Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
103. - 21

103. - 21

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
PRIJEDLOGVLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju
č
lanka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj150/2011), a u svezi sa
č
lankom 155. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“, broj130/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________________donijela
ODLUKUo donošenju Izvješ
ć
a o stanju kakvo
ć
e zraka za podru
č
 je RepublikeHrvatske od 2008. do 2011. godine
I.
Donosi se Izvješ
ć
e o stanju kakvo
ć
e zraka za podru
č
 je Republike Hrvatske od 2008. do 2011.godine (u daljnjem tekstu: Izvješ
ć
e).Izvješ
ć
e iz stavka 1. ove to
č
ke sastavni je dio ove Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
ć
e se u »Narodnim novinama«.KLASA:URBROJ:Zagreb,Predsjednik 
Zoran Milanovi
ć
, v.r.
 
ObrazloženjeIzvješ
ć
e o stanju kakvo
ć
e zraka za podru
č
 je Republike Hrvatske od2008. do 2011. godine
Zakonska osnova za izradu Izvješ
ć
a o stanju kakvo
ć
e zraka za podru
č
 je Republike Hrvatskeod 2008. do 2011. godine je Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/2011). Izvješ
ć
e ostanju kvalitete zraka izra
đ
uje se za razdoblje od
č
etiri godine.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je nositelj izrade Izvješ
ć
a o stanju kakvo
ć
e zraka zapodru
č
 je Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine (u daljnjem tekstu: Izvješ
ć
e o stanjukakvo
ć
e zraka), a izra
đ
uje ga Agencija za zaštitu okoliša. Ministarstvo zaštite okoliša iprirode Izvješ
ć
e o stanju kakvo
ć
e zraka podnosi Vladi Republike Hrvatske na donošenje.Sukladno
č
l. 155. Zakona o zaštiti zraka, Izvješ
ć
e o stanju kakvo
ć
e zraka se izra
đ
uje zapotrebe pra
ć
enja ostvarenja ciljeva Plana zaštite i poboljšanja kakvo
ć
e zraka u RepubliciHrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2011. godine (Narodne novine, broj 61/2008) kao i drugihdokumenata važnih za zaštitu zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena te zauvid u stanje kakvo
ć
e zraka.Sukladno Zakonu o zaštiti zraka, predmetno Izvješ
ć
e o stanju kakvo
ć
e zraka sadržajnoobuhva
ć
a sedam poglavlja:1. Pregled važe
ć
ih propisa koji daje pregled zakonodavstva koje se izravno ili posrednoodnosi na podru
č
 je zaštite zraka, pregled uskla
đ
enosti postoje
ć
e legislative s EUlegislativom, te pregled i provedba obaveza iz me
đ
unarodnih ugovora2. Stanje kakvo
ć
e zraka sadrži:- prikaz razina one
č
ć
enosti i pregled trajanja odre
đ
enih znakovitih razina one
č
ć
enjaprema naseljenim podru
č
 jima (aglomeracijama) i podru
č
 jima (zonama) za sveone
č
ć
uju
ć
e tvari koje se mjere (2008.- 2011.)- prikaz pra
ć
enja kakvo
ć
e oborine i atmosfersko taloženje one
č
ć
uju
ć
ih tvari- emisije one
č
ć
uju
ć
ih tvari u zrak na podru
č
 ju Republike Hrvatske- emisija stakleni
č
kih plinova i tvari koje ošte
ć
uju ozonski sloj u Republici Hrvatskoj- op
ć
e informacije o podru
č
 ju (površina, broj stanovnika, geografsko/klimatološkekarakteristike, glavne grane gospodarstva)- vrste i ocjene one
č
ć
avanja, te porijeklo one
č
ć
enosti (detaljnije informacije o vrsti iporijeklu one
č
ć
enja koje uzrokuje drugu i tre
ć
u kategoriju kakvo
ć
e zraka)- analiza
č
imbenika daje prikaz i analizu
č
imbenika koji su uzrokovali one
č
ć
enostzraka te identificira glavne probleme (veli
č
ina i prostorni raspored emisijaone
č
ć
uju
ć
ih tvari po aglomeracijama i zonama)3. Pojedinosti i ocjena poduzetih mjera za poboljšanje kakvo
ć
e zraka te pojedinosti opoduzetim projektima (preventivne mjere za o
č
uvanje kakvo
ć
e zraka, mjere zarješavanje problema pojave upozoravaju
ć
ih i kriti
č
nih razina, mjere kada postoji rizik prekora
č
enja tolerantnih vrijednosti, mjere za postizanje grani
č
nih vrijednosti, mjereprotiv zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona, mjere u prometu, mjere za

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->