Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
103. - 18

103. - 18

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2014

pdf

text

original

 
PRIJEDLOG ODLUKE
Na temelju
č
lanka 8. i
č
lanka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodnenovine“, br. 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _________________ 2013. godine, donijelaO D L U K Uo prijenosu u vlasništvo Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti nekretnina u k.o. GradZagreb, vlasništvo Republike Hrvatske radi otklanjanja posljedica povrede ustavnog pravavlasništva zajam
č
enog
č
lankom 48. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske
I.
Republika Hrvatska prenosi u vlasništvo Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti nekretnineu k.o. Grad Zagreb, vlasništvo Republike Hrvatske ozna
č
ene kao:- stan u listu „B“ ozna
č
en kao 9. ETAŽA 0/0 1. trosobni stan u polukatu uli
č
ne stambeno-poslovne zgrade, površine 93,06 m², s kojim posebnim dijelom je neodvojivo povezanodgovaraju
ć
i suvlasni
č
ki dio cijele nekretnine ozna
č
ene kao z.k.
č
. br. 2159/5 ku
ć
a pop.br.11325 u Vlaškoj ulici br. 126 površine 370 m² (102.9
č
hv), upisane u zk.ul.br. 16392 k.o.Grad Zagreb, etažno vlasništvo s neodre
đ
enim omjerima, poduložak 9,- stan u listu „B“ ozna
č
en kao 1. ETAŽA 0/0 1. trosobni stan na tre
ć
em katu ukupne površine111,00
č
m, koji se sastoji od tri sobe, sobice, kuhinje, kupaonice,smo
č
nice, wc-a, predsobljai hodnika, s kojim posebnim dijelom je neodvojivo povezan odgovaraju
ć
i suvlasni
č
ki dio cijelenekretnine ozna
č
ene kao z.k.
č
. br. 2345/101 poslovna dvorišna zgrada i dvorište uTomaši
ć
evoj ulici br. 6, površine 432 m² (120.2
č
hv), upisane u zk.ul.br. 21909 k.o. GradZagreb, etažno vlasništvo s odre
đ
enim omjerima, poduložak 1,- stan u listu „B“ ozna
č
en kao ZK tijelo I – 8. ETAŽA 0/0 2. trosobni stan na II katu zgrade,lijevo, površine 92,96 m², s kojim posebnim dijelom je neodvojivo povezan odgovaraju
ć
isuvlasni
č
ki dio cijele nekretnine ozna
č
ene kao z.k.
č
. br. 3277 uli
č
na stambena zgrada saposlovnim prostorijama popisni broj 1346 i dvorišna zgrada – garaža i 1 poslovna prostorija,dvorište, vrt i zid u Gunduli
ć
evoj ulici broj 11 površine 684 m² (190.1
č
hv), upisane u zk.ul.br.2279 k.o. Grad Zagreb, zemljišnoknjižno tijelo I. 8 ETAŽA,- stan u listu „B“ ozna
č
en kao ZK tijelo I – 9. ETAŽA 0/0 2. jednosobni stan na III katuzgrade, odnosno tavanu, hodnik lijevo, prva vrata desno, površine 22,11 m², s kojimposebnim dijelom je neodvojivo povezan odgovaraju
ć
i suvlasni
č
ki dio cijele nekretnineozna
č
ene kao z.k.
č
. br. 3277 uli
č
na stambena zgrada sa poslovnim prostorijama popisnibroj 1346 i dvorišna zgrada – garaža i 1poslovna prostorija, dvorište, vrt i zid u Gunduli
ć
evojulici broj 11 površine 684 m² (190.1
č
hv), upisane u zk.ul.br. 2279 k.o. Grad Zagreb,zemljišnoknjižno tijelo I. 9. ETAŽA,
 
