Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Radyňské Listy, Starý Plzenec, Červenec 2013

Radyňské Listy, Starý Plzenec, Červenec 2013

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:
Published by Ivana Levá
V prázdninovém čísle radyňských listů je aktuální zmínka o změně ve vedení města,
velká fotoreportáž ze záplav o skvělé práci hasičů během povodně a uvnitř najdete
také dotazník radnice k názorům Vás občanů o dalším budoucím rozvoji Plzence!
V prázdninovém čísle radyňských listů je aktuální zmínka o změně ve vedení města,
velká fotoreportáž ze záplav o skvělé práci hasičů během povodně a uvnitř najdete
také dotazník radnice k názorům Vás občanů o dalším budoucím rozvoji Plzence!

More info:

Published by: Ivana Levá on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

 
Vydává město Starý Plzenec - redakce K-Centrum, Smetanova 932, Starý Plzenec, telefon: 377 183 662 
 
VdáváměstoStarPlzenec-redakceK-CentrumSmetanova932StarPlzenectelefon:7713662
ČERVENEC 2013
ZDARMA
SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluob
č
ané,dostáváte do rukou prázd-ninové
č
íslo RL. Dovoltemi, abych se krátce zmí-nila ješt
ě
o
č
ervnovýchudálostech. Po odstoupeníradních ing. Pavla Císa
ř 
ea Jaroslava Lenka byli dne3.6. na zasedání zastupitelstva m
ě
sta zvole-ni noví
č
lenové rady m
ě
sta, kterými se stali
PhDr. Blanka Bendlová a Marek Vávra
, poté co ing. Ji
ř 
í Kodalík požádal o uvoln
ě
z funkce
č
lena zastupitelstva z d
ů
vodu své pracovní vytíženosti. Zastupitep
ř 
istoupilik volb
ě
zodpov
ě
dn
ě
a cht
ě
la bych jim tímto pod
ě
kovat za d
ů
stojný pr 
ů
 b
ě
h volby novýchradních.Jak jsem již psala v minulém
č
ísle RL,aktuálním tématem je projekt Regenerace parkových úprav na H
ů
rce. Možná si n
ě
kte
ř 
íob
č
ané neuv
ě
domují, jak významnou národ-ní kulturní památku máme na území našehom
ě
sta. Není to pouhý kopec s názvem H
ů
rka.Stával zde p
ř 
emyslovský hrad Plze
ň
, který pat
ř 
il mezi nejvýznamn
ě
 jší v p
ř 
emyslovskéhradské soustav
ě
a m
ě
l nemalý vojenský vý-znam. Zde byly položeny základy
č
eské stát-nosti. První zmínka o Staré Plzni (dnes StarýPlzenec) pochází z roku 976. Hrad Plze
ň
  pat
ř 
il po pražském hradu mezi nejvýznam-n
ě
 jší. Na dálkové cest
ě
z Prahy do Bavor-ska
ř 
adila hrad Plze
ň
mezi nejvýznamn
ě
 jší práv
ě
jeho strategická poloha. Výjime
č
nosthradu Plze
ň
v ran
ě
st
ř 
edov
ě
kém knížectvídokladují i nálezy denár 
ů
s textem PILZENCIVITAS ražených kolem roku 1010. Z n
ě
-kdejší p
ř 
emyslovské pevnosti se do dnešníchdob dochovalo rozlehlé hradišt
ě
s jedinou p
ů
vodní stavbou, rotundou sv. Petra a Pavla.Patrn
ě
není náhoda, že staroplzenecké hradi-št
ě
se v mnohém podobá Pražskému hradu.Pod hradem vyrostlo m
ě
ste
č
ko s tržišt
ě
m akostelem sv. Jana K 
ř 
titele, v podhradí ležíMalá Strana, jíž dominuje kostel NarozeníPanny Marie, udivující je i podobnost s po-lohou – na jihu se hradišt
ě
prudce svažuje
ř 
ece, V Praze k Vltav
ě
, ve Starém Plzencik Úslav
ě
. Pozoruhodnou paralelu vykazují isakrální stavby. V bývalém p
ř 
edhradí Praž-ského hradu stával kostelík Panny Mariev téže poloze jako ve Starém Plzenci kos-tel sv. K 
ř 
íže. Pražský kostel Všech svatýchstojí v poloze staroplzenecké rotundy sv.Petra a Pavla. Nejvýznamn
ě
 jší církevní stá-nek hradu Plze
ň
, kostel sv. Vav
ř 
ince s kní-žecím dvorcem, zaujímal ve Starém Plzencina H
ů
rce úst
ř 
ední místo v akropoli totožnés polohou hlavní pražské baziliky sv. Víta.
Ř 
ada podobností skute
č
n
ě
vytvá
ř 
í domn
ě
n-ku, že stavitelé hradu Plze
ň
se nechali inspi-rovat Pražským hradem. Vzhledem k význa-mu této národní kulturní památky H
ů
rka je pot
ř 
eba respektovat požadavek na uchování pohledových aspekt
ů
v
ůč
i národní kulturní památce a
ř 
ešení kompozi
č
ních vztah
ů
 
