Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Nhom QTKD

Bai Tap Nhom QTKD

Ratings:
(0)
|Views: 151|Likes:
Published by sunhuynh

More info:

Published by: sunhuynh on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

 
Chương tr 
ình
đào tạo trực tuyến TOPICA
Bài t
ập Nhóm_MAN413
  Bài t
ập Nhóm
  Phiên b
ản
V1.0Trang 1 / 6 
MAN413 – QU
ẢN TRỊ KINH DOANH
 BÀI T
ẬP
NHÓMI.
 
ĐỀ T
ÀI
Anh/ Ch
ị nhóm trưởng v
à các thành viên trong nhóm c
ủa m
ình tham gia th
ảo luận, lựa chọn đề
tài, xây d
ựng kế hoạch, phân công công việc v
à làm bài thu ho
ạch của nhóm m
ình.Anh/ch
ị lựa chọn 1 trong 3 t
ình hu
ng sau:
1.
 
TÌNH HU
ỐNG 1
:
SAMSUNG VINA
-
Con đường dẫn đến th
ành công
C
ũng như nhiều doanh nghiệp nước ngoài khác, năm 1996 ngay khi đặt chân v
ào Vi
ệt Nam, công tySamsung đ
ã
đặt cho m
ình m
ục ti
êu d
ẫn đầu thị trường cả về thị phần, sản phẩm, lẫn đẳng cấp thương
 hi
ệu. Nhưng vào thời điểm đó, hàng điện tử của Nhật Bản đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, việc
thuy
ết phục người ti
êu dùng ch
ấp nhận sản phẩm của m
ình là thách th
ức đầu ti
ên và l
ớn nhất m
àSamsung Vina ph
ải vượt qua. Đây l
à m
ột nhiệm vụ quá khó khăn v
ì lúc b
ấy giờ trong mắt người Việt
 Nam, s
ản phẩm của Nhật Bản mới l
à s
ố một về chất lượng c
òn s
ản phẩm H
àn Qu
ốc chủ yếu d
ành cho
người ít tiền, trong khi Samsung Vina lại không muốn tự hạ thấp giá trị của m
ình b
ằng cách bán sản
 ph
ẩm với giá thấp hơn sản phẩ
m c
ủa Nhật Bản.
 
Ba năm đầu l
à m
ột giai đoạn rất khó khăn của công ty. Vấn đề chất lượng tự công ty có thể giải quyết
thông qua các gi
ải pháp công nghệ kỹ thuật v
à qu
ản lý, nhưng làm sao để người ti
êu dùng tin và ch
ấp
nh
ận sản phẩm th
ì không
đơn gian. Tổng giám đốc Samsung Vina kể lại: “Khi đó chúng tôi đ
ã th
ảo
lu
ận v
à quy
ết định đề nghị công ty mẹ ở H
àn Qu
ốc không đưa vào Việt Nam những sản phẩm cũ, d
ùgiá r 
ẻ, m
à ch
ỉ chuyển giao những mẫu tốt nhất v
à phù h
ợp với thị hiếu người Việt Nam”. Trong khi đó,để cạ
nh tranh v
ề giá, nhiều công ty chỉ đưa vào Việt Nam những sản phẩm đ
ã xu
ất hiện ở Thái Lan,Malaysia trước đó 3,4 năm. Những đề xuất của Tổng giám đốc người H
àn Qu
ốc lúc bấy giờ đ
ã giúpSamsung Vina luôn có nh
ững sản phẩm được thiết kế đẹp, tích hợp những
công ngh
ệ và tính năng mớiđể giớ thiệu tr 
ên th
ị trường, nhờ đó thu hút được sự chú ý của khách h
àng.T
ập trung nghi
ên c
ứu về nhu cầu khách hàng, cách đây 8 năm công ty nhận thấy rằng mỗi gia định
Vi
ệt Nam thường chỉ có 1 chiếc ti vi m
àu, nó ph
ục vụ nhiều
th
ế hệ trong gia đ
ình, th
ậm chí cho cả
hàng xóm, láng gi
ềng, chính v
ì v
ậy công ty đ
ã tung ra th
ị trường d
òng ti vì SuperHom v
ới loa có công
su
ất gấp 5 lần ti vi thông thường.
 Sau m
ột thời gian cố gắng v
à phát tri
ển, đến năm 2005 Samsung Vina sản xuất v
à tiêu th
ụ 1,5 triệu sản
 ph
ẩm các loại với tổng doanh thu 317 triệu đô la Mỹ (trong đó xuất khẩu 63 triệu đô la Mỹ) tăng 35
l
ần so với năm 1996.
 
Câu h
ỏi:
 
1)
 
B
ạn h
ãy phân tích
định hướng kinh doanh của công ty Samsung Vina?
 
