Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
90800779-Analiza-comparativă-ifrs-omfp

90800779-Analiza-comparativă-ifrs-omfp

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by icsx

More info:

Published by: icsx on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

 
Analiza comparativă a politicilor de recunoaştere, evaluare şi prezentare însituaţiile financiare a informaţiilor privind activele (IAS 16, IAS 38, IAS 36, IAS 40,IFRS 5, IAS 23 şi IAS 2 versus OMFP 3055)Imobilizări corporale IAS 16Element analizat: Recunoaşterea imobilizărilor corporale
IAS 16.7: costul unui element deimobilizări corporale este recunoscut înactiv atunci când:(i) este probabil ca întreprinderea  beneficieze de avantajele economiceviitoare asociate acestuia; şi(ii) costul lui, sau valoarea sa justă, poatesă fie evaluat(ă) în mod fiabil.IAS 16.19 : Prezentul standard nu prescrieunitatea de recunoaştere, adică ce constituieun element de imobilizări corporale. Astfel,se impune utilizarea raţionamentului profesional la aplicarea criteriilor derecunotere pentru circumstanţelespecifice ale unei entităţi.OMFP : 93. - (1) Imobilizările corporalecuprind: terenuri
ș
i construc
ț
ii; instala
ț
iitehnice
ș
i ma
ș
ini; alte instala
ț
ii, utilaje
ș
i mobilier;avansuri acordate furnizorilor deimobilizări corporale
ș
i imobilizăricorporale în curs de execu
ț
ie.94. - (1) Contabilitatea terenurilor se
ț
ine pe două categorii: terenuri
ș
I amenajări deterenuri.104. - (1) În cadrul imobilizărilor corporalesunt eviden
ț
iate în mod distinctimobilizările corporale în curs de execu
ț
ie.
Element analizat: costul
IAS 16: O imobilizare corporală, careîndeplineşte condiţiile pentru a firecunoscută la active, trebuie să fie iniţialevaluala
costul u
. Costul uneiimobilizări cuprinde (IAS 16.16):-preţul său de cumpărare (purchase price),la care se adaugă taxele vamale (importduties) şi taxele nerecuperabile (non-refundable purchase taxes)-orice costuri care se pot atribui directaducerii activului la locaţia şi stareanecesare pentru ca acesta să poatăfuncţiona în modul dorit de conducere.- costul estimat pentru demontarea şimutarea activului, respectiv, costurile derestaurare a amplasamentului, în măsura încare costul este recunoscut ca un provizion, pe baza standardului IAS 37.Exemple de cheltuieli directe atribuibile(IAS 16.17):-cheltuieli cu personalul care rezultă directOMFP:105. - (1) O imobilizare corporalărecunoscută ca activ trebuie evaluată ini
ț
ialla costul său determinat potrivit regulilor deevaluare din prezentele reglementări, înfunc
ț
ie de modalitatea de intrare în entitate.(2) Exemple de costuri care se efectueazăîn legătură cu construc
ț
ia unei imobilizăricorporale, direct atribuibile acesteia, sunt:a) costurile reprezentând salariileangaja
ț
ilor, contribu
ț
iile legale
ș
i altecheltuieli legate de acestea, care rezultădirect din construc
ț
ia imobilizăriicorporale; b) cheltuieli materiale;c) costurile de amenajare aamplasamentului;d) costurile ini
ț
iale de livrare
ș
imanipulare;e) costurile de instalare
ș
i asamblare;f) cheltuieli de proiectare
ș
i pentru1
 
din achiziţia sau producţia imobilizărilo- cheltuielile de amenajare aamplasamentului;- cheltuielile de transport şi de manipulareiniţiale;- cheltuielile de instalare-costurile de testare a func
ț
ionării corecte aactivului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produseîn timpul aducerii activului laamplasamentul
ș
i condi
ț
ia de func
ț
ionare- cheltuieli profesionale (de exemplu,onorariile cuvenite arhitecţilor şiinginerilor);Cheltuielile administrative şi alte cheltuieligenerale nu intră în structura costuluiactivului, exceptând situaţia în care astfelde cheltuieli pot fie direct legate deachiziţia sau de punerea în stare de utilizarea bunului. Acelaşi tratament este suportat şide cheltuielile de demarare şi de cele preliminare exploatării. Cât priveşte pierderile iniţiale de exploatare, angajateînainte ca bunul să ajungă la performanţa prevăzută, acestea sunt înscrise lacheltuieli.Costul unui element de imobiliricorporale este echivalentul în numerar al preţului la data recunoaşterii. Dacă plataeste amânată dincolo de termenele normalede creditare, diferenţa dintre echivalentul înnumerar al prului şi plata totaesterecunoscută ca dobândă pe perioada decreditare, cu excepţia cazului în care astfelde dobânzi sunt capitalizate conform cuIAS 23.ob
ț
inerea autoriza
ț
iilor;g) costurile de testare a func
ț
ionării corectea activului, după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produseîn timpul aducerii activului laamplasamentul
ș
i condi
ț
ia de func
ț
ionare(cum ar fi e
ș
antioanele produse la testareaechipamentului);h) onorariile profesionale plătite avoca
ț
ilor 
ș
i exper 
ț
ilor etc.(3) În cazul în care o clădire este demolată pentru a fi construită o alta, cheltuielile cudemolarea sunt recunoscute după naturalor, fără a fi considerate costuri deamenajare a amplasamentului. Acela
ș
itratament contabil se aplică
ș
i cheltuielilor reprezentând valoarea neamortizată aclădirii demolate.(4) În costul unei imobilizări corporale suntincluse
ș
i costurile estimate ini
ț
ial cudemontarea
ș
i mutarea acesteia la scoatereadin func
ț
iune, precum
ș
i cu restaurareaamplasamentului pe care este pozi
ț
ionatăimobilizarea, atunci când aceste sume pot fiestimate credibil
ș
i entitatea are o obliga
ț
ielegată de demontare, mutare a imobilizăriicorporale
ș
i de refacere a amplasamentului.(5) Costurile estimate cu demontarea
ș
imutarea imobilizării corporale, precum
ș
icele cu restaurarea amplasamentului serecunosc în valoarea acesteia, încoresponden
ț
ă cu un cont de provizioane(contul 1513 "Provizioane pentrudezafectare imobilizări corporale
ș
i alteac
ț
iuni similare legate de acestea").53. - (1) Costurile îndatorării care suntdirect atribuibile achizi
ț
iei, construc
ț
iei sau produc
ț
iei unui activ cu ciclu lung defabrica
ț
ie pot fi incluse în costul aceluiactiv.
Element analizat: amortizarea
IAS 16.6.: Amortizarea este alocareasistematică a valorii amortizabile a unuiactiv pe întreaga sa durată de viaţă utilă.OMFP:68. - (2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare2
 