ř 
eše-ného prostoru. Z hlediska ochrany archeo-logického d
ě
dictví musí být podle Úmluvyo ochran
ě
archeologického d
ě
dictví Evropy(tzv. Maltská konvence, která je sou
č
ástí na-šeho právního
ř 
ádu ve smyslu ústavního zá-kona
č
. 395/2001 Sb.) prioritn
ě
chrán
ě
no na p
ů
vodním míst
ě
v zemi. Podle
č
lánku 5, od-stavce ii-a této Úmluvy mají být zapojeni ar-cheologové tak, aby veškeré zám
ě
ry v území byly slad
ě
ny se zájmy ochrany archeologic-kého d
ě
dictví. Ve sv
ě
tle t
ě
chto skute
č
ností jevíce než vhodné p
ř 
istupovat k této národníkulturní památce citliv
ě
, koncep
č
n
ě
a s vel-kým respektem k její nesmírné historickéhodnot
ě
. To jsou skute
č
nosti, které si možnán
ě
kte
ř 
í z nás ani neuv
ě
domujeme. Nastavmesi priority a chra
ň
me si vše
č
eské, co námtady ješt
ě
zbylo. Myslím, že by byla škodavracet dotaci z d
ů
vodu znemožn
ě
ní úprav naH
ů
rce.Ke všem problém
ů
m nás ješt
ě
potrápila p
ř 
íroda. Jako tém
ěř 
celou republiku postih-la i naše m
ě
sto povode
ň
. Od 1.
č
ervna 2013vystoupala
ř 
eka Úslava na t
ř 
etí povod
ň
ovýstupe
ň
, zaplavila nejen p
ř 
ilehlé louky, n
ě
-které komunikace, ale i
č
ást nemovitostína Malé Stran
ě
. Povod
ň
ová komise m
ě
stasituaci koordinovala spole
č
n
ě
s hasi
č
i, kdyse st
ř 
ídalo 14 dobrovolných hasi
čů
, situacimonitorovali a byli na nohou prakticky 24hodin denn
ě
od soboty do úterý, umistovali
 pokra
č 
ování na str. 9
Foto: Ji
ř
í Vlach
Foto: Ji
ř 
í Vlach
PODSKALÁK
PODSKALÁK 
Dne 13.
č
ervna se v sále Lidového domu
Dne 13.
č
ervna se v sále Lidového domu
ve Starém Plzenci uskute
č
nilo divadelní
ve Starém Plzenci uskute
č
nilo divadelní
p
ř
edstavení Podskalák. Tuto známou lido-
 p
ř 
edstavení Podskalák. Tuto známou lido-
vou hru se zp
ě
vy od autor
ů
Karla Hašlera
vou hru se zp
ě
vy od autor 
ů
Karla Hašlera
a Ferdinanda Šamberka, kterou p
ř
edvedl
a Ferdinanda Šamberka, kterou p
ř 
edvedl
ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012
ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012
z Losiné, zhlédlo na 170 divák
ů
.
z Losiné, zhlédlo na 170 divák 
ů
.
Aby se p
ř
edstavení mohlo uskute
č
nit,
Aby se p
ř 
edstavení mohlo uskute
č
nit,
bylo t
ř
eba dodat v šibeni
č
ním termínu
 bylo t
ř 
eba dodat v šibeni
č
ním termínu
do sálu Lidového domu chyb
ě
jící oponu,
do sálu Lidového domu chyb
ě
 jící oponu,
vyrobit pro ni fungující kladkový mecha-
vyrobit pro ni fungující kladkový mecha-
nismus a u
č
init další pot
ř
ebné technické
nismus a u
č
init další pot
ř 
ebné technické
úpravy na jevišti. Velký dík proto pat
ř
í p
ř
e-
úpravy na jevišti. Velký dík proto pat
ř 
í p
ř 
e-
devším vedoucímu Bytového hospodá
ř
ství
devším vedoucímu Bytového hospodá
ř 
ství
m
ě
sta St. Plzence panu Ji
ř
ímu Opalecké-
m
ě
sta St. Plzence panu Ji
ř 
ímu Opalecké-
mu, panu Josefu Mra
č
kovi a pracovník
ů
m
mu, panu Josefu Mra
č
kovi a pracovník 
ů
m
Útvaru údržby m
ě
sta St. Plzence za výbor-
Útvaru údržby m
ě
sta St. Plzence za výbor-
nou spolupráci.
nou spolupráci.
Eva Vlachová
 Eva Vlachová
 
