Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thayer Vietnam's President to Visit the United States

Thayer Vietnam's President to Visit the United States

Ratings: (0)|Views: 69|Likes:
Published by Carlyle Alan Thayer
An assessment in English and Vietnamese of why Vietnam's President Truong Tan Sang was invited to meet President Barack Obama at The White House despite U.S. policy stating that Vietnam's human rights record would have to improve first.
An assessment in English and Vietnamese of why Vietnam's President Truong Tan Sang was invited to meet President Barack Obama at The White House despite U.S. policy stating that Vietnam's human rights record would have to improve first.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Carlyle Alan Thayer on Jul 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
1
o
 
BBC Tieng Viet
o
 
                     
 
Bàn v
chuy
ến đi Mỹ
c
a Ch
t
ch Sang
Carlyle A. Thayer 
á ư D dự, ọc ệ Qốc pò A, b
 
p 
:
 
-
 ,  á , 
 
 
 
 
 
G
 
ế  Q củ   à c ỹ ổ á ộ?
 
H
ồi đầ
u tháng Sáu, Th
 
tướ
ng Vi
t Nam tuyên b
t
ại Đố
i tho
i Shangri-La
Singapore
ng Vi
t Nam mu
n thi
ế
t l
p quan h
chi
ến lượ
c v
i t
t c
 
năm thành viên thườ
ng tr 
cc
a Liên Hi
p Qu
c.
hủ đề liên n
 
 
, 
 
2
 
 
 
i nay Vi
ệ  ã có  ệ
chi
ế ượ
c v
i Trung Qu
c, Nga và Anh.Gi
Vi
t Nam phát tín hi
u r 
ng h
mu
n nâng c
p quan h
v
i Hoa K
và Pháp.Vào gi
ữ     ư    à ộ
i, bà tuyên b
ằ ã có ủ
 

u ki
ệ ể
 
ư  ệ
 
 pươ  
-Vi
t Nam lên t
m cao m
i.
ư, bà cả
nh b
á, ư
c h
ế
t Vi
t Nam c
n c
i thi
n v
nhân quy
n. K
t
chuy
ế  củ
abà Clinton, tình hình nhân quy
n
Vi
ệ  ã  , 
t là trong n
ử ầ  
 Vào cu
ố  , các à 
i giao
Hà N
ộ ó à pá 
quan h
chi
ế ược ã bị
 
ì ệ
vì chuy
n v
 
nhân quy
n c
ầ ược 
c
p t
 ư ế
nào trong d
th
o.Phía Hoa K
mu
n có m
ộ 
u kho
n riêng v
nhân quy
n trong khi Vi
t Nam mu
n nhân quy
nch
ỉ 
n
ằ  
u kho
n nói v
quan h
chính tr 
.T
i cu
ố  ,  
b
t ng
rút kh
 ố
i tho
i nhân quy
 ư
ng niên v
i Vi
t Nam.
 Đố
i tho
 ượ
c n
i l
 ầ   ư  có cả
i thi
n nhân quy
 á cú ý à
 H
i tháng Sáu, hai quan ch
c cao c
p c
a chính quy
 Ob 
u tr 
ầ ư
c Qu
c h
i v
 quan h
Hoa K
- Vi
t Nam và c
 
 
u nh
n m
nh r 
ng c
n ph
i có nh
ữ  ổ
i tích c
cv
nhân quy
n
Vi
t Nam.Chính vì th
ế
 
 ượ
c hãng thông t
 Páp AFP ư  / ằ
ng T
ng th
ng Barack Obama
ã  ư ươ ệ ươ    W à cố á à 
u ít nhi
ugây ng
c nhiên.
 à ưc ó ệ
t Nam tuyên b
hoãn phiên x
c
a nhân v
t b
 ồ
ng chính ki
ế
n có liên h
 v
i Hoa K
, ông Lê Qu
c Quân.
Hai bên cùng l
i
 
T
i sao Hoa K
l
i có v
 
 ổ  ể
m v
nhân quy
n và m
i ch
t
ch Vi
t Nam t
 
Hoa K
? Câu tr 
l
i có th
n
m
chính sách tái cân b
ng và ti
ế
n tri
n g
ầ    ệ
 Vi
t - Trung theo sau chuy
ế  củ
a ông Sang t
i B
c Kinh.Vi
ệ  cũ  ì các c bằ
ng quan h
v
i Trung Qu
c và Hoa K
.Hà N
ộ ã  ộ
ng trong ít nh
t m
ộ  
l
  ể
T
ng th
ng Obama t
  ồ
i tháng
á, ượ ư Đỗ
Bá T
, T
ổ  ư ư  ộ  W cù páà c c
p.
 