Valoarea amortizabilă este costul unui activsau o altă valoare substituită costului,minus valoarea sa reziduală.Valoarea reziduală
 
este valoarea pe careîntreprinderea se aşteaptă să o obţină princedarea unui activ, la sfârşitul duratei salede utilitate, după deducerea cheltuielilor angajabile în operaţia de cesiune.Durata de utilitate este:- fie perioada în cursul căreia întreprinderease aşteaptă să utilizeze activul respectiv;- fie numărul de unităţi de producţie sau deunităţi similare pe care întreprinderea seaşteaptă să le obţină şi să le vândă (caurmare a folosirii activului în cauză).IAS 16.43: Fiecare parte a unui element deimobilizări corporale cu un costsemnificativ faţă de costul total alelementului trebuie amortizat separat.IAS 16.60: Metoda de amortizare (thedepreciation method) trebuie reflecteritmul şi modul în care sunt consumateavantajele economice viitoare ca urmare autilizării activului.IAS 16.50-51, 61: Valoarea reziduală,durata de utilitate şi metoda de amortizare aunei imobilizări corporale trebuie fiereexaminată periodic şi, dacă previziunilesunt sensibil diferite de estimărileanterioare, modificarea trebuiecontabilizată ca modificare de estimarecontabilă în conformitate cu IAS 8.IAS 16.55: Amortizarea unui activ începecând acesta este disponibil pentru utilizare,adică atunci când acesta se află înamplasamentul şi starea necesare pentru a putea funcţiona în maniera dorită deconducere. Amortizarea unui activîncetează cel mai devreme la data ndactivul este clasificat drept deţinut învederea vânzării, în conformitate cu IFRS5, şi la data la care activul estederecunoscut.economică reprezintă alocarea sistematică avalorii amortizabile a unui activ peîntreaga durată de utilizare economică.Valoarea amortizabilă este reprezentată decost sau altă valoare care substituie costul(de exemplu, valoarea reevaluată).(3) În în
ț
elesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică seîn
ț
elege durata de via
ț
ă utilă, aceastareprezentând:a) perioada în care un activ este prevăzut afi disponibil pentru utilizare decătre o entitate; sau b) numărul unită
ț
ilor produse sau al unor unită
ț
i similare ce se estimează că vor fiob
ț
inute de entitate prin folosirea activuluirespectiv.112. - (1) Entită
ț
ile amortizeazăimobilizările corporale utilizând unul dinurmătoarele regimuri de amortizare:a) amortizarea liniară realizată prinincluderea uniformă în cheltuielile deexploatare a unor sume fixe, stabilite propor 
ț
ional cu numărul de ani ai durateide utilizare economică a acestora; b) amortizarea degresivă, care constă înmultiplicarea cotelor de amortizareliniară cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avută în vedere legisla
ț
ia învigoare;c) amortizarea accelerată, care constă înincluderea, în primul an de func
ț
ionare, încheltuielile de exploatare a unei amortizăride până la 50% din valoarea de intrare aimobilizării. Amortizările anuale pentruexerci
ț
iile financiare următoare suntcalculate la valoarea rămasă de amortizat,după regimul liniar, prin raportare lanumărul de ani de utilizare răma
ș
i.Deoarece amortizarea calculată trebuie săfie corelată cu modul de utilizare aactivului
ș
i, întrucât în cazuri rare oimobilizare corporală se consumă în primulan în procent de până la 50%, rezultă cămetoda de amortizare accelerată este mai pu
ț
in utilizată în scopuri contabile;3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->