilinadistorijskoj prošlosti koincidira sa originalnim zavičajem vrste, svi potonjiistorijski i/ili vremenski položaji imaju inferiorni status, te, dakle, atributenegativnog određenja ljudskog stanja. Svest o toj ne-potpunosti izaziva kod junaka Miloša Crnjanskog nadu, volju ili obeshrabrenu čežnju za mogućimili nemogućim povratkom ka zavičaju. Put povratka je put obnove prvobitnog stanja potpunosti, dakle kao sredstvo rehabilitacije ili osvajanjaizgubljenih vrednosti.
1Miloš Crnjanski:
 Kod Hiperborejaca
, Beograd 1966.1
 
Sa stanovišta razmatranja značaja i značenja sadržaja dela MilošaCrnjanskog (nezavisno od problema procene puke literarne vrednosti),hronolki raspored istih dela je obavezan jer ukazuje na određenu progresiju uočene konstante. Naime, kao što smo već uočili povodom
 Romana o Londonu
,
2
hronolki raspored dela otkriva fenomen progresivnog širenja značaja i značenja zavičaja junaka, odnosno predmetanjihove povratničke, odisejske žudnje.Odisejski ciklus Miloša Crnjanskog počinje »lirikom Itake«; ta srpskaItaka je ironična parafraza homerovskog mita, kao što je i sâm pesnik,ratnik-povratnik, zauzeo samoironičnu pozu novog Odiseja, kome je jedinodopušteno da peva »nove pesme«. Potom, u romanu
Seobe
, srpsku Itakusmenjuje jedna »velika iluzija«: Rusija. U
 Romanu o Londonu
Rusija prerasta u Evropu »od Arhangelska do Pariza«; panslavizam
Seoba
prerastau pan-europeizam, a m junak se prevashodno profilira u terminima pripadnosti jednoj nad-nacionalnoj zajednici: on je pre svega aristokrata, atek potom Rus. Konačno, Evropa, koju nostalgično evocira princ Rjepnin,nije samo aristokratska Evropa već i kontinent duhovnih vrednosti koji se prostire od zlatnih maski antičke lepote do hrama Sunca u Stounhendžu.U poslednjem romanu, Kod Hiperborejaca, ta Evropa u »koju se nikone može vratiti« prerasta u mitski i nadistorijski zavičaj svih evropskihnaroda, u Hiperboreju, čija je fizička i/ili metafizička kataklizma uslovilanjihovu dijasporu.Junak 
 Kod Hiperborejaca
, sâm autor romana, vrši u Rimu funkcijudiplomate; na tom mestu, činjenica iz biografije Miloša Crnjanskogkoincidira sa progresijom uočene konstante. Naime, premda diplomataizražava partikularne interese određene države i klase, sama priroda teaktivnosti, koja se odvija u internacionalnim prostorima, doprinosi i opštem,nadnacionalnom, preciznije evropskom interesu, u meri u kojoj je mir  poželjniji od rata jer neuspeh diplomatije otvara prostor za militarne oblikerešavanja spornih internacionalnih pitanja. Drugim rečima, sa stanovištainteresa jedinstva Evrope, funkciju diplomate ovde treba shvatiti kao simbolnajvišeg tipa čoveka u galeriji odisejskih tipova Miloša Crnjanskog: tajčovek dela u pravcu miroljubive koegzistencije razlitosti, jer ideja jedinstva, hronološki i hijerarhijski i prethodi svim potonjim,kontigentalnim, te prolaznim oblicima različitosti.
2DragKalajić:
 Roman o Londonu i Evropa
, časopis
 Delo
, Beograd.2
 
Međutim, juna
 Kod Hiperborejaca
je neuspeli diplomata,obeshrabren i razaran neuspesima diplomatije svedene na farsu protokolarne aktivnosti, koju vrši rutinski, rasejano, fizički prisutan, alimislima u praistorijskim ili nadistorijskim predelima Hiperboreje. Tajneuspeh diplomatije koji meri zveket oružja u pripremama Evropa za svojdrugi veliki bratoubilački građanski rat, objašnjava i puteve misli junaka ka predelima arktičkog prazavičaja svih evropskih naroda: rasprašavanja iluzija politike otvara prostor sjaja istine metafizike.Izloženi značaj teme Hiperboreje romana
 Kod Hiperborejaca
ističe nesamo činjenica da je to poslednji roman u opusu Miloša Crnjanskog već ičinjenica da je u istom opusu to jedini roman deklarisano autobiografskogkaraktera. Drugim rečima, roman
 Kod Hiperborejaca
treba razmatrati i kaosvojevrsnu oporuku u konačni
credo
i
 saldo
duhovne avanture MilošaCrnjanskog. Osim toga, veoma je značajno da to najšire i najviše određenjezavičaja nije nagriženo tragovima ironije (srpska Itaka), razočarenja (Rusija)ili stoičkog osećanja nepovratnosti (Evropa), koje se može svesti na davno ičuveno opažanje Edmunda Burkea: »Doba viteštva je prošlo, zamenjenodobom sofista, ekonomista i račundžija: slava Evrope je zauvek ugašena«. Usvom mitskom, nadistorijskom sedtu, Hiperboreja je nedostižna zaistorijske sile korozije i rušenja; ona je prisutna u svim vremenima jer jeupravo iznad vremena, iznad »kruga nužnosti«, kruga nastajanja inestajanja; kao metafizička ideja, Hiperboreja je slobodna od uslovljavanjamaterijalnih sila fizičkog sveta.Imajući u vidu činjenicu da mit o Hiperboreji pripada evropskojtradiciji, jasno je da interpretacija odraza istog mita u delu MilošaCrnjanskog mora poći putem dedukcije, privodeći iste odraze mitskojreferenci, originalnom principu. Dakle, mi ćemo naše razmatranje značenjaHiperboreje u delu Miloša Crnjanskog početi sumarnim izlaganjem sadržajaoriginalnom principa, koji su, možda, poznati čitaocu, ali temeljna znanjanikad nije naodmet ponoviti.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->