Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Grad 2012 Kultura Izvj

Grad 2012 Kultura Izvj

Ratings: (0)|Views: 103|Likes:
Published by redakcija8225
Grad 2012 Kultura Izvj
Grad 2012 Kultura Izvj

More info:

Published by: redakcija8225 on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/13/2014

 
XO^_HILGF BXSF]UGFAXFM PFAXOHArfmsgl urom zf dhrfzdvfj`o) guituru l Ŧpdrt
L P S @ O Ů
ă
Od lzvrŦoj`u ^rdarfkf `fvjlb pdtrohf u guiturlArfmf Pfarohf zf 8>68*
Pfaroh) trfvfj` 8>65*
 
8
_SDM
Jf dhfvi`fj`o m`oiftjdstl guituro l jf
ċ
lj cljfjelrfj`f to jf mdjdŦoj`o prdarfkf `fvjlbpdtrohf u guiturl Arfmf Pfarohf prlk`oj`u`u so dmromho Pfgdjf d ustfjdvfkf "Jfrdmjojdvljo 13$<5) 8<$<1) =1$<< l 5?$>2,) Pfgdjf d uprfvi`fj`u `fvjlk ustfjdvfkf u guiturl"Jfrdmjo jdvljo <3$>6,) Pfgdjf d cljfjelrfj`u `fvjlb pdtrohf u guiturl "Jfrdmjo jdvljo=1$<>) 81$<5 l 52$><,) Pfgdjf d prdrf
ċ
uju "Jfrdmjo jdvljo 21$>2,) Pfgdjf d guiturjlkvl`o
ā
lkf "Jfrdmjo jdvljo =2$>= l ==$><,) Dmiugo d dsjlvfj`u guiturjlb vl`o
ā
f "Uiuźhojlaifsjlg Arfmf Pfarohf 88$>= l 1$><,) Grltorl`f zf utvr
Ė
lvfj`o prdarfkf `fvjlb pdtrohf uguiturl Arfmf Pfarohf "Uiuźhojl aifsjlg Arfmf Pfarohf 61$><, to dmromho pdsohjlb zfgdjfgd`l uro
Ė
u`u pd`omljo m`oiftjdstl guituro "Pfgdj d gj`lźjlefkf) Pfgdj d kuzo`lkf) Pfgdj dgfzfilŦtlkf) Pfgdj d fumldvlzufijlk m`oiftjdstlkf) Pfgdj d frblvsgdk arfmlvu l frblvlkf lPfgdj d prfvlkf sfkdstfijlb uk`otjlgf l pdtlefj`u guiturjda l uk`otjl
ċ
gda stvfrfifŦtvf,*Uromstvf jfkl`oj`ojf cljfjelrfj`u `fvjlb pdtrohf u guiturl Arfmf Pfarohfrfspdro
Ė
ojf su u sgifmu sf Grltorl`lkf zf utvr
Ė
lvfj`o prdarfkf `fvjlb pdtrohf u guiturlArfmf Pfarohf f jf tokoi`u stru
ċ
jo pdmidao l klŦi`oj`f guiturjlb vl`o
ā
f lz pd`omljlb pdmru
ċ
 `fguituro gfd stru
ċ
jlb sfv`otdmfvjlb tl`oif* Arfmsgl urom zf dhrfzdvfj`o) guituru l Ŧpdrt `orfzkftrfd l vromjdvfd) to lzvrŦld dmfhlr prl`omidaf prdarfkf gd`l su pd prdvomojdk pdstupguuvrŦtojl u ^rdarfk `fvjlb pdtrohf u guiturl Arfmf Pfarohf zf 8>68*) to cljfjelrfjl pifjlrfjlksromstvlkf*
]FHOIFXJL ^XLGFP D LPSXŮOJ@_ ^XDAXFKF @FSJLB ^D]XOHF _G_I]_XL PF XFPMDHI@O DM UL@O
ĉ
J@F MD ^XDULJEF 8>68*
^XLBDML L ^XLKLEL
HXD@OGDJ*GIFU*
DUJDSJF L ^D]DJ@F JFK@OJF^IFJ^XDXF
ĉ
_JFAXFMFPFAXOHF 8>68M`oiftjdst guituroLPSXŮOJ@OL + RLL$8>68/
3166 ^XLBDML ^XDXF
ĉ
_JF AXFMF PFAXOHF =3?*22<*326)>> =3=*8?6*6=<*53
<<)3?
_G_^JD ^XLBDML ^XDXF
ĉ
_JF AXFMF PFAXOHF =3?*22<*326)>> =3=*8?6*6=<)53
<<)3?
XFUBDML L LPMFEL
^DPLEL@FHXD@OGDJDKGIFU*
DUJDSJF L ^D]DJ@F JFK@OJF^IFJ^XDXF
ĉ
_JFAXFMFPFAXOHF 8>68M`oiftjdst guituroLPSXŮOJ@OL + RLL$8>68/
Aifvf >?* M@OIF]JDU] G_I]_XOAifvjl prdarfk A>6* ^XDAXFK G_I]_XO =3?*22<*326)>> =3=*8?6*6=<)53
<<)3?
^rdarfk 6>>6* @FSJO ^D]XOHO _ G_I]_XL =66*6<?*?26)>> =66*>23*165)?5
<<)<1
 
