Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
87928791 Stocuri de Marfuri Si Materiale

87928791 Stocuri de Marfuri Si Materiale

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by icsx

More info:

Published by: icsx on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2014

pdf

text

original

 
1.1. Componenţa, constatarea si evaluarea stocurilor destocurilor de mărfuri şi materiale
A - Componenţa, caracteristica şi clasificarea stocurilor de mărfuri şi materiale
Stocurile de mărfuri şi materiale (SMM) cuprind activele aflate la dispoziţia întreprinderii:- destinate vînzării în aceeaşi stare sau după prelucrarea lor în procesul de producţie;- înregistrate ca producţie neterminată;- destinate consumului în procesul de producţie şi la prestarea de servicii.Componenţa, modul de constatare, evaluarea şi evidenţa SMM nt reglementate de prevederile S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale".Luînd în consideraţie faptul că la întreprindere se utilizează diverse stocuri, este necesarăclasificarea lor, care se efectuează după următoarele criterii:1. Conţinutul economic şi destinaţie;2. Apartenenţa la patrimoniul întreprinderii;3. Sursa de provenienţă4. După direcţiile de utilizareDupă primul criteriu stocurile se împart în:- materie primă şi materiale;- animale la creştere şi îngrăşat;- obiecte de mică valoare şi scurtă durată;- producţie în curs de execuţie;- produse;- mărfuri, inclusiv terenuri şi alte active materiale curente şi pe termen lung achiziţionate şidestinate revînzării.
Materia primă şi materialele
participă direct la fabricarea produsului şi constituie conţinutulsubstanţial al acestuia.
 
Materii prime sînt acele bunuri care n-au parcurs nici un stadiu de prelucrare (fructele şilegumele achiziţionate pentru producerea sucurilor ş.a.)Materialele pînă la achiziţionare au parcurs deja anumite stadii de prelucrare (cimentul, stofa,materialul pentru costume ş.a.).Materialele se clasifică în:
a) materiale de bază
care constituie conţinutul substanţial al produsului fabricat;
b) materiale auxiliare,
care iau parte la fabricarea produselor, dar nu constituie conţinutul lor substanţial, atribuind produsului fabricat un oarecare aspect, gust etc. (lacul la mobilă, condimentele laconserve).După rolul pe care-l joacă în procesul economic materialele auxiliare cuprind combustibilul,ambalajele circulante, piesele de schimb. Însă, daca aceste materiale ocupă o pondere însemnată înactivitatea întreprinderii, ele pot fi evidenţiate separat.
 
Animalele
cuprind animalele tinere aflate la întreprindere în scopul creşterii pentru a fi trecutela îngrăşat sau în componenţa mijloacelor fixe.
Obiectele de mică valoare şi scurtă durată
reprezintă bunurile cu o valoare mai mică decîtlimita stabilită pentru a fi considerate mijloace fixe (în prezent – 3 000 lei), indiferent de durata lor deexploatare, sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor unitară, precum şi bunurilesimilare acestora (echipament şi îmbrăcăminte de protecţie, alte obiecte similare).În componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată sînt incluse şi construcţiile speciale provizorii, cum ar fi îngrăditurile construcţiilor, alte construcţii (neprevăzute în lista de titluri).
Producţia în curs de execuţie
cuprinde producţia care nu a trecut prin toate fazele de prelucrare, prevăzute pentru produsele finite.
Produsele
reprezintă bunurile obţinute în procesul de producţie, destinate livrării terţilor, iar înunele cazuri, pentru consumul intern. De asemenea, în componenţa produselor nt incluse1
 