Strana 2Rady
ň
ské listy -
č
ervenec 2013
INFORMACE ZE SCH
Ů
RADY M
Ě
STASTARÉHO PLZENCE
RM
 
nesouhlasila,
na žádost Oliny Dolíha-lové a Zde
ň
ky Kohoutové, s prodlouženímkanaliza
č
ního
ř 
adu v rámci budované stav- by kanalizace v Hollmanov
ě
ulici pro ob- jekty
č
 p. 367 a
č
 p. 363 z d
ů
vodu existencestávajících sítí infrastruktury v daném mís-t
ě
, jejichž p
ř 
eložky by vedly k neúm
ě
rn
ě
 vysokým náklad
ů
m na prodloužení oprotivybudování jednotlivých kanaliza
č
ních p
ř 
ípojek;
 
vzala na v
ě
domí 
došlé žádosti orga-nizací o p
ř 
ísp
ě
vky na jejich
č
innost v roce2013,
souhlasila
s dohodnutým rozd
ě
le-ním
č
ástky 160.600 K 
č
mezi žadatele a
uložila
M
ě
Ú p
ř 
evést poskytované finan
č
 prost
ř 
edky žadatel
ů
m a vyzvat je k písem-nému doložení ú
č
elu jejich použití m
ě
stunejpozd
ě
 ji do 31.01.2014;
 
vzala na v
ě
domí 
seznam žadatel
ů
o pronájem uvoln
ě
ného bytu
č
. 4 v dom
ě
Ha-vlí
č
kova
č
 p. 495, ale
 
nesouhlasila
s dalším pronájmem uve-deného bytu vzhledem k jeho nevyhovují-címu stavebnímu a hygienickému stavu asou
č
asnému nemožnému napojení na ka-nalizaci;
 
souhlasila
s pronájmem Lidovéhodomu ve Starém Plzenci spole
č
nosti VK Radouš, s. r. o., která p
ř 
edložila zajímavounabídku nejen z hlediska podnikatelskéhozám
ě
ru ale i možnosti rozvoje celé lokalityMalé Strany;
 
vzala na v
ě
domí 
p
ř 
ehled zakázek spo-le
č
nosti PRONAP, s. r. o. na 18.-21. týden2013;
 
