Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 11; 20.6.2013]

Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 11; 20.6.2013]

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Tiskarnica
Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 11; 20.6.2013]
Službeni glasnik BiH, dodatak međunarodni ugovori [godina 17, broj 11; 20.6.2013]

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
Č
etvrtak, 20.
 Четвртак
, 20
 
Č
et
78
Temelje broj 01,02-0svibnja 2013.
O RATIEUROP
Ratifici programu BoSarajevu, 01.Tekst D
UGOVOHERZAJEDNBOSNA IIPA-INDOPUUgovorKomisije EvBosna i Hkomponente je prvotno zHercegovineS obzir
a) Evr C(2009)6361Hercegovinefinanciranju ji Hercegovin
 
6. 2013.. 6. 2013.
Godinrtak, 20. lipnj
m
č
lanka V 3.-2-391/13 odgodine donijel
FIKACIJI DSKIH ZAJEDSKLOPU
a se Dopuna usna i Hercegostudenoga 201opune ugovora
D
A O FINANEGOVINE IICA O ME
Đ
ERCEGOVIME
Đ
UGRAA
 
a o financiraropskih zajedrcegovina -me
đ
ugrani
č
nklju
č
en 24. lii Evropske Km da je
  pska Komisij) usvojila me
đ
i Crne Goe zaklju
č
en 24i Evropske K 
 
S
СЛУ
 a XVII /juna 2013. g 
PRED
d) Ustava Bo6. travnja 201o
PUNE UGONICA O MEIPA-INE KO
govora o finaina - Crna Go2. godine, na eu prijevodu gl
PUNA
IRANJU IZKOMISIJEGRANI
Č
NOA - CRNAI
Č
NE SURAODINU ju izme
đ
u Boica o me
đ
ugCrna Gorae suradnje zanja 2010. gomisije
 a 18. kolovougrani
č
ni proge za 2009. lipnja 2009.misije za prov
 
UŽBENI GL
ЖБЕНИ
 
ГЛА
dine
JEDNIŠT
sne i Hercego3. godine), Pre
ORA O FINUGRANI
Č
NPONENTE
ciranju izme
đ
ura u sklopu IPgleskome jeziasi:
E
Đ
U BOSNUROPSKIHPROGRAORA U SKLDNJE ZA 200sne i Hercegoani
č
nom progu sklopu IP2009. godinuine izme
đ
u B
a 2009. (Odlram izme
đ
u Bgodinu. Ugoodine izme
đ
uedbu programa
 
SNIK BiH -
НИК
 
БиХ
-
Broj/ 
Број
11
 
O BOSNE
ine i suglasnodsjedništvo Bo
ODLUKU
NCIRANJUM PROGRAE
Đ
UGRAN
Č
lanak 1.Bosne i HercA-ine komponu.
Č
lanak 2.
IUPU9.vine iramuA-ine, kojiosne i
ukomosne ior oosne. ponuza paplik krajgodilipnjugovsuklaAneovajgodi
 
e
đ
unarodni ug
еђународни
 
Ч
I HERCE
ti Parlamentasne i Hercego
ZME
Đ
U BOSMU BOSNA II
Č
NE SURAD
govine i Komente me
đ
ugran b) Me
đ
ugranide. Alokacije inude. Radi k acija koje treba jeg roka za Oe dopunjena2012. godiaranje.c) Dopuna Ugdno Odluci KoDodatak A1som Odluke K 
Č
lanak 5. se1. To
č
ka (1) s(1) Pojedina
č
Ugovor biti
ć
e.2. To
č
ka (2) s3. To
č
ka (3) o
 
vori
говори
Годинтвртак
, 20.
 ј
OVINE
ne skupštine Bine je na 35. r 
NE I HERCEHERCEGONJE ZA 2009
sije Europskihi
č
ne suradnje
č
ni program sz 2009. godinsnog po
č
etka ju biti evaluiradluku iz 2009Odlukom Koe, kojom sevoru o financimisije C(2012)
Č
lanak Ugovoru oomisije o provijenja kao štozamjenjuje slji ugovori i szaklju
č
eni nabriše.taje nepromije
 
