Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revista Hofigal Nr 6

Revista Hofigal Nr 6

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by Zaqwsxcde Zxcvbnm

More info:

Published by: Zaqwsxcde Zxcvbnm on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2015

pdf

text

original

 
www.hofigal.ro
|
Num\rul 6
|
Iunie 2007
|
Se distribuie gratuit
 
icroTop
« Din sumar »
Tenta]iile veriidin perspectivelepsihologice [i biologiceS\n\tatea familiei
Boli specifice femeilor
Boli specifice b\rba]ilor
CopiiiEnoterapie [iEnoterapiceDin miracolele naturii- EchinaceaConsidera]ii desprealimenta]ia vârstniculuiEveniment
Parteneriat COR
Congresul Anti-aging IIMedalion aniversar:{tefan Manea,la 70 de aniEditorialPuncte de difuzareNout\]i terapeuticeR\spundem cititorilorAdrese utile
4
21214
161823
2024
26
28
30
32277
 
Iunie 2007
|
HOFIGAL - Natur\ [i S\n\tate
Am s\ `ncerc s\ fac o sintez\ amultor constat\ri f\cute de studii,cercet\ri, precum [i p\reri ale unorcelebrit\]i, de-a lungul istoriei.Dup\ epoca sulfamidelor, anti-bioticelor, a hormonilor, vitamine- lor, cefalosporinelor [i a altor pro-duse de sintez\, `n epoca marilorrealiz\ri [tiin]ifice, a progreselorob]inute de chirurgia modern\, ametodelor de explorare neinvazive,ideea `ntoarcerii la natur\ pare celpu]in anacronic\.Din p\cate, aici se unesc „inte-rese” total diferite [i anume celeeconomice ale marilor trusturi [icele de comoditate [i inaccesibi- litate `n `n]elegerea problemelorde cunoa[tere `n domeniul [tiin]e-lor de interfa]\.Studii [tiin]ifice, tot mai multe,au demonstrat c\ medicamentele„de sintez\”, cu structuri necunos-cute organismului uman, pot de-clan[a reac]ii de respingere, cutoxicitate [i uneori cu urm\ri des-tul de `ntârziate.Americanii recunosc faptul c\peste 70% din `mboln\viri se dato-reaz\ folosirii medicamentelor desintez\. S-a constatat c\ acesteaau succese rapide `n cazul unorboli acute, dar efectele secundareproduse au provocat manifestareaaltor afec]iuni, unele chiar mai grave.Secolul trecut a reprezentat, f\r\ `ndoial\, un progres `n indus-tria de medicamente, cu cifre deafaceri impresionante [i profituripe m\sur\. Arsenalul terapeutic adep\[it 200.000 de produse far-maceutice [i cre[te mereu.Progresele realizate `n fabrica-]ia medicamentelor de sintez\ au fost umbrite de multiple efecte ne-gative. Din p\cate, medicamente- le utilizate far\ prescrip]ie medi- cal\ au fost cele care au produsalergii, `mboln\virea grav\ a altororgane, uneori fiind provocatoarede moarte.Antiinflamatoarele de sintez\ [iantibioticele sunt `n fruntea gene-ratorilor de boli alergice.Aceast\ agresiune asupra orga-nismului uman, precum [i reac]iilede respingere a organismului,determin\ `n primul rând reac]ii detip alergic, dar [i alte tipuri dereac]ii adverse; num\rul acestoraeste `n continu\ cre[tere `n `ntrea-ga lume.Cred c\ multe din „bine faceri- le” medicamentelor de sintez\sunt cunoscute celor ce ne citesc. ~n cartea lor -
„Cura spre moarte.Efectele prescrip]iilor me di ca men  toase” 
- Arabella Melville [i ColinJohnson arat\ `n statistici cutre-mur\toare:
 `n SUA [i Anglia mor mai mul]ioameni `n urma folosirii medica- mentelor de sintez\ decât `n acci- dentele rutiere.
 `n Anglia peste 2400 rapoartearat\ efectele negative [i observ\c\ medicamentele de sintez\ ajut\doar `n prima parte a bolii dure-roase.Prin reclame [i publicitate de-[\n]at\ sunt prescrise tot felul demedicamente sau cosmetice sin-tetice dar, `n acela[i timp, nu sespune [i adev\rul despre efectelenegative.Cine nu a v\zut reclama cu„din]ii str\lucitori” ai pastei de din]icu fluor? Cât\ lume [tie c\ fluoruleste una din substan]ele toxice careproduce demen]a chiar la copii?Este un imens scandal medical re- feritor la utilizarea s\rurilor de fluor `n apa potabil\. Ora[e `ntregi `n America, Germania, Anglia folo-sesc aceast\otrav\, dar intereseleeconomice ale unor mari trusturisunt mai presus.Florurile sunt de[euri de fabri-ca]ie `n industria armamentului. ~n-]elege oricine ce consecin]e ar fis\ se recunoasc\ otr\virea perma-nent\ a popula]iei.Toate lucr\rile [tiin]ifice impar-]iale, nelegate de interesele mono-polurilor semnaleaz\ aceste aspec- te grave [i pledeaz\ pentru terapi- ile naturale, trebuie s\ devin\ baza  `n tratamentul patologiilor organis-mului uman. Medicina trebuie s\ fie una singur\ [i s\ `mpleteasc\cercet\rile [i rezultatele ob]inute  `n domeniul sintezei, dar adev\ra-tele tratamente trebuiesc f\cute cu produse naturale, netoxice [i accep-tate de organismul uman. Produsele naturale provin dinmediul `nconjur\tor [i sunt oferitepentru a fi utilizate a[a cum se g\-sesc ele, ca: plante, argil\, ape mi-nerale, vinuri, miere etc.
(continuare `n pagina 26)
Din ce `n ce mai des se caut\r\spuns la `ntrebarea:
Ing. chim. {tefan Manea 
Director General HOFIGAL 
ditorial
E
1
„De ce medicina natural\?”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->