Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quan Tri Chien Luoc

Quan Tri Chien Luoc

Ratings:
(0)
|Views: 103|Likes:
Published by sunhuynh

More info:

Published by: sunhuynh on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

 
 
Bài 1: T
ổ 
ng quan v
 ề
qu
n tr
chi
ế 
n l
ượ
c c
a doanh nghi
p
 
v1.0
1
BÀI 1: T
NG QUAN V 
 Ề
QU
 Ả
N TR 
CHI
Ế 
N L
ƯỢ 
CC
 A DOANH NGHI
P
N
i dung
 
Khái ni
m v
chi
ế
n l
ượ 
c, qu
n tr 
chi
ế
nl
ượ 
c và m
t s
thu
t ng
c
ơ 
b
n
đượ 
cs
d
ng trong qu
n t
chi
ế
n l
ượ 
c.
 
Khái ni
m, n
i dung c
a t
m nhìn chi
ế
nl
ượ 
c, s
m
ng kinh doanh và m
c tiêuchi
ế
n l
ượ 
c.
 
Mô hình quy trình qu
n tr 
chi
ế
n l
ượ 
ct
ng quát và n
i dung các ho
t
độ
ngtrong giai
đ
o
n: ho
ch
đị
nh chi
ế
n l
ượ 
cth
c thi chi
ế
n l
ượ 
c
đ
ánh giá chi
ế
nl
ượ 
c c
a doanh nghi
 p.
M
c tiêu
 
 N
m v
ng các
đặ
c
đ
i
m c
ơ 
b
n c
a quy
ế
t
đị
nh chi
ế
n l
ượ 
c và phân
đị
nh rõ n
i dung c
achi
ế
n l
ượ 
c và qu
n tr 
chi
ế
n l
ượ 
c trong doanh nghi
 p.
 
Phân bi
t n
i dung và ph
ươ 
ng th
c qu
n tr 
chi
ế
n l
ượ 
c t
i các c
 p
độ
: chi
ế
n l
ượ 
c c
 p doanhnghi
 p, chi
ế
n l
ượ 
c c
 p kinh doanh và chi
ế
n l
ượ 
c c
 p ch
c n
ă
ng.
 
Hi
u và v
n d
ng thành th
o các thu
t ng
c
a qu
n tr 
chi
ế
n l
ượ 
c: t
m nhìn chi
ế
n l
ượ 
c,s
m
ng kinh doanh, m
c tiêu chi
ế
n l
ượ 
c,
đơ 
n v
kinh doanh chi
ế
n l
ượ 
c.
 
 N
m
đượ 
c n
i dung các ho
t
độ
ng c
ơ 
b
n trong quy trình qu
n tr 
chi
ế
n l
ượ 
c c
a doanhnghi
 p: ho
ch
đị
nh chi
ế
n l
ượ 
c, th
c thi chi
ế
n l
ượ 
c và
đ
ánh giá chi
ế
n l
ượ 
c.
 
Hi
u rõ vai trò c
a qu
n tr 
chi
ế
n l
ượ 
c trong các lo
i hình t
ch
c khác nhau.
H
ướ
ng d
n h
c
H
c viên c
n tìm hi
u m
t s
ki
ế
n th
c liên quan v
qu
n tr 
h
c,
đồ
ng th
ờ 
i tìm ki
ế
m thêm các n
idung nh
ư
: khái ni
m, quy trình qu
n t
doanh nghi
 p, ph
ươ 
ng h
ướ 
ng ho
t
độ
ng kinh doanh,tri
ế
t lý kinh doanh…
Th
i l
ượ
ng h
c
 