2
- stan u listu „B“ ozna
č
en kao ZK tijelo I – 10. ETAŽA 0/0 2. jednosobni stan na III katuzgrade, odnosno tavanu, hodnik lijevo, vrata ravno, površine 22,22 m², s kojim posebnimdijelom je neodvojivo povezan odgovaraju
ć
i suvlasni
č
ki dio cijele nekretnine ozna
č
ene kaoz.k.
č
. br. 3277 uli
č
na stambena zgrada sa poslovnim prostorijama popisni broj 1346 idvorišna zgrada – garaža i 1poslovna prostorija, dvorište, vrt i zid u Gunduli
ć
evoj ulici broj 11površine 684 m² (190.1
č
hv), upisane u zk.ul.br. 2279 k.o. Grad Zagreb, zemljišnoknjižnotijelo I.10. ETAŽA ,- stan u listu „B“ ozna
č
en kao 1. ETAŽA 0/0 1. jednosobni stan u podrumu zgrade, površine24,85 m² , Bauerova br. 34 (Zvonimirova br. 8 ), s kojim posebnim dijelom je neodvojivopovezan odgovaraju
ć
i suvlasni
č
ki dio cijele nekretnine ozna
č
ene kao z.k.
č
. br. 2338/26najamna stambena zgrada i dvorište u Ulici socialisti
č
ke revolucije 8 i Krašove 34, jedinstvenistambeni objekt sagra
đ
en na
č
kbr. 2338/26 i 2338, površine 469 m² (130.4
č
hv) i z.k.
č
. br.2338/27 najamna stambena zgrada i dvorište u Ulici socialisti
č
ke revolucije 8 i Krašove 34, jedinstveni stambeni objekt sagra
đ
en na
č
kbr. 2338/26 i 2338, površine 684 m² (190.3
č
hv),obje upisane u zk.ul.br. 21893 k.o. Grad Zagreb, etažno vlasništvo s odre
đ
enim omjerima,poduložak 1,a radi otklanjanja posljedica povrede ustavnog prava vlasništva zajam
č
enog
č
lankom 48.stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske utvr
đ
enog Odlukom Ustavnog suda RepublikeHrvatske Broj:U-III-3491/2006., U-III-2081/2007. i U-III-1243/2010. od 7. srpnja 2010. godine.II.Vrijednost nekretnina iz to
č
ke I. ove Odluke iznosi 4.767.571,44 kn (slovima:
č
etrimilijunasedamstošezdesetsedamtisu
ć
apetstosedamdesetjednakuna i
č
etrdes-et
č
etrilipe), sukladno procijeni ovlaštenih sudskih vještaka za graditeljstvo Mladena Oži
ć
a,dipl.ing.arh., Zagreb, Vinogradska 6a i Veljke Lali
ć
Šegvi
ć
, Zagreb, A.Bauera 24, teizvršenoj reviziji procjene od strane Odjela procjene i registra Agencije za upravljanjedržavnom imovinom.III.Vrijednost stanova u Zagrebu, Križani
ć
eva 3 i Gri
č
2 (dva stana), koji su predmet OdlukeUstavnog suda Republike Hrvatske Broj:U-III-3491/2006., U-III-2081/2007. i U-III-1243/2010.od 7. srpnja 2010. godine o otklanjanju posljedica povrede ustavnog prava vlasništvaHrvatske akademije znanosti i umjetnosti zajam
č
enog
č
lankom 48. stavkom 1. UstavaRepublike Hrvatske iznosi 4.585.881,85 (slovima:
č
etrimilijunapetstoosamdesetpettisu
ć
aosa-mstoosamdesetjednakuna i osamdesetpetlipa) po procjeni ovlaštenog sudskog vještaka zagraditeljstvo Mladena Oži
ć
a, dipl.ing.arh., Zagreb, Vinogradska 6a, odnosno ista predstavljarazliku izme
đ
u iznosa koji je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti dobila od prodajenavedena tri stana do iznosa njihove tržišne vrijednosti.IV.Vrijednost nekretnina iz to
č
ke I. ove Odluke koje se prenose u vlasništvo Hrvatskoj akademijiznanosti i umjetnosti je ve
ć
a za
181.689,59 kuna
 (
slovima:stoosamdesetjednatisu
ć
ašestoosamdesetdevetkuna i pedesetdevetlipa),
uodnosu na vrijednost stanova iz to
č
ke III. ove Odluke koje su predmet Odluke Ustavnog sudaRepublike Hrvatske Broj:U-III-3491/2006., U-III-2081/2007. i U-III-1243/2010. od 7. srpnja2010. godine o otklanjanju posljedica povrede ustavnog prava vlasništva te se ova vrijednostnekretnina daruje u okviru prijenosa u vlasništvo iz to
č
ke I. ove Odluke.
 
3
V.S Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti sklopit
ć
e se Sporazum o prijenosu pravavlasništva na nekretninama iz to
č
ke I. ove Odluke.Sporazum o prijenosu prava vlasništva na nekretninama iz to
č
ke I. ove Odluke potpisat
ć
epredstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.VI.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.KLASA:URBROJ:Zagreb,PREDSJEDNIKZoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->