Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
64583 Proiect ACORD de MEDIU Vopsitorie Ford

64583 Proiect ACORD de MEDIU Vopsitorie Ford

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by catalin2013
cdcd
cdcd

More info:

Published by: catalin2013 on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2014

pdf

text

original

 
Ministerul Mediului şi Pădurilor
 Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova
 
AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CRAIOVA
Adresa: Str. Petru Rareş, nr. 1, Craiova, cod 200349Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035e-mail :office@arpmdj.anpm.ro Pagina 1 din 14
ACORD DE MEDIUproiectCa urmare a cererii adresate de SC FORD ROMÂNIA SA , cu sediul în municipiul Craiova, str. HenryFord, nr. 29, jud. Dolj, înregistrat
ă
la ARPM Craiova cu nr.15938 din 28.12.2011, în bazaOrdonan
ţ
ei deurgen
ţă
a Guvernului nr. 195/2005privind protec
ţ
ia mediului, aprobat
ă
cu modific
ă
ri
ş
i complet
ă
ri prinLegea nr. 265/2006, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, aHot
ă
rârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
ş
i private asupra mediului
ş
i aOrdonan
ţ
ei deurgen
ţă
a Guvernului nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelornaturale, a florei
ş
i faunei s
ă
lbatice, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, dup
ă
caz, se emite:ACORD DE MEDIUpentru proiectul „MODERNIZ
Ă
RI UTILAJE TEHNOLOGICE LA SEC
Ţ
IA VOPSITORIE “ propus a fiamplasat în Craiova, str. Henry Ford nr.29, jud. Dolj în scopul stabilirii condi
ţ
iilor
ş
i a m
ă
surilor pentruprotec
ţ
ia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:
I
.
Descrierea proiectului, lucr
ă
rile prev
ă
zute de proiect, inclusiv instala
ţ
iile
ş
i echipamentele:
 Lucr
ă
rile care se vor efectua în cadrul acestui proiect sunt menite s
ă
dubleze capacitatea de produc
ț
ie la300.000 de ma
ș
ini tip B pe an (prin retehnologizarea cabinei de vopsire Sud existent
ă
) care constau în:
 
Montarea a zece robo
ţ
i de exterior pentru aplicarea stratului de baz
ă
(vopsea)
ş
i lac, care se realizeaz
ă
  în cadrul a
ş
ase centre de aplicare manual
ă
 
ş
i, respectiv, prin intermediul a zece robo
ţ
i de exterior;
 
cuptor de uscare similar cu cel folosit pentru cabina de vopsire Nord, iar aerul cald care va rezulta vafi trimis la un incinerator (deja existent), pentru distrugerea emisiilor de COV
ş
i recuperarea c
ă
ldurii;
 
cabina de vopsire propriu-zis
ă
, cu sistem Venturi (dou
ă
scrubere umede) care preia surplusul devopsea (41,5 m liniari de scrubere de-a lungul cabinei de vopsire);
 
sistemul de recirculare a apei (cu filtrare, pretratare prin floculare
ş
i coagulare);
 
incineratorul pentru distrugerea emisiilor de COV(existent), aferent cuptorului cabinei de vopsire Sud,cu diametrul de 2,5 m
ş
i lungimea de 10,4 m. Consumul de gaze naturale este de 180 Nm
3
 /h. Putereainstalat
ă
este de 1500 kW. Temperatura aerului recirculat
ş
i temperatura în focar vor fi monitorizate
 
AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CRAIOVA
Adresa: Str. Petru Rareş, nr. 1, Craiova, cod 200349Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035e-mail :office@arpmdj.anpm.ro Pagina 2 din 14
continuu. Volumul de aer exhaustat este de 8000 Nm
3
 /h, temperatura gazelor la ie
ş
irea din co
ş
de 1800-2000°C, temperatura în focar 7000-7500°C. Eficien
ţ
a incineratorului conform c
ă
r
ţ
ilor tehnice este de95%.
 