9 ti
ế
t
 
 
Bài 1: T
ổ 
ng quan v
 ề
qu
n tr
chi
ế 
n l
ượ
c c
a doanh nghi
p
 
2
v1.0
 
TÌNH HU
NG D
 Ẫ
N NH
 Ậ
P
Tình hu
ng:
Chuy
n ng
ngôn Th
và Rùa
T
 p 1: Gi
ng nh
ư
câu chuy
n nguyên b
n v
cu
c thi ch
y gi
aTh
và Rùa, Th
t
tin v
kh
n
ă
ng ch
y nhanh nên ch
quanrong ch
ơ 
i, ng
quên còn Rùa m
c dù ch
y ch
m nh
ư
ng ch
cch
n và
n
đị
nh. K 
ế
t qu
là Rùa
đ
ã th
ng. Câu chuy
n này choth
y trong kinh doanh và trong c
nh tranh n
ế
u bi
ế
t phát huy
đượ 
c
đ
i
m m
nh, b
n v
n có th
dành chi
ế
n th
ng
đố
i th
m
nh h
ơ 
n,nhanh h
ơ 
n.T
 p 2: Sau th
t b
i, Th
vô cùng th
t v
ng và nh
n ra r 
ngmình thua vì quá t
tin và thi
ế
u
lu
t. L
n này rút kinhnghi
m, Th
không ch
quan n
a mà d
c s
c ch
y m
t m
ch v
 
đ
ích. K 
ế
t qu
là Th
 
đ
ãth
ng. Cu
c thi ch
y l
n th
2 này cho th
y trong công vi
c ch
m và
n
đị
nh thì t
t r 
i nh
ư
ngn
ế
u nhanh mà v
n ch
c ch
n thì còn t
t h
ơ 
n nhi
u.T
 p 3: Câu chuy
n ch
ư
a d
ng l
i
ở 
 
đ
ây, Rùa suy ngh
 ĩ 
và th
y r 
ng không th
dành chi
ế
n th
ngtrên
đườ 
ng
đ
ua v
a r 
i. L
n này Rùa
đề
ngh
Th
ch
y
đ
ua l
n 3 nh
ư
ng ph
i trên
đườ 
ng
đ
ua doRùa l
a ch
n. Th
nh
n l
ờ 
i và cu
c
đ
ua b
t
đầ
u. Th
nhanh chóng v
ượ 
t lên, nh
ư
ng khi g
n
đế
n
đ
ích m
ớ 
i phát hi
n có con sông nh
ch
n ngang v
ch
đ
ích. Trong lúc Th
 
đ
ang loay hoay tìmcách v
ượ 
t qua thì Rùa
đ
ã bò
đế
n, b
ơ 
i qua con sông và v
 
đ
ích. Câu chuy
n cho th
y Rùa
đ
ã bi
ế
tl
a ch
n
đượ 
c sân ch
ơ 
i (
đườ 
ng
đ
ua) thích h
ợ 
 p
để
t
n d
ng
đượ 
c l
ợ 
i th
ế
(bi
ế
t b
ơ 
i) c
a mình.T
 p 4: Câu chuy
n v
n ch
ư
a d
ng l
i.
Đế
n
đ
ây, Th
và Rùa
đ
ã tr 
ở 
thành
đ
ôi b
n thân thi
ế
tvà c
hai nh
n ra r 
ng cu
c
đ
ua sau cùng có l
s
có k 
ế
t qu
t
t h
ơ 
n. Vì th
ế
, chúng quy
ế
t
đị
nht
ch
c m
t cu
c
đ
ua cu
i cùng, nh
ư
ng chúng s
cùng ch
y chung m
t
độ
i (h
ợ 
 p tác). Cu
c
đ
ua b
t
đầ
u, Th
cõng Rùa ch
y
đế
n bên b
ờ 
sông, Rùa l
i xu
ng sông và cõng Th
b
ơ 
i qua bên kia b
ờ 
sông. Lên
đế
n b
ờ 
, Th
l
i cõng Rùa
đư
a c
hai cùng v
 
đ
ích. Và chúng cùng nh
nra
ng b
ng cách h
ợ 
 p tác c
hai
đ
ã v
 
đ
ích s
ớ 
m h
ơ 
n
t nhi
u so v
ớ 
i các l
n
đ
ua tr 
ướ 
c. Bàih
c c
a câu chuy
n này là gì? M
i doanh nghi
 p
đề
u có
ư
u
đ
i
m, l
ợ 
i th
ế
riêng, nh
ư
ng tr 
khicác doanh nghi
 p cùng làm vi
c v
ớ 
i nhau và cùng chia s
, c
ng hi
ế
n
ư
u th
ế
c
a t
ng doanhnghi
 p, h
s
không bao gi
ờ 
th
c hi
n công vi
c
đượ 
c hoàn h
o b
ở 
i vì luôn luôn có nh
ngtr 
ườ 
ng h
ợ 
 p mà chúng ta không th
làm t
t h
ơ 
n
đố
i th
.C
n l
ư
u ý
ng c
Th
và Rùa
để
dành chi
ế
n th
ng trên
đườ 
ng
đ
ua
đề
u
đ
ã xác
đị
nh
đượ 
c ràng
ư
u th
ế
c
a mình và k 
ế
ho
ch hành
độ
ng
để
v
 
