Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter Marian-Jean Marinescu - Iunie

Newsletter Marian-Jean Marinescu - Iunie

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Marian-Jean Marinescu este europarlamentar din anul 2009 fiind activ in institutiile europene inca dinainte de aderarea Romaniei in calitate de observator. In momentul de fata este vicepresedintele celui mai mare grup parlamentar, popularii europeni. Mai multe detalii despre activitatea sa pe www.eppgroup.eu
Marian-Jean Marinescu este europarlamentar din anul 2009 fiind activ in institutiile europene inca dinainte de aderarea Romaniei in calitate de observator. In momentul de fata este vicepresedintele celui mai mare grup parlamentar, popularii europeni. Mai multe detalii despre activitatea sa pe www.eppgroup.eu

More info:

Published by: Marian-Jean Marinescu on Jul 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2013

pdf

text

original

 
 Referindu-se la strângerea
legăturilor dintre localitățilesârbești și cele românești, Marian
-Jean Marinescu a declarat:
IUNIE 2013
Marian
-
 Jean Marinescu:”Statul român trebuie săaibă grijă de românii de pretutindeni” 
 
Europarlamentarii PDL Marian-Jean
Marinescu și Elena Băsescu, împreună cu deputatul PDL EugenTomac, preşedintele Comisiei pentru
Românii de Pretutindeni din cadrul
Camerei Deputaţilor şi senatorul PDLViorel Badea, au fost prezențiduminică, 9 iunie
a.c.
 în localitățileNegotin și Malainița de pe Valea
Timocului.
Cu această ocazie,
europarlamentarul PDL Marian-Jean
Marinescu, vicepreşedinte al grupului
PPE din Parlamentul European, adeclarat:
MARIAN-JEAN MARINESCU este Membru al Parlamentului European (PPE, PDL-RO) 
și vicepreședinte al Grupului PPE.
 Este membru in: 
Comisia pentru transport şi turism (TRAN)
 
Delegaţia pentru relaţiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru şi Kosovo (DSEE)
 
Este membru supleant in: 
Comisia pentru control bugetar (CONT)
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE)
 
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
(LIBE)
Delegaţia pentru relaţiile cu țările din Asia de Sud
-
Est şi cu Asociația Naţiunilor din Asia de Sud
-Est (ASEAN)
Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest (EURONEST)
 
 
N
OI
,
ÎN
R
OMÂNIA
-
AM SPUS
-
O DE
MAI MULTE ORI ȘI ÎN
P
 ARLAMENTUL
E
UROPEAN
-
 SUNTEM UN MODEL PENTRU
E
UROPA ÎN CEEA CE PRI
VEȘTEMINORITĂȚILE
.
 
M
INORITĂȚILE AU
TOATE DREPTURILE ÎN
R
OMÂNIA
ȘI ACELAȘI LUCRU TREBUIE SĂ SE
 ÎNTÂMPLE PESTE TOT ÎN
E
UROPA
,
 INCLUSIV ÎN
R
EPUBLICA
S
ERBIA
.
 
 A
ICI
,
ÎN
S
ERBIA
,
NE DORIMPENTRU COMUNITATEA
ROMÂNILOR CEEA CE VĂ
 
DORIȚIȘI DUMNEAVOASTRĂ
:
LIMBA
ROMÂNĂ ÎN ȘCOALĂ ȘI
 ÎN
BISERICĂ
.
 
V
REM CA ROMÂNII DE
 AICI SĂ
-
ȘI PĂSTREZE ȘI PE MA
I
DEPARTE CULTURA ȘI TRADIȚIILE
.
 
 A
VÂND ÎN VEDERE DRUMUL PECARE L
-
 A LUAT
,
 
CĂTRE
U
NIUNEA
E
UROPEANĂ
,
 
R
EPUBLICA
S
ERBIA
VA TREBUI SĂ FACĂ EF
ORTURI ÎN
 ACEASTĂ DIRECȚIE
,
 
PENTRU CĂSUBIECTUL MINORITĂȚI
ESTEEXTREM DE IMPORTANT
ȘI DE
SENSIBIL ÎN
U
NIUNE
.
 
