Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dergi5

dergi5

Ratings: (0)|Views: 824|Likes:

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on May 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
Var olma gayretindeki insan, çoðu zaman hayatýn kuytularýnda savrulupgidiyor.Uçsuz bucaksýz ummanlarýn derin sularýnda yorulan idrakler, sonundadermansýz kalýyor.Var biraz da sen oyalan hakikati hiç deðiþmiyor.Ýnsan, en büyük mürebbiye olan hayatýn tedrisinden geçmedendurulmuyor.Ýnsan, özünde insaný arýyor.Ýnsaný yücelten baþ köþeye kuruluyor, hayatý yücelten hayatta kalýyor.Sanatçý, insana ait olan evrenseli yakaladýðý oranda sanatçý oluyor.Ýnsan, evrensele ancak kendine ulaþtýðý zaman varabiliyor.Kendini sorgulayan, sonsuzluða uzanýyor.Kendine ulaþmadan gönül gözü açýlmýyor.Kendine ulaþmanýn yollarýný ancak yine insanýn kendisi buluyor.Lakin bu arayýþ hiç de kolay olmuyor.Emek istiyor, sabýr istiyor, çile istiyor.Lütuf ancak ondan sonra geliyor...ÝSMEK El Sanatlarý Dergisi, 5. sayýsý ile huzurlarýnýzda. Dergimize göstermiþolduðunuz büyük ve sýcak ilgiye layýk olmak için çýtayý her sayý birazdaha yukarý çekebilmenin gayretindeyiz. Emeklerimizin boþa gitmediðinigörmek bizlere büyük mutluluk veriyor.Ýnsana ait olan güzelliklerin peþinde yoluna devam eden dergimiz yinedopdolu. Yazarlarýmýzýn yakýndan þahit olduðumuz heyecan ve gayretleriortaya çok güzel sonuçlar çýkartýyor. Sizler adýna hepsine gönül dolusuteþekkürlerimizi sunuyoruz.Geleneksel sanatlara büyük emekleri geçen çok önemli isimleri bir birkaybediyoruz. Prof. Dr. Ali Arparslan ve Hamit Üçerden sonra þimdi dedergimiz yazarlarýndan Prof. Kerim Silivri hocamýzý Hakkýn rahmetineuðurladýk. Rabbimizden kendilerine gani gani rahmet diliyoruz. Hepimizinbaþý saðolsun.Ýnsanca kalabilmek ve insanca üretebilmek temennilerimizleHürmet ve muhabbetler
Ýnsan, özünde insaný arýyor
ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEKEÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) EL SANATLARI DERGÝSÝ
SAHÝBÝ
Mahmut DOÐANÝ.B.B. Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Daire Baþkaný
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
Mehmet DOÐANÝ.B.B. Eðitim Müdürü
GENEL KOORDÝNATÖR
Güven ÇALIÞKANÝSMEK Genel Koordinatörü
GENEL YAYIN YÖNETMENÝ
Muhammet ALTINTAÞÝSMEK Yayýn Editörü
YAYIN KURULU
Dilek CAN, Emine UÇAK, H. Salih ZENGÝNMetin YÜKSEL, Alaaddin APAYDIN
FOTOÐRAFLAR
Mustafa YILMAZ, Ýsmail KÜÇÜKNebi URGANCI, Tuðrul MERCAN
TEKNÝK YAPIM
ÝSMEK YAYIN EDÝTÖRLÜÐÜ
SANAT YÖNETMENÝ
Ömer VEFA
GRAFÝK TASARIM - UYGULAMA
Mehmet Fatih KILIÇ
BASKI HAZIRLIK
Melih SERGEK, Doðan SEVEN
DÝZGÝ
Kahraman SARI
TASHÝH
Neva OLUT, Hatice GÖZLEMECÝ, Ayþe ÝBÝÞDAYI
BASKI TAKÝP
Abdurrahman TAÞKALE
BASKI
Numune Matbaacýlýk ve Cilt San. Ltd. Þti.
ORGANÝZASYON
Merkez Eðitim Yayýncýlýk ÝSMEK EL SANATLARI DERGÝSÝÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝNÝNBÝR KÜLTÜR HÝZMETÝ OLUP, ÜCRETSÝZDÝR
ADRES:
Ýskenderpaþa Mah. Ahmediye Cad.Hacý Salih Efendi Sok. No: 6 Fatih - ÝstanbulTel: 0212 531 01 41e-mail: ismek@ismek.org www.ismek.org
   G  r  a   f   i   k  :   M .   F  a  t   i   h   K   I   L   I   Ç
 
TaraksýzTaraklý
Yusuf ILGIN 
50
SanatçýKimdir?
Prof. Dr.Ýlhan ÖZKEÇECÝ 
46
Mutlak GüzeleMetaforik Bir Yolculuk
Yrd. Doç. Dr. Aynur CAN 
40
ÝstanbuldaAþk YolununSanatYolcularý
Neþe SÝMSARLAR
36
AþklaYananSanatKentiKonya
Dilek CAN 
24
SaltanatýnDerviþleri,DerviþlerinSaltanatý
 Melis ÞENOL
20
EskimezHarflerinTasarýmDehasýM. HalimÖzyazýcý
Ömer Faruk DERE
6
BUSAYIDA
Ali Emîrî Efendi veDivân-ýLügati't-Türk
Sabiha TAK 
57
AntakyadaKunduracýlýðýnSon Demleri
Sezai ERKEN 
14
Rana KAYACIK 
72
ÝSMEKSanatevindenGöz Alýcý Eserler 
Dr. Tahsin Ömer TAHAOÐLU 
Kandilli RasathanesininGizli Hazineleri
78
Doç. Dr. Faruk TAÞKALE
Büyüleyici Bir Açýk Hava MüzesiNevþehir 
60
 
DerinSüsleme
Rukal KAYRA
157
Delâil-ülHayrât
134
Anadolu DiniMimarisindeKalem Ýþi
 Ahmet Hamdi BÜLBÜL
131
Aþýklar Mekâný;MuradiyeCamii
Dr. Hatice AKSU 
128
BalkanlardakiOsmanlýMirasý
 Ahmet KUÞ
118
UrfaMozaiklerindeAmazonEfsanesi
Nuri COÞAR
110
Deniz KokanSanat
 Zeki SAATÇÝ 
114
SüslemeSanatlarýndaZirveYeþil Cami
Emine UÇAK 
102
DünyaMevlevihaneleri
Ýbrahim DIVARCI 
146
Prof.KerimSilivrilininArdýndan
Doç. Dr. Faruk TAÞKALE
86
NusretiyeCamii Yazýlarý
Dr. Süleyman BERK 
94
Yrd. Doç. Dr.Hüseyin GÜNDÜZ Kahraman SARI 
Kaðýda Ruh Katan Sanat
105
E. Hilal KORUCU 
Beyaz Diyarýn Siyah ÝncisiOltu Taþý
154

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
atilla liked this
kalligrapher liked this
hHALL53 liked this
hHALL53 liked this
Dae_Jang_Geum liked this
fromwest liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->