đ
ích. Quan tr 
ng h
ơ 
n, c
hai
đố
i th
 
đề
ukhông h
 
đầ
u hàng hay n
n chí sau th
t b
i. Th
quy
ế
t tâm làm vi
c h
ă
ng h
ơ 
n và c
g
ngnhi
u h
ơ 
n sau khi ph
i ch
u th
t b
i cay
đắ
ng. Rùa ph
i thay
đổ
i chi
ế
n l
ượ 
c vì nó
đ
ã c
g
nglàm vi
c h
ế
t s
c mà v
n th
t b
i.Câu chuy
n ng
ngôn th
ờ 
i hi
n
đạ
i c
ũ
ng nói lên r 
ng chúng ta không th
t
nhiên giành
đượ 
cth
ng l
ợ 
i trong b
t
cu
c
đ
ua tranh nào - cho dù nhìn v
b
ngoài anh là ng
ườ 
i m
nh h
ơ 
nm
i m
t.
Để
giành chi
ế
n th
ng, chúng ta c
n ph
i cân nh
c tr 
ướ 
c h
ế
t các
ư
u th
ế
c
a mình, l
ach
n
đượ 
c
đườ 
ng
đ
ua cho phép phát huy
đượ 
c
ư
u th
ế
 
đ
ó, bi
ế
t khi c
n c
nh tranh và khi nào ph
i h
ợ 
 p tác, tóm l
i ph
i có chi
ế
n l
ượ 
c và bi
ế
t cách th
c hi
n chi
ế
n l
ượ 
c
y.
Câu h
i
Chi
ế
n l
ượ 
c và qu
n tr 
chi
ế
n l
ượ 
c là gì?
 
 
Bài 1: T
ổ 
ng quan v
 ề
qu
n tr
chi
ế 
n l
ượ
c c
a doanh nghi
p
 
v1.0
3
1.1.
 
Chi
ế 
n l
ượ
c là gì?1.1.1.
 
Khái ni
m và các nhân t
ố 
c
ấ 
u thành chi
ế 
n l
ượ
c1.1.1.1.
 
Khái ni
m chi
ế 
n l
ượ
c 
Có r 
t nhi
u quan
đ
i
m khác nhau v
khái ni
m chi
ế
n l
ượ 
c:
 
Theo ngh
 ĩ 
a thông th
ườ 
ng, chi
ế
n l
ượ 
c (xu
t phát t
 g
c t
Hy L
 p là
strategos
) là m
t thu
t ng
quâns
 
đượ 
c dùng
để
ch
ế
ho
ch dàn tr 
n và phân b
 l
c l
ượ 
ng v
ớ 
i m
c tiêu
đ
ánh th
ng k 
thù. Carl vonClausewitz – nhà binh pháp c
a th
ế
19 – 
đ
ã môt
chi
ế
n l
ượ 
c là “
 p k 
ế 
ho
ch chi
ế 
n tranh và ho
ch
đị
nh các chi
ế 
n d 
ch tác chi
ế 
n”.
 
Bruce Henderson, chi
ế
n l
ượ 
c gia
đồ
ng th
ờ 
i là nhà sáng l
 p T
 p
đ
oàn T
ư
v
n Boston(BCG)
đ
ã
ế
t n
i khái ni
m chi
ế
n l
ượ 
c v
ớ 
i l
ợ 
i th
ế
c
nh tranh. L
ợ 
i th
ế
 c
nh tranh là vi
c
đặ
t m
t công ty vào v
th
ế
t
t h
ơ 
n
đố
i th
 
để
t
o ra giá tr 
v
kinht
ế
cho khách hàng. Henderson vi
ế
t r 
ng “
Chi
ế 
n l 
ượ 
c là s
ự 
tìm ki
ế 
m th
n tr 
ng m
ế 
ho
ch hành
độ
ng 
để 
phát tri
ể 
n và k 
ế 
t h
ợ 
 p
ợ 
i th
ế 
c
nh tranh c
a
ổ 
ch
ứ 
c. Nh
ữ 
ng 
đ 
i
ề 
u khác bi
t gi
ữ 
a b
n và
đố 
i th
c
nh tranh là c
ơ 
s
ở 
cho l 
ợ 
i th
ế 
c
a b
n
”.
 