V
OR FI
DISCUȚII SERIOASE PE
ACEST
PARCURS ȘI VĂ GARANTĂM CĂ
 
NOI VOM FI PREZENȚI ACOLO ȘI
NE VOM SPUNE PUNCTUL DE
VEDERE ȘI VEȚI AVEA
TOTSPRIJINUL NECESAR
.”
 M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU
 
M
ULȚUMIM FOARTE MULT CĂ
NE
 AFLĂM ACUM ACASĂ LA
DUMNE
 AVOASTRĂ
,
LA
N
EGOTIN ȘI
M
 ALAINIȚ
 A
,
 
ȘI MĂ BUCUR CĂ NE ÎNTÂLNIM AICI DUPĂ C
E ANTERIORNE
-
 AM VĂZUT LA
C
RAIOVA
.
 
S
TATUL
ROMÂN SĂ AIBĂ GRIJĂ
DE ROMÂNIIDE PR
ETUTINDENI ȘI E O MI
NUNE CESE Π
NTÂMPLĂ AICI
,
 
CĂ V
-
 AȚI PĂSTRAT
LIMBA
,
CULTURA
ȘI TRADIȚIILE
.
 
U
NIȚI
,
VORBIND ÎNTR
-
O SINGURĂ
VOCE
,
 
VEȚI FI MAI UȘOR DE
 AUZIT
.
 
C
RED CĂ
B
ISERICA ESTELOCUL ÎN CARE SE POATE UNI
TOATĂ LUMEA
,
 
PENTRU CĂ TOȚI
CER ACEST LUCRU
,
 
SĂ FIE
B
ISERICĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI SĂ
 AJUTE LA ACEST LUCRU
!
 
 
 A
M VENIT ÎMPREUNĂ CU
DOMNUL
V
ERGICĂ
Ș
OVĂILĂ
,
 
P
REȘEDINTELE
L
IGII
P
RIMARILORDIN
PDL,
TOCMAI PENTRU APUTEA TRANSMITE MESAJUL DVS
.
 
ȘI SĂ ÎNCERCĂM SĂ FA
CEM
LEGĂTURI ÎNTRE COMUN
ELE DIN
O
LTENIA ȘI
T
IMOC
.
 
E
STE UN
PRIMAR DE TOATĂ ISPR
 AVA
,
CARE
VĂ POATE OFERI O MÂNĂ DE
 AJUTOR ÎN DEMERSURILE DVS
.
 M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU
 
 
O
RGANIZAREA ACESTUI CONGRES AL
PPE
LA
B
UCUREŞTI ESTE UN FAP
T EXTREM DE POZITIV PENTRU
R
OMÂNIA ŞI UN EVENIMENT CARE A PUS ŢARA NOASTRĂ ÎN CENTRUL ATENŢIEI PENTRU TREI Z
ILE
.
 
C
RED CĂ ESTE UN CONGR
ES ISTORIC AL
PPE,
LA FEL CA CEL DIN ANUL
1992,
CÂND S
-
 A APROBAT UNDOCUMENT CARE PREVEDEA PRINTRE ALTELE EXTINDEREA
UE,
DE CARE NOI AM BENEFICIAT
 
 
Controlorii de trafic aerian europeni ar trebui săconștientizezebeneficiile Cerului Unic European
 
Protestând împotriva proiectuluide liberalizare a sectorului
navigaţiei aeriene de cătreComisia Europeană prin creareaunui spaţiu aerian european unic,
controlorii de trafic aerian franceziau organizat, în perioada 11 - 12
iunie a.c. o grevă de amploare ce
a afectat grav transportul aerian în
Franța, ducând la anularea a miide zboruri și generând însemnate
pierderi financiare.
Cu această ocazie, deputatul
european Marian-Jean Marinescu,
membru al Comisiei transport şi
Turism a Parlamentului European
(TRAN), și raportor al
Parlamentului European cu privirela pachetul legislativ Cerul UnicEuropean II (Single EuropeanSky, SES II), a declarat într-uninterviu acordat EPP-TV,
următ
oarele : Întrebat cu privire la avantajeleconcrete ale SES II, vice-
președintele Grupului PPE a
declarat: Întrebat cu privire la temerileexprimate de controlorii de trafic
aerian participanți la acțiunile de
protest, Marian-Jean Marinescu a
adăugat:
 
Grupul PPE se declară în favoarea unei Comunități Europene aEnergiei undeconsumatorii și companiile beneficiazăde prețuri scăzute pentru energie.
 