 
Chương tr 
ình
đào tạo trực tuyến TOPICA
Bài t
ập Nhóm_MAN413
  Bài t
ập Nhóm
  Phiên b
ản
V1.0Trang 2 / 6 
2)
 
 N
ếu bạn l
à nhân viên th
ị trường của Sams
ung Vina, hãy phân tích rõ ràng nhu c
ầu thị trường
Vi
ệt Nam
 – m
ột trong những lý do chính để công ty đưa ra d
òng s
ản phẩm ti vi Super Horn?
 3)
 
Hãy
đánh giá tư tưởng v
à phong cách ra quy
ết định của Tổng giám đốc của Samsung Vina?
 
2.
 
TÌNH HU
ỐNG 2
:
TRUNG TÂM KINH DOANH T
ỔNG HỢP TH
ÀNH PH
Ố Đ
À N
ẴNG
– Tìnhhu
ống khó khăn trước mắt.
 
Trung tâm kinh doanh t
ổng hợp
t
ại
 
Đà Nẵng trực thuộc công ty X (có trụ sở chính đặt tại H
à N
ội) được
thi
ết lập tại một địa điểm hết sức thuận tiện
v
ới một khu nh
à 5 t
ầng (diện tích s
àn 500 m
2
), t
ầng 1 l
àtrung tâm kinh doanh và phân ph
ối tổng hợ 
 p.
Đây là vị trí v
à m
ặt bằng rất thuận tiện
cho vi
ệc tiếp nhận
và phân ph
ối h
àng hóa cho các c
ửa h
àng n
ằm trong vùng. Trước đây giám đốc trung tâm
là Ông Minhvà ph
ụ tá l
à ông Linh. Ông
Minh là người có
nhi
ều kinh nghiệm về ng
ành xây d
ựng v
à t
ổ chức; ông đ
ã
có đóng góp đáng kể trong việc xây cất
Công ty kinh doanh T
ổng hợp
 
Đà Nẵng. Khi hoạt động thương
m
i không quá nhi
ều, có thời gian để thực hiện huấn luyện cho nhân vi
ên trong th
ời gian l
àm vi
ệc th
ìcác c
ửa h
àng v
ẫn than phiền ng
ày càng nhi
ều về việ
c, ít thì công vi
ệc
c
ủa công ty
ti
ến triển khá khảquan. Nhưng khi hoạt động thương mại gia tăng th
ì hi
ệu năng hoạt động của
công ty gi
ảm sút r 
õ
ệt.
Toàn th
ể nhân viên đều ngày đêm bận rộn, không cung ứng h
àng hóa không mau chóng. Công ty pháim
ột Ban thanh tra xuống quan sát t
ình hình và ngay sau
đó
Ông
Minh được thuy
ên chuy
ển đi phụ trách
vi
ệc xây dựng một trạ
m khác và Ông
Chi được điều tới để phụ trách
trung tâm
kinh doanh Đà Nẵ
ng – v
ừa để thay thế Ông Min
h, v
ừa đưa ra định hướng kinh doanh mới cho Trung tâm trên cơ sở 
khai tháct
ối đa mặt bằng kinh doanh của trung tâm hiện nay
.Ông
Chi là người có nhiều năm kinh nghiệm trong kinh doanh và đ
ã t
ừng nắm chức vụ trưởng ph
òngkho v
ận của công ty. Đến
 
Đà Nẵng ông được các nhân vi
ên cho bi
ết t
ình tr 
ạng kém khả quan ở đây.
Sau m
ột tuần, ông thấy rằng điều kiện l
àm vi
ệc tại t
rung tâm r 
ất kém, đa số nhân viên là người tốtnhưng chưa được huấn luyện do vậy họ l
àm vi
ệc không đạt kết quả mong muốn. V
à ông cho r 
ằng điều
thi
ết yếu l
à ph
ải có thêm nhân viên, tăng cường hoạt động quản trị v
à có t
ổ chức ho
àn thi
ện hơn.
 
Câu h
ỏi:
 
1)
 
Theo b
ạn, Ông Chi n
ên th
ực hiện phân tích những nhu cầu v
à mong mu
ốn g
ì t
ừ nhân vi
ên t
ại
Trung tâm kinh doanh t
ổng hợp tại Đ
à N
ẵng để tiến h
ành các th
ay đổi có tính chiến lược của
mình? Ông chi nên ngh
 ĩ đến quy luật g
ì trong quá trình phân tích này?2)
 
Ông Chi nên áp d
ụng phương pháp l
ãnh
đạo n
ào mang l
ại hiệu quả cao nhất với Trung tâm
kinh doanh? T
ại sao?
 3)
 
Ông Chi nên áp d
ụng định hướng kinh doanh mới như
th
ế nào, trong trường hợp các mặt h
àng
kinh doanh không thay đổi?
 