vzala na v
ě
domí 
informaci JUDr. Te-sa
ř 
e o neú
č
elnosti vymáhání dvou ze t
ř 
ídosud bezúsp
ě
šn
ě
vymáhaných pohledá-vek m
ě
sta a
souhlasila
s podáním žaloby k soudu o zaplacení dlužné
č
ástky dlužníkemM. S.;
 
souhlasila
s podáním žádosti Státnímufondu kultury
Č
R o poskytnutí ú
č
elové fi-nan
č
ní dotace ve výši 20.000 K 
č
na projekt„Radoušovy hry na Radyni 14.09.2013“ a súhradou žadatelského poplatku;
 
vzala na v
ě
domí 
kladný hospodá
ř 
skývýsledek p
ř 
ísp
ě
vkové organizace ZŠ StarýPlzenec za rok 2012 ve výši 9.048,57 K 
č
a
schválila
rozd
ě
lení hospodá
ř 
ského výsled-ku p
ř 
evedením 50% do rezervního fondu a50% do fondu odm
ě
n podle návrhu
ř 
editeleškoly;
 
schválila
uzav
ř 
ení dohody o úprav
ě
 vzájemných práv a povinností vlastník 
ů
  provozn
ě
souvisejících vodovod
ů
a kana-lizací podle § 8 odst. 3 zákona o vodovo-dech a kanalizacích s Ji
ř 
ím Levorou podledohodnutého návrhu;
 
stanovila
návrh programu jednání 20.zasedání ZM dne 03.06.2013;
 
vzala na v
ě
domí 
informaci tajemní-ka M
ě
Ú, že chov a pastvu skotu na územím
ě
sta nelze regulovat obecn
ě
závaznouvyhláškou, nebo
ť
obce se p
ř 
i vydáváníobecn
ě
závazných vyhlášek 
ř 
ídí zákony anemohou samy upravovat otázky, které již jsou upraveny platnými právními p
ř 
edpisy,nap
ř 
. veterinárním zákonem. Tuto skute
č
-nost osv
ě
d
č
ují t
ř 
i nálezy ústavního soudu,kterými byly zrušeny obecn
ě
závazné vy-hlášky o chovu a držení zví
ř 
at na územím
ě
st a obcí vydané v r. 1997 m
ě
stem Kra-va
ř 
e, v r. 2001 obcí Nezv
ě
stice a v r. 2003obcí Chuchelna;
 
schválila
zápis do kroniky m
ě
sta zarok 2012 ve zn
ě
ní konceptu p
ř 
edloženéhokroniká
ř 
kou Mgr. V
ě
rou Fenclovou bezvýhrad.
RM
 
vzala na v
ě
domí 
hospodá
ř 
ský výsledek spole
č
nosti PRONAP, s. r. o. za m
ě
síc du- ben 2013;
 
vzala na v
ě
domí 
žádost
ř 
editele ZŠ Sta-rý Plzenec o kompenzaci výdaj
ů
za provozt
ř 
ídy mate
ř 
ské školy v prostorách p
ř 
ístavby budovy školy;
 
vzala na v
ě
domí 
výsledek p
ř 
ijímací-ho
ř 
ízení k p
ř 
edškolnímu vzd
ě
lávání v MŠStarý Plzenec na školní rok 2013/2014 aoznámení
ř 
editelky školy o zm
ě
n
ě
výšeúplaty za p
ř 
edškolní vzd
ě
lávání dít
ě
te naobdobí 01.09.2013-31.08.2014 na
č
ástku380 K 
č
m
ě
č
n
ě
;
 
schválila
uzav
ř 
ení nájemní smlouvy o pronájmu Lidového domu se spole
č
nos-tí VK Radouš, s. r. o. podle p
ř 
edloženéhonávrhu;
 