Grupul Partidului Popular European se declar 
ă
în favoarea
unei Comunități Europene aEnergiei unde consumatorii șicompaniile beneficiază de prețuriscăzute pentru energie.
 
Ne dorim o piață a energiei maiintegrată și interconectată ce va
avea un efect direct asupra
diferențelor 
l
a nivelul prețurilor 
energiei în Europa: aceasta va
asigura o mai mare transparență,claritate, control precum și a
alternativelor disponibile
consumatorilor europeni. Și pentru
toate acestea nu este nevoie de o
nouă legislație … aceasta există
 deja. Statele europene trebuie doar s
ă
implementeze întocmai regulile în vigoare.
 
 
C
ONFORM DORINȚEI MAJORITĂȚIICETĂȚENILOR EUROPENI
,
CONSIDER
EFORTURILE ÎN VEDEREA
CREĂRII
S
PA
Ț
IULUI
U
NIC
E
UROPEAN TREBUIE
CONTINUATE ȘI
IMPLEMENTAREA ACESTUIA
TREBUIE FĂCUTĂ CÂT M
 AI REPEDE
.
 
 Î 
N PERIOADA ACTUALĂ
,
 
SPAȚIUL
 AERIAN AL
E
UROPEI ESTE FOARTEFRAGMENTAT
,
 
CEEA CE GENEREAZĂ
NUMEROASE ÎNTÂRZIERI ÎN
TRANSPORTUL AERIAN Ș
I PIERDERIFINANCIARE IMPORTANTE ALEOPERATORILOR IMPLICA
Ț
I
.
 
 M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU
 
 
 A
CTUALA SITUAȚIE ÎN C
 ADRUL
U
NIUNII
E
UROPENE ESTE DE
-
 A
DREPTUL BIZARĂ
:
NU MAI AVEM
GRANIȚE TERITORIALE
DAR
INSISTĂM ÎN A LE PĂS
TRA PE CELELA NIVEL AERIAN
.
 
D
UPĂ PĂREREA
MEA
,
CONTROLORII NU AR TREBUI
SĂ SE TEAMĂ CU PRIVI
RE LAVIITOR
.
 
I
MPLEMENTAREA NOULUISISTEM
SESAR
 
-
 
S
ISTEMUL
E
UROPEAN
P
ENTRU
G
ESTIONAREA
T
RAFICULUI
 A
ERIAN
,
VA DUCE LA CREAREA
UNOR NOI ȘI MAI BUNE
LOCURI DE
MUNCĂ ÎN ACEST DOMEN
IU
.”
 M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU
 
 
S
 Ă NU UITĂM
S
PAŢIUL AERIAN
 AL
E
UROPEI ESTE SURVOLAT ZILNICDE APROAPE
27
 
000
DE ZBORURICONTROLATE
 –
 
 ADICĂ APROXIMATIV
9
MILIOANE DE ZBORURI PE AN CU APROXIMATIV
1,4
MILIARDE DEPASAGERI CE TREC ANUAL PRINCELE PESTE
440
DE
 
 AEROPORTURI ALE
E
UROPEI
.F
 APTUL FIECARE
STAT
EUROPEAN ÎŞI GESTIONEAZĂ
SINGUR TRAFICUL AERIAN FACE CA
UN ZBOR SĂ FIE PRELU
NGIT
,
CEEA
CE IMPLICĂ UN CONSUM
MAIRIDICAT DE COMBUSTIBIL
,
OCANTITATE MAI MARE DE EMISII DEGAZE
,
ÎNTÂRZIERI
,
 