 
Chương tr 
ình
đào tạo trực tuyến TOPICA
Bài t
ập Nhóm_MAN413
  Bài t
ập Nhóm
  Phiên b
ản
V1.0Trang 3 / 6 
3.
 
TÌNH HU
ỐNG 3: TỔNG CÔNG TY CHẾ BIẾN NÔNG SẢN XUẤT KHẨU TẠI TH
ÀNH PH
H
Ồ CHÍ MINH
- Bài toán c
ần lời giải
.
Ông Lê Văn Nam là giám đốc điều h
ành c
ủa tổng công ty chế biến Nông sản xuất khẩu tạ
iThành ph
ố Hồ Chí Minh.Ông vừa trở về công ty sau 1 tuần lễ nghỉ phép ở Đ
à L
ạt. Tổng công ty có trụ
s
ở chính tại quận 1, v
à có kho
ảng 200 công nhân
v
ới cơ cấu tổ chức trực tuyến
 – ch
ức năng
. Doanh thuhàng tháng kho
ảng tr 
ên 2 t
ỷ đồng Việt Nam, khoảng 200.000 đô la Mỹ.
 
Đang ngồi trong văn ph
òng thì ông Ba, phó t
ổng giám đốc Marketing của tổng công ty ghé
qua, và m
ời ông ăn trưa, như ông Ba vẫn thỉnh thoảng mời. Hai ông có b
à con v
ới nhau v
à
ất thân
nhau. Trong b
ữa trưa, ông Ba hỏi ý kiến ông về lời phát b
i
ểu của ông tổng giám đốc liên quan đến việc
m
ở rộng quy mô sản xuất.
 Ông Nam r 
ất ngạc nhi
ên vì tr 
ước khi nghỉ phép ông chưa bao giờ nghe đến vấn đề n
ày. Ông Nam gi
ải thích hôm thứ 7 đ
ã có 1 cu
ộc họp đặc biệt trong ban giám đốc để nghe thông báo về việc mở 
 
ộng kinh doanh, bao gồm mở th
êm 1 nhà máy ch
ế biến nông sản ở 
m
ột trong các tỉnh Phía Bắc
. Ông Nam cho bi
ết th
êm r 
ằng h
ình nh
ư mọi người đều ủng hộ ý kiến của ông Tổng giám đốc. Ông giám đốc
tài chính báo cáo r 
ằng t
ình hình tài chính c
ủa công ty rất vững; Ông giám đốc sản xuất đ
ã nghiên c
ứu
thi
ết bị m
à công ty s
ẽ cần, kể cả mọi loại thông tin về chi phí. Ông Nam kết luận: “Tôi đ
ã ráo ri
ết cho
vi
ệc mở rộng n
ày, vì th
ế tôi đ
ã s
ẵn s
àng. Tôi ngh
 ĩ rằng điều n
ày c
ũng sẽ tốt cho ông. Ông Tổng giámđốc nói rằng, công ty sẽ tuyển dụng số công nhân gấp đôi trong năm tới ”
 Khi ông Ba v
ừa rời khỏi nh
à hàng thì ông Nam g
ặp ông Tư Đặng, quản đốc sản xuất. Ông n
àycho bi
ết rằng, ông giám đốc sản xuất đ
ã ch
ặn gặp ông bởi v
ì b
ộ phận bảo tr 
ì không có
ai đủ tr 
ình
độ sử
d
ụng bộ phận điện tử số (digital) m
à h
ọ đang lắp đặt. Ông Nam trả lời : “bộ phận bảo tr 
ì
đ
ã g
ửi cho tôivăn bản xin người. Chúng ta cần phải gấp v
à tìm xem có ai làm
đựơc việc n
ày không.” Ông Nam ngh
 ĩ 
ằng vừa vào cơ quan đ
ã g
ặp chuyện bậ
n r 
ộn v
à r 
ắc rối rồi.
 
Câu h
ỏi:
1)
 
Ông Nam nên làm gì khi không bi
ết thông tin chính thức về việc mở rộng sản xuất?
 2)
 
 N
ếu tất cả mọi người trong Ban giám đốc đều đồng ý về việc mở rộng sản xuất
t
ại tỉnh phía
B
ắc, bạn h
ãy l
ựa chọn địa điểm đặt nh
à máy ch
ế biến n
ông s
ản v
à phân tích SWOT cho k 
ế
ho
ạch kinh doanh n
ày?3)
 
Hãy th
ảo luận các vấn đề g
ì s
ẽ phát sinh
trong qu
ản trị nguồn nhân lực tại công ty v
à cho bi
ết
nên làm gì
để giải quyết vấn đề.
 
II.
 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
 G
ợi ý
cho các tình hu
ống:
 Tình hu
ống
1:
1. B
ạn h
ãy
 phân tích định hướng kinh doanh của công ty Samsung Vina?
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->