souhlasila
s pokácením jednoho javoruv areálu MŠ Starý Plzenec a s náhradní vý-sadbou dvou javor 
ů
a 10 kvetoucích ke
řů
 v p
ř 
ípad
ě
realizace projektu p
ř 
ístavby bu-dovy, s pokácením jedné lípy srd
č
ité v Žiž-kov
ě
ulici z d
ů
vodu instalace dopravníhozrcadla pro zvýšení bezpe
č
nosti p
ř 
i výjez-du z Baslovy ulice a s náhradní výsadbou vBezru
č
ov
ě
ulici p
ř 
i vjezdu do m
ě
sta, která bude provedena dle návrhu zahradního ar-chitekta, a s pokácením 3 ks vrby a dalšíchnáletových d
ř 
evin na pozemku m
ě
sta parc.
č
. 195/17 v k. ú. Starý Plzenec v souvislostis výstavbou p
ř 
e
č
erpávací stanice nové ka-nalizace;
 
souhlasila,
na návrh velitele JSDHStarý Plzenec, s po
ř 
ízením dvou sad hadicFIRE Gold pro pot
ř 
eby jednotky;
 
souhlasila,
na návrh vedoucího ÚÚM,s provedením nezbytné rozsáhlejší opravynákladního automobilu m
ě
sta LIAZ 150 zaodhadovanou cenu cca 60 tis. K 
č
;
 
pov
ěř
ila,
na žádost Magistrátu m
ě
s-ta Plzn
ě
, Odboru bezpe
č
nosti a prevencekriminality, místostarostu Bc. VáclavaVajshajtla vy
ř 
izováním dotaz
ů
, stížností a podn
ě
t
ů
ob
č
an
ů
týkajících se bezpe
č
nos-ti ve m
ě
st
ě
v rámci projektu m
ě
sta Plzn
ě
 „Bezpe
č
né m
ě
sto“;
 
vzala na v
ě
domí 
zápis stavební ko-mise 29.05.2013 o projednání možnosti p
ř 
ípadného využití zpracovaného projektuna výstavbu sportovní haly. Komise kon-statovala, že hala v podob
ě
podle projektunení pro m
ě
sto využitelná z d
ů
vodu vyso-kých investi
č
ních a provozních náklad
ů
anavrhuje zadat zpracování nové projektovédokumentace;
 
vzala na v
ě
domí 
výsledek výb
ě
rové-ho
ř 
ízení ve
ř 
ejné zakázky malého rozsahu„Zateplení objektu Mate
ř 
ské školy Vrch-lického
č
. p. 853, Starý Plzenec“ a
schvá-lila
uzav
ř 
ení smlouvy o dílo se spole
č
nostíSILBA- Elstav, s.r. o., která p
ř 
edložila nej-
 pokra
č 
ování na str. 3
10. sch
ů
ze – 16. kv
ě
tna 201311. sch
ů
ze – 30. kv
ě
tna 2013
OBSAH
ÚVODNÍK...........................................1,9ZE ŽIVOTA MĚSTA.......................2,3,4ČTENÁŘI PÍŠÍ..................................4,18DOTAZNÍK.........................................5,6SERIÁL.............................................12,13DOPRAVA...............................................7KULTURA......................................8,9,10SPOLEČENSKÁ KRONIKA........................9SKAUT...................................................10NAŠE ŠKOLY..............................10,11,12SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE ....14,15,16STALO SE........................................16,17SPORT...............................................17,18INZERCE....................................18,19,20
 
Rady
ň
ské listy -
č
ervenec 2013Strana 3
 pokra
č 
ování ze str. 2
nižší cenovou nabídku;
 
vzala na v
ě
domí 
oznámení Sportovní-ho klubu Starý Plzenec o po
ř 
ádání hudeb-ních produkcí v areálu fotbalového h
ř 
išt
ě
vrámci akce „Hudební léto na h
ř 
išti“ v ob-dobí od 07.06. do 07.09.2013;
 