DAR ŞI COSTURI
MAI MARI PENTRU CLIE
NŢI
. A
VANTAJELE
C
ERULUI
U
NIC
E
UROPEAN AR FI MAJORE
:
GRADUL
DE SIGURANŢĂ AR CREŞ
TE DE
10
 ORI
;
 
CAPACITATEA SPAŢIULU
I AERIAN S
-
 AR TRIPLA
;
COSTURILE DEMANAGEMENT AL TRAFICULUI S
-
 AR
REDUCE LA JUMĂTATE
,
IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI AR FI CU
10%
 MAI MIC
,
TRANSPORTUL AERIAN ARFI MAI EFICIENT
,
ÎN MEDIE
,
FIECARE
800
DE KM AI UNUI ZBOR S
-
 ARSCURTA CU APROXIMATIV
42
DEKILOMETRI
,
CEEA CE AR REDUCECOSTURILE PENTRU PASAGERI
,
 
CRESCÂND TOTODATĂ ȘI
 PROFITABILITATEA PENTRUCOMPANIILE AERIENE C
 ARE ȘTIM
BINE CA AU NEVOIE DE AJUTOR ÎN
 ACTUALA CRIZĂ ECONOMICĂ
.”
 M
 ARIAN
-J
EAN
M
 ARINESCU
 
 
 
I
MPACTUL UNUI ASTFEL DEPROTEST NU VA FI ALTUL DECÂTCREAREA DE PROBLEME MAJORE ATÂT PENTRU PASAGERI
DAR ȘI
PENTRU COMPANIILE AERIENE CE
OPEREAZĂ ZBORURI DIN
 
ȘI CĂTRE
TERITORIUL FRANCEZ
.
 
P
ERSONAL
,
 
NU CONSIDER CĂ
 ACEASTA ESTE CEA MAI
BUNĂ
MODALITATE DE A GÂND
I ȘI A ACȚIONA ÎNTR
-
O MANIERĂEUROPEANĂ
.
 
 
 
Ne dorim să luptăm împotrivaschimbărilor climatice dar trebuiesă luăm în același timp înconsiderare și necesitateapăstrării competitivității
sectoruluiindustrial european.
Prețul plătit de companiileeuropene pentru o materie primăde bază cum este g
azul este depatru ori mai mare decâtcompaniile americane.
Pentru a diminua și a evita în viitor astfel de diferențe, trebuie săimplementă
m deja acordurile deja
obținute
 
ș
i anume asigurarea de
investiții în noile infrastructur 
ienergetice (care se ridi
laaproximativ 1000 de miliarde de
euro), eliminarea treptată asubvențiilor pentru energiaregenerabilă, valorificând pedeplin potențialul surselor deenergie neconvenționaledisponibile în Europa precum șiconectarea fiecărui stat membrula rețelele
energetice ale UniuniiEuropene.Doar prin interconectarea întregiiEuropei prin intermediul unor 
ețelele
energetice compatibile,se va putea
asigura achiziționarea
de energie din surse externe la
prețuri mai mici –
ceea ce
 înseamnă, avem o singură
voce atunci când negociem
tranzacțiile de energie.Europa trebuie să lupte în
continuare pentru un acord global
privind combaterea schimbărilor 
climatice.
Dezbatere cu oameni de afaceri din zonametropolitană Brașov 
 
Vice-
președintele Grupului PPE,
Marian - Jean Marinescu a
participat alături de colegii săi
,europarlamentarii PDL Theodor 
Stolojan și Traian Ungureanu,
vineri, 14 iunie a.c., la o dezbaterecu oameni de afaceri din zona
metropolitană Braşov.Europarlamentarii PDL au susţinutprezentări ale programelor de
sprijinire a IMM-
urilor, a pieţelor 
de e
nergie şi a pieţei muncii.
 În acest context,europarlamentarul PDL, Marian -Jean Marinescu, referindu-se la
provocări și soluții europene în
domeniul energiei, a declarat:
GAZ
,
 
CARE REPREZINTĂ UN P
 AS ÎNAINTE PENTRU POLITICA
ENERGETICĂ
 
COMUNĂ EUROPEANĂ
.P
 ARLAMENTUL
E
UROPEAN A AMELIORAT ACEST REGULAMENTPRIN STABILIREA UNUI MECANISM DESOLIDARITATE ÎNTRE STATELEMEMBRE
.
 