Scruberele umede aferente cabinei de vopsire Sud sunt de tipul DURR Standard Envirojet 3(asem
ă
n
ă
toare celor aferente cabinei de vopsire nord), proiectate s
ă
creeze o turbulen
ţă
crescut
ă
înscopul favoriz
ă
rii amestecului aer/ap
ă
. Cele dou
ă
scrubere vor fi conectate la dou
ă
co
ş
uri existente(nr. 16
ş
i 17), echipate cu filtre textile.
 
Robot cu 45 de capete de ceruire , montate pe bra
ţ
e pneumatice care va înlocui sta
ţ
ia manual
ă
folosit
ă
, în scopul automatiz
ă
rii cabinei de ceruire.Circula
ţ
ia aerului în cadrul cabinei de vopsire se va face din tavan spre podea, prin intermediul unorfiltre incorporate al c
ă
ror grad de epuizare este controlat prin senzori de presiune diferen
ţ
ial
ă
 
ş
i alarme.În etapa de tratament, ceara anti-ruginire este amestecat
ă
cu aer în camera de amestec, localizat
ă
înainteacapetelor de ceruire. Aplicarea stratului se realizeaz
ă
prin pulverizare, cu ajutorul aerului comprimat.Cantitatea total
ă
de cear
ă
aplicat
ă
va fi de 1,5 l /cear
ă
 /caroserie. Ceara are un con
ţ
inutul de solvent de20%. Robotul va fi conectat la sistemul de exhaustare existent, care este direc
ţ
ionat c
ă
tre co
ş
ul nr. 22, deasemenea, existent.Lucr
ă
rile de retehnologizare constau în principal în demontare robo
ţ
i folosi
ţ
i anterior, reîmp
ă
r
ţ
ire -reamenajare cabin
ă
vopsire sud (incluzând opera
ţ
iile de instalare a 10 robo
ţ
i de exterior).
Cabina de vopsire Nord
:- ajustarea conveiorului din cadrul cabinei de vopsire Nord pentru model ma
ş
in
ă
tip B;- instalare echipamente de r
ă
cire – înc
ă
lzire ap
ă
, sisteme de înc
ă
lzire, unit
ăţ
i de climatizare
ş
iautomatizarea cabinei de ceruire.
II. Motivele
ş
i considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele
ş
i în leg
ă
tur
ă
cucalitatea
ş
i concluziile/recomand
ă
rile raportului privind impactul asupra mediului
ş
i aleparticip
ă
rii publicului:
- Nu este cazul supunerii proiectului unei proceduri de evaluarea de mediu conform HG 1076/ 2004 caretranspune Directiva 2001/42/CE.În conformitate cu prevederile:- H.G. nr. 445/2009 (privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
ş
i private asupra mediului),investi
ţ
ia se încadreaz
ă
în Anexa 2 - Lista proiectelor pentru care trebuie stabilit
ă
necesitatea efectu
ă
riievalu
ă
rii impactului asupra mediului, la pozi
ţ
ia13.a. „Orice modific
ă
ri sau extinderi, altele decât celeprev
ă
zute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prev
ă
zute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, dejaautorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupramediului”, coroborat
ă
cu pozi
ţ
ia nr. “4. f) fabricarea
ş
i asamblarea de autovehicule
ş
i fabricareamotoarelor pentru autovehicule” din aceea
ş
i anex
ă
; -procedura de evaluare de mediu pentru proiect s-aderulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:- Ordinului MMP nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evalu
ă
rii impactului asupramediului pentru proiecte publice
ş
i private.
 
AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CRAIOVA
Adresa: Str. Petru Rareş, nr. 1, Craiova, cod 200349Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035e-mail :office@arpmdj.anpm.ro Pagina 3 din 14
- Decizia de emitere a fost luat
ă
în urma verific
ă
rii documenta
ţ
iei depuse
ş
i a amplasamentului, în urmaconsult
ă
rii publicului
ş
i a autorit
ăţ
ilor publice competente membre ale Colectivului de Analiz
ă
Tehnic
ă
pebaza recomand
ă
rilor
ş
i a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului.- Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeaz
ă
pe respectarea prevederilor legale privind:
 
m
ă
surile ce se impun pentru protec
ţ
ia aerului, apei, solului, gestionarea de
ş
eurilor, a
ş
ez
ă
ri umane;
 
respectarea cerin
ţ
elor comunitare transpuse în legisla
ţ
ia na
ţ
ional
ă
;
 
m
ă
suri speciale cu scopul de a preveni
ş
i/sau reduce poluarea, atunci când autorit
ăţ
ile competentepentru protec
ţ
ia mediului le consider
ă
necesare;
 
consultarea membrilor CAT pe toat
ă
perioada derul
ă
rii etapelor procedurale ;
 
pentru etapele de procedura a acordului de mediu, au fost transmise anun
ț
uri de mediu, afi
ş
ate lasediul SC Ford SA, în presa local
ă
 
ș
i nu au fost înregistrate comentarii din partea publicului, pentruetapele procedurale, la proiectul mai sus men
ț
ionat;
 
ş
edin
ț
a de dezbatere publica privind analiza raportului la Studiul de Evaluare a impactului asupramediului a avut loc in data de 11.04.2012, la sediul ARPM Craiova. - Conform Planului de gestionare al solven
ţ
ilor cu con
ţ
inut de COV – modificarea capacit
ăţ
ii nominaleare ca efect cre
ş
terea emisiilor de COV de 4% sub limita de 10% a emisiilor de COV - conform HG699/2003 anexa 3 pct. 4
ş
i nu reprezint
ă
o modificare substan
ţ
ial
ă
a instala
ţ
iei.- Certificat de Urbanism nr. 49/10.01.2012- Prim
ă
ria Municipiului Craiova .- Studiu de modelare a dispersiei atmosferice a concentra
ţ
iei poluan
ţ
ilor COV, CO, NO2, PM10.-
Alternativele
luate în considerare cu privire la proiectul propus, de retehnologizare a cabinei de vopsireSud, au vizat fie alegerea altei loca
ţ
ii, fie alegerea altor tehnologii de vopsire.Alegerea Loca
ţ
iei în cadrul Vopsitoriei ini
ţ
iale implic
ă
timp
ş
i costuri reduse în compara
ţ
ie cu investi
ţ
iilecare ar fi fost necesare în cazul unei construc
ţ
ii noi. De asemenea, aceast
ă
alternativ
ă
are un impact redusasupra mediului, comparativ cu impactul aferent lucr
ă
rilor de construc
ţ
ii care ar fi fost necesare pentrurealizarea infrastructurii necesare unei construc
ţ
ii noi pentru investi
ţ
ia propus
ă
.
Alternative Tehnologice:
În compara
ţ
ie cu celelalte tehnologii conven
ţ
ionale de vopsire a automobilelor, principalele avantaje aleacestei noi tehnologii 3 Wet constau într-o reducere semnificativ
ă
a:
 
consumului de energie;
 
duratei procesului de vopsire
ş
i
 
nivelului de emisii de COV
ş
i CO
2
.
 încadrarea în BAT, BREF, dup
ă
caz;
 
BREF–uri specifice:
-
 
„Tratarea suprafe
ţ
elor prin utilizarea solven
ţ
ilor organici” (IPPC Reference Document on BestAvailable Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents, August 2007http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/sts_bref_0807.pdf), numit BREF-STS;
-
 
„Instala
ţ
ii pentru tratarea suprafe
ţ
elor metalice
ş
i din materiale plastice prin folosirea procedeelorelectrolitice sau chimice” (IPPC Reference Document on Best Available Techniques for theSurface Treatment of Metals and Plastics, August 2006
http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/stm_bref_0806.pdf),
numit BREF-STM;
 
BREF–uri orizontale:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->