vzala na v
ě
domí 
žádost ob
č
an
ů
z okolíareálu skateparku z ulice Dvo
ř 
ákovy, Jung-mannovy a
Č
achna o p
ř 
est
ě
hování skate- parku mimo obytnou zónu a
uložila
M
ě
Ú prov
ěř 
it možnost požadovaného p
ř 
est
ě
-hování a zajistit sou
č
innost Policie
Č
R zaú
č
elem zajišt
ě
ní ve
ř 
ejného po
ř 
ádku v tétolokalit
ě
;
 
nesouhlasila,
na žádost Václava Culka,s pokácením dub
ů
na pozemku m
ě
sta parc.
č
. 314/3 v k. ú. Starý Plzenec, jejichž v
ě
tvezasahují nad pozemek žadatele, a uložilaM
ě
Ú zadat provedení redukce korun t
ě
chtostrom
ů
spole
č
nosti PROSTROM Bohemia,s. r. o. podle jí p
ř 
edložené cenové nabídky;
 
schválila
uzav
ř 
ení smlouvy se spole
č
-ností RWE GasNet, s. r. o. o z
ř 
ízení v
ě
c-ného b
ř 
emene na pozemcích m
ě
sta parc.
č
.213/5, 331/61 a 341/2 v k. ú. Starý Plzenec;
 
schválila
uzav
ř 
ení smlouvy se spole
č
-ností
Č
EZ Distribuce, a. s. o z
ř 
ízení v
ě
cné-ho b
ř 
emene
 
souhlasila,
na žádost Hany Scheenové,s p
ř 
esahem st
ř 
echy jí rekonstruované chaty
č
e. 108 v lokalit
ě
Pod H
ů
rkou v k. ú. StarýPlzenec na sousední pozemek m
ě
sta parc.
č
. 1345/34 v nezbytném rozsahu podlezpracovaného projektu a s uzav
ř 
ením p
ř 
í-slušné smlouvy pro stavební
ř 
ízení;
 
vzala na v
ě
domí 
jedinou došlou žádosto poskytnutí úv
ě
ru z Fondu rozvoje byd-lení v roce 2013 na po
ř 
ízení kanaliza
č
 p
ř 
ípojky podanou ve stanoveném termínua
uložila
M
ě
Ú zopakovat zve
ř 
ejn
ě
ní vý-zvy k podávání žádostí o úv
ě
r s termínemdo 30.08.2013;
 
souhlasila,
na základ
ě
schválenéhozám
ě
ru zrušení organiza
č
ní složky Útvar údržby m
ě
sta k 31.12.2013, s prodlouže-ním doby jmenování Luboše Lence vedou-cím této organiza
č
ní složky do 31.12.2013;schválila uzav
ř 
ení dohody s Honebnímspole
č
enstvem Starý Plzenec o p
ř 
i
č
len
ě
honebních pozemk 
ů
m
ě
sta k honitb
ě
StarýPlzenec.
 
RM vzala na v
ě
domí 
písemnou re-zignaci
č
lena ZM Ing. Ji
ř 
ího Kodalí-ka na jeho mandát doru
č
enou starostcem
ě
sta 02.06.2013 a
osv
ě
d
č
ila,
že dnem03.06.2013 nastupuje za
č
lena ZM prvnínáhradník z kandidátní listiny volební stra-ny „Nestraníci“ Marek Vávra.
RM
 
souhlasila
se zadáním zpracování výb
ě
-rového
ř 
ízení na zakázku malého rozsahu – sv
ěř 
ení byt
ů
ve vlastnictví m
ě
sta do správyodborné firm
ě
v
č
etn
ě
pronájmu plynovýchkotelen v bytových domech
č
 p. 99 v Sedl-ci,
č
 p. 194 v Havlí
č
kov
ě
ulici a
č
 p. 1143v ulici Svatopluka
Č
echa JUDr. Tatian
ě
 Jiráskové - AK Svejkovský, Kabelková &spol. na základ
ě
její nabídky;
 
vzala na v
ě
domí 
p
ř 
ehled stavu zakázek spole
č
nosti PRONAP, s. r. o. na 23.–26. tý-den 2013;
 