 A
STĂZI
,
 
FIECARE GUVERN ÎȘINEGOCIAZĂ INDIVIDUAL
 CONTRACTELE DE IMPORT
.
 
U
NELE
ȚĂRI PLĂTESC MAI MUL
T
,
ALTELE MAI
PUȚIN
.
 
O
 
MĂSURĂ
AR PUTEA FICENTRALIZAREA APROVI
ZIONĂRII
,
 PRIN NEGOCIEREA CONTRACTELORLA NIVEL COMUNITAR
,
DE EXEMPLUPENTRU GAZUL IMPORTAT
.
 
S
IGURANȚA ENERGETICĂ VA CREȘTEȘI COSTURILE VOR SCĂ
DEA CÂND
E
UROPA VA VORBI CU O SINGURAVOCE
. A
NUL VIITOR
,
 
PIAȚA INTERNĂ A
ENERGI
EI ȘI GAZELOR AR TRE
BUI SA
FIE COMPLET FUNCȚIONALĂ
.
 
P
OTRIVIT ESTIMĂRILOR
,
 
FĂRĂ ACEASTA PIAȚA UNICĂ
,
ÎN
2035
 
PREȚUL ENERGIEI ÎN
E
UROPA AR FICU
50%
MAI MARE CA ÎN
SUA
 
ȘI CU
300%
MAI MARE CA ÎN
C
HINA
.P
ENTRU CONSUMATORI
,
 
PIAȚA
UNIC
 Ă
VA ÎNSEMNA O MAI MARETRANSPAREN
ȚĂ
A FACTURII LA
ENERGIE ȘI MAI MULTE
  ALTERNATIVE
.
 
P
OTRIVIT
C
OMISIEI
E
UROPENE
,
 
GOSPODĂRIILE AR PUTE
 AECONOMISI PANA LA
13
MILIARDEEURO PE AN DAC
 Ă
AR TRECE LA CEMAI IEFTIN FURNIZOR
.P
ENTRU INDUSTRIE
,
 
PIAȚA INTERNĂ
VA FI UN STIMULENT ÎN PLUS S
 Ă
NU
PĂRĂSEASCĂ
E
UROPA
. Î 
N
2011,
 
C
OMISIA A IDENTIFICAT
12
 CORIDOARE PRIORITARE PENTRUTRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE
,
  AL GAZULUI
,
PETROLULUI SI ALDIOXIDULUI DE CARBON
,
 
OPERAȚIONALE PANA IN
 
2020
 
ȘIFINANȚ
 ATE PRIN
M
ECANISMUL
C
ONECTAREA
E
UROPEI
.
 
 
 Î 
N ACEST MOMENT
,
 
E
UROPA
ESTE DEPENDENTĂ ÎN PROPORȚIE
DE
60%
DE IMPORTURILE DE GAZE
NATURALE DIN ȚĂRI TERȚE
.
 
P
 ÂNĂ ÎN
2035,
 
DACĂ NU SE VORLUA MĂSURILE NECESAR
E
,
 
 ACEASTA DEPENDENȚĂ A
R PUTEACRE
Ș
TE LA PESTE
80%.
 
 Î 
N CONDIȚIILE ÎN CARE NUMĂRULȚĂRILOR FURNIZOARE E
STELIMITAT
,
O ASTFEL DE ESTIMARETRANSMITE UN FOARTE MARE
SEMNAL DE ALARMĂ
.
 
 Î 
N URMAINCIDENTULUI DIN IANUARIE
2009,
 CÂND
R
USIA A DECIS SISTAREATRANZITULUI DE GAZE PETERITORIUL UCRAINEAN
C
OMISIA
E
UROPEANĂ A PROPUS UN
NOUREGULAMENT CU PRIVIRE LASECURITATEA APROVIZI
ONĂRII CU

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->