5
Fgtlvjdst F6>>>>60 XOMDSJF M@OIF]JDU] _U]FJDSF _G_I]_XL58>*363*556)>> 58>*?26*221)<<
<<)<<
5 XFUBDML ^DUIDSFJ@F 58>*363*556)>> 58>*?26*221)<<
<<)<<
56 XFUBDML PF PF^DUIOJO 83<*1??*>>>)>> 83<*1==*>=8)?<
6>>)>>
566 ^IF
ă
O 885*?>?*>>>)>> 885*?>=*=88)>3
6>>)>>
6=3 5666 ^if
ā
o zf romdvfj rfm 885*?>?*>>>)>> 885*?>=*=88)>3
6>>)>>
568 DU]FIL XFUBDML PF PF^DUIOJO 66*88>*>>>)>> 66*865*<68)2>
<<)<?
6=1 5686 Dstfil rfsbdml zf zfpdsiojo 66*88>*>>>)>> 66*865*<68)2>
<<)<?
565 MD^XLJDUL JF ^IF
ă
O 5?*>5>*>>>)>> 5?*>8?*1>1)15
<<)<<
6=2 5658 Mdprljdsl zf dhvozjd zmrfvstvojd dslaurfj`o 56*82>*>>>)>> 56*81?*212)3?
<<)<<
6=< 5655Mdprljdsl zf dhvozjd dslaurfj`o u siu
ċ
f`ujozfpdsiojdstl5*1?>*>>>)>> 5*1=<*28<)>2
6>>)>>
58 KF]OXL@FIJL XFUBDML ?>*3<<*356)>> ?>*313*6=?)=>
<<)<?
586 JFGJFMO ]XDŮGDSF PF^DUIOJLKF 2*351*6>>)>> 2*351*><<)6<
6>>)>>
6?> 5866 Uiuźhojf putdvfj`f =>*>>>)>> =>*>>>)>>
6>>)>>
6?6 5868Jfgjfmo zf prl`ovdz) zf rfm jf toroju l dmvd`ojlźlvdt2*=3>*>>>)>> 2*=?<*<<<)6<
6>>)>>
6?8 5865 Utru
ċ
jd usfvrŦfvfj`o zfpdsiojlgf 651*6>>)>> 651*6>>)>>
6>>)>>
588 XFUBDML PF KF]OXL@FI L OJOXAL@_ 86*<16*>>>)>> 86*<1>*1<1)>>
6>>)>>
6?5 5886 _romsgl kftorl`fi l dstfil kftorl`fijl rfsbdml 8*>?2*?>>)>> 8*>?2*?>>)>>
6>>)>>
6?= 5888 Kftorl`fi l slrdvljo 5?2*6>>)>> 5?2*>8?)>>
<<)<2
6?? 5885 Ojoral`f 6<*6?>*>>>)>> 6<*6=<*218)>>
6>>)>>
6?3 588=Kftorl`fi l ml`oidvl zf togu
ā
o l ljvostlel`sgddmrźfvfj`o8>=*=>>)>> 8>=*=>>)>>
6>>)>>
6?1 588? Ultfj ljvojtfr l futdauko 8>>*>>>)>> 8>>*>>>)>>
6>>)>>
585 XFUBDML PF _UI_AO 63*88=*11?)>> 63*8>6*16>)6>
<<)23
6?2 5856 _siuao toiocdjf) pdŦto l prl`ovdzf 126*<>>)>> 126*<>>)>>
6>>)>>
6?< 5858 _siuao togu
ā
oa l ljvostlel`sgda dmrźfvfj`f 5*=>>*>>>)>> 5*5<=*311)>>
<<)2=
63> 585= Gdkujfijo usiuao 5*8=>*>>>)>> 5*8=>*>>>)>>
6>>)>>
636 585? Pfgupjljo l jf`fkjljo 6*5?>*>>>)>> 6*5?>*>>>)>>
6>>)>>
638 5851 Ljtoiogtufijo l dsdhjo usiuao 2>>*>>>)>> 1<<*<<<)><
6>>)>>
635 5852 Xf
ċ
ujfijo usiuao ??8*31?)>> ??8*31?)>>
6>>)>>
63= 585< Dstfio usiuao 3*6>>*8>>)>> 3*>28*=?<)>6
<<)16
58<DU]FIL JOU^DKOJ_]L XFUBDML^DUIDSFJ@F5*233*1?3)>> 5*233*?5<)66
<<)<<
63? 58<6Jfgjfmo zf rfm promstfvjl
ċ
glb l lzvrŦjlb tl`oif)pdv`orojstfvf l sil
ċ
jd1?>*>>>)>> 1=<*12=)8>
<<)<1
633 58<8 ^rokl`o dslaurfj`f 8*3?>*>>>)>> 8*3=<*<<2)<6
6>>)>>
631 58<5 Xoprozojtfel`f 8?*>>>)>> 8?*>>>)>>
6>>)>>
632 58<=
ĉ
ifjfrljo <6*1?3)>> <6*1?3)>>
6>>)>>
63< 58<< Dstfil jospdkojutl rfsbdml pdsidvfj`f 5?>*>>>)>> 5?>*>>>)>>
6>>)>>
5= CLJFJEL@UGL XFUBDML 636*1>>)>> 636*1>>)>>
6>>)>>
5=5 DU]FIL CLJFJEL@UGL XFUBDML 636*1>>)>> 636*1>>)>>
6>>)>>
61> 5=56 Hfjgfrsgo usiuao l usiuao piftjda prdkotf 636*1>>)>> 636*1>>)>>
6>>)>>
Fgtlvjdst F6>>>>50 ^XDAXFKUGF M@OIF]JDU] @FSJLB_U]FJDSF53*<==*8?>)>> 53*<>3*2==)>>
<<)<>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->