а
XVII
на
2013.
год
ISSosne i Hercegedovitoj sjedni
GOVINE I K
 
INA - CRNA. GODINU
zajednica o ma 2009. godin proveden je su uklju
č
eneocjennivanja ine, neophodno. Stoga je Odisije C(2012 produljava ranju
ć
e stoga4257.1.financiranjudbi C(2012)4lijedi:ede
ć
im:orazumi koji jkasnije do 2njena.Str./
Стр
. 1Broj/
Број
11
н
e
 N 1512-7532vine (Odlukai, održanoj 8.
MISIJEGORA U
e
đ
ugrani
č
nomu, potpisana uoz pozive zau drugi pozivvelikog broja je produljenjeluka iz 2009.)4257 od 19.rajnji rok za biti zaklju
č
enaamjenjuje se57.a se provodi. lipnja 2013.
 
Str./
Стр
2 SLUŽBENI GLASNIK BiH - Me
đ
unarodni ugovori
Č
etvrtak, 20. 6. 2013.Broj/
Број
11
СЛУЖБЕНИ
 
ГЛАСНИК
 
БиХ
-
Међународни
 
уговори
 
 Четвртак
, 20. 6. 2013.
Č
lanak 2.Svi ostali uvjeti Ugovora o financiranju ostajunepromijenjeni.Potpisano, za i u ime Bosne i Hercegovine, u Sarajevu,dana01-11-2012(ne
č
itak v. r. potpis) (okrugli pe
č
at):BOSNA I HERCEGOVINAVIJE
Ć
E MINISTARADIREKCIJA ZA EVROPSKE/EUROPSKEINTEGRACIJESARAJEVO, (grb)Potpisano, za i u ime Europske komisije, u Briselu, danaPierre Mirel, direktor, Generalni direktorat za proširenje,Europska komisija(ne
č
itak v. r. potpis)
PRILOG
 
FINANCIJSKI PRIJEDLOG ZA 2009. GODINUPREKOGRANI
Č
NOG PROGRAMA IZME
Đ
U BOSNE IHERCEGOVINE I CRNE GORE
 
1. IDENTIFIKACIJA
 
Korisnici Bosna i Hercegovina, Crna GoraCRIS broj Bosna i Hercegovina: 2009/021-143Crna Gora: 2009/021-583Godina 2009Cijena Bosna i Hercegovina: 500,000 euraCrna Gora: 600,000 euraUkupna vrijednost IPA donacije: 1,100,000 euraOperativne strukture Bosna i Hercegovina: Direkcija za europske integracijeCrna Gora: Ministarstvo vanjskih poslova i europskihintegracija Nadležno tijelop za provedbuZa Bosnu i Hercegovinu/ Crnu Goru: Europska komisijaKona
č
ni rok zazaklju
č
enjefinancijskih ugovora: Najkasnije do 31. decembra 2010.Kona
č
ni rok zaugovaranje Najkasnije 3 godine nakon dana zaklju
č
enja financijskogugovora. Nema roka za projekte revizije i procjene u okviru ovogfinancijskog ugovora, sukladno
Č
lanku 166(2) FinancijskeuredbeOvi se rokovi tako
đ
er odnose na državno sufinanciranje.Kona
č
ni rok zaizvršenje2 godine nakon isteka roka za ugovaranje.Ovi se rokovi tako
đ
er odnose na državno sufinanciranje.Kod sektora 33210, 43040, 41010, 14010, 16061, 11120, 91010Prora
č
unske linije 22.020401Voditelji programa Za Bosnu i Hercegovinu: DG Elarg Unit C.1Za Crnu Goru: DG Elarg B.1Voditelji provedbe Operativni sektori pri Delegacijama Europske komisije uBosni i Hercegovini i Crnoj Gori
PREGLED
 