G
n
đ
ây, v
ớ 
i nh
n th
c v
 
đặ
c
đ
i
m ti
ế
n hóa liên t
c
đầ
y b
t tr 
c c
a môitr 
ườ 
ng kinh doanh, khái ni
m chi
ế
n l
ượ 
c
đ
ã
đượ 
c m
ở 
ng theo h
ướ 
ng
 p h
ợ 
 pquy
ế 
đị
nh và hành
độ
ng cho phép d 
ự 
 
đ 
oán tr 
ướ 
c, ho
c ít nh
ấ 
t là d 
ự 
báo
đượ 
c m
ươ 
ng lai có th
ể 
nhìn th
ấ 
 y tr 
ướ 
c nh
ư 
ng v
ẫ 
n còn
đầ
 y b
ấ 
t tr 
ắ 
c và r 
i ro
”.
 
M
t cách t
ng quát, G. Johnson & K. Scholes
đị
nh ngh
 ĩ 
a
“Chi
ế 
n
ượ 
c bao hàmvi
c
ấ 
n
đị
nh các m
c tiêu c
ơ 
b
n, dài h
n c
a doanh nghi
 p,
đồ
ng th
ờ 
i
ự 
a ch
ncách th
ứ 
c ho
c ti
ế 
n trình hành
độ
ng và phân b
ổ 
các tài nguyên thi
ế 
t y
ế 
u
để 
th
ự 
chi
n các m
c tiêu
đ 
ó”.
 
Tóm l
i, chi
ế
n l
ượ 
c c
a m
t doanh nghi
 p bao g
m nh
ng m
c tiêu ph
i
đạ
t t
ớ 
i trongdài h
n, nh
ng
đả
m b
o v
ngu
n l
c
để
 
đạ
t
đượ 
c nh
ng m
c tiêu này và
đồ
ng th
ờ 
inh
ng cách th
c, ti
ế
n trình hành
độ
ng trong khi s
d
ng nh
ng ngu
n l
c này. Do
đ
ó,chi
ế
n l
ượ 
c
đượ 
c hi
u nh
ư
là m
t k 
ế
ho
ch ho
c s
ơ 
 
đồ
tác nghi
 p t
ng quát
đị
nh h
ướ 
ngs
phát tri
n và t
o l
 p l
ợ 
i th
ế
c
nh tranh cho doanh nghi
 p. M
t chi
ế
n l
ượ 
c t
t,
đượ 
cth
c hi
n hi
u qu
s
giúp các nhà qu
n tr 
và nhân viên
ở 
m
i c
 p qu
n lý xác
đị
nh rõràng m
c tiêu, nh
n bi
ế
t ph
ươ 
ng h
ướ 
ng hành
độ
ng, góp ph
n vào s
thành công c
adoanh nghi
 p.
1.1.1.2.
 
Các nhân t
ố 
c
ấ 
u thành chi
ế 
n l
ượ
c
Sau khi
đ
ã có m
t khái ni
m t
ng quát v
chi
ế
n l
ượ 
c, n
i dung ti
ế
 p theo s
t
 p trunglàm rõ các nhân t
 
đặ
c tr 
ư
ng c
u thành nên các quy
ế
t
đị
nh chi
ế
n l
ượ 
c trong m
t doanhnghi
 p. Có 6 nhân t
c
ơ 
b
n c
u thành nên m
t quy
ế
t
đị
nh chi
ế
n l
ượ 
c, bao g
m:
 
Quy
ế
t
đị
nh chi
ế
n l
ượ 
c liên quan
đế
n
đị
nh h
ướ 
ng trong dài h
n c
a doanh nghi
 p.Các
đị
nh h
ướ 
ng chi
ế
n l
ượ 
c c
a doanh nghi
 p các quy
ế
t
đị
nh trong dài h
n vi
c tri
n khai các quy
ế
t
đị
nh này c
n r 
t nhi
u th
ờ 
i gian. Câu chuy
n "Th
và Rùa"trong tình hu
ng d
n nh
 p m
t cu
c thi ch
y
đườ 
ng dài gi
a hai
đố
i th
(ch
 không ph
i ch
y n
ướ 
c rút).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->