nesouhlasila,
na žádost Petry Pláni
č
-kové, s poskytnutím slevy z nájemného zd
ů
vod
ů
zhoršení podmínek užívání prona- jatého bytu v dob
ě
provád
ě
ní jeho rekon-strukce;
 
souhlasila,
na žádost RC Drá
č
ek, s prominutím úhrady nájemného z jím uží-vaných nebytových prostor v budov
ě
bý-valé školy
č
 p. 96 v Raisov
ě
ulici za m
ě
-síce
č
ervenec a srpen 2013 a s ukon
č
ením pronájmu jedné t
ř 
ídy v p
ř 
ízemí budovy k 31.07.2013 a pronájmu zahrádky p
ř 
ed bu-dovou školy k 30.06.2013;
 
vzala na v
ě
domí 
informaci stavebníhotechnika m
ě
sta o havarijním stavu vodo-vodního
ř 
adu v Rady
ň
ské ulici mezi k 
ř 
ižo-vatkami s ulicemi kpt. Jaroše a Sportovnív délce 110 m a
souhlasila
se zadáním provedení vým
ě
ny vodovodního
ř 
adu spo-le
č
nosti STREICHER, spol. s r. o., Plze
ň
  podle jí p
ř 
edložené nabídky;
 
souhlasila
s rozd
ě
lením pen
ě
žního daruz T
ř 
íkrálové sbírky v roce 2013
č
ty
ř 
em nej- pot
ř 
ebn
ě
 jším ob
č
an
ů
m m
ě
sta podle spole
č
-ného návrhu komise pro ob
č
anské a soci-ální záležitosti a sociláního odboru M
ě
Ú;schválila provozní
ř 
ád areálu skateparku vupraveném zn
ě
ní p
ř 
edloženého návrhu;
 
vzala na v
ě
domí 
finan
č
ní dar manžel
ů
 Semanových 2.000 K 
č
poskytnutý m
ě
stuvýslovn
ě
pro pot
ř 
eby JSDH Starý Plzenec jako výraz vd
ě
ku za ob
ě
tavou pomoc
č
len
ů
 této jednotky jejich rodin
ě
p
ř 
i povodni vednech 1. – 4.
č
ervna 2013;
 
vzala na v
ě
domí 
zápis z konkursní-ho
ř 
ízení na obsazení funkce
ř 
editele p
ř 
í-sp
ě
vkové organizace Mate
ř 
ská škola StarýPlzenec konaného 06.06.2013 a
 jmenova-la
Zde
ň
ku Sta
ň
kovou do funkce
ř 
editelkyMate
ř 
ské školy Starý Plzenec na období od01.08.2013 do 31.07.2019;
 
schválila
nový návšt
ě
vní
ř 
ád hradu Ra-dyn
ě
s ú
č
inností od 14.06.2013;
 
schválila
p
ř 
ijetí ú
č
elové finan
č
ní dotace10.000 K 
č
z rozpo
č
tu Plze
ň
ského kraje vrámci programu „Podpora
č
innosti infor-ma
č
ních center na území Plze
ň
ského kraje pro rok 2013“ na projekt „Pohledová mapam
ě
sta Starého Plzence“;
 
vzala na v
ě
domí 
informaci o návrhuAktualizace
č
. 1 Zásad územního rozvojePlze
ň
ského kraje a souhlasila s uplatn
ě
ním p
ř 
ipomínky m
ě
sta k návrhu s požadavkemna zm
ě
nu trasy „Aglomera
č
ního okruhu“na území m
ě
sta mimo zastav
ě
né území;
 
stanovila
pro II. pololetí 2013 termínysch
ů
zí RM ve dnech 10. a 25.
č
ervence, 8.a 22. srpna, 4. a 19.
ř 
í, 2., 17. a 30.
ř 
íjna,4. a 27. listopadu a 12. prosince a termínyzasedání ZM ve dnech 29.
č
ervence, 16.
ř 
í a 16. prosince;
 