2.1. Uvod
 
2.1.1. Proces programiranja
 Prekograni
č
ni program izme
đ
u Bosne i Hercegovine iCrne Gore se provodiira u periodu 2007-2013. Ovaj strateškidokument temelji se na zajedni
č
kim naporima strateškog planiranja izme
đ
u dvije zemlje, te je rezultat dugog procesakonzultacija sa lokalnim dioni
č
arima i potencijalnimkorisnicima.Program se provedbiira u obje zemlje pod centraliziranomupravom. Državne vlasti u dvije zemlje grade kapacitete i radena akreditaciji struktura za provedbu, kako bi što prije izvršile prijenos na decentraliziranu upravu.Proces programiranja se odvijao u periodu od prosinca2006. do svibnja 2007. Državne vlasti i operativne strukture suimale pomo
ć
u procesu programiranja projekta za izgradnju prekograni
č
ne institucije (CBIB), odnosno regionalnog projektakojeg financira Europska unija.
2.1.2. Lista prikladnih oblasti
 U Bosni i Hercegovini, prikladne oblasti su ustanovljene usmislu gospodarskih regiona na državnoj razini. Prikladnegospodarske oblasti su: sarajevski gospodarski region ihercegova
č
ki gospodarski region. Sve op
ć
ine koje su uklju
č
eneu ova dva regiona se dakle smatraju prikladnim. Prikladneoblasti u Bosni i Hercegovini pokrivaju 20,909 km² i broje1,213,046 stanovnika u 56 op
ć
ina. To
č
ini 40.83 % teritorijeBosne i Hercegovine i 31.56 % stanovništva.U Crnoj Gori, prikladnu oblast
č
ini 12 op
ć
ina: Pljevlja,Plužine, Žabljak, Šavnik, Nikši
ć
, Herceg Novi, Kotor, Tivat,Bijelo Polje, Mojkovac, Berane i Kolašin. Prikladna oblast uCrnoj Gori pokriva 8,784 km² i broji 301,489 stanovnika u 12op
ć
ina. To
č
ini 63.60% crnogorske teritorije i 48.6 %stanovništva.
2.1.3. Veza sa dokumentima za višegodišnje indikativno planiranje
 Dokumenti za višegodišnje indikativno planiranje zaBosnu i Hercegovinu i Crnu Goru za period 2008-2010 pokazuju da pomo
ć
ne aktivnosti imaju za cilj promoviranje iunaprije
đ
enje prekograni
č
ne saradnje i društveno-gospodarskeintegracije grani
č
nih oblasti. To
ć
e se izvršitikroz ja
č
anjegospodarskih, društvenih, ekoloških i kulturnih veza izme
đ
uzemalja sudionica, uklju
č
uju
ć
i i kontakte me
đ
u ljudima.
2.2. Globalni cilj(evi) projekta
 Podsticati održiv zajedni
č
ki razvoj prekograni
č
ne oblasti,njegove gospodarske, kulturne, prirodne i ljudske resurse i potencijale ja
č
anjem kapaciteta ljudskih resursa i zajedni
č
kihinstitucionalnih mreža izme
đ
u lokalnih zajednica i lokalnih privatnih i javnih aktera.
2.3. Prioriteti, mjere i njihovi specifi
č
ni aspekti gledeprovedbe prora
č
una za 2009.
 Prioriteti i mjere koji su definirani u ovom prekograni
č
nom programu su strukturirani na takav na
č
in kako bi se poštivala i omogu
ć
ila provedba specifi
č
nih ciljeva.
2.3.1. Prioritet I: pomo
ć
i stvaranje op
ć
eg socijalno-gospodarskog okruženja za ljude, zajednice i gospodarstva prikladne oblasti
 2.3.1.1. Mjera I.1: inicijative prekograni
č
noggospodarskog razvoja sa naglaskom na razvoj turizma i ruralnirazvojPove
ć
anje gospodarskog razvoja prikladne oblastizahtijeva, kako je pokazano u SWOT analizi (analiza snage,slabosti, prilika i prijetnji), uspostavu kooridiniranih aktivnostikoje potje
č
u suradnju kadrova u svim sektorima i stvaranjeosnovnih mehanizama za promoviranje ulaganja i podsticanjegospodarskog razvoja. Ve
ć
ina intervencija koje unaprije
đ
ujugospodarsku saradnju bit
ć
e vezane za turisti
č
ki, poljoprivrednii ekološki sektor i usmjerene na eksploatiranje lokalnih prekograni
č
nih prilika. Tako
đ
er, intervencije
ć
e utjecati na pove
ć
anje potencijala za zapošljavanje u privatnom sektoru imobilnost radne snage. To se mora održavati pove
ć
anjemkapaciteta i privatnih i javnih tijela koja
ć
e biti uklju
č
ena uanalizu lokalne situacije tijekom elaboriranja novih strategija, teu procesu donošenja odluka. Kona
č
no, gospodarski razvoj semora održavati ulaganjima manjih razmjera za unaprje
đ
enje postoje
ć
e infrastrukture, koja
ć
e zauzvrat imati konkretan
 