semifabricatele din producţia proprie, produsele procesul tehnologic al cărora a fost terminat într-oanumită fază tehnologică, transferate în continuare altei secţii sau livrate în această stare terţilor.
Mărfurile
sînt bunurile pe care întreprinderea le cumpără în scopul revînzării.Conform celui de-al doilea criteriu SMM se împart în:a) stocuri care aparţin întreprinderii cu drept de proprietate şi fac parte din patrimoniulacesteia; b) stocuri care nu se află în proprietatea întreprinderii, dar care se află la dispoziţia acesteia(stocuri primite în custodie, consignaţie).Conform celei de-al treilea criteriu stocurile se împart în:a) stocuri provenite din afară întreprinderii (cumpărate, primite de la fondatori sau primite cutitlu gratuit); b) stocuri provenite din producţia proprie (ambalaje, instrumente, semifabricate ş.a.).În dependenţă de direcţiile de utilizare SMM se clasifică în felul următor:
SMM utilizate în activitatea de comerţ (mărfurile)
SMM utilizate în activitatea de producţie (stocuri destinate consumului în procesul de producţie (la prestarea de servicii), stocuri în stare de prelucrare, stocuri destinate vînzării).Pentru a organiza evidenţa analitică materialele se clasifică în afară de criteriile de clasificareexaminate la întreprindere, în clase, grupe, subgrupe, sortimente.În baza acestei clasificări la întreprinderile mari pot fi întocmite nomenclatoare de materiale încare se indică codul, denumirea, unitatea de măsură, costul de evidenţă (normativ), simbolul etc.Simbolul este compus din 5-7 cifre.Prima cifră simbolizează clasa, a doua – grupa, a treia-a cincia – contul sintetic, a şasea – subcontul, a şaptea – sortimentul. Nomenclatoarele de materiale servesc ca bază la întocmirea documentelor privind organizareacontabilităţii la preţuri de evidenţă (intrarea, livrarea materialelor în producţie ş.a.).
B - Constatarea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale
Pentru ca stocurile de mărfuri şi materiale (SMM) să fie reflectate în contabilitate şi rapoartefinanciare este necesar ca ele să fie constatate şi evaluate.
Constatarea SMM ca active
are loc în cazul cînd se respectă următoarele cerinţe:a) întreprinderea are o certitudine întemeiată că SMM vor aduce avantaj economic în viitor dinutilizarea (realizarea) lor; b) valoarea stocurilor poate fi determinată cu un grad înalt de exactitate.Evaluarea se efectuează prin determinarea valorii SMM.Există 3 tipuri de evaluare a SMM:a) evaluarea iniţială; b) evaluarea curentă b) evaluarea ulterioară.Valoarea iniţială (de intrare sau valoarea istorică se determină la intrarea SMM în patrimoniulîntreprinderii şi reprezintă suma mijloacelor băneşti achitate sau a echivalentelor acestora, fie valoareavenală sub altă formă de compensare acordată la achiziţionarea SMM.Conform prevederilor S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale" la intrare stocurile seevaluează în dependenţă de sursele de intrare şi metodele de achiziţionare:a) pentru SMM procurate de la terţi - cu valoarea de cumpărare şi cheltuielile de transport-aprovizionare (cheltuielile de transport legate nemijlocit de achiziţionarea mărfurilor, cheltuielile deîncărcare-descărcare şi păstrare, taxele vamale şi alte impozite, prevăzute de legislaţia în vigoare,referitoare la procurarea SMM; b) pentru SMM confecţionate la întreprindere - la costul efectiv al activului produs, careinclude consumurile materiale directe, consumurile directe privind retribuirea muncii şi consumurileindirecte de producţie;c) pentru SMM primite pe calea schimbului – la valoarea venala a activelor procurate/primite(valoarea venală este sumă cu care un activ poate fi schimbat în procesul operaţiei comerciale între2
 
 părţile independente);d) pentru SMM primite cu titlu gratuit - la valoarea de utilitate a activului stabilită prin acordul părţilor;
Evaluarea ulterioară
prevede determinarea valorii stocurilor la momentul întocmiriirapoartelor financiare (bilanţului). Conform paragrafului 7 al S.N.C 2 "Stocurile de rfuri şimateriale" SMM se reflectă în rapoartele financiare la valoarea cea mai mică dintre valoarea iniţială şivaloarea realizabilă netă, care la rîndul său se determină luînd ca bază preţurile de realizare astocurilor, diminuate cu cheltuielile probabile de vînzare.În decursul perioadei de gestiune nu este posibilă totdeauna determinarea valorii iniţiale astocurilor procurate în momentul achiziţionării (în cazul cînd nomenclatorul de materiale care se procură este larg, cheltuielile de achiziţionare se referă la cîteva tipuri de mărfuri (materiale) şi pot fiidentificate numai la sfîrşitul perioadei de gestiune.Danu-i posibideterminarea costului efectiv la momentul achiziţionării livrareamaterialelor în producţie în contabilitatea curentă se aplică un preţ convenţional.S.N.C. 2 "Stocurile de mărfuri şi materiale" prevede în evidenţa contabilă curentă următoarelemetode de evaluare a stocurilor:
• metoda costului normativ
- pentru evaluarea şi controlul operativ al existenţei şi circulaţiei, produselor finite şi producţiei neterminate. Costul normativ se determină, luînd ca bază de calculcheltuielile materiale directe, cheltuielile directe privind retribuirea muncii şi cheltuielile indirecte de producţie. Pentru ca costul normativ să fie real, normele de cheltuieli trebuie să fie analizate sistematicşi revizuite în cazul cînd s-a schimbat nivelul de cheltuieli;
• metoda vînzărilor cu amănuntul
- pentru evaluarea unei cantităţi mari de mărfuri care auun profit relativ egal în preţul vînzărilor în cazul unui sortiment care variază rapid. Această metodă seaplică, de regulă, în comerţ. În contabilitatea curentă de circulaţie a mărfurilor evaluarea acestora seefectuează după metoda vînzărilor cu amănuntul la preţuri de vînzare, cu evidenţierea adaosuluicomercial, sau la valoarea de achiziţie. Reducerea valorii de achiziţie a mărfurilor se admite încazurile cînd valoarea realizabilă netă este mai joasă decît costul (în cazul cînd SMM parţial saudeteriorat, s-au uzat, au scăzut preţurile de vînzare ori au sporit cheltuielile pentru completarea şiorganizarea vînzării acestora);
• metoda de identificare
- pentru stocurile produse şi destinate unor proiecte speciale, precumşi pentru cele ce nu sînt reciproc substituibile;iar pentru un sortiment variat de mărfuri reciproc substituibile:
• metoda costului mediu ponderat• metoda FIFO (prima intrare - prima ieşire)• metoda LIFO (ultima intrare - prima ieşire)
 Exemplul 1
Date iniţiale: Materialul “M”DataPreţul, leiCantitatea, kgIntrăriIeşiriSold
Sold la 01.01.0915,0070070005.01.0917,005001 20009.01.0980040013.01.0918,006001 00022.01.0970030025.01.0920,001 0001 30028.01.09900400
a)Metoda costului mediu ponderat
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->