vzala na v
ě
domí 
žádosti ob
č
an
ů
m
ě
sta, jejichž domy byly zaplaveny p
ř 
i povodnive dnech 1. – 4.
č
ervna 2013, o finan
č
 pomoc p
ř 
i likvidaci následk 
ů
této povodn
ě
 v
č
etn
ě
informace starostky o rozsahu škodzp
ů
sobených povodní na majetku ob
č
an
ů
 majetku m
ě
sta,
souhlasila
s vy
č
len
ě
ním
č
ástky 35 tis. K 
č
v rozpo
č
tu m
ě
sta na fi-nan
č
p
ř 
ísp
ě
vky – dary m
ě
sta ob
č
an
ů
m postiženým povodní a schválila neodklad-né poskytnutí finan
č
ních p
ř 
ísp
ě
vk 
ů
– dar 
ů
 nejpostižen
ě
 jším ob
č
an
ů
m m
ě
sta v celkovévýši 35 tis. K 
č
;
 
vzala na v
ě
domí 
informaci Ing. HanySobotové o protipovod
ň
ových opat
ř 
eníchnavržených ve stávajícím územním plánum
ě
sta schváleném v roce 2006 a
uložila
vedoucímu odboru výstavby prov
ěř 
it mož-nost realizace t
ě
chto opat
ř 
ení;
12. sch
ů
ze – 3.
č
ervna 201313. sch
ů
ze – 12.
č
ervna 2013
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA M
Ě
STA
ZASTUPITELSTVA M
Ě
STA
STARÉHO PLZENCE
STARÉHO PLZENCE
 
ZM
ZM
 
 
vzalo na v
ě
domí
vzalo na v
ě
domí 
rezignaci Ing. Ji
ř
ího
rezignaci Ing. Ji
ř 
ího
Kodalíka na jeho mandát
č
lena zastupitel-
Kodalíka na jeho mandát
č
lena zastupitel-
stva dnem 02.06.2013 a složení slibu nové-
stva dnem 02.06.2013 a složení slibu nové-
ho
č
lena zastupitelstva Marka Vávry;
ho
č
lena zastupitelstva Marka Vávry;
 
vzalo na v
ě
domí
vzalo na v
ě
domí 
informaci starostky
informaci starostky
m
ě
sta o pr
ů
b
ě
hu povodn
ě
a u
č
in
ě
ných opat-
m
ě
sta o pr 
ů
 b
ě
hu povodn
ě
a u
č
in
ě
ných opat-
ř
eních ve m
ě
st
ě
ve dnech 01.– 03.06.2013;
ř 
eních ve m
ě
st
ě
ve dnech 01.– 03.06.2013;
 
vzalo na v
ě
domí
vzalo na v
ě
domí 
rezignaci Ing. Pavla
rezignaci Ing. Pavla
Císa
ř
e a Jaroslava Lenka na výkon funkcí
Císa
ř 
e a Jaroslava Lenka na výkon funkcí
č
len
ů
rady m
ě
sta dnem 20.03.2013 a
č
len
ů
rady m
ě
sta dnem 20.03.2013 a
zvoli-
zvoli-
lo
lo
Marka Vávru a PhDr. Blanku Bendlovou
Marka Vávru a PhDr. Blanku Bendlovou
novými
č
leny rady m
ě
sta;
novými
č
leny rady m
ě
sta;
 
vzalo na v
ě
domí
vzalo na v
ě
domí 
Záv
ě
re
č
nou zprávu
Záv
ě
re
č
nou zprávu
o provedené inventarizaci majetku, závaz-
o provedené inventarizaci majetku, závaz-
k
ů
a pohledávek m
ě
sta Starého Plzence
ů
a pohledávek m
ě
sta Starého Plzence
k 31.12.2012 s tím, že celková hodnota
k 31.12.2012 s tím, že celková hodnota
 pokra
č 
ování na str. 4
20. zasedání – 3.
č
ervna 2013
20. zasedání – 3.
č
ervna 2013

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->