Č
etvrtak, 20. 6. 2013. SLUŽBENI GLASNIK BiH - Me
đ
unarodni ugovori Str./
Стр
. 3
 Четвртак
, 20. 6. 2013.
СЛУЖБЕНИ
 
ГЛАСНИК
 
БиХ
-
Међународни
 
уговори
Broj/
Број
11u
č
inak na usluge, turizam, poslovanje, trgovinu i promet u prikladnoj oblasti. Neiscrpna lista poželjnih akcija predstavlja:- Stvaranje poslovnih mreža i prijenos prakti
č
nog znanjauglavnom u sektoru turizma i poljoprivrede;- Razvoj novih turisti
č
kih proizvoda/usluga sa jasnim prekograni
č
nim identitetom;- Razvoj poslovnih informacijskih strategija, usluga i pomo
ć
nih aktivnosti (kao što su baze podataka, web stranice)namijenjenih za poduzetnike koji su aktivni u prikladnojoblasti;- Razvoj konzultantskih usluga u zapo
č
injanju poslova, poslovnom planiranju, prijenosu tehnologije, patentima,certifikatima, pravnim poslovima, financijskim i marketinškimstrategijama (npr. novi proizvodi, etiketiranje i kvalitet);- Razvoj adekvatnih i održivih formi turizma i ekološki prikladne poljoprivrede;- Identificiranje i razvoj alternativnih gospodarskihaktivnosti (ekološka proizvodnja, tradicionalni zanati);- Uspostavljanje i održavanje programa uzajamne praksekroz obuku, konferencije i seminare, te razvoj zajedni
č
kihstandarda za plan i programe nastave i obuke;- Poboljšanje regionalnih radnih vještina i stru
č
nihkvalifikacijskih usluga relevantnih za gospodarski razvoj prekograni
č
ne regije;- Razvoj infrastrukture manjih razmjera za modernizacijui opremanje tržnih mjesta, objekata i prostorija zauspostavljanje manjih preduze
ć
a;- Umrežavanje malih i srednjih preduze
ć
a i formiranje prekograni
č
nih skupina;- Razvoj infrastrukture manjih razmjera za poboljšanjedostupnosti oblasti;- Poboljšanje javnih komunalija za pomo
ć
sektoruturizma;- Prijenos znanja i integracija institucionalneizgradnje/izgradnje kapaciteta, pretežno u socijalnim igospodarskim pitanjima;- Razvoj zajedni
č
kih strategija, prekograni
č
nih prometnih planova, studija i koncepata koji služe kao osnova za velikaulaganja.2.3.1.2. Mjere I.2: ekološke razvojne inicijative pretežnoza zaštitu, promociju i upravljanje prirodnim resursima.Cilj ove mjere je održati zajedni
č
ke intervencije za zaštitu prirodnih resursa i poboljšati okoliš, u cilju osiguranje održivograzvoja
č
itave prikladne oblasti. Ove aktivnosti
ć
e biti blisko povezane sa razvojem turizma kao alternativnomgospodarskom aktivnosti. Neiscrpna lista prikladnih akcija jeste:- Zajedni
č
ki istraživa
č
ki projekti, studije, koncepti i podizanje razine svijesti/aktivnosti obuke vezane za zaštitu, promociju i upravljanje prirodnim resursima;- Obrazovanje i prijenos prakti
č
nog znanja uzaštitiokoliša;- O
č
uvanje i unaprje
đ
enje prirodnog i kulturnog naslije
đ
a;- Poboljšanje zajedni
č
kih upravnih i pomo
ć
nih objekata uvodoprivredi i zbrinjavanju otpada;- Razvoj planova za prevenciju zaga
đ
enja za grani
č
neoblasti i u
č
inkovitii sustavi za pra
ć
enje kvalitete zraka, vode itla;- Razvoj i pove
ć
anje kapaciteta za prevenciju potencijalnih prirodnih katastrofa (ulju
č
uju
ć
i požare i poplave);- Dizajniranje i provedba politike za korištenjeobnovljivih izvorišta energije.2.3.1.3. Mjera I.3: Socijalna kohezija i kulturna razmjenakroz institucionalne i me
đ
uljudske intervencije.Cilj ove mjere je približiti zajednice kroz dugoro
č
na partnerstva i umrežavanje organizacija gra
đ
anskog društva, profesionalnih udruga, lokalnih vlasti i institucija kao što suškole, fakulteti i istraživa
č
ki centri. Ova mjera
ć
e doprinijetistvaranju kontakata na razli
č
itim razinama i sektorimaaktivnosti, i ohrabrivati prekograni
č
nu suradnju na poljugospodarstva, kulture, obrazovanja i športa.Sljede
ć
a lista je samo pregled koji pokazuje glavne prikladne aktivnosti:- Akcije za pomo
ć
socijalnom i kulturnom protokuinformacija i komunikacija izme
đ
u zajednica u prikladnojoblasti;- Kulturne razmjene me
đ
u mladima, umjetnicima,športske aktivnosti, narodne manifestacije i sli
č
ne aktivnosti;- Inicijative za obrazovanje i obuku, uklju
č
uju
ć
i širok raspon aktivnosti, kao što su promocija mobilnosti gra
đ
ana, projekti akademskih mreža za inovativno obrazovanje, kao i promocija cjeloživotnog u
č
enja za sve gra
đ
ane;- Promotivni skupovi na socijalnom i gospodarskom poljukao što su sajmovi i izložbe;- Druge aktivnosti na promociji socijalnog uklju
č
enja,razmjene informacija, zajedni
č
kih studija i istraživanja.Potencijalni korisnici tri mjere bi mogli biti:- državne vlasti/institucije sa operacijama u prikladnojoblasti;- lokalne vlasti i njihove institucije;- razvojne agencije;- turisti
č
ke i kulturalne organizacije/udruženja;- lokalne organizacije za pomo
ć
u poslovanju;- mala i srednja poduze
ć
a;- organizacije (uklju
č
uju
ć
i nevladine organizacije) kojerade na zaštiti prirode;- kulturne udruge;- nevladine organizacije;- javna i privatna tijela koja pomažu radnu snagu;- javna tijela nadležna za vodoprivredu;- škole, koledži, univerziteti, uklju
č
uju
ć
i stru
č
ne itehni
č
ke obrazovne institucije.Ove mjere
ć
e se provedbiirati kroz grantove.
2.3.2. Prioritet II: Tehni
č 
ka pomo
ć
radi pove
ć
anjaadministrativne sposobnosti u upravljanju i provedbi CBC  programa.
 Tehni
č
ka pomo
ć
 