3
"Có l
m
c tiêu c
a Vi
ệ  à ẩ
y m
nh quan h
trong nh
ng tháng t
 ể
T
ng th
ng Obamacó th
 
có cê  bê 
t
i Vi
ệ  ơ  ư
c s
ký hi
ệp ị
nh h
p tác chi
ế ượ
c."Li
u c
 
 pí ã ồ ý ượ
c v
m
t s
 
  ổ
i l
i?! Vi
t Nam có th
 
 ì các ẩ
ym
nh quan h
qu
c phòng v
i Hoa K
trong khi Washington mu
n thâm nh
p sâu thêm vào Vi
tNam.M
t s
 
à ã 
o Vi
ệ  dư ư ã ế
t lu
n r 
ng n
ế
u b
ế
t
c trong quan h
v
i Hoa K
 
 ượ
c khai thông, h
s
không có nhi
u con bài trong quan h
v
i Trung Qu
c.Vi
t Nam mu
n Hoa K
xóa b
các h
n ch
ế
 
 Q ị
nh v
Buôn
bá ũ í Qố
c t
ế
(ITAR)
à  ó ệ
n nay Vi
t Nam ch
ỉ 
 
ược pép  ũ í  á ươ ù ừ ư
ngh
p. M
c dù v
,  ị
nh này có l
s
 
 ượ
c xóa b
.
ư ầ  IAR cũ ã ượ
c s
ử ổ
i và cho phép bán các công ngh
và thi
ế
t b
 
ưỡ
ngd
ng (quân-dân s
).Khó mà có th
 
á ượ
c s
 
 ổ
i cách nhìn c
a Hoa K
 
ố
i v
 IAR ư 
u ch
c ch
n
ơ à  
s
giúp Vi
t Nam trong cam k
ế ầ
u tiên c
a h
 
ố
i v
i s
m
nh gìn gi
hòa bình
dư
i s
b
o tr 
c
a Liên Hi
p Qu
c.Th
 
ư
ng Nguy
n T
 Dũ ã c bố
quy
ế ị
nh tham gia vào các s
m
nh gìn gi
hòa bìnhc
a Liên Hi
p Qu
c t
 ố
i tho
i Shangri-La.Chuy
ế  củ
a ông Sang t
i Hoa K
là m
t ph
n c
g
ng c
a Hà N
i nh
ằ có ượ
c hi
p
ị
nh h
p tác chi
ế ượ
c v
i Washington.T
ng th
ng Obama s
c
g
ắ ể
 
có ượ
c nh
ng cam k
ế
t thêm n
a t
phía Vi
t Nam nh
m
 cư
ng quan h
kinh t
ế
thông qua Hi
ệp ưc Xê á Bì Dươ
 Chuy
ế  củ
a Ch
t
ch Sang h
a h
n s
 
ư  ệ
Vi
t - M
lên t
m cao m
 ư
c
ượ ỉ Á Đ
t
 B à á ư  
 Có l
m
c tiêu c
a Vi
ệ  à ẩ
y m
nh quan h
trong nh
ng tháng t
 ể
T
ng th
ng Obamacó th
có chuy
ế  bê 
t
i Vi
ệ  ơ  ư
c s
ký hi
ệp ị
nh h
p tác chi
ế ượ
c.Vi
t Nam s
 
ượ
c l
i vì hi
ệp ị ượ
c
ý ê 
t c
a h
trong khi Hoa K
 
cũ có ợ
i vì T
ngth
ng Obama s
t
 Đ  Á úc ẩ
y chi
ế ượ
c tái cân b
ng.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130711_ban_ve_chuyen_chu_tich_sang_tham _hoa_ky.shtml

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->