ć
e se pružati putem dviju mjera.2.3.2.1. Mjera II.1: Programska administracija, monitoringi procjenaTehni
č
ka pomo
ć
 
ć
e se koristiti za pomo
ć
u radunacionalnih operativnih struktura (OS) i Zajedni
č
kog odbora zamonitoring (ZOM), radi osiguranja u
č
inkovite provedbiacije,monitoringa i procjene programa, kao i optimalne uporaberesursa. To
ć
e se posti
ć
i kroz operacije Zajedni
č
kog tehni
č
kogtajništva (ZTT) u Bosni i Hercegovini i ogranke ZTT-a u CrnojGori. ZTT
ć
e biti nadležan za svakodnevno upravljanje programom i odgovoran za OS i ZOM.2.3.2.2. Mjere II.2: Programske informacije i publicitetSpecifi
č
ni cilj ove mjere je osiguranje programske svijestime
đ
u državnim, regionalnim i lokalnim zajednicama i uop
ć
eme
đ
u stanovništvom u programskoj oblasti. Tako
đ
er pomažeaktivnosti podizanja svijesti na državnoj razini, kako bi se o programu informirali gra
đ
ani u obje zemlje.
Indikativni vremenski rok i iznosi za provedbu mjera:
 Mjere I.1, I.2 i I.3
ć
e se provoditi putem grantova.Primjenjuju se osnovni kriteriji za odabir i dodjelu grantova zaugovorne procedure vanjske pomo
ć
i EZ izloženi u prakti
č
nomvodi
č
u (PRAG). Detaljni kriteriji za odabir i dodjelu grantova
ć
e se izložiti u pozivima za prijedloge – Paket za aplikaciju

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->